Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Виробничий менеджмент >
« Попередня Наступна »
Стерлигова А.Н., Фель А.В.. Операційний (виробничий) менеджмент: Учеб.пособие. - М.: ИНФРА-М. - 187 с. - (Вища освіта)., 2009 - перейти до змісту підручника

3.1.1. класифікація процесів

загрузка...

Від того, наскільки добре організовані всі процеси, спрямовані на досягнення мети організації, залежить успішність її функціонування на ринку компаній - виробників товарів або послуг. Глибоке розуміння спільних рис і відмінностей різноманітних процесів, що протікають у часі і просторі, необхідно для прийняття ефективних рішень, пов'язаних з реорганізацією (або проектуванням) процесів з метою підвищення їх гнучкості, швидкості протікання, якості виконання окремих етапів і зниження витрат на їх здійснення. Перший крок у цьому напрямку дозволяє зробити знання класифікації процесів (табл. 5 і табл. 4).

Насамперед всі процеси за ступенем охоплення робіт поділяють на повні і частічние49. Повний процес охоплює повний комплекс робіт, необхідних для досягнення кінцевого результату даного процесу. Частковий процес - частина повного процесу, цілеспрямовано виділяється в цілях найбільш ефективної організації його виконання.

З точки зору організаційних відносин всі процеси поділяють на прості і складні. Простий процес складається з послідовних операцій над предметом праці (виробом / клієнтом). Складний процес - сукупність взаємопов'язаних, скоординованих у часі простих процесів.

За формами взаємозв'язку із суміжними процесами розрізняють аналітичні, синтетичні і прямі процесси50. В аналітичних процесах в результаті первинної обробки (розчленовування) комплексної сировини (наприклад, нафта, руда, молоко тощо) отримують різні продукти, які надходять в різні процеси подальшої обробки. У синтетичних процесах з'єднують результати різних (часткових) процесів в єдиний процес.

Таблиця 5

Класифікація процесів Ознака класифікації Вид процесу Ступінь охоплення робіт Повний

Частковий Організаційні відносини Простий

Складний Форма взаємозв'язку з суміжними процесами Аналітичний

Синтетичний

Прямий Призначення і роль У промислових організаціях: -

Основний: допоміжний; обслуговуючий -

Управлінський

У сервісних організаціях: -

Основний (переробний) -

Забезпечує -

Управлінський Характер впливу на предмет праці Технологічний

Природний Характер використовуваного обладнання Замкнуте (апаратурний) Відкритий (локальний) Безперервність (у часі) Безперервний Дискретний (перериваний) Безперервність ( по продукту) Безперервний (виготовлення неподільного продукту)

Дискретний (виготовлення продукту, діленого на частини) Ступінь механізації / автоматизації Ручний

Механізований

Автоматизований

Автоматичний Стадійність Підготовча стадія Стадія дезагреговані виконання робіт

Стадія з'єднання (сполучення, складання) У ході прямого процесу не відбувається розбиття процесу на підпроцеси або з'єднання часткових процесів в єдиний процес.

За призначенням і ролі в загальній сукупності процесів в організації виділяють основні, допоміжні, обслуговуючі

73 та управлінські процеси (див. також табл. 4). Основні процеси пов'язані з виконанням основної операційної функції організації, наприклад виготовленням основною для підприємства продукції (зміною форми і розмірів предмета праці, його внутрішніх властивостей, стану поверхні, взаємного розташування елементів конструкції тощо з метою перетворення його в готовий продукт). Призначення допоміжних процесів - виготовлення продукції, яка використовується для забезпечення безперебійного протікання основного процесу. Продукція допоміжного процесу не входить до складу готового продукту. Прикладами таких процесів на промисловому підприємстві є процеси виготовлення інструментів, оригінальної оснастки, запасних частин для обладнання, виробництво електроенергії для власних потреб, вироблення пари і стисненого повітря і т.п. У ході обслуговуючих процесів виконують послуги, необхідні для нормального функціонування та основних, і допоміжних процесів. До таких процесів, наприклад, на промисловому підприємстві відносять процеси транспортування, складування, підбору та комплектування деталей і т.п.

Для сервісних підприємств використовується спрощена класифікація процесів з точки зору їх призначення. Всі процеси поділяють на основні (переробні) і щоб забезпечити (процеси, що забезпечують безперебійне протікання основних процесів). Так, наприклад, на підприємстві, яке справляє транспортні послуги, до основних процесів відносять процеси, пов'язані з виконанням операцій з перевезення вантажів або пасажирів, а до забезпечує - ремонт транспортних засобів, їх технічне обслуговування тощо Поділ на основні, що забезпечують (допоміжні або обслуговуючі) процеси відносно і має сенс тільки для певного досліджуваного процесу, вихідна точка і кінцевий результат якого чітко визначені.

Керуючі процеси пов'язані з розробкою та прийняттям рішень в рамках виконуваних функцій управління.

За характером впливу на предмет праці розрізняють технологічні та природні процеси. У ході технологічного процесу відбувається зміна предмета праці під впливом живої праці, обладнання. Природний процес не вимагає використання праці людини або роботи обладнання (наприклад, природна сушка забарвлених предметів).

За характером використовуваного обладнання виділяють замкнуті і відкриті процеси. Замкнуті, або апаратурні, процеси здійснюються в спеціальних агрегатах (апаратах, ваннах, пе-

74 чах), а функція працівника полягає в управлінні і обслуговуванні їх. Для фахівців, які аналізують операційну систему з точки зору її організації, такий процес є «чорним ящиком». Відкриті (локальні) процеси здійснюються працівником за допомогою набору інструментів та / або механізмів.

Процеси можна класифікувати за ознакою безперервності або переривчастості їх перебігу в часі, а також безперервності (неподільності) або переривчастості (подільності) по продукту. Наприклад, основні процеси, що протікають в хімічній промисловості, є неподільними (безперервними) по продукту, а також безперервними в часі на певному часовому інтервалі, тобто їх не можна перервати без втрати якості продукції.

Поділ функцій між людиною і машиною (механізмом) дозволяє класифікувати процеси за ступенем механізації / автоматизації. За цією ознакою виділяють ручні, механізовані, автоматизовані та автоматичні процеси. Ручні процеси виконують без застосування машин, механізмів та механізованого інструменту. Відповідно, механізовані процеси мають на увазі використання різних машин, механізмів, механізованого інструменту на всіх або частини операцій процесу. В автоматизованих процесах частина операцій здійснюється без участі людини, тобто автоматично, з використанням відповідного обладнання (верстатів-автоматів, роботизованих центрів тощо). При цьому за людиною на цих операціях закріплюють функції управління роботою обладнання та його обслуговування. В автоматичному процесі всі операції здійснюються автоматично. Такий процес, як і апаратурний (див. раніше), при дослідженні проблем організації сприймається як «чорний ящик», який має «вхід» і «вихід».

Більшість виробничих та сервісних процесів зазвичай включають три стадії: підготовчу стадію, стадію дезагреговані виконання робіт і стадію соедіненія51. На машинобудівному підприємстві з повним циклом виробництва виділяють заготівельну, обробну і складальну стадії. До заготівельної стадії відносять процеси отримання заготовок - різання матеріалів, лиття, штампування і т.д. Переробна стадія включає процеси перетворення заготовок в готові деталі, наприклад механічну обробку, термообробку, фарбування і гальванічне покриття і т.д. Заключна стадія - складання вузлів і готових виробів, регулювання та налагодження машин і приладів, їх випробування і т.д.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =