загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Цивільний процес
ЗМІСТ:
П.В. Алексій, Н.Д. Амаглобелі. Цивільне процесуальне право Росії: Підручник для вузів. - М.: ЮНІТІДАНА. - 432 с.,
загрузка...
Підручник підготовлено відповідно до Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти за спеціальністю «Юриспруденція». Докладно розглянуті всі питання цивільного процесу. Книга незамінна при вивченні дисципліни «Цивільне процесуальне право Росії» і допоможе при підготовці до семінарських занять. Для студентів, аспірантів і викладачів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів юридичних спеціальностей, а також для всіх, хто цікавиться питаннями цивільного процесу.
Глава 1 Цивільний процес, цивільне процесуальне право і процесуальна наука
1.1. Поняття цивільного процесу (судочинства). Мета, завдання, види та стадії цивільного судочинства
1.2. Поняття цивільного процесуального права. Предмет, метод і система
1.3. Джерела цивільного процесуального права
1.4. Поняття, значення і класифікація принципів цивільного процесуального права
1.5. Цивільні процесуальні норми (поняття, види, особливості структури)
1.6. Сутність, основні риси і значення цивільної процесуальної форми: поняття, риси, значення і наслідки її порушення
1.7. Місце цивільного процесуального права в системі російського права
1.8. Процесуальна наука
Глава 2 Цивільні процесуальні правовідносини
2.1. Поняття цивільних процесуальних правовідносин
2.2. Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин
2.3. Особливості цивільних процесуальних правовідносин
2.4. Суб'єкти та об'єкти цивільних правовідносин
Глава 3 Особи, що у справі
3.1. Поняття про осіб, що у справі
3.2. Цивільна процесуальна правоздатність та дієздатність
3.3. Сторони
3.4. Треті особи
3.5. Участь прокурора в цивільному процесі
3.6. Участь державних органів, органів місцевого самоврядування, організацій та громадян, які захищають порушені чи оспорювані права, свободи та охоронювані законом інтереси інших осіб
Глава 4 Представництво в цивільному процесі
4.1 . Поняття представництва в цивільному процесі
4.2. Види представництва в суді
4.3. Повноваження судових представників та їх оформлення
Глава 5 Підвідомчість і підсудність справ, що розглядаються в порядку цивільного судочинства
5.1. Поняття і види судової підвідомчості
5.2. Коло справ, що відносяться до судової підвідомчості
5.3. Поняття і види підсудності
5.4. Порядок вирішення питань про підсудність. Зміна підсудності
Глава 6 Судові витрати
6.1. Поняття і види витрат
6.2. Джерела, стадії і цілі регулювання судових витрат
6.3. Розподіл судових витрат
Глава 7 Процесуальні терміни
7.1. Поняття, призначення і види строків
7.2. Закінчення процесуальних строків
Глава 8 Порушення цивільної справи в суді
8.1. Поняття і сутність позовного провадження. Поняття позову і його елементи
8.2. Види позовів
8.3. Право на позов і право на пред'явлення позову.
Передумови права на пред'явлення позову
8.4. Захист інтересів відповідача. Заперечення проти позову і зустрічний позов
8.5. Форми розпорядження позовними засобами захисту прав та інтересів
8.6. Забезпечення позову і порядок його пред'явлення
8.7. Порядок прийняття позовної заяви та відмови в його прийнятті
Глава 9 Судові докази
9.1. Поняття і класифікація судових доказів
9.2. Предмет, суб'єкти та засоби судового доказування
9.3. Процес доказування
Глава 10 Підготовка цивільних справ до судового розгляду
10.1. Процесуальні дейстрія з підготовки справи до судового розгляду
10.2. Призначення справи до слухання. Судові повідомлення і виклики
Глава 11 Судовий розгляд
11.1. Значення судового розгляду. Порядок проведення судового засідання
11.2. Відкладення розгляду справи
11.3. Призупинення провадження у справі
11.4. Закінчення справи без винесення судового рішення
11.5. Протокол судового засідання
Глава12 Постанова суду першої інстанції
12.1. Сутність судового рішення, його види
12.2. Вимоги, що пред'являються до судового рішення
12.3. Вступ рішення суду законної сили
12.4. Ухвала суду першої інстанції
Глава 13 Заочне провадження
13.1. Поняття і значення заочного виробництва
13.2. Захист прав та інтересів відповідача в заочному виробництві
Глава 14 Наказне провадження
14.1. Поняття і значення наказного провадження
14.2. Порядок винесення судового наказу
Глава 15 Провадження у цивільних справах у мирового судді
15.1. Світові судді. Федеральне і територіальне законодавство
15.2. Загальна характеристика апеляційного провадження
15.3. Право апеляційного оскарження та порядок його здійснення
Глава 16 Провадження у справах, що виникають з адміністративно-правових відносин
16.1. Процесуальний порядок розгляду справ, що виникають з публічних правовідносин
16.2. Процесуальні особливості розгляду та вирішення справ про оскарження рішень, дій (бездіяльності) органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових осіб, державних і муніципальних службовців
16.3. Процесуальні особливості розгляду та вирішення справ про захист виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Росії
Глава 17 Особливу виробництво
17.1. Поняття і сутність окремого провадження
17.2. Встановлення фактів, що мають юридичне значення
17.3. Визнання громадянина безвісно відсутнім і оголошення померлим
17.4. Визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним
17.5. Визнання майна безхазяйним
17.6. Відновлення прав по втрачених документів на пред'явника (викличний виробництво)
17.7. Розгляд справ про внесення виправлень або змін до записів актів громадянського стану, заяв про вчинені нотаріальні дії або про відмову в їх вчиненні
Глава 18 Виробництво у касаційній інстанції
18.1. Право на касаційне оскарження та опротестування судових рішень
18.2. Порядок подання та розгляду касаційних скарг і протестів
18.3. Повноваження суду касаційної інстанції
18.4. Ухвала суду касаційної інстанції
ГЛАВА 19 Виробництво в наглядовій інстанції
19.1. Порядок порушення провадження у наглядової інстанції
19.2. Порядок розгляду справи в наглядовій інстанції
19.3. Підстави до скасування судових постанов у наглядовому порядку. Визначення судів, які розглядають справу в наглядовій інстанції
Глава 20 Перегляд за нововиявленими обставинами рішень, ухвал і постанов, що вступили в законну силу
20.1. Поняття, значення і підстави перегляду за нововиявленими обставинами рішень, ухвал і постанов, що вступили в законну силу
20.2. Порядок порушення і перегляду справи
ГЛАВА 21 Провадження у справах за участю іноземних осіб
21.1. Поняття іноземної особи, його права та обов'язки
21.2. Підсудність справ за участю іноземних осіб
21.3. Судовий імунітет та судові доручення
Глава 22 Виконавче виробництво
22.1. Сутність виконавчого провадження. Терміни у виконавчому провадженні
22.2. Виконавчі дії, що здійснюються судовими приставами-виконавцями
22.3. Заходи примусового виконання
22.4. Витрати на проведення виконавчих дій. Відповідальність за порушення законодавства про виконавче провадження
22.5. Взаємодія служби судових приставів з органами і підрозділами МВС Росії
Глава 23 Арбітражний процес
23.1. Поняття арбітражного процесу
23.2. Учасники арбітражного процесу
23.3. Виробництво в арбітражному суді першої інстанції
23.4. Перегляд постанов арбітражних судів
23.5. Виробництво по справах за участю іноземних осіб
Глава 24 Третейські суди
24.1. Особливості та види третейських судів
24.2. Порядок розгляду спорів у третейському суді
24.3. Порядок виконання рішення третейського суду
Глава 25 Нотаріат
25.1. Організація і компетенція нотаріату
25.2. Загальні правила нотаріального виробництва
25.3. Нотаріальні дії
Бібліографічний список
Нормативні акти
Навчальна і наукова література
Цивільний процес:
  1. Коваленко А.Г.. Цивільний процес. 2-е вид., Доп. і перераб. - М.:. - 512 с. - 2010 рік
  2. Діордієва О.М. . Цивільне процесуальне право: Навчально-методичний комплекс. - М.: Изд. центр ЕАОІ. - 284 с. - 2008 рік
  3. Під загальною редакцією заступника Голови Верховного Суду Російської Федерації В. І. НЕЧАЄВА. Коментар до Цивільного процесуального кодексу Російської Федерації - 2008 рік

  4. Смушкине А.Б., Суркова Т.В., Чернікова О.С.. Цивільний процес, Навчальний пособіе.Серія: Бібліотека вищої школи / Видавництво : Омега-Лг., 320 стор - 2008 рік
  5. Гатин А. М.. Шпаргалка з цивільного процесуального права -64 c. - 2007
  6. Калинова Л.Г., Четвертакова Є.Г. . Цивільний процес. Конспект лекцій. - М.: А-Пріор. - 240 с. - 2007
  7. Власова А.А.. Цивільний процес Російської Федерації / Під ред. А.А. Власова. - М.: Юрайт-Издат. - 584 с. - 2003