загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Ризик-менеджмент >
« Попередня Наступна »
Я.Д.Вішняков, Н.Н.Радаев. Загальна теорія ризиків: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. - 2-е вид., Испр. - М.: Видавничий центр «Академія». - 368 с., 2008 - перейти до змісту підручника

24.1. Характеристика екологічних ризиків

загрузка...

Екологічні наслідки техногенних впливів на навколишнє середовище при здійсненні господарської діяльності виражаються в основному в забрудненні її компонентів різними шкідливими речовинами (радіоактивними, хімічними тощо), зміні протікають в природі циклічних біогеохіміче-ських , а також інших природних процесів. З середини 70-х рр.. XX в. для підтримки прийняття рішень щодо забезпечення безпеки та захисту навколишнього середовища широко застосовується аналіз ризику для здоров'я людини від різних шкідливих факторів. Використання аналізу ризику стало можливим завдяки значному прогресу у розвитку засобів аналізу (методології, комп'ютерних баз даних і географічних інформаційних систем).

Екологічні ризики пов'язують з можливістю нанесення екологічної шкоди.

Можливість обумовлена ??імовірнісним характером настання шкоди. По-перше, забруднення навколишнього природного середовища (забруднення підземних вод, забруднення земель, наднормативні викиди і витоку шкідливих речовин на екологічно небезпечних об'єктах, вплив яких зачіпає навколишню територію) може відбуватися у формі випадковим чином розподілених за часом і в просторі екологічно небезпечних ситуацій (аварій ).

Наслідки аварій підрозділяють на найближчі (безпосередній збиток у вигляді руйнування будівель, обладнання, забруднення території, травм і загибелі людей і т.д.) і віддалені (довгострокове забруднення грунту, водних та інших природних ресурсів та подальше вплив такого забруднення на здоров'я людей, що виявляється у вигляді різних захворювань, підвищення рівня смертності і т.д.).

По-друге, при детермінованому (регулярні викиди шкідливих речовин в межах встановлених норм) забрудненні наступ шкоди в результаті цього має імовірнісний характер.

Екологічна шкода, так само як і матеріал, має соціальну основу виникнення, тобто його оцінку роблять в кінцевому підсумку саме з точки зору шкоди для людини. Вся природне середовище на Землі в даний час розглядається в основному як ресурс, як середовище проживання - більш-менш сприятлива - тільки для одного живого об'єкта - людини. Саме людина в процесі господарської діяльності визначає, які екосистеми і на якій території він повинен зберегти як для себе, так і для нащадків. Суспільство визначає природоохоронну політику виходячи з суспільної значущості територій і акваторій при підлеглому значенні ступеня їх нарушенности (забрудненості). Тому суб'єктами права відповідно до Цивільного кодексу Російської Федерації можуть бути тільки громадяни та юридичні особи.

Антропогенне діяльність, різні події (НС, постійні викиди і скиди хімічних речовин) призводять до зміни (погіршення) стану навколишнього середовища в результаті її забруднення і деградації. Це має значення:

для людини, так як здорове навколишнє середовище є умовами його існування;

людства, представляючи собою умови його сталого розвитку.

По об'єктах розрізняють такі види екологічної шкоди: шкода для здоров'я людини, що виявляється в захворюваннях людей або підвищеному ризику захворювання в майбутньому. Причиною екологічної шкоди для людини служить екологічно шкідливий вплив при невідповідності зовнішніх факторів стандартам екологічної якості. Тому екологічна шкода здоров'ю людини, як і будь-якому живому об'єкту, визначається за погіршення параметрів, що характеризують його життєдіяльність, у зв'язку з екологічно шкідливим впливом;

майнову шкоду, заподіяну юридичним і фізичним особам;

макроекономічний збиток для соціально-економічної системи країни, обумовлений фактичними і можливими збитками народного господарства, пов'язаними з забрудненням навколишнього середовища (включаючи прямі і непрямі впливу, а також додаткові витрати на ліквідацію негативних наслідків забруднення).

По довготривалості дії екологічна шкода поділяють: на прямий, обумовлений негативним впливом на грунт, рослинний і тваринний світ, водойми, атмосферу, економічні оцінки якого пов'язані з оцінкою збитку для нинішнього покоління людей;

непрямий віддалений, пов'язаний з глобальними змінами навколишнього середовища (наприклад, порушення кліматичного балансу, погіршення якості природних ресурсів). Він випливає з негативного впливу на життєдіяльність майбутніх поколінь людей і його економічна оцінка не може бути дана з позицій нинішнього покоління. Однак без його обліку ціна, наприклад, продовження життя або врятованого життя виявляється за витратами на природоохоронні заходи вкрай високою і робить економічно необгрунтованим їх застосування.

Несприятливий стан навколишнього середовища (тобто небезпека) створює загрози для здоров'я людини, а негативна динаміка його погіршення - для сталого розвитку людства в цілому. Наявність небезпек і загроз призводить до ризику. Залежно від розглянутого джерела і об'єкта впливу існують різні визначення екологічного ризику:

стосовно людству - це ступінь можливості порушень стійкості навколишнього середовища за будь-яких як навмисних, так і ненавмисних впливах на неї антропогенної діяльності, т. е. ступінь перевищення еколого-еконо-мічного потенціалу в результаті господарської діяльності. На думку експертів Агентства з захисту навколишнього середовища США, самими серйозними екологічними загрозами для людства на початку 90-х рр.. XX в. (Надалі відбувалася переоцінка) були: глобальна зміна клімату; збіднення озонового шару в стратосфері; зміна компонентів середовища проживання; загибель популяцій і втрати у біологічній різноманітності;

стосовно групам населення - це ймовірні наслідки для них внаслідок негативного антропогенного впливу на природне середовище, забруднення природного середовища від розглянутого джерела. Найбільш серйозними загрозами здоров'ю людей на початку 90-х рр.. XX в. вважали забруднення атмосферного повітря; накопичення радону в приміщеннях; забруднення повітря в приміщеннях; забруднення питної води; присутність хімічних забруднювачів (токсикантів) на робочих місцях; забруднення грунтів і водних ресурсів пестицидами;

стосовно людини - це можливий збиток здоров'ю людини, який настає в результаті погіршення якості навколишнього середовища.

Екологічні ризики при експлуатації екологічно небезпечних об'єктів визначають як можливість нанесення шкоди навколишньому середовищу (у вигляді забруднення або знищення лісових, водних, повітряних і земельних ресурсів, нанесення шкоди біосфері і сільськогосподарським угіддям), а також життя і здоров'ю третіх осіб (результат впливу шкідливих виробничих об'єктів на населення прилеглих територій, що виражається у вигляді збільшення захворюваності та смертності), їх майну.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =