Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління персоналом
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Исхакова М. Г. Тимбілдинг: розкриття ресурсів організації та особистості. - СПб.: Речь. -256 С. 2010
загрузка...

Перша книга в Росії, яка присвячена глибокому і багатостороннього аналізу феномена тімбілдінга. Книга призначена для директорів та менеджерів з персоналу, керівників і співробітників тімбілдингових та тренінгових компаній, а також для молодих жінок, які мріють відкрити свій бізнес. Призначення книги - внести вклад у розвиток концепції тімбілдінга в Росії і сприяти створенню сильних і успішних російських бізнес-команд.

Дуракова І.Б. «Управління персоналом. Підручник »: ИНФРА-М, Москва; 2009

У підручнику розглянуті еволюція, теорія, методологія науки управління персоналом; стратегія і політика роботи з людьми в організації; сучасні технології їх реалізації; управління поведінкою працівника; психофізіологічні аспекти трудової діяльності; робота з персоналом в умовах інтернаціоналізації бізнесу; формування сучасних моделей служби персоналу.

Специфіка підручника - знайомство читача з дискусійними проблемами кадрового менеджменту, перспективами його розвитку, прикладними методиками, успішно реалізованими на підприємствах Німеччини, Австрії, Голландії, Ірландії, Греції, - країн, в яких автори підручника неодноразово проходили тривалі наукові та практичні стажування.

Для студентів, магістрантів, що спеціалізуються на вивченні питань управління персоналом, профільних фахівців служб персоналу, керівників підприємств і організацій.

М. І. Соколова, А. Г. Демен правління людськими ресурсами: навч. / - У6тьева. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект. - 240 с. 2006

У учебііке розглянуті сучасні підходи до управління людськими ресурсами, проаналізовано політичні та організаційні аспекти управління, представлена ??нова концепція управління людськими ресурсами, визначено роль персоналу в сучасній організації. Розглянуто питання формування людських ресурсів (планування персоналу, відбір та прийом на роботу), мотивації персоналу, навчання та кар'єрного росту, проблема оцінки трудових ресурсів, а також актуальні питання лідерства в організації. Одна з глав присвячена міжнародним аспектам управління людськими ресурсами.

Книга містить питання для повторення та обговорення, крім того, в неї включені практичні ситуації, що сприяють кращому освоєнню матеріалу. Дані ситуації є оригінальними розробками авторів і являють собою узагальнення практики роботи вітчизняних і зарубіжних компаній.

Для студентів, які вивчають проблеми управління, викладачів економічних вузів, слухачів шкіл бізнесу, практиків, що працюють у сфері управління персоналом, а також керівників підприємств і організацій.

Бакірова Г. X. Тренінг управління персоналом. - СПб.: Мова - 400 с 2006
У книзі проаналізовано управлінська діяльність і основи соціально-психологічного тренінгу в цьому середовищі, викладені принципи організації тренінгу, докладно описана авторська програма тренінгу, який включає ряд модулів; в рамках кожного модуля наводяться довідкові та роздаткові матеріали, описані психогимнастические та тематичні вправи, рольові та ділові ігри. Книга буде цікава для психологів, менеджерів з персоналу, керівників різного рівня.
А. П. Єгоршин Управління персоналом: Підручник для вузів. - 4-е вид., Испр. - Н. Новгород: НІМБ. - 720 с. 2003

Книга присвячена актуальним проблемам управління персоналом на підприємствах ¬ ях та в організаціях. Розглянуто систему роботи з персоналом у взаємозв'язку кад ¬ ровой політики, підбору, оцінки, розстановки, адаптації і навчання персоналу.

Викладено нові підходи до організації роботи з персоналом на основі розроб ¬ лення філософії організації та структури персоналу, регламентації та наукової організації праці, основи теорії лідерства й формування колективу.

Висвітлено важливі питання мотивації і потреб, систем оплати праці, методів управління персоналом та оцінки ефективності роботи персоналу в умо ¬ вах ринкової економіки та демократизації суспільства.

Призначається для студентів та слухачів усіх форм навчання, аспірантів і викладачів, для керівників і спеціалістів підприємств, що займаються питаннями управління персоналом, підприємців, фахівців консалтинго ¬ вих і рекрутингових організацій.

Беляцкий Н.П., Велесько С.Є., Ройш П. - Управління персоналом: Учеб. посібник Мн.: Интерпрессервис, Екоперспектіва. - 352 с 2002
Навчальний посібник написаний відповідно до програми курсу "Управління персоналом" спеціальності "Економіка і управління на підприємстві" і включає ідеї сучасного менеджменту персоналу.

На порозі XXI в. процеси глобалізації, стрімке зростання обсягу інформації, технологічний прогрес поряд з умовами невизначеності та ризику пред'явили нові вимоги до менеджменту, організаціям і співробітникам.

Високі темпи соціальних змін призвели до епохальних змін у технологіях бізнесу. Слідом за автомобілебудуванням (50-60-і рр..), Автоматизацією виробництва (70-і рр..), Розвитком інформаційних технологій (80-і рр..) Пріоритетним напрямком економічного зростання стало управління персоналом. Фактори успіху на ринку стали умовами виживання підприємств, які в свою чергу обумовлені діяльністю співробітників. Суть сучасного підходу до управління персоналом, або менеджменту персоналу, полягає в забезпеченні умов адаптації людини та організації до змін зовнішнього середовища, обумовленим економічними перетвореннями.

В.В. АВДЄЄВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ КОМАНДИ. Москва "ФІНАНСИ І СТАТИСТИКА" 2002

Фахівці в галузі управління персоналом давно прийшли до висновку, що успіх діяльності будь-якої організації цілком залежить від того, наскільки усвідомлено її персонал реалізує поставлені перед собою цілі (в літературі нерідко говорять про здійснення місії організації). Згідно з дослідженнями, проведеними в 2001 р. російською Асоціацією менеджерів, близько 70% з числа опитаних менеджерів вважають, що основне завдання керівника організації полягає в створенні працездатного колективу. Мобілізації людського капіталу можна досягти тільки при обліку психологічних особливостей особистостей, об'єднаних в колектив, - команду.

Пропонований посібник є складовим елементом орієнтованого на практику комплексу знань, що об'єднує продуктивні методологічні принципи; змістовні концептуальні схеми, в яких «схоплюються» розвиток особистості, групи, організації, середовища функціонування організаційної структури, середовища проживання, розробленої автором школи психологічної оптимізації розвитку в професійній, внутриличностной та міжособистісної сферах життєдіяльності.

Викладені в книзі матеріали являють собою ефективний інструмент, що дозволяє управлінській команді і внутрифирменному консалтингу

Крістофер Е., Сміт Л. Тренінг в Рекруїтмент. - СПб.: Пітер. - 224 с. - (Серія «Ефективний тренінг»). 2002
У книзі розглядаються роль і функції менеджерів середньої ланки в процесі найму, роботи та розвитку персоналу. У першій, теоретичної частини в доступному вигляді наведена коротка інформація про історію, природу і функції управління персоналом. Друга, практична частина містить 48 навчальних вправ: ввідні вправи, запрошення до дискусії, ігри, у тому числі рольові, моделювання та рольові ігри в реальних умовах, анкетування, а також інші форми інтерактивного навчання. Всі вони націлені на пряме залучення учасників тренінгу у процес навчання і на те, щоб вони відчули відповідальність за його результати. Даний посібник адресований всім, чия професійна діяльність пов'язана з вирішенням широкого спектру завдань, що виникають у практичній роботі з персоналом.