Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управлінські рішення
УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ
Лапигін Д.Ю Управлінські рішення: навч. посібник. - М.: Ексмо. - 448 с. - (Вища економічна освіта). 2009
загрузка...

Представлені найбільш значущі підходи до розробки управлінських рішень в організаціях. По кожному етапу прийняття рішень лап інструментарій, необхідний для вирішення проблем управління.

Поряд з методами визначення тактичних і оперативних рішень різних проблем показані алтрітми розробки стратегічних управлінських рішень.

Оригінальні мололи рішень засновані на побудові морфологічних матриць, що містять компонент стратегічних підсистем: філософії розвитку, результатів SWOT-апачі м. Малоні стратегій і еффекжвності діючої стратегії органі міні

Посібник місти! КЕРІВНИЦТВО з вивчення курсу, котроє пошоляет ефективно здійснені. I, »м <ю (> ученіс та підготовку до навчального процесу, а також створює возможноеII. Л Ш m.ip.lhoiKH необхідних компетенцій в частині прийняття рішень.

Л. І. Лукичева, Д . Н. Єгоричев, Ю. П. Анискина. Управлінські рішення: підручник за фахом «Менеджмент організації» - 4-е вид., стер. - М.: Видавництво «Омега-Л». - 383 с.: табл. - (Вища школа менеджменту). 2009

Принципова відмінність даного підручника в тому, що в ньому представлений широкий спектр існуючих методів розробки, прийняття та оптимізації управлінських рішень, аналіз особливостей прийняття рішень в різних областях економіки і різних сферах діяльності підприємства, а також дано оригінальний практичний матеріал. Підручник включає дев'ять розділів, в яких викладаються найважливіші теоретичні основи розробки та прийняття управлінських рішень, і додатки, що включають комплекс практичних занять, ситуації для аналізу, тести, завдання з рекомендаціями щодо їх виконання, програму навчальної дисципліни «Управлінські рішення», а також словник термінів.

Призначено для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, а також молодих фахівців та управлінців, які підвищують кваліфікацію з метою успішного оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для ефективної діяльності менеджерів.

Н.В. Злобіна Управлінські рішення: навчальний посібник / Н.В. Злобіна. - Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-та. - 80 с. - 2007

Розкриваються сутність і природа управлінських рішень, їх роль в системі менеджменту; представлена ??структура і технологія прийняття управлінських рішень; розглядаються різні методи і моделі прийняття управлінських рішень; виділено особливості розробки, прийняття та реалізації рішень в умовах невизначеності та ризику; визначені відповідальність і особливості контролю за ходом реалізації рішень в організації.

Призначено для студентів середньої та вищої професійної освіти, які вивчають курс «Управлінські рішення», викладачів, а також для фахівців, які цікавляться проблемою розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень.

М.А. Бахрушина Управлінський аналіз: Учеб. посібник. - 2-е вид. - М.: Омега-Л. - 432 с. - (Оптимізація бізнес: процесів). 2005

Успіх підприємницької діяльності багато в чому визначається здатністю керівника вибрати з ряду альтернативних варіантів управлінських рішень оптимальне, адекватне сучасний момент Крім того, необхідно правильно оцінити його майбутні наслідки.

Мета даної роботи - розкрити можливості застосування інструментарію управлінського аналізу у формуванні тактики і стратегії комерційної організації.

Смирнов Е.А. Управлінські рішення. - М.: ИНФРА-М, С50 - 264 с. - (Серія «Питання-відповідь») 2001

У формі відповідей на питання представлений теоретичний і практичний матеріал, що відображає освітній стандарт з дисципліни «Управлінські рішення» Детально розібрані форми управлінських рішень (УР), технології і методи підготовки та реалізації УР, невизначеності і ризики, відповідальність за результати реалізації УР, якість і ефективність УР, супероптімальние рішення У рамках кожної теми наведено питання на розбір конкретного УР. Дана база для професійної підготовки та реалізації УР.

Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають управлінський цикл дисциплін, аспірантів і фахівців, що займаються питаннями управлінської та організаторської діяльності в компаніях.