Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Виробничий менеджмент >
« Попередня Наступна »
Стерлигова А.Н., Фель А.В.. Операційний (виробничий) менеджмент: Учеб.пособие. - М.: ИНФРА-М. - 187 с. - (Вища освіта)., 2009 - перейти до змісту підручника

2.3.2. Оцінка виробничої потужності в часі

загрузка...

На думку Р. Чейза, виробнича потужність - термін відносний і в контексті операційного менеджменту його можна визначити як доступний обсяг вводяться ресурсів в конкретному періоді времені32.

Виробничу потужність повинні визначати і вказувати для конкретної одиниці часу. Виділяють довгострокове (більше одного року), середньострокове (від півроку до півтора років) і короткострокове (менше одного місяця) використання потужностей. Відповідно періодом оцінки потужності можуть бути роки, квартали, місяці, тижні, декади і дні.

При довгостроковому плануванні потужностей оцінюють загальний рівень виробничих можливостей організації. Довгострокові вимоги по потужності визначають за допомогою прогнозування попиту на певний період часу.

При короткостроковому плануванні враховують можливі зміни у вимогах по потужності, які можуть бути викликані сезонними, випадковими і нерегулярними коливаннями попиту.

Тимчасові оцінки виробничої потужності пов'язані з рівнем ієрархії управління. Зі зниженням рівня управління тривалість періоду планування виробничої потужності скорочується.

А. Прогнозування попиту на продукцію і послуги

Попит на продукцію та послуги може мати регулярний і нерегулярний характер.

Регулярний попит проявляється щодня, щотижня або щомісяця. Точність прогнозування такого попиту повинна бути максимальною.

Нерегулярний попит час від часу відсутня. При цьому характерно, що обсяг продажів в окремі дні (тижні або місяці) більше середнього обсягу продажів за тривалий період часу. Саме нерегулярний попит становить основну проблему планування виробничих потужностей за обсягом (див. п. 2.3.7).

Прогнозування як регулярного, так і нерегулярного попиту може являти собою досить складну задачу. І в тому і в іншому випадку можуть матися періоди сезонного споживання - періодичне збільшення або зменшення попиту на продукцію або послуги протягом року. Попит може мати і випадкові зміни, що характерно для так званого непередбачуваного (спорадичного) попиту.

Попит на готову продукцію і товари може мати залежний і незалежний характер.

Залежний попит є при технологічній (вертикальної) обумовленості закупівель, виробничого процесу або процесу споживання. Наприклад, попит на виріб визначає потребу на вхідні в нього сировину, матеріали, деталі, комплектуючі, складальні одиниці. Залежний попит може мати і горизонтальну складову, якщо демонструється пов'язана потреба в кількох технологічно не зв'язаних товарах. Наприклад, роздрібний магазин, що торгує фасованим деревним вугіллям, може обслуговувати і залежний попит на одноразовий посуд, столові прилади, одноразові скатертини, використовувані при проведенні пікніків. Як правило, горизонтальний залежний попит є при проведенні рекламних кампаній. При горизонтальному залежному попиті потреба диктується задумами маркетингу. Залежний попит визначають по попиту на основний продукт у відповідності з відомими нормами применяемости чи використання.

Незалежний попит - це попит, ніяк не пов'язаний з попитом на інший продукт. Такий попит характерний для більшості про-

53 дуктов ринку кінцевого споживання. Незалежний попит прогнозується окремо для кожного найменування продукції або услугі33.

Продукція та послуги з різним характером споживання потребують різних методах прогнозування, які можна розділити на три категоріі34: 1)

кількісні методи; 2)

якісні методи; 3)

методи, що комбінують кількісний і якісний підходи.

Кількісний підхід до прогнозування попиту на продукцію і послуги

При кількісному підході оцінюють попит або на основі часових рядів накопиченої за минулі періоди часу статистики споживання, або на основі статистичних даних зміни фактичної величини попиту і пов'язаного, визначального попит показника. Обидва класи в якості вихідної інформації використовують накопичені за минулі періоди дані про продажі продукції або послуг.

Прогнозування попиту за тимчасових рядах

Часовий ряд представляє собою впорядковані в часі спостереження. Такі спостереження проводять через рівні інтервали часу, і фіксують обсяги продажів у відповідь на заявлений попит. На основі аналізу часових рядів можна будувати прогнози споживання на майбутні періоди.

У загальному випадку в тимчасовому ряді потреби виділимо наступні составляющіе35:

а) щодо рівномірний попит;

б) сезонну потребу;

в) тенденції зміни попиту;

г) циклічні коливання попиту;

д) наявність ефекту стимулювання продажів;

е) випадкові коливання попиту.

А) Щодо рівномірний (або базовий) попит характерний для регулярно продаваних продуктів або послуг, що надаються, не мають сезонних періодів споживання. Щодо рівномірний попит типовий для запасу основних матеріалів виробничих підприємств. Для прогнозування такого попиту можна використовувати методи наївного прогнозу і групу методів прогнозування за середнім значенням (простої середньої, ковзної середньої, зваженої ковзної середньої), а також метод експоненціального згладжування.

Б) Попит є сезонним, якщо в ньому є короткострокові (менше року) регулярні зміни, пов'язані з погодою або з певними календарними періодами (час відпусток, свята, пори року та ін.) Сезонний попит проявляється в періодичному збільшенні або зменшенні попиту протягом року. Для прогнозування такого явно вираженого сезонного попиту потрібно використовувати статистику відвантажень відповідних періодів минулих лет36.

В) Крім сезонного попиту в тимчасовому ряді можуть простежуватися і інші тенденції зміни попиту короткострокового (менше одного року) та довгострокового (більше одного року) характеру. Тенденції зміни попиту короткострокового характеру можуть мати сезонну повторюваність з року в рік. За відсутності сезонних особливостей (наприклад, в умовах, коли статистична база ще не накопичені) принципової різниці роботи з короткостроковими і довгостроковими тенденціями немає.

Процес прогнозування попиту для часових рядів, які мають довгострокові тенденції, проводиться в кілька етапів: фільтрація значень статистичного ряду, вибір виду рівняння тренда, прогнозування обсягу споживання, оцінка точності прогноза37.

Г) Циклічні коливання спроса38 представляють тривалі зміни тенденцій споживання, що змінюють одне одного в періоди, як правило, більше двох років. Виявлення циклічних коливань попиту утруднено необхідністю використання статистичної бази за тривалий період часу і впливом на попит різних нерегулярних тенденцій. Для обліку циклічних коливань попиту при відсутності очевидної картини по статистичній базі слід покладатися на знання типових циклів, характерних для даної галузі або виду бізнесу. Відстеження поточного етапу життєвого циклу виробу і планування введення (виведення) нових позицій (наприклад, при відновленні асортименту бренду) дозволяє і без накопичення статистичної бази за тривалий період робити висновки про наявність циклічних коливань попиту.

Іншим прийомом відстеження циклічних змін попиту є виявлення провідних показників циклічної зміни попиту на продукцію або послугу. Такими провідними показниками можуть бути, наприклад, початок будівництва великого підприємства або прийняття програм, угод операторів ринку про майбутню діяльність і т.п.

Д) Ефект стимулювання спроса39 являє собою зміну попиту на продукцію у відповідь на маркетингові заходи.

Маркетингові заходи щодо стимулювання збуту істотно впливають на зміну потреби в запасі. Результат маркетингових заходів доповнює тенденції розвитку ринку, що визначаються відділом маркетингу або відділом продажів. Він також може істотно змінити тенденції попиту і сезонну потребу, наявні в тимчасових рядах статистичних даних. Забезпечення своєчасності отримання інформації про плановані рекламних акціях - запорука коректного прогнозування попиту. Знання плану проведення маркетингових акцій особливо важливо при складанні прогнозу попиту продукції ринку кінцевого споживання, який надзвичайно гнучко реагує на стимулюючі заходи.

Стимулюючі маркетингові заходи організації можуть носити регулярний характер, тобто повторюватися в одні і ті ж періоди року. У цьому випадку таке стимулювання попиту грає роль сезонного чинника і має бути враховано при прогнозуванні сезонної потреби.

Е) При роботі з виявлення періодів часу, протягом яких присутня щодо рівномірний попит, доводиться стикатися з випадковими і несподіваними факторами попиту.

Кслучайним змінам спроса40 відносять ті зміни, на які не вплинули сезонні, циклічні та інші тенденції зміни попиту, а також заходи щодо стимулювання попиту.

Поява таких випадкових змін у попиті не можна виключити, що, природно, знижує точність прогнозування. Один із прийомів подолання впливу випадкових факторів на точність прогнозування - фільтрація статистичного ряду, використовуваного при складанні прогнозу. Більш складні методи обліку випадкового фактора при прогнозуванні попиту (наприклад, імітаційного моделювання, нейромережевих методів, моделі авторегрессівной інтегрованої ковзної середньої Бокс-Дженкінса та ін) вимагають спеціальної математичної підготовки, їх, як правило, виконують фахівці відділів бізнес-аналітики та бізнес-інформатики . Універсальні пакети SYSTAT, SPSS, мова GPSS, спеціалізовані пакети аналізу часових рядів (Forecast Expert, FreeFore, МЕЗОЗАВР та ін), а також Neural Connection та ін суттєво спрощують цю задачу.

Прогнозування попиту за індикаторами

Робота з тимчасовими рядами статистичних даних передбачає аналіз попиту за сформованими з плином часу тенденціям. В силу впливу випадкових факторів часто складається ситуація, коли прогнозування за даними часових рядів не дає необхідної точності прогнозу. При цьому можна скористатися ідеєю про те, що на продаж продукції та послуг впливає будь-яка змінна, від якої залежить прогнозований попит. Наприклад, температура повітря впливає на інтенсивність попиту на прохолодні напої, чисельність новонароджених дітей визначає через 2-3 роки попит на дитячу книжкову продукцію тощо Визначення та аналіз таких змінних, які прийнято називати індикаторами, дають можливість скласти прогноз майбутнього потребленія41.

Індикаторами, які впливають на попит, є, наприклад, індекс оптових цін, індекс споживчих цін, обсяг виробництва, показники міграції населення, процентні ставки за кредит, рівень платоспроможності населення, витрати на рекламу та ін

Для того щоб ті чи інші події могли служити індикаторами, потрібні наступні умови: -

логічне пояснення зв'язку індикатора і прогнозованої потреби; -

інтервал часу між зміною індикатора і зміною потреби має бути досить великий для можливості використання прогнозу; -

наявність високої кореляційної зв'язку між індикатором і рівнем попиту. Якісний підхід до прогнозування попиту

Найбільш часто прогнозують попит на продукцію або послуги на основі статистичних даних про споживання в минулі періоди часу. У деяких випадках попит прогнозують без обліку статистики. Це може знадобитися, наприклад, при введенні на ринок принципово нового продукту або послуги або при виході з відомим продуктом на принципово новий ринок. Також у період економічної і політичної перебудови досить часто не вдається скористатися статистичною інформацією, яка безнадійно застаріває. Іноді обробка статистики вимагає значного часу. При його відсутності доводиться шукати методи прогнозування, використовують не кількісну, а якісну інформацію.

Якісний підхід до прогнозування потреби спирається на експертні оцінки спеціалістов42.

Методом експертних оцінок називають описові, якісні, приблизні, а також кількісні оцінки процесів чи явищ, не піддаються в принципі або в даній ситуації безпосередньому виміру. У результаті використання методу експертної оцінки виявляють суб'єктивні думки експертів і на їх основі визначають об'єктивні оцінки прогнозу. При цьому метод експертних оцінок грунтується на виконанні наступних гіпотез: 1)

 експерт є якісним джерелом інформації; 2)

 групова думка експертів близько до справжнього розв'язання проблеми. 

 Використання методу експертних оцінок включає кілька етапів: 

 а) розробка програми експертного оцінювання; 

 б) підбір експертів; 

 в) підготовка процедури опитування; 

 г) проведення опитування експертів; 

 д) обробка результатів опитування. 

 а) Розробка програми експертного оцінювання - перший етап організації робіт із застосування експертних оцінок. У цьому документі формулюють мету роботи експертів та основні положення щодо її виконання. У програмі повинні бути відображені постановка мети експертного опитування, терміни виконання робіт, завдання і склад групи управління, обов'язки та права групи управління, фінансове та матеріальне забезпечення робіт. 

 б) Підбір експертів включає кілька кроків: з'ясування розв'язуваної задачі; визначення кола областей діяльності; пов'язаних із завданням; визначення часткового складу експертів по кожній області діяльності; визначення кількості експертів в групі; складання попереднього списку експертів з урахуванням їх місцезнаходження; аналіз якостей експертів і уточнення списку експертів групи; отримання згоди експертів на участь у роботі; складання остаточного списку експертної групи. 

 Загальною вимогою при формуванні групи експертів є ефективність вирішення поставленого завдання. 

 в) Підготовка процедури опитування ведеться паралельно з формуванням групи експертів групою управління. При роботі над процедурою опитування вирішують такі питання: місце і час проведення опитування, кількість і завдання турів опитування, форма проведення опитування, порядок фіксації та збору результатів опитування, склад необхідних для роботи експертів документів. 

 Важливим питанням серед перерахованих вище є визначення форми проведення опитування, так як методи проведення опитування досить різноманітні. 

 Вибір тієї чи іншої форми опитування визначається багатьма факторами, наприклад: мета і завдання експертизи; істота і складність аналізованої проблеми; повнота і достовірність вихідної інформації; необхідні обсяг і достовірність інформації, одержуваної в результаті опитування; час, відведений на опитування і експертизу в цілому; допустима вартість опитування та експертизи в цілому; кількість експертів і членів групи управління; характеристики експертів і членів групи управління. 

 До основних методів проведення опитування насамперед відносять анкетування, інтерв'ювання, групове обговорення. 

 г) У процесі безпосереднього проведення опитування експертів і обробки його результатів група управління виконує комплекс робіт відповідно до розробленого плану, коригує його в міру необхідності за змістом, термінами і забезпеченню ресурсами. 

 Основним змістом опитування є наступні елементи: пред'явлення питань експертам; інформаційне забезпечення роботи експертів; вироблення експертами суджень, оцінок, пропозицій; збір результатів роботи експертів. 

 д) Обробка результату опитування є останнім етапом методу експертних оцінок. На цьому етапі обробляють, аналізі- 

 59 

 руют результати експертного оцінювання, складають звіт, обговорюють результати, оформляють підсумки роботи, знайомлять з результатами експертизи зацікавлені організації та осіб. 

 Вихідною інформацією для обробки результатів експертних оцінок є числові дані, які виражають переваги експертів і змістовне обгрунтування цих переваг. Мета обробки - отримання узагальнених даних і нової інформації, що міститься в прихованій формі в експертних оцінках. 

 Різноманітні методи обробки експертних оцінок докладно описані в спеціальній літературі. Одним з найпростіших методів є отримання групової експертної оцінки підсумовуванням індивідуальних оцінок експертів, скоригованих за коефіцієнтом компетентності експерта. Розрахунок коефіцієнтів компетентності експерта, в свою чергу, також може бути проведений за декількома методиками, ефективність застосування яких залежить від сфери застосування методу. 

 Комбінований підхід до прогнозування попиту на продукцію та послуги 

 Комбінація кількісного та якісного підходів до прогнозування потреби в запасі дозволяє говорити про комбіноване підході до прогнозування попиту. 

 Комбінований підхід до прогнозування попиту являє собою поєднання прогнозування на основі статистичних даних і на основі експертних оцінок. Таке поєднання дозволяє уникнути недоліків кожного з двох попередніх підходів і використовувати їх переваги. 

 Фактично комбінований підхід викликаний неспроможністю в сучасних умовах методів прогнозування потреби, що використовують статистичні дані. Чим більш динамічно і різноманітно розвиваються ринок і ланцюги поставок, тим сильніше впливають формалізації фактори на характеристики кінцевого попиту. Для підвищення точності прогнозування необхідно доповнювати результати статистичної обробки даних минулих періодів експертними оцінками, які оперативно враховують нові тенденції. 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =