Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Основи менеджменту
ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
  Конспект лекцій. Основи менеджменту. 2012
загрузка...
Короткий конспект лекцій з менеджменту
  Лекції з основ менеджменту 2011
У лекціях містяться основні питання з менеджменту
Друкер Пітер Ф. Менеджмент.: Пер. з англ. - М.: ООО "І.Д. Вільямс ". - 704 с. 2010

Ця стала вже класичної книга з менеджменту створювалася і тестувалася протягом більше тридцяти років. Це результат викладання автором науки управління в університетах і в рамках спеціалізованих програм і семінарів для менеджерів, а також підсумок його тісної і плідної співпраці з менеджерами-практиками: за роки своєї діяльності він був консультантом цілої низки бізнес-компаній, урядових організацій, лікарень і шкіл. Друкер описує у своїй книзі інструменти та методи ефективного менеджменту, які довели свою ефективність, і робить це зрозумілою і доступною мовою.

У даній книзі автор спробував описати все, що ми встигли дізнатися про менеджмент на даний момент, але її мета набагато ширше. В ній представлені і ті області, які ми пізнати не встигли, але які є життєво важливими для нас. Метою книги також є розробка підходів до вирішення завдань, відповіді на які ми ще не знайшли, вона досліджує політику, принципи та практичні методики, які допоможуть менеджерам вирішувати конкретні управлінські завдання. Ця книга - спроба озброїти сучасного менеджера розумінням, способом мислення, знаннями і навичками, необхідними для роботи в організації сьогодні і завтра.

Дана книга сфокусована на менеджері як особистості; на тому, як діють люди і чого вони досягають. Але в ній постійно робиться спроба пов'язати завдання з людьми, які їх виконують.

Завдання за природою своєю об'єктивні і безособові. Завдання виконують менеджери, тобто саме вони займаються постановкою цілей і працюють над їх досягненням. Менеджмент як робота передбачає наявність і використання специфічних навичок, інструментів і методів. Про багатьох з них йдеться в цій книзі, і про деякі досить докладно.

Перероблене видання "Менеджменту" представляє собою квінтесенцію і синтез робіт Пітера Ф.Друкер з питань менеджменту і суспільства, при цьому акцент робиться на його опубліковані та неопубліковані праці за період з 1973 року, коли вийшло перше видання книги "Менеджмент: завдання, обов'язки, практика (МЗОП)", аж до його смерті 11 листопада 2005 За цей час у нього вийшло більше публікацій, ніж за 1954-1973 рр.., тобто від виходу в світ книги "Практика менеджменту" (1954) і "МЗОП".

Семенов А. К., Набоков В. І. Основи менеджменту: Підручник. - 5-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К °». - 556 с. 2008

У підручнику розглядаються історичні, теоретичні та методологічні основи сучасного менеджменту. Висвітлюються питання планування організації, мотивації, контролю, координації ¬ нації. Особливу увагу приділено ролі менеджера в системі управ ¬ ління організацією в умовах ринкової економіки.

Для студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закла ¬ дений, викладачів, практичних працівників, а також тих, хто цікавиться сучасними проблемами управління фірмою (пред ¬ ством).

І. П. Деревяго МЕНЕДЖМЕНТ. Відповіді на екзаменаційні питання 2008

Посібник підготовлено на основі типової навчальної програми для вищих навчальних закладів з курсу «Менеджмент». У ньому в стислій формі викладені основні поняття і положення всіх тем курсу у вигляді відповідей на екзаменаційні питання. Призначено для 'використання студентами при підготовці до семінарів і практичних занять, для самостійної роботи, а також на заключному етапі вивчення дисципліни при підготовці до іспиту.

Адресується студентам вищих навчальних закладів.

Л.І. Дорофєєва, М.В. Бгашев Менеджмент: Підручник для студентів, що навч. по спец. «Математика», «Механіка», «Прикладна математика в економіці». - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та. - 403 с. 2008
Підручник знайомить з основами менеджменту, його сучасною теорією і практикою відповідно до вимог Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти. Лекції, питання для самоперевірки та обговорення, завдання, тести, схеми, ситуації для аналізу, включені в справжній підручник, використовуються у викладанні даного предмета в Саратовському державному університеті і достатні для підготовки до іспитів і заліків.

Для студентів, які навчаються за спеціальностями «Математика», «Механіка», «Прикладна математика в економіці».

М.П. ПЕРЕВЕРЗЄВ Н.А. Шайденко Л.Є. Басовська Менеджмент: Підручник. - 2-е вид., Доп. і перераб. / За заг. ред. проф. М.П. Переверзєва. - М.: ИНФРА-М. - 330 с. - (Вища освіта). 2008

Сучасний фундаментальний курс «Менеджмент», викладений у підручнику, містить основні поняття досліджуваної дисципліни, докладний введення в предмет, виклад теорії, методології та практики менеджменту. Описано комплекс механізмів, методів та елементів управлінської діяльності в комерційних і некомерційних організаціях. Показано, як використовувати принципи і методи управління, формувати стратегію і тактику, створювати організацію і управляти процесами її розвитку, вирішувати завдання, що виникають у роботі керівників, економістів та інших фахівців організацій, управляти персоналом організації.

Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за економічними і управлінським спеціальностями та напрямками.

Дорофєєв В.Д., Шмельова О.М., Шестопал Н.Ю. Менеджмент: Учеб. посібник. - М.: ИНФРА-М. - 440 с. - (Вища освіта »). 2008

Навчальний посібник являє собою короткий виклад курсу сучасного менеджменту, структурованого у відповідності з основними функціями менеджменту (організація, планування, координація, мотивація і контроль). Таке виклад систематизує матеріал і дозволяє читачеві сконцентрувати увагу на головних питаннях управління. На додаток до традиційних тем автори розглядають такі найважливіші аспекти сучасного менеджменту, як основні напрямки розвитку менеджерів підприємств, інститут якості управління, командний менеджмент підприємства, системний підхід до оцінки операційної ефективності управління підприємством тощо

Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів і викладачів, фахівців організацій, які відчувають потребу в освоєнні основ сучасного управління в умовах ринкової економіки.

Вачугова Д.Д. Основи менеджмента2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Вища школа. - 376 с. 2005

У підручнику розглядаються основні положення "менеджменту" стосовно російських умов.

Важливе місце відведено аналізу розвитку теорії та практики управління в процесі розвитку ринкової економіки в країні, дано сучасні західні концепції управління, висвітлені психологічні аспекти управління особистістю і колективом, керівництва організацією в цілому.

Для студентів економічних спеціальностей вузів, слухачів курсів перепідготовки, фахівців-економістів, керівників різного рівня.

Либкинд Є.В., Рябикова Н.Є., Чепурин В.А. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ТЕМИ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕНЕДЖМЕНТ» Оренбург: ГОУ ОДУ. - 42 с. 2003

У методичних вказівках містяться матеріали з методики викладання частини навчальних дисциплін «Менеджмент», «Теорія управління», «Теорія організації», «Організаційна поведінка»: лекція за темою «Організаційні структури управління», питання для самоперевірки, тести контролю якості засвоєння теми, завдання на розрахунково-графічну роботу, список рекомендованої літератури.

Справжні методичні вказівки розроблені відповідно до програми вищої професійної освіти з дисциплін: «Менеджмент», «Теорія управління», «Теорія організації», «Організаційна поведінка» з економічних та управлінських спеціальностей і напрямків очною, вечірньою, заочної форм навчання.

А.Шнейдер, Ph.D., Я.Кацман, Г.Топчішвілі Наука Перемагати в інвестиціях, менеджменті та маркетингу 2003
Книга, що лежить перед вами, написана для інвесторів, маркетологів, менеджерів, бізнес-аналітиків і просто тих, хто хоче зрозуміти всю багатогранну структуру бізнесу як єдиного і нерозривного цілого. У цій книзі ми викладемо основи методології, яка з'явилася зовсім недавно, але вже привернула до себе увагу Wall Street та провідних бізнес-шкіл в Америці і Європі. І цей інтерес постійне зростає. Інвестори та керівники підприємств називають цю методологію "Методикою техніко-економічного обгрунтування" (Methodology for Feasibility Study), бізнес-аналітики та аудитори - "Аудитом Ідеї" (Idea Audit), в університетському середовищі воліють назва Квантово-економічний Аналіз (КЕА). Але як її не назви, ця нова науково-практична дисципліна допомагає прогнозувати помилки, свої і чужі (що раніше було неможливо), уникнути своїх промахів у себе і скористатися прорахунками інших.
Н. Е. Ревська ПСИХОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ. Конспект лекцій. - СПб.: Альфа.-240 с. 2001

Рекомендується студентам, викладачам, аспірантам психологічних факультетів вищих навчальних закладів, а також практикам-менеджерам.