загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління персоналом >
« Попередня Наступна »
Беляцкий Н.П., Велесько С.Є., Ройш П. -. Управління персоналом: Учеб. посібник Мн.: Интерпрессервис, Екоперспектіва. - 352 с, 2002 - перейти до змісту підручника

ТИПИ ЛІДЕРІВ І МОДЕЛІ ЛІДЕРСТВА

загрузка...
Першим дослідником лідерства був давньогрецький філософ Платон, який запропонував такі типи лідерства в залежності від їх функцій :

правителі-філософи, розумно і справедливо керуючі організацією;

військові начальники;

керівники в галузях ремесла та землеробства.

Функціональний підхід до лідерства залишається актуальним і в сучасному менеджменті. Практично кожна функція менеджменту одночасно є і лідерської: планування, організація системи управління, мотивація, регулювання, контроль. Але насамперед лідерство обумовлено так званими сполучними процесами, які забезпечують взаємодію функцій. До них відносяться процеси прийняття управлінських рішень та комунікацій, а також технології управління персоналом.

Найбільш важливим критерієм формування та розвитку типології лідерів в останні десятиліття став стиль.

Французький учений Е. де Боні виділяє такі типи лідерства (табл. 11.4).

Таблиця 11.4. Типи лідерів і нх характеристика

Тип лідера

Характеристика лідера Провідні за собою

Організатори

груп

Виконавці

Дипломати

Г енератори ідей

Продавці

ідей

Синтезатори

Раз'ясннтелі

Найбільш поширений тип. До нього відносяться ті, хто любить приймати рішення самостійно під особисту відповідальність. Лідерство - їх природний стан. Але це не лідери від народження, лідерські якості приходять до них з досвідом

Основна якість - знання психології своїх послідовників. Вони найкраще підходять для управління людьми в малих групах

Самий раціональний і значимий тип лідерів. Їх відрізняє власна енергійна діяльність, особистий приклад, цілеспрямованість, уміння долати бар'єри, створювати згуртований колектив

Добре ставляться до співробітників, можуть відстояти свою думку, використовують діалоги і вміють вирішувати проблеми віч-на-віч

Орієнтація на нові завдання, сприяння передовому, інтуїція, синтез знань, самокритичність

Заповзятливість, свіжий погляд на вже знайомі факти. Контроль своїх і чужих емоцій

Уміють виділити найголовніше навіть з дуже великого обсягу інформації, що дозволяє їм відкрити щось нове

Уміють ясно пояснити послідовникам суть навіть самої заплутаної ситуації Закінчення табл. 11.4 Тип лідера Характеристика лідера Реактори Активно і розумно-критично реагують иа іден інших, що дозволяє зробити їх своїми послідовниками Коммуник Відрізняє висока комунікабельність, вміння слухати людей. Хороший тори вчитель Досліджень Уміють отримувати і обробляти інформацію, зіставляти і аналізували тели вать факти, проводити експерименти Слідопити Ті, хто йде в одному напрямку.

Перед ними ставиш завдання, а вони вибирають методи її вирішення й знаходять послідовників Хранителі Уміють збирати інформацію, знають, де її можна знайти і як вико інформації вать організато Керівники з талантом практичної організації виробництва і управ ри лення персоналом Наведені типи лідерства є ідеальними моделями. Класифікувати типи лідерства можна не тільки по виконуваної ролі, а й за іншими ознаками, наприклад рівню етики. Реальні моделі лідерства - це самі лідери зі своїми системами інструментів лідерства, етичних норм і ділових якостей.

Кожен лідер відрізняється:

особливостями структури своєї влади (влада авторитету, посади, становища в суспільстві, компетентності), тобто поєднанням статусної, економічної та духовної влади;

своїми особливими рисами характеру, тобто неповторними особистими якостями;

взаємодією між собою і послідовниками, тобто можливістю збільшення "кількості" влади на основі успішної взаємодії з групою;

особливостями управління персоналом в групі, тобто технікою групового менеджменту.

До XIX в. переважала статусна і духовна влада лідера, заснована на положенні в суспільстві. Лідерство було персоніфіковане і пов'язано з якостями лідерів-правителів. Промислові революції і виникнення капіталізму в XIX в. призвели до виникнення влади на основі конституцій, посад, капіталу, грошей, а також законів, що встановлюють межі персоніфікованого впливу та лідерства. З'явилися нові доданки лідерства, його структура ускладнилася, додалася влада посади. Саме поняття влади (кратологии) отримало новий розвиток. Для науки про владу стало характерним різноманіття концепцій влади (табл. 11.5).

Концепція влади

Таблиця 11.5. Концепції влади

Характеристика влади Поведінкова

Функціональна

Соціальна

Інформаційна

В основі влади - відносини між групами. Ці відносини дозволяють одній групі керувати поведінкою іншого. Засобом регулювання цієї поведінки виступає влада

В основі влади-ресурси, за допомогою яких можна впливати на процеси, що відбуваються в групі, і на її діяльність для досягнення цілей організації

В основі влади - сили впливу на свідомість послідовників лідера. Основна з них - громадська думка, думка групи. Якщо така влада у керівника не складається, то замість неї приходять сили примусу

В основі влади - інформація, яка найбільш значима для формаль-ного лідера, а також контроль над інформацією Влада як основа лідерства, що синтезує всі його елементи, має різну якість.

Під якістю влади розуміється ступінь відповідності її своєму призначенню. Якість влади залежить від того лідера, який нею користується в конкретній господарській ситуації. Але можна виділити, принаймні, три рівня якості влади залежно від особливостей тих джерел, які визначають цю владу (табл. 11.6).

Характеристика влади

Таблиця 11.6. Характеристика якості влади

Рівні якості влади

Первинний

Середній

Вищий

Влада, заснована иа силі, як засіб примусу. Вона обмежена видом діяльності лідера, позбавлена ??гнучкості. Це влада займаної ^ олжності

Влада иа основі матеріального багатства, яке дає як позитивні ("пряник"), так і негативні ("батіг") кошти влади

Влада иа основі знань, які підпорядковують собі силу і багатство. В епоху інформаційних технологій капітал поступається місцем володінню інформацією. Владу має той, хто володіє ін-формація Система поглядів на якість влади залежить від того, який стиль лідерства домінує в організації. Нові стилі лідерства виникають в результаті взаємодії з групою як наслідок не тільки особистісних рис лідера, але і в результаті приналежності до певної групи і ситуації.

В даний час відбувається психологизация господарського лідерства і його все більш тісний зв'язок з функціями управління та організаційними структурами.

В організаційних структурах виділяють централізоване і децентралізовані, кожна з яких має свої переваги і недоліки.

Перевагами централізованих структур управління організацією є:

поділ управлінської праці на спеціальні функції; застосування програмно-цільових методів управління; єдина мета, однакова регламентація управлінської праці; усунення зайвих горизонтальних комунікацій. Особливості впливу лідера на співробітників при централізованій структурі управління:

виникає проблема підпорядкування собі співробітників, розв'язувана відносно малою групою керівників, які концентрують владу в своїх руках;

більшість прагнучих до влади після досягнення бажаного розчаровується і змушене тільки функціонувати, що не відповідає їх очікуванням, у зв'язку з чим і їх робота стає невмотивованої;

потік інформації скорочується до самого необхідного, часто інформації недостатньо для прийняття правильного рішення;

між керівником і співробітниками немає довіри, переважає суб'єктивізм при оцінках досягнень іншого.

Відмінною особливістю децентралізованої структури є те, що компетентність управлінських відносин спирається на компетентність співробітників та їх інформованість. Якість управлінських рішень підвищується за рахунок більш тісного знайомства з проблемою, знання деталей. Переваги децентралізованої структури: скорочення рівнів (інстанцій) проходження інформації; гнучкість технологій прийняття рішень;

скорочення часу на прийняття рішень;

підвищення ініціативи та усвідомлення відповідальності виконавців рішень.

Крім того, децентралізована структура має особливості впливу на співробітників. Вони повинні бути проінформовані якнайкраще, тому актуальність інформації зростає; спілкування з співробітниками має бути постійним, повинні бути узгоджені всі цілі і області відповідальності; офіційні відносини спираються на довіру і взаємне визнання, проте контроль необхідний.

Недоліком децентралізації є утруднення контролю, комунікацій та координації, у зв'язку з чим децентралізація рішень лідера доповнюється посиленою централізацією допомоги та контролю, без чого децентралізація малоефективна.

Завдання для самостійної роботи 1.

Розробіть моделі лідерства на основі опису типів лідерства, які найбільше підходять для управління людьми в групі при вирішенні творчих і рутинних завдань; при децентралізованому управлінні персоналом (керівництво підрозділом, наприклад відділом) у процесі вирішення завдань:

виробничого менеджменту;

маркетингу;

фінансового менеджменту;

інноваційного менеджменту. 2.

Яка модель лідерства створює сприятливі умови для економічного зростання? Розробіть її, використовуючи фактори цього зростання і чинники управління персоналом. Спробуйте за допомогою розробленої моделі відповісти на питання: "У чому основні проблеми лідерства в умовах кризи або як стати кращим сьогодні?" 3.

Існує три базових типи влади лідера: статусна, економічна і духовна. Що є джерелом влади кожного типу: відносини власності, культурне, майновий чи ієрархічне нерівність? Дайте характеристику вторинного типу влади, який обумовлений взаємодією економічної та статусної влади. Як прийнято називати такий тип влади? Наведіть приклади лідерства на основі цього типу влади. Визначте його переваги і недоліки.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  біфштекс  індичка  мус  наполеон