Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління проектами >
« Попередня Наступна »
І. І. Мазур, В. Д. Шапіро, Н. Г. Ольдерогге. Управління проектами, 2010 - перейти до змісту підручника

24.11. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

загрузка...
Організаційний проект - особливо для нових і складних підприємств / компаній, розробляється в дві стадії (7,9):?

Ескізний проект, який розглядає альтернативні варіанти реорганізації;?

Робочий проект, що розробляється в три етапи:

формування загальної структурної схеми. На цьому етапі визначаються головні характеристики організації, а також напрями, за якими має бьггь здійснено організаційне проектування. На цьому етапі визначаються такі характеристики організаційної структури: перелік проектованих підсистем, число рівнів в системі управління, ступінь централізації повноважень і відповідальності на різних рівнях, форми взаємовідносин з навколишнім середовищем, вимоги до економічного механізму, формам обробки інформації, кадрового забезпечення системи; розробка складу основних підрозділів і зв'язків між ними. На цьому етапі визначаються організаційні рішення для всіх структурних рівнів, включаючи розподіл завдань між ними і побудова внутріор-нізаційних зв'язків;

регламентація організаційної структури. Вона включає: визначення складу та чисельності підрозділів, розподіл завдань і робіт між конкретними виконавцями з встановленням відповідальності за їх виконання, розробку порядку взаємодії підрозділів при виконанні взаємозалежних робіт, прийняття рішень про технології обробки інформації, розрахунки витрат на управління і показників ефективності проектованої структури.

ДолжшГвкл на розрив ^ 0ТКУ організаційного проекту реорганізації компанії

Про характеристику підприємства, підготовлювану замовником на основі спеці-ального запитальника;?

Трудової контингент: структура апарату управління, кваліфікаційний склад, плинність кадрів;?

У зв'язку з чим виникла проблема вдосконалення системи управління (розширення фірми, зниження ефективності, відставання від конкурентів, невдоволення працівників, акціонерів, зниження репутації та ін);?

Чого хоче замовник;?

Терміни розробки;?

Склад завдання та організаційного проекту при вирішенні задачі проектування нової фірми показаний в [7, 9].

Приблизна послідовність розробки організаційного проекту компанії показана на рис. 24.11.1.

Для опису регламентації відповідальності при виконанні складних завдань розробляються документи, що отримали назву органиграмме і матриці розподілу відповідальності між підрозділами та виконавцями.

Органиграмма являє собою графічну інтерпретацію процесу виконання управлінських функцій, їх етапів і що входять в них робіт, описує розподіл організаційних процедур розробки та прийняття рішень між підрозділами, їх внутрішніми структурними рівнями і окремими працівниками. Органиграмма дозволяє пов'язати процес раціоналізації технологічних маршрутів та інформаційних потоків з упорядкуванням взаємозв'язків між структурними елементами систем управління, що виникають при організації узгодженого виконання її завдань і функцій.

У матрицях розподілу відповідальності більш детально і наочно, ніж у органиграмме, фіксуються спільні права прийняття рішень, розділена відповідальність декількох органів за різні аспекти одного результату, роль колегіальних та консультативних органів прийняття рішень.

Складність проблеми проектування організаційної структури управління полягає в тому, що вона не може бути адекватно представлена ??у вигляді задачі формального вибору найкращого варіанта організаційної структури по однозначному, математично вираженому критерію оптимальності. Це - кількісно-якісна, багатокритеріальна проблема, розв'язувана на основі поєднання наукових, у тому числі формалізованих, методів аналізу, оцінки, моделювання організаційних систем з суб'єктивною діяльністю відповідальних керівників, фахівців і експертів по вибору і оцінці якнайкращих варіантів організаційних рішень.

Таким чином, процес організаційного проектування полягає в последо вательность наближенні до моделі раціональної структури управління, в якому методи проектування грають допоміжну роль при розгляді, оце1 "прийнятті до практичної реалізації найбільш ефективних варіантів органі ційних рішень.

Проектування організаційних структур управління здійснюється на нове наступних основних взаємодоповнюючих методів:

Про аналогій;?

Експертно-аналітичних;?

Структуризації цілей;?

Організаційного моделювання. янізмов Метод аналогій полягає в застосуванні організаційних форм і хутро оі_

управління, які виправдали себе в організаціях з подібними ° Рган1 "^ нн0-ними характеристиками (цілями, типом технології, спеціфікоі організад ^ ГО оточення, розміром і т. п.) по відношенню до проектованої организац? методу аналогій відноситься вироблення типових структур управління ПР ° ІЛ! д веннимі організаціями та визначення меж і умов їх ^ іменеіз1чесВ) М Експертно-аналітичний метод полягає в обстеженні і аналити вивченні організації силами кваліфікованих фахівців , для то а виявити специфічні особливості, проблеми в роботі апарату упр е,

також виробити раціональні рекомендації по його формуванню оадіо-будівництві виходячи з кількісних оцінок ефективності оргструктур> Вихідні зовнішні чинники, що визначають завдання організаційного проекту 1 Ринок і його Плани вищестоящої / Світовий досвід | Власні Дії тенденції материнської компанії мети конкурентів ІЕ

Склад організаційного проекту розвитку компанії Г-іша 1 \ () і> (ічшосчп \ пр-т кчшч тчр.іптюшллмі ішдамм проект »* 775

Технічне | розвиток | -

Нові технології -

Нові матеріали -

Нові машини і механізми

Інформатіза-ція

Контракт інг -

Оснащення -

Програмні засоби

- Інформаційні технології -

Типи контрактів -

Процедури контрактів-Схема управління контрактами

Форміроааніе команди та плану роботи

Розробка альтернативних варіантів

Розробка та затвердження остаточної редакції проекту

I - Вихід на міжнародні ринки | - Підвищення ефективності діяльності

у - Створення стійкого іміджу компанії міжнародного класу

Календарний графік реалізації проекту

Стратегія і програма діяльності Компанії

Авторський нагляд за реалізацією проекту

Рис. 24.11.1. Схема роботи зі створення організаційного проекту розвитку Компанії Структури і функції Система

управління-Структура -

Чисельність -

Функції-Динаміка структури та функцій -

Організаційно-структурні

форми 1 - Введення професійного проектного управління -

Програма інформатизації -

Нові

інформаційні технології 1 Маркетинг -

Нові ринки -

Нові види продукції, послуг -

Обсяг продажів / робіт / послуг -

Менеджмент якості -

Контроль та аналіз витрат -

Сертифікація -

Система управління якістю

Розрахунок витрат на реалізацію проекту

Оцінка ефективності проекту

Завдання на проектування

Основні результати

Система

якості

нальних принципів управління, висновків експертів, а також узагальнення та аналізу найбільш передових тенденцій в області організації управління.

Даний метод, який є найбільш гнучким і всеохоплюючим, застосовується в тісному поєднанні з іншими і має різноманітні форми реалізації:?

Діагностичний аналіз особливостей, проблем, «вузьких місць» в системі управління;?

Проведення експертних опитувань керівників і фахівців організація для виявлення необхідних характеристик апарату управління з обробкою отриманих експертних оцінок статистико-математичними методами (рангової кореляції, факторного аналізу, обробки списків і т. п.);?

Наукові експертні принципи формування організаційних структур управління. Мається на увазі виведені з практики керівні правила, виконання яких спрямовує діяльність фахівців при підготовці відповідних рекомендацій. До таких методів слід віднести «побудова організаційної структури виходячи з системи мети», «відділення стратегічних і координаційних функцій від оперативного управління» та ін Метод структуризації цілей передбачає вироблення системи цілей організації, включаючи їх кількісне і якісне формулювання, і подальший аналіз організаційних структур з точки зору їх відповідності системі цілей.

Метод організаційного моделювання являє собою розробку формалізованих математичних, графічних і інших відображень розподілу повноважень і відповідальності. До основних типів організаційних моделей відносяться:?

Математичні моделі ієрархічних управлінських структур, що описують організаційні зв'язки і відносини у вигляді математичних рівнянь і нерівностей або за допомогою машинних імітаційних мов (наприклад, моделі багатоступінчастої оптимізації, моделі системної, «індустріальної» динаміки та ін) ; "?

Графоаналитические моделі організаційних систем, що представляють СТОВ мережеві, матричні і інші табличні і графічні відображення розподіль лення функцій, повноважень, відповідальності, організаційних зв'язків, дають можливість аналізувати їх спрямованість, характер, причини никновения, «програвати» варіанти розподілу прав і отвегственн між різними рівнями керівництва і т. п. Приклади: «метасхемние»

ня матеріальних, інформаційних, грошових потоків спільно з упр ленческих діями; матриці розподілу повноважень і отае'-"г : сти; органіграми процесів прийняття рішень; таблиці коефіцієнтів зей між функціями виробництва і управління і ін; в?

Натурні моделі організаційних структур і процесів, заключающі оцінці їх функціонування в реальних організаційних умовах, відносяться організаційні експерименти, управлінські ігри і т. і?

Математико-статистичні моделі залежностей між вихідними Ф ® 0ШГ організаційних систем і характеристиками організаційних структур-побудовані на основі збору, аналізу й обробки емпіричних данн "" онние ганізації, що працюють в аналогічних умовах. Приклади: реграм " техн0-моделі залежності чисельності ІТП і службовців від проізводств1 діалогічних характеристик організації; залежності показників з ч і ції, стандартизації управлінських робіт від типу організаційними інших характеристик та ін іплжен бути Процес проектування організаційної структури управління д сй_

заснований на спільному використанні охарактеризованих вище мет д 'щті-диях композиції і структуризації найбільше значення мають ме ™ Д "" організації цілей, експертно-аналітичний метод, а також виявлення і вико ^ поклику-заційну прототипів. Більш формалізовані методи повинні оит ялина! а , я ни для поглибленого опрацювання організаційних форм і механіз: м стр) ® "

підсистем на стадії регламентації. Для проектування Організація

тур нових організацій вище роль формально-аналітичних методів і моделей, для вдосконалення діючих - діагностичних обстежень та експертного вивчення організаційної системи.

Вибір методу вирішення тієї чи іншої організаційної проблеми залежить від її характеру, а також від можливостей для проведення відповідного дослідження (наявності методики, необхідної інформації, а також кваліфікації розробників системи та термінів подання рекомендацій).

Нижче наведена можлива структура організаційного проекту реструктуризації, що відповідає вищевикладеним вимогам до проектів розглянутого типу. 1.

Прийнята методологія, вихідні нормативи. 2.

Аналіз стану компанії, в тому числі: 2.1.

Організаційно-управлінські фактори; 2.2.

Фінансово-економічні фактори. 3.

Концепція реструктуризації. 4.

Проект зміни організаційної структури. 5.

Проект зміни потужності / чисельності производственных/управленче- ських одиниць. 6.

Проект зміни функцій управління. 7.

Проект (и) розвитку реорганізованих елементів компанії. 8.

Розрахунок витрат на реалізацію проекту. 9.

Календарний графік реалізації проекту. 10.

 Розрахунок ефективності проекту. 

 І. Оцінка ризиків (замовника проекту). 12.

 Форми авторського нагляду розробника. 

 Сукупність перерахованих документів разом з пояснювальною запискою со- 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =