Головна
загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Економічна теорія >
« Попередня Наступна »
Райзберг Б. А.. Курс економіки: Підручник / За ред. Б. А. Райзберг. - ИНФРА-М. - 720 с. ISBN 5-86225-387-4, 1997 - перейти до змісту підручника

23.4. Фактори підприємництва та схема підприємницької операції

загрузка...
Підприємницька діяльність являє собою сукупність дій підприємця, що проводяться послідовно або паралельно протягом усього періоду від початку до завершення конкретної справи, від вкладення конкретних коштів до отримання прибутку як кінцевого результату бізнес- діяльності. Такий завершений цикл підприємництва прийнято називати бізнес-операцією або бізнес-угодою. При цьому термін «угода» не несе відтінку таємного протизаконного змови. Угода - це письмове, а іноді й усну угоду, договір суб'єктів господарювання, фізичних осіб, про дії в інтересах отримання взаємної вигоди. З юридичної точки зору угодами визнаються дії громадян і юридичних осіб, спрямовані на зміни, встановлення або припинення цивільних прав та обов'язків. Цивільний кодекс Російської Федерації виділяє односторонні угоди, здійснювані з волі однієї особи, угоди за угодою двох сторін (двостороння угода) і багатосторонні угоди.

Поділ усього процесу підприємництва на окремі операції, угоди необхідно бізнесменові для складання програми дій, встановлення моментів початку і завершення справ, розрахунку потрібних ресурсів, оцінки очікуваного результату. Такий поділ підприємницької діяльності доцільно навіть для однорідних повторюваних видів підприємництва.

Зазвичай бізнесмен може здійснювати відразу кілька справ, то є кілька бізнес-операцій паралельно, і вони знаходяться, природно, в різних стадіях. Кількість одночасно скоєних бізнес-операцій визначається в першу чергу можливостями самого підприємця і залежить від необхідних на їх здійснення засобів і зусиль. Послідовність проведення окремих дій, що становлять бізнес-операцію, представлена ??на рис. 23.4.1.

Рис. 23.4.1. Схема послідовності виконання елементів, частин бізнес-операції

Для отримання цілісного уявлення про бізнес-операції розглянемо зміст окремих її елементів.

Ідея - це етап, коли ще тільки обдумується загальний напрямок бізнесу, його диверсифікація або зміна виду діяльності.

Формування задуму передбачає формулювання цілей і змісту бізнес-операції. При цьому уточнюється продукт, який буде основним результатом запланованій бізнес-операції, оцінюється здатність виробити (або придбати) і реалізувати деяку кількість обраного продукту, терміни проведення всіх робіт, прибуток від задуманої операції. Проглядаються і альтернативи в рамках ресурсних можливостей підприємця. І як результат приймається рішення про проведення операції.

Планування операції передбачає більш детальний виклад способів її проведення, ніж на етапі формування задуму. Проводиться повне і по можливості точне зіставлення поставлених завдань і наявних факторів підприємництва. Вибирається найбільш раціональний шлях, спосіб проведення справи, робляться зусилля, щоб мінімізувати витрати, що передбачаються планом проведення операцій. Розрахунок витрат необхідних ресурсів проводиться з використанням відповідної нормативної бази. У ході планування встановлюються масштаби і терміни виконання окремих частин операції. Слід зазначити, що розробка бізнес-плану, програми операції часто призводить до необхідності зміни початкового задуму, уточненню цілей і термінів початку і завершення операції. Для здійснення великих вагомих операцій складаються бізнес-плани та бізнес-проекти.

Укладення контракту, а як правило - набору контрактів, передбачає встановлення юридично обгрунтованих договірних відносин з усіма учасниками бізнес-операції. Договори укладаються з потенційними покупцями, з постачальниками елементів кінцевого продукту, ресурсів чи продукту в цілому, з орендодавцями, з кредиторами. Трудові контракти укладаються і з працівниками, що створюють продукт і нані

142

травнем підприємцем. У результаті укладення цих контрактів підприємець набуває так звані договірні гарантії та отримує можливість зіставити розрахункові, планові показники з тими, які зафіксовані в договорах. І тут часто виникає необхідність ще раз скорегувати, уточнити план.

Не всі договори укладаються заздалегідь на цьому етапі, іноді достатньо і усної домовленості: адже в чесному бізнесі слово підприємця цінується не менше, ніж підписаний і з печаткою документ. У тому випадку, коли умови договору ще недостатньо уточнені, може складатися договір або протокол про наміри, який свідчить про бажання сторін співпрацювати і розвивати контрактні відносини.

Ресурсне забезпечення - елемент, з якого зазвичай починається практична реалізація підприємницької операції. Замовляються та купуються необхідні матеріали, обладнання, товари, тобто формуються основні і оборотні кошти; наймаються працівники; купується необхідна інформація; вишукуються фінансові ресурси для ведення справи, іншими словами, створюються умови для проведення операції. Певна частина ресурсів набувається до початку реалізації конкретного підприємницького проекту, інша частина залучається підприємцем з готівкових власних джерел таким чином, щоб вже до початку випуску продукції в наявності було мінімально необхідну кількість ресурсів, у тому числі і грошових, фінансових. У ході виконання конкретної підприємницької операції будуть потрібні нові порції ресурсів, у чому і складатиметься турбота підприємця аж до завершення всієї операції.

Одержання продукції, підприємницького продукту - це ключовий елемент всієї бізнес-операції, в ході якої залучається в дію повний набір факторів підприємництва.

У виробничому підприємництві таким продуктом є товари та послуги, вироблені підприємцем і потім продаються споживачу. Торговий бізнес передбачає закупівлю і доставку підприємцем товару і підготовку його для реалізації в торгових точках, включаючи зберігання товару. Для фінансового бізнесу цей елемент, етап бізнес-операції передбачає придбання грошових коштів, підготовку необхідної документації та створення умов для реалізації їх клієнтам. За посередництва на цьому етапі збирається інформація про можливості обох сторін, в чиїх інтересах працює підприємець-посередник. У страховому бізнесі виявляються суб'єкти, бажаючі придбати послуги страхування, здійснюється діяльність страхових агентів. Таким чином, незважаючи на те, що тільки у виробничому підприємництві створюється товар у його прямому сенсі, і в інших видах бізнесу продається продукт підприємництва у вигляді товарів, послуг, робіт. Адже щоб продати продукт, треба спочатку його виробити, купити, взяти в борг і додати йому стан, в якому він виявиться придатним для продажу. Описана процедура і являє собою етап бізнес-операції «отримання продукції». А завершується цей процес одночасно з повним завершенням бізнес-операції або тоді, коли вже продукції досить для її завершення.

Реалізація продукції - фінішний етап бізнес-операції, полягає в тому, що кінцевий продукт підприємницької операції доводиться до споживача, в результаті чого бізнесмени отримують гроші за продукт, достатні для покриття витрат і утворення прибутку. Бізнес-операція вважається виконаною, завершеною, якщо продана вся отримана продукція або виявляється неможливим реалізувати залишок продукції навіть за зниженими цінами. Однак не це є головним для підприємця: основне - відшкодування витрат бізнес-операції і отримання прибутку в запланованому обсязі. Продаж, реалізація продукту підприємницької діяльності та отримання виручки, грошей за проданий продукт можуть не збігатися в часі. Для того щоб уникнути значних затримок, багато підприємців вимагають попередньої оплати продукту його замовником, покупцем.

Як видно з розгляду елементів бізнес-операції, вельми істотне навантаження в ній несуть фактори, засоби підприємництва; для того, щоб провести бізнес-операцію, що завершується продажем споживачеві товару С за гроші М%, необхідно мати ці чинники.

Один з основних факторів підприємництва - трудові ресурси, робоча сила. Цей ресурс необхідний вже в початковій стадії бізнес-операції. Зазвичай трудові ресурси мають два джерела надходження: сам підприємець, який може виступати в одній особі при індивідуальному приватному бізнесі або навіть у багатьох обличчях при колективному підприємництві, і наймані працівники, які залучаються на тимчасовій або постійній основі для участі в бізнес-операції.

Підприємець приваблює робочу силу Ь - найманих працівників, - яким виплачує за їх працю грошову винагороду, заробітну плату М №. При цьому за чинним законодавчим нормам виплачуються відрахування в пенсійний, страховий та інші фонди, встановлені законодавством податки. Оскільки заробітну плату доводиться платити щомісяця, незалежно від стадії готовності і успішності реалізації продукту, то витрачання грошових ресурсів на зарплату М № триває від початку до завершення операції. Регулювання темпу витрачання грошових коштів на оплату праці можливе через прийом і звільнення працівників при необхідності, а також за рахунок зміни розмірів заробітної плати індивідуально кожному працівнику. Однак межі такого регулювання, як правило, невеликі, і величина М № протягом всієї операції в описаних умовах змінюється незначно.

Вельми активним і безперервно витрачаються фактором більшості видів підприємництва є матеріальні ресурси, обігові кошти у вигляді сировини, матеріалів, енергії, тари, готової продукції. Підприємець набуває матеріальні ресурси ЯМ у їхніх власників за грошові кошти в розмірі МТТ і в результаті отримує матеріали в обмін на гроші. Іноді матеріальні ресурси поповнюються в результаті бартеру, іноді їх надає споживач, замовник продукту, у вигляді так званого давальниць-ського сировини. У разі комерційного, торгового підприємництва куплені матеріальні ресурси виступають в якості готового продукту.

Ще один суттєвий фактор, необхідний у підприємництві, - основні засоби (Р), тобто будівлі, споруди, машини, устаткування, обчислювальна апаратура та оргтехніка, а також службові приміщення. Основні засоби підприємець купує або орендує у власника за грошові кошти Мр. Підприємець набуває у власність ті основні засоби, які можна використовувати для багатьох операцій, тобто постійно застосовувані ресурси. Надалі плата за них являє собою амортизаційні витрати на проведення конкретної операції.

143

У тих випадках, коли основні кошти потрібні тільки для проведення однієї конкретної операції, підприємець зазвичай вдається до запозичення, інакше кажучи, приймає, бере їх в платну оренду на певний час, протягом якого вони використовуються в ході операції. Отримує поширення оренда активної частини основних засобів з подальшим викупом - лізинг.

Основні засоби - той фактор підприємництва, про який доводиться турбуватися завчасно, до початку бізнес-операції, ще на стадії опрацювання ідеї, задуму операції. І кошти за основні засоби потрібні, за рідкісним винятком, до того, як їх застосування, використання почне приносити дохід від результатів операції.

Звичайно, жодна бізнес-операція не обходиться без такого істотного фактора, як інформація, інформаційні ресурси (I). Вони можуть бути представлені у вигляді даних, звітів, документів, проектів, креслень, знань і просто окремих відомостей. Витрати на придбання інформаційних ресурсів становлять М Ці витрати характерні для всіх стадій бізнес-операції, але більшою мірою вони необхідні на етапі опрацювання ідеї в початковій стадії операції. Значною мірою інформацію створюють і доставляють сам підприємець і його працівники, виконуючи розрахунки і збираючи необхідні відомості. За цей працівникам виплачується заробітна плата. Проте у ряді випадків інформацію доводиться купувати на стороні, у спеціалізованих консалтингових організацій.

Крім перерахованих факторів підприємництва для бізнес-операції можуть знадобитися послуги, роботи (5), виступаючі також факторами підприємництва. Послуги ці купуються у державних організацій або у інших підприємців за гроші М8. Зазвичай це послуги зв'язку, транспорту, торгівлі, рекламних агентств, а також набір інтелектуальних послуг і робіт, наприклад консультаційні, юридичні, аудиторські, охоронні.

Існує і ще один вид фінансових витрат, які у тому, що в обмін на них підприємець не отримує ні матеріальних, ні духовних цінностей, еквівалентів. Вони не приносять ефекту в бізнес-операції, але суспільно, соціально необхідні. Однак в умовах законослухняного бізнесу (а саме про такий підприємництві і йде тут мова) ці витрати неминучі. Йдеться про податки, встановлених державним законодавством. Податки в розмірі Му сплачуються підприємцем до державного та місцевого бюджетів. Прагнення законним шляхом скоротити розмір сплачуваних податків - природне бажання підприємця, проте російське законодавство обмежує такі можливості. Йдеться про зниження розміру податкових ставок з соціально значимої продукції, з підприємств, які використовують працю соціально незахищених груп населення, зниження оподатковуваних сум при безоплатному внесок частини прибутку на гуманні потреби без розрахунку отримати з цього прибуток, фінансову вигоду.

 Виходячи з аналізу ресурсів підприємницької діяльності, побудуємо схему проведення та забезпечення ресурсами підприємницької операції. Така схема представлена ??на рис. 23.4.2. Володарі грошових коштів Володарі робочої сили Фінансові органи Володарі матеріальних ресурсів ЯМ Споживачі, покупці товару 

 Підприємець М 

  1 ^ Р Мр У * Володарі інформації Власники основних засобів Виконавці робіт і послуг Рис. 23.4.2. Деталізована схема підприємницької операції 

 Така схема як би розвиває принципову схему, наведену на рис. 23.2.1. На ній також зображені учасники підприємницької операції і виникають між ними зв'язки, відносини, потоки товарів і грошових коштів. Крім того, додатково виділені основні види факторів, коштів, ресурсів, грошових платежів і надходжень. 

 Для повноти картини слід зазначити, що в ході бізнес-операції підприємець витрачає і свої власні ресурси: праця, матеріали, основні засоби, фінансові та інформаційні ресурси. Назвемо це внутрішніми витратами (МЩ). 

 Схема проведення підприємницької операції неминуче повинна бути доповнена відомостями про джерела витрат підприємця, походження чинників підприємництва. Ясно, що підприємцю необхідний початковий стартовий капітал. Уявімо ситуацію, коли бізнес-операція починається не на порожньому місці, не «з нуля», а в ході сформованого бізнесу. Навіть у такій ситуації часто доводиться вдаватися до позик, до отримання кредитів, наприклад банківських. Підприємець отримує кредит у розмірі М \, а повертає його в розмірі М2, більшому, ніж М1, на величину ДМ, що відповідає розміру позичкового відсотка банківського кредиту. Іншими словами, ДМ = М2 - М \. 

 Сумарні грошові витрати, витрати (Му) при проведенні підприємницької операції виражаються залежністю: 

 Ме = М № + Мт + Мр + М {+ М & + + ДМ. 

 У разі успіху операції підприємець отримає виручку за проданий товар у розмірі М%, що перевищує його витрати Ме на величину прибутку Л: 

 144 

 Я = Ме - Ме. 

 Важливо відзначити, що цю валовий прибуток Я підприємець не отримає в повному розмірі, бо йому належить сплатити податки, платежі фінансовим органам в розмірі Мг. І тому чистий прибуток, що залишається в розпорядженні підприємця, так звана залишкова прибуток, складе: 

 Я0 = Ме - Ме - М1 = Я - М1. 

 Відношення чистого прибутку до сумарних грошових витрат характеризує рентабельність Яе підприємницької операції: 

 Я = А 

 Яе = М. 

 Частка залишкового прибутку, лише компенсує витрати підприємця, але не приносить йому доходу, іноді називається нормальним прибутком. А успішність бізнес-операції оцінюється звичайно величиною рентабельності. Прикладне правило бізнесу свідчить, що в найзагальнішому випадку рентабельність операції повинна бути не нижче 0,2, тобто прибуток повинна перевищити 20% вартості сумарних витрат на операцію. Однак такі оцінки носять умовний характер і варіюються залежно від виду підприємництва, конкретних ринкових умов, вміння підприємця, а багато в чому і від удачі. 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =