загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик -менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Інноваційний менеджмент
ЗМІСТ:
В. В. Глухов, С. Б. Коробко, Т. В. Мариніна .. Економіка знань - СПб.: Пітер. - 528 с: ил. - (Серія «Навчальний посібник»)., 2003
загрузка...
управлінню науковими дослідженнями. Досліджуються проблеми формування ¬ ня наукової політики, взаємодії науки і держави. Запропоновано методику оцінки економічного ефекту від проведення та реалізації цільової програми. Викладено мето ¬ ди проведення експертизи результатів досліджень і розробок. Розглянуто питання правової охорони і комерціалізації інтелектуальної власності, сучасні мето ¬ ди оцінки патентів, ліцензій, ноу-хау.

Посібник призначений для фахівців в області інноваційного менеджменту, аспірантів і викладачів вузів. Матеріал підготовлено в рамках проекту федеральної програми «Інтеграція».

. 1. ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПОЛІТИКА
1.1. Базові поняття
1.2. Економічна ситуація в науковій галузі
1.3. Типові схеми фінансування
1.4. Науково-технічна політика
1.5. Управління наукою у вищій школі
1.6. Державне управління наукою
1.7. Податки - регулятори науково-технічного розвитку
1.8. Моделі економічного зростання
1.9 Пріоритети наукових досліджень
2. КЛАСИФІКАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ
2.1. Класифікація наукових організацій
2.2. Класифікація цільових програм
2.3. Класифікація науково-технічної продукції
2.4. Класифікація інновацій
2.5. Класифікація інвестицій
3. МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАНЬ
3.1. Поняття управління знаннями
3.2. Технологія внутрішньофірмового управління корпоративними знаннями
3.3. Корпоративна цифрова бібліотека
3.4. Методи прийняття рішень в моделях знань
3.5. Класифікація систем електронного управління документами
3.6. Оцінка повернення від інвестицій в технології електронного управління документами
3.7. Тенденції в галузі управління знаннями на рівні підприємств
4. АНАЛІЗ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
4.1. Рівень технологій
4.2. Інтелектуальний потенціал співробітника
4.3. Інтелектуальний потенціал організації
4.4. Інтелектуальний потенціал вузу
5. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ОБ'ЄКТ ОЦІНКИ
5.1. Види інтелектуальної власності
5.2. Правова охорона інтелектуальної власності
5.2.1. Правова охорона винаходу, корисної моделі, промислового зразка
5.2.2. Правова охорона товарного знака
5.2.3. Правова охорона комерційної таємниці
5.2.4. Правова охорона програм для ЕОМ і баз даних
5.2.5. Правова охорона інтелектуальної власності в міжнародних проектах
5.3. Передача виключних прав
5.4. Збиток від порушення виняткових прав
5.5. Комерціалізація інтелектуальної власності
6. ОЦІНКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
6.1. Процедура оцінки інтелектуальної власності
6.2. Методи оцінки інтелектуальної власності
6.3. Оцінка об'єкта авторського права
6.4. Оцінка об'єктів промислової власності
6.4.1. Оцінка ліцензії
6.4.2. Оцінка бренду
Оцінка договору на передачу ноу-хау
6.5. Оцінка інноваційного проекту як об'єкта інтелектуальної власності
7. НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОСЛІДЖЕНЬ
7.1. Аналіз підсумкового результату
7.2. Відбір нововведень
7.3. Експертна оцінка цілей проектів
7.4. Експертна оцінка проектів (методика Госкомвуза Росії)
7.5. Експертна оцінка груп проектів (методика Національного фонду США)
Порівняльна багаторівнева оцінка (методика Російського фонду фундаментальних досліджень)
7.6. Експертна класифікація проектів за групами значимості (методика Російського гуманітарного наукового фонду)
7.8. Експертна якісна оцінка проектів (методика Республіканського дослідного науково-консультаційного центру експертизи)
7.9. Методика оцінки наукової результативності
Експертна оцінка проектів в рамках комплексної програми
7.11. Особливості оцінки акцій компаній High-Tech
8. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОСЛІДЖЕНЬ
8.1. Методика UNIDO
8.2. Методичні рекомендації Мінекономіки та Міністерства фінансів Росії
8.3. Методика НП «Інноваційне агентство» 1
8.4. Метод Менсфілда
8.5. Модель І. Фішера
8.6. Модель Блека-Шоулза
9. МЕТОДИ ОЦІНКИ РИЗИКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
9.1. Оцінка ризику досягнення результату та інфляції
9.2. Кількісні методи аналізу ризиків проектів
9.3. Кумулятивна модель ставки дисконту
9.4. Модель САРМ
9.5. Модель WACC
9.6. Метод скоригованої поточної вартості
10. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ПРОЕКТІВ
10.1. Оцінка інвестиційного проекту
10.2. Системи експрес-оцінки проектів
10.3. Системи комплексної оцінки проектів '
10.4. Система прогнозу розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності
11. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РОЗРОБКИ КОМПЛЕКСНИХ ПРОГРАМ
11.1. Цілі і завдання комплексних науково-технічних програм
11.2. Синергетичний ефект в комплексних програмах
11.3. Досвід США
11.4. Досвід Франції
11.5. Досвід ФРН
11.6. Досвід Росії
11.6.1. Розподілена система управлінської структури
11.6.2. Система відбору програм
11.6.3. Система фінансування програм
11.6.4. Система контролю за виконанням програм
12.УПРАВЛЕНІЕНАУЧН0-ТЕХНІЧЕСК0І ПРОГРАМОЮ
12.1. Організація стратегічного планування в процесі формування програми
12.2. Вироблення стратегічних цілей програми
12.3. Методи прийняття рішень в управлінні науково-технічною програмою
13. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
13.1. Елементи інноваційного процесу
Т. П. 13.2. Особливості організації впровадження нововведення
13.3. Програма робіт при створенні інноваційного механізму
14. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА Науковотехнічний ПРОГРАМИ
14.1. «Портфель» проектів
14.2. Система економічних оцінок програми
14.3. Методика економічної оцінки діяльності учасників програми
14.3.1. Джерела утворення ефекту програми
14.3.2. Оцінка залучення банку
Оцінка підприємства, що впроваджує нововведення
Оцінка забезпечує структури в освіті механізму програми
14.3.6. Оцінка доцільності вкладень інвестора в технічне нововведення
14.3.7. Оцінка вторинного економічного ефекту для інвестиційного банку
14.4. Оцінка впливу програми на науковотехнічний розвиток промисловості
15. ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕНДЕНЦІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ
15.1. Експертне прогнозування
15.2. Статистичне прогнозування
15.3. Сценарне прогнозування
15.4. Програмно-цільове прогнозування
15.5. Методи виявлення тенденцій розвитку науки і техніки на базі аналізу масивів документів
16. Оптимізаційні моделі ПРОГРАМИ
16.1. Оптимізація мережевий схеми програми
16.2. Розподіл ресурсів між споживанням і накопиченням
16.3. Розподіл ресурсів між елементами процесу
16.4. Розподіл ресурсів між прямими інвестиціями і розвитком інфраструктури
16.5. Розподіл ресурсів програми за напрямками
16.6. Розподіл ризику
16.6.1. Математичний опис моделі поділу ризику
17. ОЦІНКА МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ ПРОГРАМ
17.1. Організаційні форми і механізми підтримки наукових міжнародних програм
17.2. Фандрайзинг у фінансуванні наукових програм
17.3. Трансферт науково-технічних результатів
17.4. Франчайзинг в науково-технічній діяльності
17.5. Моніторинг програм
17.5.1. Моніторинг: основні види та підходи
17.5.2. Моніторинг діяльності
17.5.3. Процес організації моніторингу
17.5.4. Моніторинг: пілотні дослідження
Інноваційний менеджмент: