Головна
загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Адміністративне право
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО
Бандурка А . М., Тищенко Н.М. Адміністративний процес: Підручник. - Харків: Вид-во НУВС. - 353с. 2001
загрузка...

Адміністративний процес міцно зайняв своє місце в ряду багатьох галузей вітчизняного права. Однак погляди на його сутність і правову природу далеко не завжди однозначні. Пропонований вашій увазі підручник відрізняється новизною. Він відповідає на багато питань, безпосередньо пов'язані з життям українського суспільства, і в першу чергу зі сферою державного управління, в якій зачіпаються права і свободи конкретних громадян у взаєминах з виконавчими органами держави і останніх - між собою.

Для викладачів, курсантів, слухачів, студентів, ад'юнктів і аспірантів юридичних вузів і факультетів, а також практичних працівників правоохоронних органів.

Душакова Л.А., Чепурнова Н.М. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО: Навчально-методичний комплекс. - М.: Изд. центр ЕАОІ. - 371 с. 2008
Галліган Д., Полянський В.В., Старилов Ю.Н. Адміністративне право: історія розвитку та основні сучасні концепції. - М.: МАУП. - 410 с. 2002

Порівняльно-правове дослідження британського і російських вчених присвячено головним проблемам сучасного адміністративного права. Розглядаються природа, обсяг, цілі, завдання, принципи адміністративного права, його конституційні основи та здійснення, адміністративні процедури, принципи адміністративного процесу, основні питання адміністративного та судового нагляду.

Для с тудентов, аспірантів, викладачів, практичних працівників правоохоронних органів.

Овсянко Д.М. Адміністративне право: Навчальний посібник. - Вид. 3-е, перераб. і доп. - М.: Юристь. - 468 с. 2000

Запитання курсу адміністративного права висвітлюються в посібнику з урахуванням змін у законодавстві за станом на 1 березня 2000 Викладаються вихідні положення і поняття однією з найважливіших галузей російського права як сукупності правових норм, що регулюють суспільні відносини, які виникають в процесі здійснення державного управління. Розкриваються конкретні види державного управління, здійснюваного органами виконавчої влади в економічній, соціально-культурної та адміністративно-політичній сферах.

Розраховано на студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів і факультетів, спеціалістів органів державної влади.

Козлов Ю.М. Адміністративне право: Підручник. - М.: Юріст'.-320с. 1999

Підручник написаний у відповідності з федеральним компонентом державного освітнього стандарту середньої професійної освіти юридичного профілю.

У підручнику розглядаються всі питання, передбачені програмою з адміністративного права для юридичних технікумів і коледжів: адміністративно-правові норми і відносини; суб'єкти адміністративного права; правопорушення і відповідальність; правові основи управління в галузях матеріального виробництва та соціально -культурної сфери.

Для студентів і викладачів середніх спеціальних навчальних закладів юридичного профілю. Може бути корисний для студентів юридичних вузів і факультетів, а також для державних службовців.

Ю.М. Козлов, Д.М. Овсянко АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО 2005

Адміністративному праву відводиться суттєва роль у забезпеченні національної безпеки країни та громадського порядку, в регламентації діяльності органів виконавчої влади у цій життєво важливій сфері.

Дуже значна роль адміністративного права в боротьбі з адміністративними правопорушеннями. І тут справді епохальне значення для адміністративного законодавства, адміністративно-правової науки та юрисдикційної практики має прийняття нового Кодексу РФ про адміністративні правопорушення, що вступив в дію з 1 липня 2002 р.

Таким чином, перед нами постає широке полотно, що ілюструє зміст норм адміністративного права і характер суспільних відносин, що складають його предмет.

Цей підручник дає узагальнену і всебічну характеристику цієї галузі російського права.

Новиков С.А. Адміністративне право: Конспект лекцій. - М.: "Пріор-издат". - 128 с. 2003

Справжнім виданням ми продовжуємо серію "У допомогу студентові", в яку входять кращі конспекти лекцій з дисциплін, що вивчаються в гуманітарних вузах. Матеріал відредагований фахівцями відділу навчальної літератури "Видавництва ПРІОР" і приведений у відповідність з програмою курсу "Адміністративне право РФ".

Використовуючи дану книгу при підготовці до здачі іспиту, студенти зможуть у гранично стислі строки систематизувати і конкретизувати знання, набуті в процесі вивчення цієї дисципліни; зосередити свою увагу на основних поняттях, їх ознаки та особливості; сформулювати приблизний план відповідь на можливі екзаменаційні питання.

Даний посібник не є альтернативою підручникам, але служить посібником для успішної здачі іспитів.

Старилов Ю.Н. Адміністративна юстиція. Теорія, історія, перспективи. - М.: Видавництво НОРМА (Юрінком - ИНФРА * М) - 304 с. 2001
У монографії розглядаються теоретичні питання адміністративної юстиції, її історичного розвитку та сучасного стану, проблеми правового регулювання. Аналізуються причини та основні напрямки її реформи, зроблена спроба обгрунтувати введення в Російській Федерації адміністративного судочинства із створенням адміністративних судів.
Шергін А. П. Адміністративна юрисдикція. - М.: Юрид. літ., - 144 с. 1979
У монографії досліджуються сутність і форми адміністративної юрисдикції, її роль у зміцненні соціалістичного правопорядку, співвідношення з іншими видами радянської юрисдикції - кримінально-та цивільно-правової, дисциплінарної . Автор аналізує систему органів, що здійснюють адміністративну юрисдикцію, особливості її побудови, правове становище конкретних органів, що розглядають і вирішують справи про адміністративні порушення, прийняті ними акти та їх значення у правоохоронній діяльності. У монографії містяться пропозиції щодо вдосконалення адміністративно-юрисдикційної діяльності, підвищення її ефективності. Для науковців викладачів і студентів юридичних вузів. Може бути рекомендована працівникам державного апарату.
Миколенко О.І. Адміністративний процес та адміністративна відповідальність в Україні. Навчальний посібник. - X.: «Одіссей». - 272 с. 2004
Вивчення питань адміністративної відповідальності та адміністративного процесу є складовою частиною спеціальної підготовки студентів юридичних вузів. Мета цього навчального посібника - озброїти тих, кого навчають відповідними знаннями для подальшого використання в професійній діяльності. Вміщені в навчальному посібнику проблемні питання по кожній темі дозволяють розвинути у учнів навички творчого мислення, здатності прийняття науково обгрунтованих рішень. Проблемні питання можуть бути використані для обговорення на семінарських і групових заняттях, підготовці наукових повідомлень або рефератів.
Прудников А.С., Андріашін Х.А. Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод людини і громадянина: Підручник. - М.: Закон і право; Юніті. - 148 с. 1998
У підручнику докладно розглядаються проблеми адміністративного права в світлі реалізації прав і свобод людини і громадянина, що є основним завданням правової держави. Автори дають загальні відомості про предмет науки адміністративного права, розкривають зміст її найважливіших категорій і методів, досліджують сутність відносин між суб'єктами адміністративного права. При цьому основна увага звертається на правові норми, що регулюють ці відносини. Досить широко висвітлюється таке актуальне питання, як забезпечення законності при розгляді справ про адміністративні правопорушення. Для студентів і викладачів юридичних інститутів і юридичних шкіл, для всіх, хто цікавиться проблемами юрисдикції.
А.В.Демін Загальні питання теорії адміністративного договору / Краснояр. держ. ун-т. Красноярськ. 93 с. 1998
У роботі аналізується сутність, правова природа та окремі елементи такого малодослідженого інституту публічного права, як адміністративний договір. Призначена для науковців, державних службовців, викладачів юридичних дисциплін, аспірантів і студентів юридичних вузів.