загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент
МЕНЕДЖМЕНТ
У. Хальцбаур, Е. Йеттінгер, Б. Кнаус , Р. Мозер, М. Целлер; Event-менеджмент. М.: Ексмо, 2007. - 384 с. : Ил. - (Бібліотека ЕКСПЕРТА). 2007
загрузка...

Англійське слово Event означає подія. У контексті цієї книги Event тобто перетворення заходу за допомогою допоміжних ефектів в абсолютно виняткова подія, причому з точки зору відвідувачів. Книга являє собою керівництво по Event-менеджменту і всебічно висвітлює питання, що саме відрізняє справжнє подія і як їм управляти, як його планувати і послідовно здійснювати.
Дуже важливо, що в центрі уваги Event-менеджменту - клієнт, індивідуальні рішення, суб'єктивні сприйняття і психологічні ефекти. Ілюстрації, таблиці, приклади і контрольні таблиці сприяють кращому засвоєнню матеріалу, і. головне, його застосування на практиці.
В основі книги власний досвід авторів в управлінні проектуванням і організацією заходів, в Event-менеджменті і в Event-маркетингу.
  Адміністративний менеджмент. Лекції. 2011
Основні поняття та визначення адміністративного менеджменту в короткому конспекті лекцій.
Ю. В. ГУСАРОВ Менеджмент реклами: Учеб. посібник - М,: ЗАТ «Видавництво« Економіка ». - 527с. 2007

У сучасній, в тому числі інтерактивної, формі висвітлюється широке коло питань теорії та практики рекламної справи, розглядається історія реклами і описується її методологія (з урахуванням багатющого теоретичного і практичного досвіду російських і зарубіжних вчених і фахівців з реклами).

Представлена ??взаємозв'язок рекламної діяльності з сучасними проблемами менеджменту та маркетингу, науково-технічного прогресу, інституційними складовими розвитку суспільства і економічною динамікою. Дано практичні рекомендації щодо складання рекламних звернень, проведення консалтингу в сфері реклами; проаналізовано специфіку використання рекламних засобів у процесі формування фірмового стилю організацій, при функціонуванні виставок і ярмарків; розглянуті соціальні та правові аспекти рекламної діяльності. Велику увагу приділено проблемам підвищення результативності та ефективності реклами, розвитку організаційних структур в цій сфері діяльності. З метою перевірки та закріплення знань дано тести.

Для викладачів, аспірантів, студентів, які вивчають дисципліни: «Рекламний менеджмент», «Теорія і практика реклами», «Паблік рілейшнз», «Маркетинг», а так само для науковців і фахівців.

Кевін Лейн Келлер Стратегічний бренд-менеджмент створення, оцінка та управління марочним капіталом, 2-е видання Пер з англ - М Видавничий лом "Вільямові", 704 с . мул - Парал гіт англ. 2005

Посібник призначений для широкого кола читачів: студентів, що прагнуть отримати додаткові знання про базові прин ¬ ципах брендингу, ознайомитися з класичними та сучасними теоріями, ситуаціями їх застосування;

- менеджерів і аналітиків, які цікавляться впливом короткострокових марці ¬ маркетингового вирішенні на розвиток марки в майбутньому;

- вищого керівництва фірм, зацікавленого в постійній і послідовно ¬ тельной підтримки марки для збереження довіри споживачів і оптималь ¬ ності асортименту товарів нліуслут фірми;

- всі * маркетологів, які прагнуть удосконалити стратегію і тактику мар ¬ кетингу за допомогою нових ідей.

Матеріал книги корисний для будь-яких комерційних чи некомерційних організує ¬ ций - будь то мале підприємство, Міжнародний фонд дикої природи або круп ¬ ва корпорація, У ній наводяться прнмгри з практики брендингу в різних країнах і галузях економіки; розглянуті особливості брендингу промислових і високотсхнологічн их товарів у сфері послуг, роздрібній торгівлі та малому бізнесі.

Семенов Б. Д Рекламний менеджмент: навчальний посібник. - 2-е вид. - М.: Інформаційно-впроваджувальний центр «Маркетинг». - 272 с. 2001

У навчальному посібнику розкривається роль реклами на сучасному етапі ринкової економіки, розглядаються історія виникнення та розвитку, поняття і класифікація, засоби поширення реклами, функції рекламного менеджменту, структура взаємовідносин «рекламодавець - рекламна агенція», особливості стратегічного менеджменту в рекламному бізнесі та ін

Для викладачів і студентів економічних спеціальностей, слухачів шкіл бізнесу та управління, керівників і фахівців рекламних агентств, менеджерів-рекламістів і маркетологів підприємств, фірм, корпорацій.

В. В. Глухов, С. Б. Коробко, Т. В. Мариніна. Економіка знань - СПб.: Пітер. - 528 с: ил. - (Серія «Навчальний посібник»). 2003
управлінню науковими дослідженнями. Досліджуються проблеми формування ¬ ня наукової політики, взаємодії науки і держави. Запропоновано методику оцінки економічного ефекту від проведення та реалізації цільової програми. Викладено мето ¬ ди проведення експертизи результатів досліджень і розробок. Розглянуто питання правової охорони і комерціалізації інтелектуальної власності, сучасні мето ¬ ди оцінки патентів, ліцензій, ноу-хау.

Посібник призначений для фахівців в області інноваційного менеджменту, аспірантів і викладачів вузів. Матеріал підготовлено в рамках проекту федеральної програми «Інтеграція».

Д.В. Александров, А.В. Костров, Р.І. Макаров, Є.Р. Хорошева Методи і моделі інформаційного менеджменту: навч. посібник. - М.: Фінанси і статистика. - 336 с.: Ил. 2007

Розглядаються проблеми ефективності інформаційної системи, сучасні інтегровані системи управління підприємствами. Представлені інструментарій ARIS та інші CASE-засоби, особливості моделювання бізнес-процесів в методології сімейства IDEF. Наводиться технологія управління потоками робіт Workflow. Описано мультиагентні системи, методи оперативного управління виробництвом і системи управління якістю як практичні завдання інформаційного менеджменту.

Для студентів, викладачів та аспірантів економічних вузів і факультетів, а також для бізнесменів, які прагнуть до побудови ефективних систем управління на основі сучасних методів менеджменту.

Horvath & Partners Концепція контролінгу: Управлінський облік. Система звітності. Бюджетування; Пер. з нім. - 2-е вид. - М.: Альпіна Бізнес Букс. - 269 с. - (Серія «Моделі менеджменту провідних корпорацій») 2006

Контролінг - сучасна методологія координації управлінської де ¬ ності, подальший розвиток управлінського обліку. Добре поставлена ??система контролінгу допомагає правильно і своєчасно оцінювати ситуацію в компанії і планувати дії з підвищення ефективності її роботи.

Це покрокове керівництво з впровадження системи контролінгу містить приклади використання цієї методики в різних галузях (промисло ¬ ність, послуги, торгівля). У книзі представлені як класичні інструменти контролінгу (управлінський облік витрат, бюджетування), так і нові раз ¬ ництва (збалансована система показників, управління вартістю, само-контролінг), розказано про тенденції в цій області.

Видання адресоване керівникам підприємств, співробітникам відділів пла ¬ нування, а також всім, хто цікавиться новими концепціями управління.

Кудряшова Є.В. ЛІДЕР. Дослідження лідерства в сучасній західній суспільно-політичної думки. Архангельськ - 226 с. 1996
В. Бойко Психологія і менеджмент в стоматології. Том I. Клініка «під ключ». Санкт-Петербург 2009

Під загальною назвою «Психологія і менеджмент в стоматології» публіку ¬ ється п'ять томів:

В основі видань тринадцятирічний досвід нашої роботи в якості психо ¬ лога в комерційній стоматології. Зміст кожного тому відображає актуальні проблеми, які нам доводилося виявляти, вивчати, вирішувати або про які дове ¬ лось дізнатися зі спілкування з власниками, менеджерами, представниками персоналу передній лінії стоматологічних клінік і фірм Росії і ближнього зарубіжжя.

А. Ю. Крупський, Л. А. Феоктистова Інформаційний менеджмент: Навчальний посібник-М.: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К °». - 80 с. 2008

У навчальному посібнику містяться основні відомості з дисципліни «Інформаційний менеджмент». Розкрито роль і завдання інформаційного менеджменту в управлінні інформаційними ресурсами підприємства. Показано, з яких складових частин складається інформаційний менеджмент. Розглянуто основні питання, що стосуються управління інформаційними ресурсами і технологій доступу до інформаційних ресурсів. Висвітлено проблему інформаційної безпеки та захисту інформаційних ресурсів.

Для студентів вузів, які навчаються за спеціальностями «Прикладна інформатика в економіці», «Прикладна інформатика в сфері сервісу».

А.Д. ЗАРЕЦЬКИЙ Менеджмент соціальної роботи: навчальний посібник - Вид. 2-е, доп. і перераб. - Ростов н / Д: Фенікс,. - 187 с. 2008

Пропонований навчальний посібник дозволить студентам розібратися в особливостях класичного і сучасного менеджменту при організації соціальної роботи, визначити ключові підходи до організаційно-управлінської діяльності соціальних служб.

Максімцова М.М., Горфінкеля В.Я. МЕНЕДЖМЕНТ МАЛОГО БІЗНЕСУ. М.: Вузівський підручник. - 269 с. 2007

У підручнику викладаються найважливіші питання менеджменту малого бізнесу. Розкриваються основи управління малим підприємством і його особливості, функції і нові технології управління, сучасна стратегія його розвитку.

Розглядаються особливості управління персоналом, інфраструктура малого підприємства. Особлива увага приділяється інноваційної діяльності в малому бізнесі. Розкривається система державної підтримки, а також напрями та перспективи розвитку малого бізнесу в Росії.

УДК 65.0 (075.8) ББК 65.290-2я73 М 50

Для студентів вузів, які вивчають дисципліну «Менеджмент малого бізнесу», а також аспірантів, економістів і підприємців.

Ламакін Г.Н. Основи менеджменту в електроенергетиці: Навчальний посібник. Ч.1. 1-е вид. К.: ТДТУ,. 208 с. 2006

Розглянуто загальні питання управління електроенергетикою на основі принципів управління економікою в ринкових умовах господарювання з урахуванням практики управління електроенергетикою Росії і нормативних документів з реформування електроенергетики Росії станом на 01.11 .05.

Призначено для студентів вузів, що навчаються за напрямом «Електроенергетика», а також для енергетиків - управлінців, технічних фахівців та інших працівників галузі, працівників промислової і комунальної енергетики.

Ч.Б. Аламанова, І.А. Арамян, А. Ашіраліев та ін Системний менеджмент в засобах масової інформації: Навчальний посібник / - Б.:. - 262 с. 2006

У навчальному посібнику системно розглянуті основні питання системного менеджменту, як найважливішої сфери діяльності підприємства ЗМІ в ринкових умовах. У книзі висвітлено елементи системного менеджменту, включаючи такі питання як, еволюція управлінської думки, поняття організаційної системи, ефективні комунікації та бухгалтерський облік в системі управління.

Навчальний посібник призначений для керівників і співробітників ЗМІ, викладачів економічних вузів, підприємців і менеджерів.

Т.А. Трифонова Екологічний менеджмент. Учеб. посібник / Владим. держ. ун-т, Володимир. - 291 с 2003

Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями «Екологія», «Природокористування», «Грунтознавство», «Геоекологія». Воно може бути рекомендовано і корисно студентам, магістрантам і аспірантам, що вивчають соціальні і правові основи охорони навколишнього середовища.

Єгорова Н.Ю. С.Д., Бобров В.А. Менеджмент в домашньому господарстві: навчальний посібник

Мета курсу «Управління домашнім господарством» - озброєння студентів знаннями про сім'ю та веденні домашнього господарства. Особливість вивчення даного курсу полягає в наявності у учнів власного досвіду, знань, умінь, оцінок, отриманих в батьківській родині, і, може бути, у власній. Іншою особливістю курсу є орієнтація на дійсно дорослої людини. Дослідження показують, що дорослими себе вважають близько половини російських підлітків з 16 років, які в це поняття не включають такі якості, як самостійність і особиста відповідальність. Для освоєння даного курсу важлива наявність у учнів прагнення будувати своє життя і здатності до її творчого осмислення. На чолі кута людський фактор, визнання можливості і необхідності самостійного рішення людиною своїх проблем через оволодіння знаннями та навичками аналізу для управління ситуаціями своєї мікросередовища.

 Папирян Г.А.  Менеджмент в індустрії гостинності (готелі та ресторани) М.: Економіка. - 207 с.  2000

 Ця цікава книга є одночасно і практичним виданням, яке допоможе Вам в роботі, і навчальним посібником, який стане в нагоді у вивченні цікавої галузі економіки - індустрії гостинності (готелі, ресторани, казино і т.д.). Автор проводить детальний аналіз сучасних тенденцій у цій сфері, розглядає проблеми використання передових технологій і методи управління в індустрії гостинності. 
 Для фахівців і практиків, що працюють в готелях, ресторанах, торгових організаціях, а також для студентів і аспірантів, які вивчають стратегічний і міжнародний менеджмент, зокрема індустрію гостинності. 
 Хайкін М. М.  МЕНЕДЖМЕНТ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

 Навчальний посібник, підготовлене викладачами кафедри економіки та управління соціальною сферою СПбГУЕФ, містить ключові питання економіки та менеджменту підприємств сфери ресторанних послуг.
 Жарко  Менеджмент ресторанного господарства

 1. Ресторанів господарство в рінковій економіці 
 2. Предприятие ресторанного господарства на прайси кулінарної ПРОДУКЦІЇ 
 3. Теоретичні основи менеджменту ресторанного господарства 
 4. Менеджмент організаційно-обслуговуючої системи ПІДПРИЄМСТВА ресторанного господарства 
 5. Менеджмент виробничої системи ПІДПРИЄМСТВА ресторанного господарства 
 6. Менеджмент забезпечуючої системи ПІДПРИЄМСТВА ресторанного господарства 
 7. Стратегія ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ресторанного господарства та ее обгрунтування 
 8. Управление конкурентоспроможністю ПІДПРИЄМСТВА ресторанного господарства 
 9. Управление ефектівністю ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ресторанного господарства 
 Руденко В. І.  Менеджмент: Посібник для підготовки до іспитів. Вид. 4-е. - Ростов н / Д: Фенікс. - 192 с. (Залік та іспит).  2005

 Навчальний посібник містить текст лекцій на основі програми, відповідної державному освітньому стандарту, затвердженому Міністерством освіти Російської Федерації. Допоможе систематизувати і конкретизувати отримані знання, більш глибоко вивчити окремі питання навчального курсу «Менеджмент». Системний виклад матеріалу у формі запитань і відповідей, які розкривають основні поняття курсу, дозволить використовувати посібник для підготовки до здачі іспитів. 

 Для студентів економічних вузів і коледжів. 

 Г. Р. Латфуллін, О. Н. Громова  «Організаційна поведінка: Підручник для вузів»: ЗАТ Видавничий дім «Пітер»; Санкт-Петербург  2004

 Підручник підготовлено викладачами кафедри теорії організації та управління одного з провідних вузів країни. Зміст розділів навчальної дисципліни «Організаційна поведінка» докладно розкрито у відповідності з державним освітнім стандартом. Матеріал викладено наочно і доступно. Теоретичні положення супроводжуються прикладами з російської практики. Автори розглядають проблеми поведінки індивідів, груп, організацій у конкурентному середовищі і дають практичні поради щодо підвищення ефективності їх діяльності. 

 Допущено Міністерством освіти РФ як підручник для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю 061100 «Менеджмент організації». Книга буде корисна аспірантам, викладачам, студентам суміжних спеціальностей, особам, які отримують другу вищу освіту, а також менеджерам-практикам.

 В. А. Співак  Організаційна культура і лідерство. - СПб: Пітер. - 336 с: ил. - (Серія «Теорія і практика менеджменту»).  2002

 Книга відомого вченого, засновника наукового напряму «Організаційна психологія», автора численних бестселерів, Едгара Шейна представляє системний опис організаційної культури в мінливому світі і місце лідера в створенні та управлінні культурою. У цьому глибокому, многоплановом дослідженні пропонується ясна і виразна концепція організаційної культури, розкривається її структура, оцінюється роль в успіхах і провалах організацій, даються методики дослідження, створення і трансформації культури. Численні приклади з життя сучасних американських і транснаціональних компаній, як реальних, так і вигаданих, не тільки полегшить розуміння теоретичних положень, але і допоможе забезпечити приплив нових ідей, гнучкість і динамічність вашого підприємства. 

 Книга не тільки послужить прекрасним приводом для дискусії в наукових колах, а й стане прекрасним посібником для управлінців будь-якого рівня, студентів, які вивчають менеджмент, організаційна поведінка, управління персоналом. 

 Луїс Р.  Система канбан. Практичні поради з розробки в умовах вашої компанії / Пер. з англ. Є.В. Журиною; Під наук. ред. Е.А. Башкардіна. - М.: РІА «Стандарти та якість» - 216 с., Мул. - (Серія «Бережливе управління»),  2008

 Основна мета книги - допомогти фахівцям, зайнятим практичної розробкою системи канбан, що включає вибір методик, виходячи з конкретних умов діяльності компанії. 

 Незважаючи на існування різноманітних умов робочого середовища, в книзі описуються найбільш часто зустрічаються варіанти, для яких можна вибрати відповідну методику. 

 Представлені рекомендації щодо вирішення основних питань, що виникають в ході впровадження системи канбан, детально розповідається про кожен крок процесу. 

 Книга призначена фахівцям і керівникам підприємств, які прагнуть підвищити ефективність бізнесу в частині поліпшення системи управління ланцюгами поставок, складськими запасами через створення системи поставки за принципом «точно вчасно»

   Конспект лекцій. Основи менеджменту.  2012
 Короткий конспект лекцій з менеджменту
   Лекції з основ менеджменту  2011
 У лекціях містяться основні питання з менеджменту
 Друкер Пітер Ф.  Менеджмент.: Пер. з англ. - М.: ООО "І.Д. Вільямс ". - 704 с.  2010

 Ця стала вже класичної книга з менеджменту створювалася і тестувалася протягом більше тридцяти років. Це результат викладання автором науки управління в університетах і в рамках спеціалізованих програм і семінарів для менеджерів, а також підсумок його тісної і плідної співпраці з менеджерами-практиками: за роки своєї діяльності він був консультантом цілої низки бізнес-компаній, урядових організацій, лікарень і шкіл . Друкер описує у своїй книзі інструменти та методи ефективного менеджменту, які довели свою ефективність, і робить це зрозумілою і доступною мовою. 

 У даній книзі автор спробував описати все, що ми встигли дізнатися про менеджмент на даний момент, але її мета набагато ширше. У ній представлені і ті області, які ми пізнати не встигли, але які є життєво важливими для нас. Метою книги також є розробка підходів до вирішення завдань, відповіді на які ми ще не знайшли, вона досліджує політику, принципи та практичні методики, які допоможуть менеджерам вирішувати конкретні управлінські завдання. Ця книга - спроба озброїти сучасного менеджера розумінням, способом мислення, знаннями і навичками, необхідними для роботи в організації сьогодні і завтра. 

 Дана книга сфокусована на менеджері як особистості; на тому, як діють люди і чого вони досягають. Але в ній постійно робиться спроба пов'язати завдання з людьми, які їх виконують. 

 Завдання по природі своїй об'єктивні і безособові. Завдання виконують менеджери, тобто саме вони займаються постановкою цілей і працюють над їх досягненням. Менеджмент як робота передбачає наявність і використання специфічних навичок, інструментів і методів. Про багатьох з них йдеться в цій книзі, і про деякі досить докладно. 

 Перероблене видання "Менеджменту" представляє собою квінтесенцію і синтез робіт Пітера Ф.Друкер з питань менеджменту і суспільства, при цьому акцент робиться на його опубліковані та неопубліковані праці за період з 1973 року, коли вийшло перше видання книги "Менеджмент: завдання, обов'язки, практика (МЗОП) ", аж до його смерті 11 листопада 2005 За цей час у нього вийшло більше публікацій, ніж за 1954-1973 рр.., тобто від виходу в світ книги "Практика менеджменту" (1954) і "МЗОП".

 Семенов А. К., Набоков В. І.  Основи менеджменту: Підручник. - 5-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К °». - 556 с.   2008

 У підручнику розглядаються історичні, теоретичні та методологічні основи сучасного менеджменту. Висвітлюються питання планування організації, мотивації, контролю, координації ¬ нації. Особливу увагу приділено ролі менеджера в системі управ ¬ ління організацією в умовах ринкової економіки. 

 Для студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закла ¬ дений, викладачів, практичних працівників, а також тих, хто цікавиться сучасними проблемами управління фірмою (пред ¬ ством). 

 І. П. Деревяго  МЕНЕДЖМЕНТ. Відповіді на екзаменаційні питання  2008

 Посібник підготовлено на основі типової навчальної програми для вищих навчальних закладів з курсу «Менеджмент». У ньому в стислій формі викладені основні поняття і положення всіх тем курсу у вигляді відповідей на екзаменаційні питання. Призначено для 'використання студентами при підготовці до семінарів і практичних занять, для самостійної роботи, а також на заключному етапі вивчення дисципліни при підготовці до іспиту. 

 Адресується студентам вищих навчальних закладів.

 Л.І. Дорофєєва, М.В. Бгашев  Менеджмент: Підручник для студентів, що навч. по спец. «Математика», «Механіка», «Прикладна математика в економіці». - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та. - 403 с.  2008
 Підручник знайомить з основами менеджменту, його сучасною теорією і практикою відповідно до вимог Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти. Лекції, питання для самоперевірки та обговорення, завдання, тести, схеми, ситуації для аналізу, включені в справжній підручник, використовуються у викладанні даного предмета в Саратовському державному університеті і достатні для підготовки до іспитів і заліків. 

 Для студентів, які навчаються за спеціальностями «Математика», «Механіка», «Прикладна математика в економіці». 

 М.П. ПЕРЕВЕРЗЄВ Н.А. Шайденко Л.Є. Басовська  Менеджмент: Підручник. - 2-е вид., Доп. і перераб. / За заг. ред. проф. М.П. Переверзєва. - М.: ИНФРА-М. - 330 с. - (Вища освіта).  2008

 Сучасний фундаментальний курс «Менеджмент», викладений у підручнику, містить основні поняття досліджуваної дисципліни, докладний введення в предмет, виклад теорії, методології та практики менеджменту. Описано комплекс механізмів, методів та елементів управлінської діяльності в комерційних і некомерційних організаціях. Показано, як використовувати принципи і методи управління, формувати стратегію і тактику, створювати організацію і управляти процесами її розвитку, вирішувати завдання, що виникають у роботі керівників, економістів та інших фахівців організацій, управляти персоналом організації. 

 Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за економічними і управлінським спеціальностями та напрямками. 

 Дорофєєв В.Д., Шмельова О.М., Шестопал Н.Ю.  Менеджмент: Учеб. посібник. - М.: ИНФРА-М. - 440 с. - (Вища освіта »).  2008

 Навчальний посібник являє собою короткий виклад курсу сучасного менеджменту, структурованого у відповідності з основними функціями менеджменту (організація, планування, координація, мотивація і контроль). Таке виклад систематизує матеріал і дозволяє читачеві сконцентрувати увагу на головних питаннях управління. На додаток до традиційних тем автори розглядають такі найважливіші аспекти сучасного менеджменту, як основні напрямки розвитку менеджерів підприємств, інститут якості управління, командний менеджмент підприємства, системний підхід до оцінки операційної ефективності управління підприємством тощо 

 Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів і викладачів, фахівців організацій, які відчувають потребу в освоєнні основ сучасного управління в умовах ринкової економіки.

 Вачугова Д.Д.  Основи менеджмента2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Вища школа. - 376 с.  2005

 У підручнику розглядаються основні положення "менеджменту" стосовно російських умов.

 Важливе місце відведено аналізу розвитку теорії та практики управління в процесі розвитку ринкової економіки в країні, дано сучасні західні концепції управління, висвітлені психологічні аспекти управління особистістю і колективом, керівництва організацією в цілому. 

 Для студентів економічних спеціальностей вузів, слухачів курсів перепідготовки, фахівців-економістів, керівників різного рівня. 

 Либкинд Є.В., Рябикова Н.Є., Чепурин В.А.  КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ТЕМИ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕНЕДЖМЕНТ» Оренбург: ГОУ ОДУ. - 42 с.  2003

 У методичних вказівках містяться матеріали з методики викладання частини навчальних дисциплін «Менеджмент», «Теорія управління», «Теорія організації», «Організаційна поведінка»: лекція з теми «Організаційні структури управління», питання для самоперевірки, тести контролю якості засвоєння теми, завдання на розрахунково-графічну роботу, список рекомендованої літератури. 

 Справжні методичні вказівки розроблені відповідно до програми вищої професійної освіти з дисциплін: «Менеджмент», «Теорія управління», «Теорія організації», «Організаційна поведінка» з економічних та управлінських спеціальностей і напрямків очною, вечірньою, заочної форм навчання.

 А.Шнейдер, Ph.D., Я.Кацман, Г.Топчішвілі  Наука Перемагати в інвестиціях, менеджменті та маркетингу  2003
 Книга, що лежить перед вами, написана для інвесторів, маркетологів, менеджерів, бізнес-аналітиків і просто тих, хто хоче зрозуміти всю багатогранну структуру бізнесу як єдиного і нерозривного цілого. У цій книзі ми викладемо основи методології, яка з'явилася зовсім недавно, але вже привернула до себе увагу Wall Street та провідних бізнес-шкіл в Америці та Європі. І цей інтерес постійне зростає. Інвестори та керівники підприємств називають цю методологію "Методикою Техніко-економічного Обгрунтування "(Methodology for Feasibility Study), бізнес-аналітики та аудитори - "Аудитом Ідеї" (Idea Audit), в університетському середовищі воліють назва Квантово-економічний Аналіз (КЕА). Але як її не назви, ця нова науково-практична дисципліна допомагає прогнозувати помилки, свої і чужі (Що раніше було неможливо), уникнути своїх промахів у себе і скористатися прорахунками інших. 
 Н. Е. Ревська  ПСИХОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ. Конспект лекцій. - СПб.: Альфа.-240 с.  2001

 Рекомендується студентам, викладачам, аспірантам психологічних факультетів вищих навчальних закладів, а також практикам-менеджерам.

 Друкер, Питер Ф.  Менеджмент: завдання, обов'язки, практика. Пер. з англ, - М.: ООО "І.Д. Вільямові". - 992 с.  2008

 Ця стала вже класичної книга з менеджменту створювалася протягом тридцяти років. Це результат викладання автором науки управління в університетах і в рамках спеціалізованих програм і семінарів для менеджерів, а також підсумок його тісної і плідної співпраці з менеджерами-практиками: за роки своєї діяльності він був консультантом цілої низки бізнес-компаній, урядових організацій, лікарень і шкіл . Друкер описує у своїй книзі інструменти та методи ефективного менеджменту, які довели свою ефективність, і робить це зрозумілою і доступною мовою. 

 У даній книзі автор спробував описати все, що ми встигли дізнатися про менеджмент на даний момент, але її мета набагато ширше. У ній представлені і ті області, які ми пізнати не встигли, але які є життєво важливими для нас. Метою книги також є розробка підходів до вирішення завдань, відповіді на які ми ще не знайшли, вона досліджує політику, принципи та практичні методики, які допоможуть менеджерам вирішувати конкретні управлінські завдання. Ця книга - спроба озброїти сучасного менеджера розумінням, способом мислення, знаннями і навичками, необхідними для роботи в організації сьогодні і завтра. 

 Дана книга сфокусована на менеджері як особистості; на тому, як діють люди і чого вони досягають. Але в ній постійно робиться спроба пов'язати завдання з людьми, які їх виконують. Завдання по природі своїй об'єктивні і безособові. Завдання виконують менеджери, тобто саме вони займаються постановкою цілей і працюють над їх досягненням. Менеджмент як робота передбачає наявність і використання специфічних навичок, інструментів і методів. Про багатьох з них йдеться в цій книзі, і про деякі досить докладно. 

 Стерлигова А.Н., Фель А.В.  Операційний (виробничий) менеджмент: Учеб.пособие. - М.: ИНФРА-М. - 187 с. - (Вища освіта).  2009

 У навчальному посібнику системно викладено теоретичні та методичні аспекти операційного менеджменту, еволюція його розвитку, наведено основний понятійний апарат. Детально розглянуто зміст і характеристики операційних систем виробничих та сервісних компаній, сучасних інтегрованих концепцій управління організаціями, процедур розробки операційної стратегії підприємства, актуальних напрямків підвищення ефективності діяльності та розвитку процесного підходу до управління. 

 Для викладачів, студентів та слухачів програм магістратури, підвищення кваліфікації та МВА по загальному та стратегічного менеджменту, логістики та інших напрямках, а також для аспірантів, вчених і фахівців. 

 Зайцев М.Г., Варюхін С.Є.  Методи оптимізації управління та прийняття рішень: приклади, завдання, кейси: навчальний посібник. - 2-е вид., Испр. - М.: Видавництво "Дело" АНХ. - 664 с.  2008

 Книга містить більше 300 завдань і кейсів з курсу «Кількісні методи в менеджменті», з незмінним успіхом читає автором протягом 8 років на різних програмах МВА і ЕхесШ ^ е МВА в Інституті бізнесу і ділового адміністрування АНХ при Уряді РФ, Вищої школи менеджменту ГУ- ВШЗ, інших інститутів, а також на різних корпоративних програмах. Безліч різноманітних і відносно простих для аналізу прикладів дає уявлення про те, як широкий спектр додатків кількісних методів в управлінні. 

 Книга адресована студентам, слухачам різних програм МВА і як матеріал для самостійних занять. Для менеджера вона є своєрідною «базою даних» для створення власних кількісних моделей і застосування їх у практиці своєї компанії. Викладачі можуть використовувати книгу як матеріал для практикумів та семінарів.

 Я.Д.Вішняков, Н.Н.Радаев  Загальна теорія ризиків: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. - 2-е вид., Испр. - М.: Видавничий центр «Академія». - 368 с.  2008

 Розглянуто різні види ризиків і наведено їх класифікацію. Дана характеристика ріскообразующіх чинників - природних, техногенних, соціальних, соціально-політичних. Систематично викладені загальні питання аналізу (ідентифікація, оцінка, прогноз, прийнятність) ризиків, а також управління (прийняття рішень та обгрунтування заходів) ризиками для різних об'єктів. 

 Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисно фахівцям, які займаються питаннями забезпечення безпеки та ризик-менеджментом, науковим співробітникам, аспірантам. 

 Сидорова Н. А, Анісінкова Є. Б.  Тайм-менеджмент.: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К °». - 220 с.  2008

 Останнім часом проблема браку часу стає все більш актуальною. Стреси і перевантаження на цьому грунті переслідують сучасної людини. Дана книга допоможе уникнути цієї ситуації. У ній наводяться конкретні рекомендації щодо підвищення е ф-фективности планування, координації та оптимізації роботи. 

 Для керівників усіх рівнів, підприємців, психологів, студентів усіх спеціальностей, слухачів шкіл бізнесу. Книга також призначена для всіх, хто вирішив перейти від хаотичного просування в бік поставлених цілей до чітко вибудуваного і працюючому стратегічному плану дій. 

 Аакер Д.  Стратегічне ринкове управління. 7-е вид. - 496 с: ил. - (Серія «Теорія менеджменту»).  2007

 «Стратегічне ринкове управління» - одна з найбільш значних робіт визнаного класика менеджменту Девіда Аакера. Нове, 7-е видання зберегло кращі традиції цієї прославленої книги: його відрізняють простота викладу і охоплення всіх істотних аспектів створення, оцінки та реалізації бізнес-стратегій. Поряд з цим в книзі відображені новітні тенденції в галузі стратегічного менеджменту, додані свіжі приклади та кейси, показані способи застосування стратегічних розробок на практиці. Прочитавши цю книгу, ви зможете правильно розуміти і контролювати динамічну навколишнє оточення, пропонувати далекоглядні та творчі підходи, адекватні умовам із змінами, з якими стикається фірма, створювати стратегії, засновані на стійких конкурентних перевагах. 

 Видання буде корисним менеджерам, які розробляють стратегії розвитку підприємства, слухачам програм МВА та інших навчальних курсів зі стратегічного маркетингу, стратегічного менеджменту та стратегічного ринкового планування. 

 Вигман С. Л.  Стратегічне управління в питаннях і відповідях: навч. посібник. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект. - 296 с.  2004

 У посібнику розглянуто теоретичні питання та практичні проблеми стратегічного управління підприємством, розкрито концепції, елементи і функції стратегічного управління. Описана весь ланцюжок стратегічного управління - від виникнення ідеї розробки стратегії до її реалізації. 

 У посібнику представлені основні положення шкіл стратегій, різноманітні методи дослідження ринку, підвищення конкурентоспроможності товарів, управління людськими ресурсами, створення торгової марки та багато інших питань. Окремий розділ присвячений міжнародним і глобальним стратегіям. Для студентів, аспірантів і викладачів вузів. 

 А.Н. Люкшинов  Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник для вузів. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 375 с.  2000

 Висвітлено теоретичні аспекти стратегічного менеджменту стосовно до умов реформи і ринкових перетворень в Росії. Розглядаються різні підходи до проблеми управління підприємством в довгостроковій перспективі, з урахуванням національної специфіки та зростаючій невизначеності навколишнього середовища підприємства. 

 Практичні завдання, засновані на конкретному вітчизняному підприємстві, проводять читача через всю технологію сучасного стратегічного менеджменту. 

 Для студентів і викладачів економічних вузів і спеціальностей, слухачів бізнес-шкіл, керівників підприємств і організацій, підприємців. 

 М. Н. Кондратьєва  Організація і управління житлово-комунальним господарством: До 64 навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів - Ульянівськ: УлГТУ. - 160 с.  2009

 Викладено основи організації та управління житлово-комунальним господарством. Особливу увагу приділено становленню та розвитку житлово-комунального господарства (ЖКГ). Проаналізовано систему управління ЖКГ, фінансування підприємств міського господарства в ході реформи. 
 Розглянуто концепцію реформи житлово-комунального господарства, удосконалення управління експлуатацією житлового фонду міста в сучасних умовах.
 Олена Миколаївна Кабкова   Шпаргалка з теорії організації. Вид.: Аллель.  2009
 Термін «організація» вживається для позначення діяльності з упорядкування всіх елементів певного об'єкта в часі і просторі; інакше організація розглядається як об'єкт, що володіє внутрішньою впорядкованою структурою. 

 Організація як об'єкт являє собою цілісний комплекс взаємопов'язаних елементів і єдність із зовнішнім оточенням. Організація - соціальна угрупування, створене для виконання певних цілей. У сучасному світі велика частина виробництва товарів і надання послуг робиться саме організаціями, вони в основному і забезпечують зайнятість. Основні риси сучасної організації були виділені Максом Вебером (1864-1920 рр..) В його аналізі бюрократії. На його думку, бюрократична організація була домінуючим типом організації в сучасному йому індустріальному суспільстві.

 А. М. Мухамедьяров  Інноваційний менеджмент: навчальний посібник М.: Инфра-М. - 176 с.  2008

 У навчальному посібнику велика увага приділяється використанню законодавчих і нормативних актів, що регулюють інноваційну діяльність. Причому правові аспекти не зводяться до нормативно? Правовим документам, які належать лише до фінансування та стимулювання інновацій, а розглядаються в ширшому сенсі, що охоплює не тільки фінансово? Економічні, а й організаційні, управлінські, інформаційні та морально? Психологічні елементи інноваційного механізму. Зарубіжний досвід викладено з точки зору виявлення загальних тенденцій розвитку інноваційних процесів у промислово розвинених країнах і використання найбільш ефективних форм і методів здійснення інноваційної діяльності в російській управлінській політиці. Деякі питання управління інноваціями викладені стисло і в загальній формі, що пояснюється наявністю ряду опублікованих навчальних посібників, де вони розглянуті досить докладно. 

 С. Ю. Трапіцин  Мотивація персоналу в сучасній організації: Навчальний посібник. ТОВ «Книжковий Дім». - 240 с  2007

 У посібнику систематично і послідовно розкривається широке коло фундаментальних положень сучасного міждисциплінарного гуманітарного знання, описуються концептуальні та прикладні механізми мотивації персоналу як основи для підвищення ефективності та конкурентоспроможності організацій, проводиться оцінка впливу на динаміку вартості людського капіталу соціокультурних та гендерних факторів, досліджуються проблеми соціальної відповідальності та аудиту мотиваційного стану організацій.

 Балдін К. В.  Ризик-менеджмент: Навчальний посібник. - М.: Ексмо. - 368 с. - (Ризик-менеджмент).  2006

 У навчальному посібнику розглянуто методологічні, організаційні та техноло ¬ гические оснопи прийняття управлінських рішень в умовах ризику. Запропоновано методи системного аналізу та математичного моделювання складних ризикових ситуацій. Дано моделі та методи розробки рішень з управління ризиками в ус ¬ ловиях конкуренції. Окрема глава присвячена проблемі автоматизації интеллек ¬ льну підтримки прийняття управлінських рішень. 

 Для студентів вузів, які навчаються за спеціальностями «Економіка» і «Менедж ¬ мент», а також співробітників консалтингових фірм і підприємців, займаю ¬ щихся самостійною практикою системного аналізу ризиків та прийняття рішень в ризикових ситуаціях. 

 A.M. Букрєєв, І.В. Рощупкина  Кризовий менеджмент в акціонерних товариствах-Воронеж: Воронезький державний університет. - 323 с.  2006

 Монографія присвячена дослідженню сутності, змісту та особливостей антикризового управління в акціонерних товариствах. Докладно розглядається організаційно-економічний механізм антикризового управління, що погоджує організаційні, управлінські та економічні аспекти щодо виведення підприємств з кризової ситуації, розкрито методи діагностики кризової ситуації, дані рекомендації з проведення стратегічного аналізу і вибору стратегії підприємства в умовах кризи із застосуванням економіко-математичних методів. У роботі також представлені способи оцінки акціонерного товариства як майнового комплексу та оцінки корпоративної вартості акцій з урахуванням факторів котирувальної вартості акцій під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів, запропонована методика оптимізації статутного капіталу акціонерного товариства при його оздоровленні. 

 Видання може бути корисним студентам спеціальностей економічного профілю, аспірантам і фахівцям, які займаються питаннями кризис-менеджменту. 

 Маршів В.І.  Історія управлінської думки: Підручник. - М.: Інфйра-М,. - 731с.  2005
 різкими, часто непередбачуваними змінами, що відбуваються як в самих організаціях, так і в зовнішньому середовищі. Зростання обсягу знань про поведінку індивідуума в організаціях та суспільних процесах, тимчасова і просторова протяжність бізнес-процесів, постійне розширення інформаційного поля і можливостей інформаційних технологій в управлінні організаціями, багатоваріантність управлінських рішень і об'єктивна віддаленість їх результатів - всі ці фактори характеризують сучасну ділове середовище. Вони, з одного боку, розширюють можливості у напрямках діяльності організацій, а з іншого - підкреслюють необхідність підвищення наукової обгрунтованості вибору і оцінки наслідків та післядії прийнятих рішень. Таким чином, незважаючи на гасло «Менеджмент мертвий», роль наукової складової в управлінні організацією як і раніше залишається досить значимою. Епіграф до даної глави підкреслює важливість мінімізації помилок в прийнятих сьогодні управлінських рішеннях, що багато в чому забезпечується їх науковим обгрунтуванням. 
 Пивнев Е.С.  Теорія управління. Томськ: ТМЦДО. - 246 с.   2005

 У навчальному посібнику розглянуто сутність і зміст теорії управління та включає курс лекцій, завдання на контрольні роботи, методичні рекомендації, рекомендації з виконання курсового проекту, короткий глосарій основних термінів. 

  Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності «Державне та муніципальне управління» з метою познайомити їх з еволюцією управлінської думки, школами управління, сутністю і змістом теорії управління, системним методом в управлінні, організаційними формами і структурами управління, методологією та організацією процесу розробки управлінського рішення, функціями управління, інформаційно-комунікативними процесами в управлінні, теоретичними аспектами соціального управління. 

 В.А. Василенко, В.І. Шостка  СИТУАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК, Сімферополь  2003

 Викладається сучасна концепція ситуаційного управління організацією, що функціонує в умовах ринкової економіки. Розглядаються методологія і практичне застосування деяких методів управління з проблемних ситуацій, які складаються в організації на різних етапах її життєвого циклу. У навчальному посібнику значну увагу приділено джерелам і причин виникнення проблемних ситуацій з урахуванням зовнішніх і внутрішніх факторів середовища. Особливу увагу приділено соціально-психологічних факторів, людській природі виникнення і ліквідації небезпечних виробничих ситуацій. Наведено деякі приклади з досвіду роботи відомих компаній світу. 

 Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вузів, підприємців і керівників-практиків.

 Е.Н. Камишев  Менеджмент організації (практичний менеджмент в умовах Росії). - Томськ: ТПУ. - 174 с.  2002

 Книга написана завідувачем кафедри соціології, психології та права Томського політехнічного університету, професором Едуардом Миколайовичем Камишевим для студентів спеціальності «Менеджмент організації». Вона призначена замінити собою лекції та практичні заняття з курсу «Менеджмент організації (Практичний менеджмент в умовах Росії)» і стати основою для самостійної підготовки студентів з даного курсу. 

 Крім того, книга може бути використана всіма, начавшими управлінську діяльність самостійно, працюють на ними ж відкритих підприємствах, а також бажають підвищити рівень своєї теоретичної та практичної підготовки в даній області.

 Шишкова Г. А.  Менеджмент (Управлінські рішення): навчально-методичний модуль / Міністерство освіти РФ. Російський державний гуманітарний університет. Факультет управління; М.: Видавництво Іпно-літів. 352 с. (Серія "Я йду на заняття")  2002

 У навчально-методичному модулі розглянуто широкий спектр питанням, пов'язаних з розробкою і прийняттям управлінських рішень н різних умовах,!! зроблена спроба зблизити позиції теорії і практики в цій галузі знань. Викладачам, студентам, аспірантам і практичним працівникам пропонуються теоретико-методологічні та практичні матеріали але грамотній поведінці на всіх стадіях розробки управлінських рішень від появи проблеми до реалізації її вирішення на практиці.

 В. І. Кнорринг  Теорія, практика та мистецтво управління. Підручник для вузів за фахом "Менеджмент". - 2-е вид., Змін. і доп. - М.: Видавництво НОРМА (Юрінком ИНФРА - М). - 528 с.  2001
 p> У книзі дійсного члена Міжнародної академії наук (Мюнхен, Німеччина), професора В. І. Кнорринга вперше у вітчизняній і зарубіжній педагогічній літературі процеси управління розглядаються не тільки з позиції теорії, але і мистецтва впливу на будь-який соціум: суспільство, виробничий колектив, сім'ю, особистість. Сформульовано принципи управління як теоретичної основи державного і виробничого управління, методи мистецтва управління особистістю і колективом. 

 На тлі багатьох переведених за останні роки книг іноземних авторів з проблем управління, безумовно корисних і цікавих, але відображають далекий від нашої російської дійсності зарубіжний досвід, підручник В. І. Кнорринга присвячений формуванню російської моделі управління, що відповідає специфіці економічного розвитку нашої країни. 

 Підручник призначений для студентів вузів, слухачів академій і системи підвищення кваліфікації за спеціальностями "Теоретичні основи управління", "Управління персоналом", "Менеджмент", "Маркетинг" та з інших суміжних дисциплін. 

 В.А. Костін  ТЕОРІЯ УПРАВЛІННЯ
 Актуальність розробки і видання цього навчального посібника обумовлена ??недостатньою пропрацьованністю загальної теорії управління в соціальних системах, а стало бути і понятійного апарату, необхідного для опису практики управління. В якості категорій загальної теорії використовуються поняття кібернетики, такі як "інформація", "керуюча система", "об'єкт управління". Як показує досвід, в силу їх абстрактності вони не можуть адекватно виразити специфіку соціального управління, його загальні риси. Кібернетичні поняття є необхідними, але недостатніми для характеристики соціального управління. 
   ТЕОРІЯ УПРАВЛІННЯ. Конспект лекцій.
 Поняття, структура, основні визначення в теорії управління
 Тебекін А.В., Касаєв Б.С.  Менеджмент організації. М. - 260 с.  2008
 Електронний підручник.
 Юрій Миколайович Лапигін  Теорія організації. М.: Инфра-М. - 311 с.  2007

 У навчальному посібнику розглядаються основи системного підходу до управління організаціями, який дозволяє формувати філософію бізнесу і будувати стратегічні моделі його розвитку. 

 Для студентів, аспірантів, керівників організацій та викладачів вузів, а також економістів, бухгалтерів. 

 Румянцева З.П.  Загальне управління організацією. Теорія і практика: Підручник. - М.: ИНФРА-М. - 304 с. - (Вища освіта).  2007

 Підручник являє собою подальшу розробку питань теорії і практики загального управління організацією, яким були присвячені раніше видані роботи автора. Нові глави і додаткові матеріали відображають теорію і практику управління у вітчизняних та зарубіжних компаніях (організаціях), що зумовило назву підручника. 

 Для студентів, аспірантів, фахівців, що вивчають сучасні проблеми і можливості організацій. 

 Н.Л. ЗАХАРОВ, А.Л. КУЗНЕЦОВ  Управління соціальним розвитком організації: Учеб нік. - М.: ИНФРА-М. - 263 с. - (Вища образова ня). УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИХ РОЗВИТКОМ ОРГАНІЗАЦІЇ  2006

 Підручник дає системне уявлення про способи, формах і методах управління соціальним розвитком організацій. Особливу увагу приділено проблемі формування та реалізації соціальних стратегій підприємств, установ, спільнот в умовах трансформаційної економіки. Теоретичний аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду дозволив авторам дати рекомендації з широкого кола соціальних проблем управління, вирішення яких вимагає врахування «соціальної відповідальності бізнесу», рівня соціального розвитку кожної організації, а також мотиваційних моделей на основі соціальних факторів виробництва. 

 Підручник підготовлено відповідно до Державного освітнього стандарту і призначений для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю 080505 «Управління персоналом», а також для вчених, аспірантів, студентів, що займаються питаннями соціального управління, керівників організацій та фахівців у галузі планування соціального розвитку. 

 Л.І. Лукичева  Управління організацією: навч. посібник за спеціальністю «Менеджмент організації» - 3-е вид., стер. - М.: Омега-Л. - 360 с: ил., Табл. - (Вища школа менеджменту).  2006

 Навчальний посібник включає три розділи: основи менеджменту, розробку та прийняття управлінських рішень, управління персоналом - і містить короткий виклад теоретичних основ управління організацією і комплекс практичних завдань з рекомендаціями щодо їх виконання. 

 Принциповою відмінністю даного навчального посібника є побудова практичних завдань таким чином, що при їх виконанні студенти повинні, з одного боку, проявити самостійність в обгрунтуванні вибору рішень, а з іншого - навчитися колегіальному підходу до вирішення проблем управління організацією. 

 Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, молодих фахівців і управлінців, які підвищують кваліфікацію з метою успішного оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для ефективної діяльності менеджерів.

 Исхакова М. Г.  Тимбілдинг: розкриття ресурсів організації та особистості. - СПб.: Речь. -256 С.  2010

 Перша книга в Росії, яка присвячена глибокому і багатостороннього аналізу феномена тімбілдінга. Книга призначена для директорів та менеджерів з персоналу, керівників і співробітників тімбілдингових та тренінгових компаній, а також для молодих жінок, які мріють відкрити свій бізнес. Призначення книги - внести вклад у розвиток концепції тімбілдінга в Росії і сприяти створенню сильних і успішних російських бізнес-команд.

 Дуракова І.Б.  «Управління персоналом. Підручник »: ИНФРА-М, Москва;  2009

 У підручнику розглянуті еволюція, теорія, методологія науки управління персоналом; стратегія і політика роботи з людьми в організації; сучасні технології їх реалізації; управління поведінкою працівника; психофізіологічні аспекти трудової діяльності; робота з персоналом в умовах інтернаціоналізації бізнесу; формування сучасних моделей служби персоналу. 

 Специфіка підручника - знайомство читача з дискусійними проблемами кадрового менеджменту, перспективами його розвитку, прикладними методиками, успішно реалізованими на підприємствах Німеччини, Австрії, Голландії, Ірландії, Греції, - країн, в яких автори підручника неодноразово проходили тривалі наукові та практичні стажування. 

 Для студентів, магістрантів, що спеціалізуються на вивченні питань управління персоналом, профільних фахівців служб персоналу, керівників підприємств і організацій.

 М. І. Соколова, А. Г. Демен  правління людськими ресурсами: навч. / - У6тьева. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект. - 240 с.  2006

 У учебііке розглянуті сучасні підходи до управління людськими ресурсами, проаналізовано політичні та організаційні аспекти управління, представлена ??нова концепція управління людськими ресурсами, визначено роль персоналу в сучасній організації. Розглянуто питання формування людських ресурсів (планування персоналу, відбір та прийом на роботу), мотивації персоналу, навчання та кар'єрного росту, проблема оцінки трудових ресурсів, а також актуальні питання лідерства в організації. Одна з глав присвячена міжнародним аспектам управління людськими ресурсами. 

 Книга містить питання для повторення та обговорення, крім того, в неї включені практичні ситуації, що сприяють кращому освоєнню матеріалу. Дані ситуації є оригінальними розробками авторів і являють собою узагальнення практики роботи вітчизняних і зарубіжних компаній. 

 Для студентів, які вивчають проблеми управління, викладачів економічних вузів, слухачів шкіл бізнесу, практиків, що працюють у сфері управління персоналом, а також керівників підприємств і організацій. 

 Бакірова Г. X.  Тренінг управління персоналом. - СПб.: Мова - 400 з  2006
 У книзі проаналізовано управлінська діяльність і основи соціально-психологічного тренінгу в цьому середовищі, викладені принципи організації тренінгу, докладно описана авторська програма тренінгу, який включає ряд модулів; в рамках кожного модуля наводяться довідкові та роздаткові матеріали, описані психогимнастические та тематичні вправи, рольові та ділові ігри . Книга буде цікава для психологів, менеджерів з персоналу, керівників різного рівня.
 А. П. Єгоршин  Управління персоналом: Підручник для вузів. - 4-е вид., Испр. - Н. Новгород: НІМБ. - 720 с.   2003

 Книга присвячена актуальним проблемам управління персоналом на підприємствах ¬ ях та в організаціях. Розглянуто систему роботи з персоналом у взаємозв'язку кад ¬ ровой політики, підбору, оцінки, розстановки, адаптації і навчання персоналу. 

 Викладено нові підходи до організації роботи з персоналом на основі розроб ¬ лення філософії організації та структури персоналу, регламентації та наукової організації праці, основи теорії лідерства й формування колективу. 

 Висвітлено важливі питання мотивації і потреб, систем оплати праці, методів управління персоналом та оцінки ефективності роботи персоналу в умо ¬ вах ринкової економіки та демократизації суспільства. 

 Призначається для студентів та слухачів усіх форм навчання, аспірантів і викладачів, для керівників і спеціалістів підприємств, що займаються питаннями управління персоналом, підприємців, фахівців консалтинго ¬ вих і рекрутингових організацій. 

 Беляцкий Н.П., Велесько С.Є., Ройш П. -  Управління персоналом: Учеб. посібник Мн.: Интерпрессервис, Екоперспектіва. - 352 с  2002
 Навчальний посібник написаний відповідно до програми курсу "Управління персоналом" спеціальності "Економіка і управління на підприємстві" і включає ідеї сучасного менеджменту персоналу. 

 На порозі XXI в. процеси глобалізації, стрімке зростання обсягу інформації, технологічний прогрес поряд з умовами невизначеності та ризику пред'явили нові вимоги до менеджменту, організаціям і співробітникам. 

 Високі темпи соціальних змін призвели до епохальних змін у технологіях бізнесу. Слідом за автомобілебудуванням (50-60-і рр..), Автоматизацією виробництва (70-і рр..), Розвитком інформаційних технологій (80-і рр..) Пріоритетним напрямком економічного зростання стало управління персоналом. Фактори успіху на ринку стали умовами виживання підприємств, які в свою чергу обумовлені діяльністю співробітників. Суть сучасного підходу до управління персоналом, або менеджменту персоналу, полягає в забезпеченні умов адаптації людини та організації до змін зовнішнього середовища, обумовленим економічними перетвореннями.

 В.В. АВДЄЄВ  УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ КОМАНДИ. Москва "ФІНАНСИ І СТАТИСТИКА"   2002

 Фахівці в галузі управління персоналом давно прийшли до висновку, що успіх діяльності будь-якої організації цілком залежить від того, наскільки усвідомлено її персонал реалізує поставлені перед собою цілі (в літературі нерідко говорять про здійснення місії організації). Згідно з дослідженнями, проведеними в 2001 р. російською Асоціацією менеджерів, близько 70% з числа опитаних менеджерів вважають, що основне завдання керівника організації полягає в створенні працездатного колективу. Мобілізації людського капіталу можна досягти тільки при обліку психологічних особливостей особистостей, об'єднаних в колектив, - команду. 

 Пропонований посібник є складовим елементом орієнтованого на практику комплексу знань, що об'єднує продуктивні методологічні принципи; змістовні концептуальні схеми, в яких «схоплюються» розвиток особистості, групи, організації, середовища функціонування організаційної структури, середовища проживання, розробленої автором школи психологічної оптимізації розвитку в професійній, внутриличностной та міжособистісної сферах життєдіяльності. 

 Викладені в книзі матеріали являють собою ефективний інструмент, що дозволяє управлінській команді і внутрифирменному консалтингу

 Крістофер Е., Сміт Л.  Тренінг у Рекруїтмент. - СПб.: Пітер. - 224 с. - (Серія «Ефективний тренінг»).  2002
 У книзі розглядаються роль і функції менеджерів середньої ланки в процесі найму, роботи та розвитку персоналу. У першій, теоретичної частини в доступному вигляді наведена коротка інформація про історію, природу і функції управління персоналом. Друга, практична частина містить 48 навчальних вправ: ввідні вправи, запрошення до дискусії, ігри, у тому числі рольові, моделювання та рольові ігри в реальних умовах, анкетування, а також інші форми інтерактивного навчання. Всі вони націлені на пряме залучення учасників тренінгу у процес навчання і на те, щоб вони відчули відповідальність за його результати. Даний посібник адресований всім, чия професійна діяльність пов'язана з вирішенням широкого спектру завдань, що виникають у практичній роботі з персоналом.
 І. І. Мазур, В. Д. Шапіро, Н. Г. Ольдерогге  Управління проектами  2010
 У навчальному посібнику системно оглянутий комплекс питань, в сукупності складових сутність порівнянно новітньої для Росії синтетичної дисципліни - «управління проектами» (Project Management). Висвітлено всі елементи управління проектами, виставлені в 4 частках: - знайомство з світом управління проектами; - розробка проекту; - функції управління проектами; - підсистеми управління проектами. Широко застосовані методологічні прийоми, що забезпечують дієве засвоєння читачами матеріалів: зразки з практики, вправи, випробування, аналіз ситуацій та ін Наприкінці кожної глави даються резюме, контрольні питання і завдання, а також перелік літератури. Для студентів вузів, вчителів і практичних трудівників в області економіки та менеджменту.
 Драган 3. Мілошевич  Набір інструментів для управління проектами / - М.: Компанія АйТи; ДМК Пресс. - 729 с.  2008

 Професор Портлендского університету (Орегон, США) Драган Мілошевич, який написав цю монографію, узагальнив свій багаторічний досвід управління великими проектами і відкрито поділився своїми напрацюваннями та досягненнями в систематизації бізнес-процесів з управління проектами. 

 Дана книга-не просто перелік інструментів, але набір, розкладений акуратно в компактному кейсі менеджера, системно розміщений по відділеннях і забезпечений інструкцією не тільки з використання, але і по можливій компонуванні конкретних наборів технік при підході до нового проекту. Користувачеві інструментальним набором дається фіксована схема управління проектами, без особливого відволікання уваги і ресурсів на пошук загальної стратегії управління проектом та її оптимізацію, хоча і в цьому напрямку даються певні рекомендації. 

 Видання буде особливо корисно менеджерам, які починають свою кар'єру в галузі управління проектами або новачків в цій області. Досвідчені фахівці познайомляться з особливостями західного підходу і його відмінностями від російських практик. 

 Дуг ДеКарло  eXtreme Project Management. Екстремальне управління проектами. - М.: Компанія p.m.Office. - 588 с.: Ил.  2005

 Екстремальне управління проектами - це гнучка і динамічна модель для проектів будь-якого типу, характеристиками яких є високі швидкість і невизначеність, і в яких невдача неприпустима. 

 Книга Екстремальне управління проектами дає практичні рекомендації для керівників, що працюють з великими ризиками і під сильним тиском для досягнення очікуваного кінцевого результату. Заснована на великому досвіді Дуга ДеКарло в роботі з більш ніж 250 командами проектів, його модель екстремального керування проектами побудована на наборі узгоджених принципів, цінностей, навичок, інструментів і практик, які показали високий результат в умовах постійних змін і невизначеності. 

 Герд Дітхелм  Управління проектами. У 2 т. Т. I: пров. з нім. - СПб.: Видавничий дім «Бізнес-преса». - 400 с.  2004

 У даній книзі грунтовно і повно викладений весь комплекс завдань управління проектами, представлений прикладний аспект і приклади з досвіду різних країн і фірм, практичні рекомендації. 

 Читачеві поряд з первісними відомостями пропонуються широкий спектр навчальної інформації з практичними посиланнями, а також можливості інтенсивної роботи зі спеціальними питаннями. 

 Книга є і предметом системного викладу важливій галузі знань і методів, і довідковим керівництвом для фахівців, і навчальним посібником для бажаючих вдосконалюватися в цій області діяльності. 

 Товба А. С., Ціпес Г. Л.  Управління проектами: стандарти, методи, досвід. - М.: ЗАТ «Олімп-Бізнес,. - 240 с.  2003

 Пропонована вашій увазі книга задумана як практичний посібник щодо створення інтегрованої системи управління проектами, яка реалізується у вигляді стандарту підприємства. Підходи і рішення, пропоновані в цій книзі, базуються, з одного боку, на проходженні основних положень традиційної методології управління проектами і, з іншого боку, на практичному досвіді декількох подібних робіт, виконаних компанією ШБ з безпосередньою участю авторів. Основою книги послужили публікації та доповіді авторів на російських і міжнародних конференціях і конгресах протягом 2000-2003 років. 

 Книга призначена для керівників і фахівців, зацікавлених у впровадженні методів проектного управління у своїй організації. 

 Лапигін Д.Ю  Управлінські рішення: навч. посібник. - М.: Ексмо. - 448 с. - (Вища економічна освіта).  2009

 Представлені найбільш значущі підходи до розробки управлінських рішень в організаціях. По кожному етапу прийняття рішень лап інструментарій, необхідний для вирішення проблем управління. 

 Поряд з методами визначення тактичних і оперативних рішень різних проблем показані алтрітми розробки стратегічних управлінських рішень. 

 Оригінальні мололи рішень засновані на побудові морфологічних матриць, що містять компонент стратегічних підсистем: філософії розвитку, результатів SWOT-апачі м. Малоні стратегій і еффекжвності діючої стратегії органі міні 

 Посібник місти! КЕРІВНИЦТВО з вивчення курсу, котроє пошоляет ефективно здійснені. I, »м <ю (> ученіс та підготовку до навчального процесу, а також створює возможноеII. Л Ш m.ip.lhoiKH необхідних компетенцій в частині прийняття рішень.

 Л. І. Лукичева, Д. Н. Єгоричев, Ю. П. Анискина.  Управлінські рішення: підручник за фахом «Менеджмент організації» - 4-е вид., Стер. - М.: Видавництво «Омега-Л». - 383 с.: Табл. - (Вища школа менеджменту).  2009

 Принципова відмінність даного підручника в тому, що в ньому представлений широкий спектр існуючих методів розробки, прийняття та оптимізації управлінських рішень, аналіз особливостей прийняття рішень в різних областях економіки і різних сферах діяльності підприємства, а також дано оригінальний практичний матеріал. Підручник включає дев'ять розділів, в яких викладаються найважливіші теоретичні основи розробки та прийняття управлінських рішень, і додатки, що включають комплекс практичних занять, ситуації для аналізу, тести, завдання з рекомендаціями щодо їх виконання, програму навчальної дисципліни «Управлінські рішення», а також словник термінів . 

 Призначено для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, а також молодих фахівців та управлінців, які підвищують кваліфікацію з метою успішного оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для ефективної діяльності менеджерів.

 Н.В. Злобіна  Управлінські рішення: навчальний посібник / Н.В. Злобіна. - Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-та. - 80 с. -  2007

 Розкриваються сутність і природа управлінських рішень, їх роль в системі менеджменту; представлена ??структура і технологія прийняття управлінських рішень; розглядаються різні методи і моделі прийняття управлінських рішень; виділені особливості розробки, прийняття та реалізації рішень в умовах невизначеності та ризику; визначені відповідальність і особливості контролю за ходом реалізації рішень в організації. 

 Призначено для студентів середньої та вищої професійної освіти, які вивчають курс «Управлінські рішення», викладачів, а також для фахівців, які цікавляться проблемою розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень. 

 М.А. Бахрушина   Управлінський аналіз: Учеб. посібник. - 2-е вид. - М.: Омега-Л. - 432 с. - (Оптимізація бізнес: процесів).   2005

 Успіх підприємницької діяльності багато в чому визначається здатністю керівника вибрати з ряду альтернативних варіантів управлінських рішень оптимальне, адекватне сучасний момент Крім того, необхідно правильно оцінити його майбутні наслідки. 

 Мета даної роботи - розкрити можливості застосування інструментарію управлінського аналізу у формуванні тактики і стратегії комерційної організації.

 Смирнов Е.А.  Управлінські рішення. - М.: ИНФРА-М, С50 - 264 с. - (Серія «Питання-відповідь»)  2001

 У формі відповідей на питання представлений теоретичний і практичний матеріал, що відображає освітній стандарт з дисципліни «Управлінські рішення» Детально розібрані форми управлінських рішень (УР), технології і методи підготовки та реалізації УР, невизначеності і ризики, відповідальність за результати реалізації УР, якість і ефективність УР, супероптімальние рішення У рамках кожної теми наведено питання на розбір конкретного УР. Дана база для професійної підготовки та реалізації УР. 

 Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають управлінський цикл дисциплін, аспірантів і фахівців, що займаються питаннями управлінської та організаторської діяльності в компаніях.