загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних навчань / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Теорія та історія держави і права
ЗМІСТ:
Абдулаєв М.І. . Теорія держави і права: Підручник для вищих навчальних закладів. - М.: Фінансовий контроль, 410 с. , 2004
загрузка...

У підручнику в доступній формі розглядаються основні питання загальної теорії держави і права, викладені наукові уявлення про соціальну природу, сутність і призначення держави і права, розкриваються узагальнені систематизовані знання про функціонування і розвиток правових явищ і інститутів суспільного життя. Центральна ідея книги - пріоритет і забезпечення прав і свобод людини. З позицій захисту прав людини і громадянина як найвищої соціальної цінності розглядаються основні положення загальної теорії держави і права.

Видання призначене студентам юридичних вузів, аспірантам, науковцям і викладачам, а також усім, хто цікавиться питаннями загальної теорії права і держави.

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
ВСТУП
РОЗДІЛ I. МЕТОДОЛОГІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК НАУКА
1.1. Загальна теорія держави і права як соціально-гуманітарна наука
1.2. Загальна теорія держави і права як юридична наука
1.3. Предмет загальної теорії держави і права
1.4. Традиції в історії правової думки
1.5. Методологія загальної теорії держави і права
1.6. Структура загальної теорії держави і права
РОЗДІЛ II. ТОВАРИСТВО І ДЕРЖАВА
Глава 2. СОЦІАЛЬНА ПРИРОДА І СУТНІСТЬ ДЕРЖАВИ
2.1. Поняття та ознаки держави
2.2. Генезис держави
2.3. Сутність і функції держави
2.4. Загальна характеристика основних теорій про походження і сутність держави
ГЛАВА 3. Форма держави
3.1. Поняття форми держави
3.2. Форма правління
3.3. Форма державного устрою
3.4. Державний (політичний) режим
ГЛАВА 4. Система органів державної влади та правові засади їх організації та діяльності
4.1. Державний апарат: поняття і ознаки
4.2. Види органів державної влади
4.3. Правові основи організації державної служби
4.4. Органи державної влади і місцеве самоврядування
ГЛАВА 5. ПРАВОВЕ ДЕРЖАВА
5.1. Виникнення і розвиток ідеї правової держави
5.2. Громадянське суспільство і правова держава
5.3. Принципи правової держави
5.4. Проблеми та шляхи формування правової державності в Російській Федерації
РОЗДІЛ III. СУТНІСТЬ ПРАВА
ГЛАВА 6. ПОНЯТТЯ ПРАВА
6.1. Право як феномен суспільного життя
6.2. Генезис права
6.3. Сходинки людської цивілізації і право
6.4. Суб'єктивне та об'єктивне право
ГЛАВА 7. ПРАВА ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
7.1. Історичний розвиток інституту прав людини і громадянина
7.2. Правовий статус людини і громадянина
7.3. Система прав і свобод людини і громадянина
7.4. Гарантії прав і свобод особи
7.5. Соціальна держава та захист прав людини
ГЛАВА 8. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО І НАЦІОНАЛЬНІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ
8.1. Соціальна природа міжнародного та національного права
8.2. Сучасне міжнародне право і внутрішньодержавне законодавство
8.3. Узгодження національного права з міжнародно-правовою системою
РОЗДІЛ IV. Правотворення
ГЛАВА 9. Правосвідомості та правової культури
9.1. Поняття правосвідомості
9.2. Структура і види правосвідомості
9.3. Правова культура
9.4. Особливості правосвідомості та правової культури в Росії
ГЛАВА 10. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
10.1. Поняття та ознаки правовідносини
10.2. Склад правовідносин
10.3. Види правовідносин
10.4. Юридичні факти і їх види
ГЛАВА 11. ПРАВОВІ НОРМИ
11.1. Поняття правової норми. Правові та технічні норми
11.2. Право і мораль: загальне і особливе
11.3. Структура правової норми. Норма права і стаття закону
11.4. Види правових норм
ГЛАВА 12. СИСТЕМА ПРАВА І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА
12.1. Система права та її елементи
12.2. Приватне і публічне право
12.3. Матеріальне і процесуальне право
12.4.Отраслі права та їх інститути
12.5.Сістематізація законодавства: поняття і види
ГЛАВА 13. ДЖЕРЕЛА ПРАВА
13.1. Поняття і види джерел права
13.2.Істочнікі права в Російській Федерації
ГЛАВА 14. Законотворчість держави
14.1. Поняття і стадії законотворчості. Юридична техніка
14.2. Поняття і види законів. Підзаконні нормативні акти
14.3. Дія нормативно-правових актів у часі, у просторі і по колу осіб
РОЗДІЛ V. правореалізації
ГЛАВА 15. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА
15.1. Поняття і форми реалізації права
15.2. Правове регулювання: поняття, прийоми, види
ГЛАВА 16. ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВА
16.1. Застосування норм права
16.2. Стадії правозастосовчого процесу
16.3. Акти застосування права
16.4. Особливості застосування норм міжнародного права
16.5. Прогалини в законодавстві і способи їх заповнення
Глава 17. ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВА
17.1. Поняття і принципи тлумачення юридичних норм
17.2. Прийоми (способи) тлумачення норм права
17.3. Види тлумачення юридичних норм
17.4. Тлумачення Конституції Російської Федерації
17.5. Особливості тлумачення норм міжнародного права
ГЛАВА 18. ПРАВОМІРНЕ ПОВЕДІНКА. ПРАВОПОРУШЕННЯ І ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
18.1. Поняття і основні види правомірної поведінки
18.2. Юридичний конфлікт
18.3.Понятіе і види правопорушень
18.4. Юридична відповідальність: поняття та види
ГЛАВА 19. ЗАКОННІСТЬ І ПРАВОПОРЯДОК
19.1. Поняття і принципи законності
19.2.Обеспеченіе законності
19.3. Правопорядок та умови його стабілізації
19.4. Законність в державному управлінні
19.5. Режим правозаконності і забезпечення прав громадян
ГЛАВА 20. ОСНОВНІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ
20.1. Поняття і типологія правових систем
20.2. Англо-американська правова система
20.3. Романо-германська правова система
20.4. Мусульманське право
Глава 21. СУЧАСНЕ МІЖНАРОДНЕ ПРАВО І СВІТОВОЇ ПРАВОПОРЯДОК
21.1. Поняття і основні принципи сучасного міжнародного права
21.2. Суб'єкти міжнародного права
21.3. Права людини і міжнародне право
21.4. Відповідальність у міжнародному праві
21.5. Роль міжнародних організацій у підтриманні миру та забезпеченні міжнародної безпеки
ГЛОСАРІЙ
Теорія та історія держави і права:
  1. Лясковський Олександр Іванович. ЛЕКЦІЇ З ПРОБЛЕМ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА - 2011 рік
  2. Г.А. Гаджієв. КОНСТИТУЦІЙНА ЕКОНОМІКА - 256 с. - 2010 рік
  3. Груздєв В.В.. Людина і право: історичні, загальнотеоретичні та цивілістичні нариси :: монографія. - Кострома: КДУ ім. Н. А. Некрасова. - 463 с - 2010 рік
  4. А.І. Лясковський. Теорія держави і права - Конспект лекцій - 2010 рік
  5. Земцов Б.Н. . ІСТОРІЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ДЕРЖАВИ І ПРАВА: Навчально-методичний комплекс. - М.:. - 336 с. - 2009 рік
  6. Нікофорова Н.А.. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посібник. - Москва: Окей-книга. - 160 с. - (Швидка допомога студенту). - 2007
  7. А.Н. Головістікова, Ю.А. Дмитрієв. Проблеми теорії держави і права: Підручник. - М.: ЕКСМО. - 649 с. - 2005 р.
  8. А. А. Еришев. Історія політичних і правових вчень: Учеб. посібник. - 3-е изд., Стереотип. - К.: МАУП, -152 с. - 2002 рік
  9. Комаров С. А., Малько А. В.. Теорія держави і права. Навчально-методичний посібник. Короткий підручник для вузів. - М.: Видавнича група НОРМА-ИНФРА-М - 448 с. - Рік
  10. Косарєв А. Історія держави і права зарубіжних країн - рік