Головна
загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Економічна теорія >
« Попередня Наступна »
Райзберг Б. А.. Курс економіки: Підручник / За ред. Б. А. Райзберг. - ИНФРА-М. - 720 с. ISBN 5-86225-387-4, 1997 - перейти до змісту підручника

24.2. Види і причини втрат у підприємництві

загрузка...
Для того щоб оцінити ймовірність тих чи інших втрат, зумовлених розвитком подій по непередбаченому варіанту, слід насамперед знати всі види втрат, пов'язаних з підприємництвом, і вміти заздалегідь обчислити їх або виміряти як імовірнісні прогнозні величини. При цьому природно бажання оцінити кожний з видів втрат у кількісному вираженні і вміти звести їх воєдино, що, однак, далеко не завжди вдається зробити.

Розмірковуючи про обчислення ймовірних втрат в процесі їх прогнозування, треба мати на увазі одну важливу обставину. Випадкове розвиток подій, що робить вплив на хід і результати підприємництва, здатне приводити не тільки до втрат у вигляді підвищених витрат ресурсів і зниження кінцевого результату. Одне і те ж випадкова подія може викликати збільшення витрат одного виду ресурсів і зниження витрат іншого виду, тобто поряд з підвищеними витратами одних ресурсів може спостерігатися економія інших.

Тому якщо випадкова подія двояко вплив на конкретні результати підприємництва, має несприятливі і сприятливі наслідки, при оцінці ризику треба в однаковій мірі враховувати і те й інше. Інакше кажучи, при визначенні сумарних можливих втрат слід віднімати з розрахункових можливих втрат супроводжуючий їх передбачуваний виграш.

Як приклад розглянемо ситуацію оцінки ризику при введенні в експлуатацію нового виробничого об'єкта. Для прийняття рішення про його діяльність необхідно враховувати такі дані:

- попит на ринку на продукцію цього об'єкта;

- пропозиція аналогічних товарів на ринку;

- прогнозні ціни реалізації майбутніх товарів;

- оцінку собівартості (витрат) власної продукції порівняно з продукцією конкурентів;

- як передбачається продавати продукцію підприємства і які митні бар'єри будуть стояти на планованому ринку збуту.

Перераховані оцінки містять різні елементи ризику втрат, пов'язані з імовірністю настання, вчинення певних подій, дій, а також з надійністю інформації, прийнятої в розрахунок. Для того щоб підвищити якість оцінки, доцільно оцінювати ризики збитків за групами факторів, попередньо позначивши, виділивши такі групи.

Втрати доцільно розділяти на матеріальні, трудові, фінансові, втрати часу, а також виділяти спеціальні види втрат.

Матеріальні втрати виявляються в непередбачених підприємницьким проектом додаткових витратах або прямих втратах устаткування, майна, продукції, сировини, енергії та інших ресурсів. По відношенню до кожного окремого з перерахованих видів втрат застосовні свої одиниці виміру. Найбільш природно вимірювати матеріальні втрати в тих же одиницях, в яких вимірюється кількість даного виду матеріальних ресурсів, тобто у фізичних одиницях ваги, обсягу, площі та ін

Однак звести воєдино втрати, вимірювані в різних одиницях , і виразити їхньою однією величиною не представляється можливим: не можна складати кілограми і метри. Тому практично неминуче числення втрат у вартісному вираженні, у грошових одиницях. Для цього втрати у фізичному вимірі переводять у вартісне вираження шляхом їх множення на ціну одиниці відповідного матеріального ресурсу. Для досить значної кількості матеріальних ресурсів, ціни яких заздалегідь відомі, втрати відразу можна оцінити в грошовому вираженні.

Отримуючи таким чином оцінку ймовірних втрат по кожному з окремих видів матеріальних ресурсів у грошовому вираженні, можна звести їх воєдино, дотримуючи при цьому правила дій з випадковими величинами і їх імовірностями.

Трудові втрати представляють втрати робочого часу, викликані випадковими, непередбаченими обставинами. Трудові втрати вимірюються в людино-годинах, людино-днях або просто годинах робочого часу. Переклад трудових втрат у грошовий вираз здійснюється шляхом множення трудочасов (або нор-мо-годин) на вартість (ціну) однієї години.

152

Фінансові втрати - це прямий грошовий збиток, пов'язаний з непередбаченими платежами, виплатою штрафів, сплатою додаткових податків, втратою грошових коштів і цінних паперів. Крім того, фінансові втрати можуть виникати при недоотриманні або повному неотриманні грошей з передбачених джерел, при неповерненні боргів, несплаті покупцем поставленої йому продукції, зменшенні виторгу внаслідок зниження цін на реалізовані продукцію і послуги. Особливі види грошового збитку можуть бути пов'язані з інфляцією, зміною валютного курсу рубля, додатковим до зазначеного вилученням коштів підприємств до державного, республіканський або місцевого бюджетів.

Поряд з остаточними, безповоротними можуть бути і тимчасові фінансові втрати, обумовлені заморожуванням рахунків, несвоєчасною видачею коштів, відстрочкою сплати боргів.

Втрати часу існують тоді, коли процес підприємницької діяльності йде повільніше, ніж було намічено. Пряма оцінка таких втрат здійснюється в годинах, днях, місяцях запізнювання в одержанні наміченого результату. Для того щоб перевести оцінку втрат часу в грошовий вимір, необхідно встановити, до яких втрат доходу, прибутку здатні приводити випадкові втрати часу.

Спеціальні види втрат проявляються у вигляді нанесення шкоди здоров'ю та життю людей, навколишньому середовищу, престижу підприємця, а також внаслідок інших несприятливих соціально-психологічних і політичних наслідків. Найчастіше спеціальні види втрат вкрай важко визначити в кількісному і тим більше у вартісному вираженні.

Природно, що для кожного з видів втрат можливість їх виникнення та величину слід знаходити за певний час, що охоплює місяць, рік, або строк здійснення підприємницької операції.

Вивчаючи й аналізуючи перераховані вище види втрат, необхідно розділити ймовірні втрати на визначальні і побічні, виходячи з самої загальної оцінки їх величини.

При визначенні підприємницького ризику побічні втрати можуть бути не враховані в кількісній оцінці рівня ризику. У тому випадку, коли в числі розглянутих втрат виділяється один вид, який або за величиною, або за ймовірності виникнення свідомо «пригнічує» інші, при кількісній оцінці рівня ризику в розрахунок можна приймати тільки цей, що визначає вид втрат.

Припустимо, що в результаті попереднього аналізу вдалося «відфільтрувати» найбільш вагомі за величиною і ймовірності виникнення види втрат. Далі надолужити вичленувати випадкові складові втрат і відокремити їх від систематичних.

Звичайно, треба враховувати тільки випадкові втрати, що не піддаються прямому розрахунку, безпосередньому прогнозуванню і тому невраховані в підприємницькому проекті.

Якщо втрати можна заздалегідь передбачати, то вони повинні розглядатися не як втрати, а як неминучі витрати і включатися в розрахункову калькуляцію. Так, передбачуваної рух цін, податків, їх зміна в ході здійснення господарської діяльності підприємець зобов'язаний врахувати в бізнес-плані.

Тільки в силу недосконалості використовуваних методів розрахунку підприємницької діяльності або при недостатньо глибоке опрацювання підприємцем бізнес-плану систематичні помилки можуть розглядатися як втрати в тому сенсі, що вони здатні змінити очікуваний результат у гіршу сторону.

Отже, перш ніж оцінювати ризик, обумовлений дією суто випадкових факторів, украй бажано відокремити систематичну складову втрат від випадкової компоненти. Це необхідно і з позицій математичної коректності, так як процедури дій з випадковими величинами істотно відрізняються від процедур дій з детермінованими величинами.

Виділимо найбільш важливі фактори, які породжують ризик, і вкажемо, які їхні основні прояви. Знання джерел ризику дозволяє приймати завчасні заходи, ослабляють їх дію.

До випадкових слід відносити втрати від впливу непередбачених політичних факторів. Такі втрати породжують політичний ризик. Він проявляється у формі несподіваного, обумовленого політичними подіями зміни умов господарської діяльності, що створює несприятливий для підприємця фон і тим самим здатного привести до підвищених витрат ресурсів і втрати прибутку. Типові джерела такого ризику - збільшення податкових ставок, введення примусових відрахувань, зміна договірних умов, трансформація видів і відносин власності, відчуження майна і грошових коштів з політичних мотивів. Величину можливих втрат і визначається ними ступінь ризику в цьому випадку дуже важко передбачити.

Досить близькі за непередбачуваності, непередбачуваності втрати, обумовлені стихійними лихами, а також злодійством і рекетом. Такі обставини прийнято називати форс-мажорними.

Вельми специфічні можливі втрати, викликані недосконалістю методології та некомпетентністю осіб, що формують бізнес-план і здійснюють розрахунок прибутку і доходу. Якщо в результаті дії цих факторів величини очікуваних значень прибутку і доходу від підприємницького проекту будуть завищені, а реально отримані результати виявляться нижче, то різниця мимоволі сприймається як втрати.

Особливе місце займають втрати підприємця, обумовлені недобросовісністю або неспроможністю компаньйонів. Ризик виявитися обманутим в угоді або зіткнутися з неплатоспроможністю боржника, неповоротних боргів, на жаль, досить реальний.

Відзначимо, що кожному виду підприємництва властивий свій набір можливих втрат. Наприклад, банківські ризики підрозділяються на процентні, валютні і кредитні. Ризик втрат робочого часу звичайно не є визначальним у банківському виді бізнесу. А ось виробничому бізнесу властиві практично всі види згаданих вище втрат.

Поряд з перерахованими факторами, ризик від яких не завжди піддається оцінці та прогнозуванню, має місце цілий ряд більш видимих, передбачуваних і оцінюваних причин.

Так, наприклад, зниження обсягів виробництва може відбутися через невідповідність факторів виробництва конкретних виробничих умов. Проявиться це в недостатності матеріальних ресурсів, або в непередбаченій поломці устаткування, або у зростанні частки бракованої продукції і т. п.

Іншими чинниками зниження прибутку можуть бути завищені матеріальні витрати, втрати при зберіганні і транспортуванні товарів, перевищення запланованої, наміченої чисельності працівників та рівня оплати їх праці. Ці фактори можна об'єднати в групу перевищення витрати, перевитрати ресурсів.

153

Може також намітитися і несприятлива зміна ринкової кон'юнктури у вигляді падіння попиту або цін на продукцію підприємця. А причиною тому буває і зниження якості продукції, і поява на ринку аналогічних товарів більш високої якості, але за відносно низькою ціною. За певних умов ризик через зазначених факторів може виявитися дуже небезпечним.

Як зазначалося в попередньому розділі, одним з важливих факторів підприємництва є час. Ясно, що ризик пов'язаний з тривалістю підприємницького проекту, тому його оцінка повинна бути прив'язана, віднесена до конкретного етапу виконання робіт. Міра ризику, ймовірність виникнення втрат, збитків прямо пов'язані з динамікою умов виконання підприємницької ідеї. Тому доречно виділяти, як вже було відмічено, розрахункові та поточні ризики. Розрахунковий ризик можна оцінити вже на стадії підготовки бізнес-проекту, при обгрунтуванні підприємницького задуму. Поточний ризик оцінюється в ході роботи, в процесі здійснення проекту. При несприятливому збігу обставин поточний ризик може не тільки перевищити розрахунковий, а й перевершити граничні обмеження, що в свою чергу призведе до необхідності припинити даний проект або навіть здійснення конкретного виду підприємницької діяльності.

Часто за фактором часу ризик підрозділяють на довгостроковий і короткостроковий. При цьому довгостроковий пов'язаний з розвитком на перспективу, а короткостроковий визначають, викликають оперативні, кон'юнктурні причини.

Предметом цієї глави є не стільки понятійний апарат теорії ризику та класифікація його видів, скільки формування наскільки можливо широкого і повного уявлення про можливі причини виникнення ризику, способи його оцінки.

Причин порушення запланованого ходу бізнес-операцій, що приводить до серйозних збитків і навіть до банкрутства, підприємства, підприємця, більш ніж достатньо. Одні обумовлені власними прорахунками, помилками підприємця, недостатньо досвідченого і вмілого у веденні справи, інші визначені зовнішніми факторами, які важко було передбачити, треті викликані обставинами непереборної сили, а четверті являють собою комбінацію чинників.

 Однак, незважаючи на велику кількість причин, які можуть негативно позначитися на діяльності підприємця, необхідно вивчати їх, застосовуючи спеціальні знання і прийоми, для того, щоб навчитися знижувати збиток, вміти завчасно оцінювати і вчасно коректувати траєкторію, напрямок розвитку бізнесу. 

 Перейдемо до розгляду меж та зон підприємницького ризику. 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =