Головна
загрузка...
Головна >
Маркетинг, реклама і торгівля >
Міжнародний маркетинг >
« Попередня Наступна »
Акуліч, І.Л.. Міжнародний маркетинг: навч. посібник / І.Л. Акуліч. - Мн. Обчислюємо. шк.,. - 544 с., 2006 - перейти до змісту підручника

2.3.3. Міжнародне право

загрузка...

Міжнародне право визначається сукупністю єдиних норм права, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність фізичних та юридичних осіб, а також окремих держав на світових ринках.

Виробленням і уніфікацією норм міжнародного права займаються багато міжнародних організацій. До таких організацій належать: -

Комісія ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ); -

Всесвітня торгова організація (ВТО); -

Міжнародний інститут з уніфікації приватного права в Римі (УНІДРУА); -

Міжнародна торгова палата (МТП); -

Гаазька конференція з міжнародного приватного права; -

Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) та ін

Створення і використання єдиних норм міжнародного права дозволяє одноманітно здійснювати правозастосовчу практику у зовнішньоекономічній діяльності та усувати існуючі відмінності в її правовому регулюванні. Серед таких норм зазвичай виділяють норми, що визначають: -

торгове право; -

господарське право; -

трудове право; -

податкове законодавство; -

право інтелектуальної власності; -

право міжнародної маркетингової діяльності.

2.3.3.1. Торгове право

До торговельного права відносяться правові норми, що регулюють укладення договорів купівлі-продажу товарів і послуг, а також визначають права і обов'язки продавця і покупця в процесі виконання таких договорів. Основними документами, на основі яких реалізується міжнародне торгове право, є прийнята в 1980 р. Конвенція ООН про договори купівлі-продажу і прийнята в 1974 р. на міжнародній конференції в Нью-

порка Конвенція про позовну давність . Відповідно до останньої конвенцією термін позовної давності становить чотири роки з дня виникнення права на даний позов.

Що стосується торгівлі послугами на зовнішніх ринках, основними правовими нормами, використовуваними у світовій практиці продажу послуг, є правові норми, прийняті в рамках ГАТТ.

Правовими нормами торгового права регулюються також відносини, що виникають в процесі страхування товарів та їх зберігання, а також регламентуються франшизні, лізингові та інші угоди.

2.3.3.2. Господарське право

Регулювання господарської діяльності забезпечують-Настею завдяки наявності правових норм, що визначають механізм діяльності окремих підприємницьких структур. Такі правові норми регламентують: -

організаційні форми фірм; -

майнові відносини (речове право); -

орендні відносини; -

інвестиційну діяльність.

Що стосується регламентації організаційних форм фірм, то вона передбачає визначення сутності основних підприємницьких структур (консорціуми, акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю та ін), які здійснюють підприємницьку діяльність на зарубіжних ринках, і встановлення механізму їх функціонування. Наявність таких структур вимагає визначення майнових відносин, що регламентуються речовим правом.

Речове право встановлює правові норми відносин між суб'єктом і об'єктом права. У відповідності з рівнем таких відносин суб'єкт може мати або Празі володіння, або право користування, або право розпорядження власністю.

Поряд із встановленням майнових відносин правовими нормами забезпечується також захист права власності. Останнє відноситься до всіх форм хол йствованія на зовнішніх ринках, включаючи, зокрема, лізинг, орендні відносини, інвестиційну діяльність.

2.3.3.3. Податкове законодавство

У світовій практиці зовнішньоекономічної діяльності податкове регулювання забезпечується завдяки наявності правових норм, що визначають види податків, механізм їх прийняття, існуючі пільги з оподаткування. При цьому, щоб уникнути подвійного оподаткування, окремими державами укладаються відповідні угоди, в основу яких покладено або принцип резидентства, або принцип територіальності.

При першому підході податки сплачуються за місцем проживання або реєстрації фірми, а при другому - податки сплачуються в тій країні, де фірма здійснює підприємницьку діяльність. В обох випадках між країнами, що уклали угоду про виключення подвійного оподаткування, існує обмін інформацією про порушення податкового законодавства.

2.3.3.4. Трудове право

Трудове право покликане регулювати трудові відносини, що складаються у фірмі при роботі в ній іноземних громадян, і відносини, що мають місце при роботі національних кадрів за кордоном. Багато хто з таких відносин регламентуються рекомендаціями та конвенціями Міжнародної організації праці (МОП). Такі рекомендації і конвенції підлягають ратифікації в усіх країнах - членах МОП. Після ратифікації вони стають обов'язковими для виконання.

2.3.3.5. Право інтелектуальної власності

Регулювання інтелектуальної діяльності передбачає встановлення правових норм, що визначають права інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність підрозділяється на: -

промислову власність; -

авторські права; -

суміжні права.

Об'єктами промислової власності є різні винаходи, товарні знаки (торгові Марії), Іпак обслуговування. Основним документом, що підтверджує виключні права промислової гоОстненності її власнику, є патент. Останній видається патентної службою відповідної держави. При цьому існують чотири різних підходи до діяльності таких служб, що зумовлює чотири «йди патентних систем: Німецьку (Росія, Білорусь), - шландскую, Британську і Американську.

Літературні та художні твори, науч-ио праці і твори мистецтва, а також програми: забезпечення та бази даних є об'єктами ав-- рського права.

До об'єктів суміжного права відносяться різні зву-п-і відеозаписи, а також результати другий виконавської діяльності представників різних |. світів.

З метою захисту інтелектуальної власності на міжнародному рівні прийнято і успішно реалізується значне число різних договорів і конвенцій.

Для охорони промислової власності найбільшу - іаченіе мають: прийнята в 1883 р. і надалі неодноразово доповнена Паризька конвенція з охорони промислової власності, Мадридська конвенція про 1еждународной реєстрацію фабричних і товарних зна-- - Січень 1891 г . та Вашингтонський договір про патентну реєстрації (РСТ) 1970р.

Охорона авторського права на міжнародному рівні - оеепечівается завдяки наявності Бернської конвенції - <) охорону літературних і художніх творів 1 прийнятої в 1886 р. і в подальшому неодноразово додат-нчпюй), Всесвітньої (Женевської) конвенції про авторське право 1952 р. (доповненої в Парижі в 1971 р.), Межамериканской конвенції про авторське право на літературні, наукові і художні твори (Вашингтон, 1946 р.).

Для охорони суміжного права на міжнародному рівні найбільш значимими є: -

Міжнародна (Римська) конвенція про охорону інте-гов артистів-виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення ( 1961 р.); -

Стокгольмська конвенція (1967 р.); -

Женевська конвенція про охорону інтересів виробників фонограм (1971 р.); -

Брюссельська конвенція про розгляд несучих програми сигналів, що передаються через супутники (1974 р.).

2.3.3.6. Право міжнародної маркетингової діяльності

Регулювання міжнародної маркетингової діяльності забезпечується завдяки наявності правових норм, що регламентують насамперед реалізацію на зовнішніх ринках комплексу маркетингу. Як уже підкреслювалося, такий комплекс утворюють: -

товар; -

ціна; -

розподіл; -

просування.

Розгляду комплексу міжнародного маркетингу, а також правового забезпечення його реалізації присвячені гл. 6-9.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =