Головна
загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Цивільний процес >
« Попередня Наступна »
П.В. Алексій, Н.Д. Амаглобелі. Цивільне процесуальне право Росії: Підручник для вузів. - М.: ЮНІТІДАНА. - 432 с., - Перейти до змісту підручника

23.2. Учасники арбітражного процесу

загрузка...

Склад осіб, що у справі, встановлений ст. 40 АПК. Залежно від характеру юридичного інтересу учасники арбітражного процесу можуть бути розділені на дві групи:

1) особи, які мають особистий (суб'єктивний) інтерес як матеріально-правової, так і процесуальний, - сторони, треті особи, заявники та зацікавлені особи у справах окремого провадження;

2) особи, які мають державний чи суспільний інтерес, тобто володіють тільки процесуальним інтересом, - прокурор, державні органи, органи місцевого самоврядування, організації та громадяни, які звернулися до суду з позовом на захист порушених або оспорюваних прав, свобод і охоронюваних законом інтересів інших осіб.

До першої групи учасників арбітражного процесу, - особам, які беруть участь у справі, відносяться:

- боку, заявники та зацікавлені особи - у справах окремого провадження, у справах про неспроможність (банкрутство) та в інших передбачених АПК випадках;

- треті особи; - прокурор, державні органи, органи місцевого самоврядування й інші органи, звернулися в арбітражний суд у випадках, передбачених законом.

Особи, що у справі, - учасники процесу. Вони мають самостійний юридичний інтерес (особистий чи громадський) до результату процесу, діють в процесі від свого імені, мають право на вчинення процесуальних дій, спрямованих на виникнення, розвиток і закінчення процесу. На них поширюється законна сила судового рішення.

Можна виділити ознаки першої групи учасників процесу. Для них характерно наступне:

- наявність права на вчинення процесуальних дій від свого імені;

361

- наявність права на вчинення волевиявлення , тобто процесуальних дій, спрямованих на виникнення, розвиток і закінчення процесу;

- наявність самостійного юридичного інтересу в рішенні суду;

- поширення на них у встановлених законом межах законної сили судового рішення.

Процесуальне становище осіб, що у справі, закріплено в ст. 41 АПК. Вони мають право:

- знайомитися з матеріалами справи, робити виписки з них, знімати копії;

- заявляти відводи; - представляти докази і ознайомлюватися з доказами, наданими іншими особами , що у справі, до початку судового розгляду;

- брати участь у дослідженні доказів; - задавати питання іншим учасникам арбітражного процесу, заявляти клопотання, робити заяви, давати пояснення арбітражному суду, наводити свої доводи з усіх виникаючих в ході розгляду справи питань;

- знайомитися з клопотаннями, заявленими іншими особами, заперечувати проти клопотань, доводів інших осіб, що беруть участь у справі;

- знати про скарги, поданих іншими особами, що у справі, знати про вжиті по даній справі судових актах та отримувати копії судових актів, прийнятих у вигляді окремого документа;

- оскаржити судові акти; - користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм АПК та іншими федеральними законами.

Особи, що у справі, повинні добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і виконувати обов'язки. Вони повинні мати громадянської процесуальної правоздатністю (здатність мати права і обов'язки) та цивільної процесуальної дієздатністю (здатність своїми діями здійснювати права і доручати ведення справи представнику).

Сторонами в цивільному процесі є що у справі особи, спір яких про суб'єктивне право чи охоронюваний законом інтерес повинен розглянути і вирішити суд.

До сторін належать позивач і відповідач (ст. 44 АПК). Позивач - це організація і громадянин, що пред'явили позов на захист своїх прав і законних інтересів, тобто особи, на захист суб'єктивних прав і охоронюваних законом інтересів яких порушено цивільне

362

справу. Відповідачем є організації та громадяни, до яких пред'явлено позов, тобто особи, які залучаються судом до відповіді на вимогу, заявленому судом.

Таким чином, позивач і відповідач - суб'єкти спірного правовідносини або охоронюваного законом інтересу, що підлягає судовому розгляду і вирішенню. Оскільки спір не врегульований, остільки позивач і відповідач - це приблизні суб'єкти спірного правовідносини або охоронюваного законом інтересу.

Обсяг прав і обов'язків сторін значно ширше обсягу прав і обов'язків осіб, що беруть участь у справі. Крім прав, зазначених у ст. 41 АПК, позивач володіє правом відмови від позову, зміни підстави і предмета позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, а відповідач - правом визнання позову. Сторони вправі припинити суперечку укладенням мирової угоди. Разом з тим вони зобов'язані нести тягар доведення, повідомляти про зміну місця проживання, з'являтися за викликом до суду, нести судові витрати і здійснювати деякі інші дії.

Треті особи - особи, що вступають у вже виник між позивачем і відповідачем процес у зв'язку із зацікавленістю у вирішенні спору поряд зі сторонами. Характер зацікавленості у результаті спору може бути різним, тому закон розрізняє третіх осіб, які заявляють і не заявляють самостійних вимог на предмет спору.

Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, - особи, що вступають у вже виник між позивачем і відповідачем процес до прийняття рішення арбітражним судом першої інстанції для захисту самостійних прав на предмет спору (ст. 50 АПК ). Вони користуються усіма правами і несуть обов'язки позивача в процесі.

Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, користуються правами і несуть обов'язки позивача, за винятком обов'язку дотримання претензійної чи іншого досудового порядку врегулювання спору, якщо це передбачено федеральним законом для даної категорії спорів або договором.

У разі, якщо третя особа, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, вступила у справу після початку судового розгляду, розгляд справи в першій інстанції арбітражного суду проводиться з самого початку.

Про вступ у справу третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, виноситься ухвала.

Третіх осіб слід відрізняти від співпозивачів. Позов третьої особи не може бути заявлений спільно з первісним позовом; вимоги позивача та третьої особи, спрямовані на один і той же об'єк-

363

ект спору, виключають один одного; позивач і третя особа знаходяться в суперечці між собою. Вимоги співпозивачів завжди адресовані до відповідача і не виключають один одного.

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору (третя особа з побічною участю), - особа, яка бере участь у справі на стороні позивача або відповідача у зв'язку з тим, що рішення у справі може вплинути на його права або обов'язки по відношенню до однієї зі сторін (ст. 51 АПК).

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог, можуть вступати в процес за власною ініціативою, за клопотанням сторін, прокурора, за ініціативою суду.

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог, користуються процесуальними правами і несуть процесуальні обов'язки сторони, крім права на зміну підстави і предмета позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, а також на відмову від позову, визнання позову або укладення мирової угоди, вимога примусового виконання судового рішення.

Друга група учасників арбітражного процесу включає осіб, які сприяють здійсненню правосуддя. Це експерти, свідки, перекладачі, помічник судді і секретар судового засідання.

Експертом в арбітражному суді є особа, що володіє спеціальними знаннями з стосуються даної справи питань і призначене судом для дачі висновку. Особа, якій доручено проведення експертизи, зобов'язана за викликом арбітражного суду з'явитися до суду і дати об'єктивний висновок з поставлених питань.

Експерт має право з дозволу арбітражного суду знайомитися з матеріалами справи, брати участь у судових засіданнях, задавати питання особам, які беруть участь у справі, та свідкам, заявляти клопотання про представлення йому додаткових матеріалів.

Експерт має право відмовитися від дачі висновку з питань, що виходять за межі його спеціальних знань, а також у разі, якщо подані йому матеріали недостатні для дачі висновку. За дачу завідомо неправдивого висновку експерт несе кримінальну відповідальність, про що попереджається арбітражним судом і дає підписку.

Свідком є ??особа, що має відомостями про фактичні обставини, що мають значення для розгляду справи. Свідок зобов'язаний за викликом арбітражного суду з'явитися до суду. Він зобов'язаний повідомити арбітражному суду відомості по суті справи, що, які відомі йому особисто, і відповісти на додаткові питання арбітражного суду та осіб, що у справі. За дачу завідомо неправдивих показань, а також за відмову від дачі показань свідок несе кримінальну відповідальність, про що попереджається арбітражним судом і дає підписку.

364

Не підлягають допиту як свідків судді та інші особи, які беруть участь у здійсненні правосуддя, про обставини, які стали їм відомі у зв'язку з участю у розгляді справи, представники з цивільного та іншої справи - про обставини, які стали їм відомі у зв'язку з виконанням обов'язків представників, а також особи, які в силу психічних недоліків не здатні правильно розуміти факти і давати про них показання. Ніхто не зобов'язаний свідчити проти себе самого, свого чоловіка і близьких родичів, коло яких визначається федеральним законом.

Перекладачем є особа, яка вільно володіє мовою, знання якої необхідно для перекладу в процесі здійснення судочинства, та притягнуто арбітражним судом до участі в арбітражному процесі.

Особи, що у справі, має право запропонувати арбітражному суду кандидатури перекладача. Інші учасники арбітражного процесу не має права приймати на себе обов'язки перекладача, хоча б вони і володіли необхідними для перекладу мовами.

Перекладач зобов'язаний за викликом арбітражного суду з'явитися до суду і повно, правильно, своєчасно здійснювати переклад. Перекладач має право задавати присутнім при перекладі особам питання для уточнення перекладу, знайомитися з протоколом судового засідання або окремої процесуальної дії і робити зауваження з приводу правильності запису перекладу. За завідомо неправильний переклад перекладач несе кримінальну відповідальність, про що попереджається арбітражним судом і дає підписку.

Помічник судді надає допомогу судді у підготовці та організації судового процесу і не має права виконувати функції щодо здійснення правосуддя. Помічник судді може вести протокол судового засідання та здійснювати інші процесуальні дії.

Помічник судді не має права вчиняти дії, що тягнуть за собою виникнення, зміну або припинення прав чи обов'язків осіб, що беруть участь у справі, та інших учасників арбітражного процесу.

Секретар судового засідання веде протокол судового засідання. Він зобов'язаний повно і правильно викладати в протоколі дії і рішення суду, а одно дії учасників арбітражного процесу, що мали місце в ході судового засідання. Секретар судового засідання за дорученням головуючого перевіряє явку в суд осіб, які повинні брати участь у судовому засіданні.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =