Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Теорія управління
ТЕОРІЯ УПРАВЛІННЯ
М. Н. Кондратьєва Організація і управління житлово-комунальним господарством: До 64 навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів - Ульянівськ: УлГТУ. - 160 с. 2009
загрузка...

Викладено основи організації та управління житлово-комунальним господарством. Особливу увагу приділено становленню та розвитку житлово-комунального господарства (ЖКГ). Проаналізовано систему управління ЖКГ, фінансування підприємств міського господарства в ході реформи.
Розглянуто концепцію реформи житлово-комунального господарства, удосконалення управління експлуатацією житлового фонду міста в сучасних умовах.
Олена Миколаївна Кабкова Шпаргалка з теорії організації. Вид.: Аллель. 2009
Термін «організація» вживається для позначення діяльності з упорядкування всіх елементів певного об'єкта в часі і просторі; інакше організація розглядається як об'єкт, що володіє внутрішньою впорядкованою структурою.

Організація як об'єкт являє собою цілісний комплекс взаємопов'язаних елементів і єдність із зовнішнім оточенням. Організація - соціальна угрупування, створене для виконання певних цілей. У сучасному світі велика частина виробництва товарів і надання послуг робиться саме організаціями, вони в основному і забезпечують зайнятість. Основні риси сучасної організації були виділені Максом Вебером (1864-1920 рр..) В його аналізі бюрократії. На його думку, бюрократична організація була домінуючим типом організації в сучасному йому індустріальному суспільстві.

А. М. Мухамедьяров Інноваційний менеджмент: навчальний посібник М.: Инфра-М. - 176 с. 2008

У навчальному посібнику велика увага приділяється використанню законодавчих і нормативних актів, що регулюють інноваційну діяльність. Причому правові аспекти не зводяться до нормативно? Правовим документам, які належать лише до фінансування та стимулювання інновацій, а розглядаються в ширшому сенсі, що охоплює не тільки фінансово? Економічні, а й організаційні, управлінські, інформаційні та морально? Психологічні елементи інноваційного механізму. Зарубіжний досвід викладено з точки зору виявлення загальних тенденцій розвитку інноваційних процесів у промислово розвинених країнах і використання найбільш ефективних форм і методів здійснення інноваційної діяльності в російській управлінській політиці. Деякі питання управління інноваціями викладені стисло і в загальній формі, що пояснюється наявністю ряду опублікованих навчальних посібників, де вони розглянуті досить докладно.

С. Ю. Трапіцин Мотивація персоналу в сучасній організації: Навчальний посібник. ТОВ «Книжковий Дім». - 240 с 2007

У посібнику систематично і послідовно розкривається широке коло фундаментальних положень сучасного міждисциплінарного гуманітарного знання, описуються концептуальні та прикладні механізми мотивації персоналу як основи для підвищення ефективності та конкурентоспроможності організацій, проводиться оцінка впливу на динаміку вартості людського капіталу соціокультурних та гендерних факторів, досліджуються проблеми соціальної відповідальності та аудиту мотиваційного стану організацій.

Балдін К. В. Ризик-менеджмент: Навчальний посібник. - М.: Ексмо. - 368 с. - (Ризик-менеджмент). 2006

У навчальному посібнику розглянуто методологічні, організаційні та техноло ¬ гические оснопи прийняття управлінських рішень в умовах ризику. Запропоновано методи системного аналізу та математичного моделювання складних ризикових ситуацій. Дано моделі та методи розробки рішень з управління ризиками в ус ¬ ловиях конкуренції. Окрема глава присвячена проблемі автоматизації интеллек ¬ льну підтримки прийняття управлінських рішень.

Для студентів вузів, які навчаються за спеціальностями «Економіка» і «Менедж ¬ мент», а також співробітників консалтингових фірм і підприємців, займаю ¬ щихся самостійною практикою системного аналізу ризиків та прийняття рішень в ризикових ситуаціях.

A.M. Букрєєв, І.В. Рощупкина Криза-менеджмент в акціонерних товариствах-Воронеж: Воронезький державний університет. - 323 с. 2006

Монографія присвячена дослідженню сутності, змісту та особливостей антикризового управління в акціонерних товариствах. Докладно розглядається організаційно-економічний механізм антикризового управління, що погоджує організаційні, управлінські та економічні аспекти щодо виведення підприємств з кризової ситуації, розкрито методи діагностики кризової ситуації, дані рекомендації з проведення стратегічного аналізу і вибору стратегії підприємства в умовах кризи із застосуванням економіко-математичних методів. У роботі також представлені способи оцінки акціонерного товариства як майнового комплексу та оцінки корпоративної вартості акцій з урахуванням факторів котирувальної вартості акцій під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів, запропонована методика оптимізації статутного капіталу акціонерного товариства при його оздоровленні.

Видання може бути корисним студентам спеціальностей економічного профілю, аспірантам і фахівцям, які займаються питаннями кризис-менеджменту.

Маршем В.І. Історія управлінської думки: Підручник. - М.: Інфйра-М,. - 731с. 2005
різкими, часто непередбачуваними змінами, що відбуваються як в самих організаціях, так і в зовнішньому середовищі. Зростання обсягу знань про поведінку індивідуума в організаціях та суспільних процесах, тимчасова і просторова протяжність бізнес-процесів, постійне розширення інформаційного поля і можливостей інформаційних технологій в управлінні організаціями, багатоваріантність управлінських рішень і об'єктивна віддаленість їх результатів - всі ці фактори характеризують сучасну ділове середовище. Вони, з одного боку, розширюють можливості у напрямках діяльності організацій, а з іншого - підкреслюють необхідність підвищення наукової обгрунтованості вибору і оцінки наслідків та післядії прийнятих рішень. Таким чином, незважаючи на гасло «Менеджмент мертвий», роль наукової складової в управлінні організацією як і раніше залишається досить значимою. Епіграф до даної глави підкреслює важливість мінімізації помилок в прийнятих сьогодні управлінських рішеннях, що багато в чому забезпечується їх науковим обгрунтуванням.
Пивнев Е.С. Теорія управління. Томськ: ТМЦДО. - 246 с. 2005

У навчальному посібнику розглянуто сутність і зміст теорії управління та включає курс лекцій, завдання на контрольні роботи, методичні рекомендації, рекомендації з виконання курсового проекту, короткий глосарій основних термінів.

Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності «Державне та муніципальне управління» з метою познайомити їх з еволюцією управлінської думки, школами управління, сутністю і змістом теорії управління, системним методом в управлінні, організаційними формами і структурами управління, методологією та організацією процесу розробки управлінського рішення, функціями управління, інформаційно-комунікативними процесами в управлінні, теоретичними аспектами соціального управління.

В.А. Василенко, В.І. Шостка СИТУАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК, Сімферополь 2003

Викладається сучасна концепція ситуаційного управління організацією, що функціонує в умовах ринкової економіки. Розглядаються методологія і практичне застосування деяких методів управління з проблемних ситуацій, які складаються в організації на різних етапах її життєвого циклу. У навчальному посібнику значну увагу приділено джерелам і причин виникнення проблемних ситуацій з урахуванням зовнішніх і внутрішніх факторів середовища. Особливу увагу приділено соціально-психологічних факторів, людській природі виникнення і ліквідації небезпечних виробничих ситуацій. Наведено деякі приклади з досвіду роботи відомих компаній світу.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вузів, підприємців і керівників-практиків.

Е.Н. Камишев Менеджмент організації (практичний менеджмент в умовах Росії). - Томськ: ТПУ. - 174 с. 2002

Книга написана завідувачем кафедри соціології, психології та права Томського політехнічного університету, професором Едуардом Миколайовичем Камишевим для студентів спеціальності «Менеджмент організації». Вона призначена замінити собою лекції та практичні заняття з курсу «Менеджмент організації (Практичний менеджмент в умовах Росії)» і стати основою для самостійної підготовки студентів з даного курсу.

Крім того, книга може бути використана всіма, начавшими управлінську діяльність самостійно, працюють на ними ж відкритих підприємствах, а також бажають підвищити рівень своєї теоретичної та практичної підготовки в даній області.

Шишкова Г. А. Менеджмент (Управлінські рішення): навчально-методичний модуль / Міністерство освіти РФ. Російський державний гуманітарний університет. Факультет управління; М.: Видавництво Іпно-літів. 352 с. (Серія "Я йду на заняття") 2002

У навчально-методичному модулі розглянуто широкий спектр питанням, пов'язаних з розробкою і прийняттям управлінських рішень н різних умовах,! ! зроблена спроба зблизити позиції теорії і практики в цій галузі знань. Викладачам, студентам, аспірантам і практичним працівникам пропонуються теоретико-методологічні та практичні матеріали але грамотній поведінці на всіх стадіях розробки управлінських рішень від появи проблеми до реалізації її вирішення на практиці.

В. І. Кнорринг Теорія, практика і мистецтво управління. Підручник для вузів за фахом "Менеджмент". - 2-е вид., Змін. і доп. - М.: Видавництво НОРМА (Юрінком ИНФРА - М). - 528 с. 2001
p> У книзі дійсного члена Міжнародної академії наук (Мюнхен, Німеччина), професора В. І. Кнорринга вперше у вітчизняній і зарубіжній педагогічній літературі процеси управління розглядаються не тільки з позиції теорії, але і мистецтва впливу на будь-який соціум: суспільство, виробничий колектив, сім'ю, особистість. Сформульовано принципи управління як теоретичної основи державного і виробничого управління, методи мистецтва управління особистістю і колективом.

На тлі багатьох переведених за останні роки книг іноземних авторів з проблем управління, безумовно корисних і цікавих, але відображають далекий від нашої російської дійсності зарубіжний досвід, підручник В. І. Кнорринга присвячений формуванню російської моделі управління, відповідає специфіці економічного розвитку нашої країни.

Підручник призначений для студентів вузів, слухачів академій і системи підвищення кваліфікації за спеціальностями "Теоретичні основи управління", "Управління персоналом", "Менеджмент", "Маркетинг" та з інших суміжних дисциплін.

В.А. Костін ТЕОРІЯ УПРАВЛІННЯ
Актуальність розробки і видання цього навчального посібника обумовлена ??недостатньою пропрацьованністю загальної теорії управління в соціальних системах, а стало бути і понятійного апарату, необхідного для опису практики управління . В якості категорій загальної теорії використовуються поняття кібернетики, такі як "інформація", "керуюча система", "об'єкт управління". Як показує досвід, в силу їх абстрактності вони не можуть адекватно виразити специфіку соціального управління, його загальні риси. Кібернетичні поняття є необхідними, але недостатніми для характеристики соціального управління.
  ТЕОРІЯ УПРАВЛІННЯ. Конспект лекцій.
Поняття, структура, основні визначення в теорії управління