загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Міжнародне право >
« Попередня Наступна »
Фархутдинов І.З. . Міжнародне інвестиційне право-теорія і практика - Волтерс Клувер, 2005 - перейти до змісту підручника

2.2.3. Теоретико-пізнавальні основи міжнародного інвестиційного права як науки

загрузка...

Зупинимося далі на теоретичних принципах і поняттях міжнародного інвестиційного права як науки.

Якщо міжнародне інвестиційне право, будучи комплексною галуззю міжнародного публічного права і міжнародного приватного права, спрямоване на регулювання суспільних відносин, що виникають у процесі здійснення іноземної інвестиційної діяльності в умовах іншої держави, то завданням міжнародного інвестиційного права як наукової дисципліни є розкриття юридичної сутності таких основоположних понять, як "іноземні інвестиції", "іноземний інвестор", "лізинг", "угода про розподіл продукції" і т.д., а також вивчення проблем співвідношення міжнародно-правових та національно-правових форм регулювання іноземних інвестицій на території окремих держав, особливостей реалізації міжнародних інвестиційних норм у національному інвестиційному законодавстві. Міжнародно-правове регулювання іноземних інвестицій і внутрішньодержавне тісно пов'язані і переплетені один з одним: у них єдині джерела - міжнародні багатосторонні і двосторонні договори. Саме в процесі їх взаємовпливу і взаємодії досягається забезпечення правових гарантій іноземних інвестицій шляхом гармонізації та уніфікації міжнародних і внутреннеправових норм.

Наукова дисципліна міжнародного інвестиційного права розглядає його як форму і механізм правового регулювання іноземної інвестиційної діяльності на території держави-реципієнта відповідно до норм національного законодавства та міжнародного права. Вона розкриває зміст і правову природу принципів і норм, що лежать в основі міжнародно-правового регулювання зарубіжних капіталовкладень. Предметом її є також питання про допуск, заохочення і захист іноземних інвестицій, правових режимах іноземних інвестицій, перекладі законно отриманих у ході здійснення підприємницької діяльності іноземним інвестором доходів, страхуванні іноземного капіталу, форми і методи вирішення інвестиційних спорів і т.д.

Міжнародне інвестиційне право як наука аналізує повноваження державних органів у країні здійснення іноземної інвестиційної діяльності, практику реалізації загальновизнаних принципів міжнародного права, норми міжнародних договорів у національному інвестиційному законодавстві. Ця наука виявляє і аналізує загальні закономірності та особливості правового забезпечення гарантій іноземних інвестицій, узагальнює правозастосовчу практику, в тому числі судову і арбітражно-судову, в даній сфері і на цій основі розробляє науково обгрунтовані рекомендації з метою підвищення рівня правового забезпечення діяльності іноземних інвесторів, поліпшення інвестиційного клімату в країні, ефективної віддачі від іноземних інвестицій для приймаючої держави. Завданням цієї наукової дисципліни виступає дослідження досвіду, стану та перспектив розвитку загального та спеціального інвестиційного законодавства тієї чи іншої країни, питань відповідності національного законодавства міжнародно-правовим нормам у сфері допуску, забезпечення державних гарантій іноземних інвестицій, вибору найбільш оптимальних організаційно-правових форм здійснення іноземної інвестиційної діяльності в умовах чужої держави.

Міжнародне інвестиційне право як наука досліджує і розкриває також взаємодія норм спеціального внутрішньодержавного інвестиційного законодавства з нормами цивільного права, податкового та бюджетного права, земельного права і т.

д. , в тій чи іншій мірі пов'язаними з питаннями правового регулювання іноземних інвестицій.

Предмет наукової дисципліни міжнародного інвестиційного права становлять не тільки норми міжнародного інвестиційного права і регульовані ними суспільні відносини, що виникають у процесі здійснення іноземним інвестором особливої ??підприємницької діяльності, а й практика правового регулювання захисту та заохочення на етапах виникнення і становлення міжнародно-правового забезпечення діяльності іноземного капіталу.

Міжнародне інвестиційне право як наука охоплює різні науково-теоретичні сторони створення особливими правовими формами і методами умов для нормального функціонування підприємств з повним або частковим участю іноземного капіталу і в силу цих об'єктивних обставин носить комплексний характер.

На підставі вищевикладених теоретичних проблем міжнародного інвестиційного права можна зробити висновок, що, незважаючи на наявний масив наукової літератури з цієї теми, багато основні проблеми правового режиму іноземних інвестицій залишилися маловивченими. Зокрема, досі немає розробок з питань співвідношення методів публічно-правового та приватноправового регулювання іноземних інвестицій. Дослідниками забута тема про особливості реалізації міжнародно-правових норм у національному інвестиційному законодавстві * (179). Абсолютно відсутні роботи з визначення місця і ролі міжнародного інвестиційного права в системі міжнародного публічного права і міжнародного приватного права.

У літературі в останні роки вживається термін "міжнародне інвестиційне право", яке розглядається як підгалузь системи міжнародного економічного права. Є навіть роботи, де робиться спроба обгрунтувати виділення міжнародного інвестиційного права в самостійну підгалузь міжнародного економічного права як системи принципів і норм, що регулюють відносини між державами з приводу капіталовкладень * (180). Але й без того вузьке коло таких робіт стосується цієї проблеми як би мимохідь. Крім того, розглядається вона лише з точки зору міжнародного права, хоча правові проблеми іноземних інвестицій, як уже говорилося, набагато багатогранніше і комплексніша.

Рішення основних проблем міжнародного інвестиційного права безпосередньо залежить від фундаментальних наукових розробок щодо визначення місця міжнародного приватного права (МПП) у міжнародній правовій системі. На жаль, питання про розуміння значення міжнародного приватного права та специфіки реалізації його норм досі залишається дискусійним, що перешкоджає проведенню принципових теоретичних розробок в науці міжнародного інвестиційного права.

Як відомо, в цій спалахує час від часу полеміці виділяються три головних напрямки: 1) внутрішньодержавна природа МПП; 2) міжнародно-правовий характер МПП; 3) концепція, згідно з якою МПП є такою ж самостійною системою права, як міжнародне публічне право і внутрішньодержавне право.

Найбільш прийнятна остання, на наш погляд, концепція. Саме визнання самостійності міжнародного приватного права, як і двох інших правових систем, дає правильний науковий підхід до розуміння того, що іноземні інвестиції є предметом регулювання міжнародного публічного права (міжнародні договори), міжнародного приватного права (міжнародні договори, внутрішньодержавні норми в області валютно-фінансового законодавства і т.

д.), а також національного законодавства.

Міжнародне інвестиційне право як наукова дисципліна узагальнює та аналізує знання про сукупність принципів, норм і методів, що регулюють міжнародні інвестиційні відносини. Ця наука також звертається до досвіду зарубіжних країн у розвитку національних інвестиційних законодавств. Різні держави пройшли свій шлях залучення іноземного капіталу в свою економіку, тому національні нормативно-правові бази, спрямовані на регулювання іноземних інвестицій, мають свої особливості і відмінності. Вивчення зарубіжного досвіду формування і розвитку спеціального інвестиційного законодавства має також велике значення для цієї наукової дисципліни. Міжнародне інвестиційне право як галузь науки міжнародного права в широкому сенсі цього слова досліджує міжнародно-правові інвестиційні норми і регульовані ними суспільні відносини, застосовуючи при цьому наукові методи - порівняльно-правовий, статистичний та ін

Таким чином , наукова дисципліна міжнародного інвестиційного права - це сукупність знань, доктрин, концепцій, ідей і теорій про форми і методи забезпечення правових гарантій іноземних інвестицій шляхом гармонізації міжнародно-правових та внутрішньодержавних норм.

Міжнародне інвестиційне право як наукова дисципліна має свою систему, під якою мається на увазі логічно обгрунтована ієрархія в певній послідовності теоретичних положень, знань, що становлять її зміст. Система наукової дисципліни міжнародного інвестиційного права містить у своїй основі структуру галузі права, яку вона вивчає. Разом з тим в ній виділяються розділи, які відсутні в системі однойменної галузі права, а саме:

1. Введення в міжнародне інвестиційне право. У цьому розділі розглядаються: поняття міжнародного інвестиційного права як галузі права та наукової дисципліни, предмет і джерела міжнародного інвестиційного права як галузі права та наукової дисципліни, а також питання генезису міжнародного інвестиційного права.

2. Міжнародне інвестиційне право в системі міжнародного публічного права і в системі міжнародного приватного права. В силу недавнього формування досліджуваної галузі теорія міжнародного інвестиційного права як струнка система основних понять, організована в якесь внутрішнє і зовнішнє єдність наукових знань про предмет, поки що відсутня. У науковій та навчальній літературі останніх років були висловлені різні погляди на роль і місце міжнародного інвестиційного права в системі міжнародного права.

Наукове дослідження міжнародного інвестиційного права як галузі права здійснюється на основі джерел однойменної наукової дисципліни. До числа джерел відносяться насамперед міжнародно-правові акти багатостороннього та двостороннього характеру, покликані регулювати іноземну інвестиційну діяльність на території чужої держави. Особлива роль у формуванні теоретичної бази міжнародного інвестиційного права належить Вашингтонської конвенції про врегулювання інвестиційних спорів між державами та фізичними або юридичними особами інших держав 1965 р., Сеульський конвенції про заснування Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій (БАГІ) 1985 р., численним міжнародним двостороннім угодам про заохочення та взаємний захист капіталовкладень.

Наука міжнародного інвестиційного права виділяє два основні джерела міжнародного права, які відіграють особливу роль у регулюванні інвестиційних відносин: звичайне міжнародне право і міжнародні договори. По звичайному міжнародному праву можливість іноземця здійснити інвестицію в даній країні знаходиться в залежності від волі держави, що здійснює в цій країні територіальний суверенітет * (181).

Разом з правовими джерелами теоретичну базу наукової дисципліни міжнародного інвестиційного права складають праці відомих вітчизняних і зарубіжних вчених, в яких розробляються і досліджуються проблеми міжнародно-правового регулювання іноземних інвестицій, становлення і розвиток національних інвестиційних законодавств, історія розвитку міжнародного інвестиційного права. Серед російських дослідників різних аспектів міжнародно-правового та національно-правового регулювання іноземних інвестицій можна назвати таких авторів: А.Г. Богатирьов, М.М. Богуславський, Л.І. Волова, Г.М. Вельямінов, Н.Н. Вознесенська, О.Р. Гусейнов, Н.Г. Дороніна, М.С. Евтеева, А.А. Конопляник, Д.К. Лабін, С.Н. Лебедєв, Н.Г. Семилютина, В.В. Сілкін, В.П. Шатров, В.М. Шумілов та ін З числа іноземних вчених, які досліджують міжнародно-правові проблеми іноземних інвестицій, можна виділити таких, як В. Ананда, Т. Вальді, П. Нортон, С. Кинселла, М. Сорнараджа, Д. Салакьюзе, Дж. Шварценбергер і ін

Наукова дисципліна міжнародного інвестиційного права - складова частина науки міжнародного публічного права і міжнародного приватного права. Місце наукової дисципліни міжнародного інвестиційного права в системі галузей міжнародного права обумовлено особливостями міжнародного інвестиційного права як комплексної галузі права. Її взаємовплив і взаємозв'язок з іншими науковими галузями міжнародного права визначаються співвідношенням міжнародного інвестиційного права з іншими галузями міжнародного права.

 Наукова дисципліна міжнародного інвестиційного права органічно взаємодіє з науками цивільного, адміністративного, земельного права тощо 

 Таким чином, наукова дисципліна міжнародного інвестиційного права в силу комплексного характеру предмета свого вивчення інтегрує теоретичні знання двох самостійних правових систем, що стосуються проблем правового регулювання іноземних інвестицій, - міжнародного публічного права і міжнародного приватного права - в цілісну систему наукових знань про міжнародному інвестиційному праві. Формування і розвиток спеціальної правової галузі та наукової дисципліни міжнародного інвестиційного права - один з найважливіших чинників все більше глобалізується світового господарства, яке грунтується на такому всеосяжному міжнародному принципі, як вільний рух капіталів, товарів і послуг. 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =