Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Ризик-менеджмент >
« Попередня Наступна »
Я.Д.Вішняков, Н.Н.Радаев. Загальна теорія ризиків: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. - 2-е вид., Испр. - М.: Видавничий центр «Академія». - 368 с., 2008 - перейти до змісту підручника

22.2. Взаємозв'язок концепцій ризику в економіці (бізнесі)

загрузка...

Ризик зв'язують найчастіше з подіями, що мають негативні наслідки. Тому концепція ризику як небезпеки має саму багату передісторію і широку сферу застосування: природа, техносфера, суспільство, економіка, політика. Показником ризику в рамках зазначеної концепції є твір ймовірності Про негативної події на збиток w від нього, а управління ризиком пов'язано зі зниженням цих складових ризику.

Небезпеки економіки (бізнесу) розглядаються по відношенню до соціально-економічній системі - сім'ї, організації, державі, а на людину вони діють опосередковано - через зниження якості життя. Вони призводять до втрат і збитків і, отже, ризику для соціально-економічних систем.

Сферами застосування концепції ризику як невизначеності є суспільство, економіка, політика. Основна мета діяльності в умовах господарського ризику, на який йде підприємець, - отримання підприємницького доходу, що перевищує втрати від реалізації небезпек (позитивного економічного результату від реалізації проекту). Підприємець вибирає проект для реалізації за умови його обгрунтованості (виконання критерію «витрати-ви роки»):

= 5> «Л-с-5>» в> 0,? />, +? (?, = I (/ = 1, ..., М),

де vP ^ - економічний результат / '-го успішного результату; Л-його ймовірність; С - витрати (інвестиції) ; і О,-економічний результат і ймовірність негативного результату (втрат); N - число можливих сценаріїв реалізації проекту.

Однак в умовах підприємницької діяльності отримання аж ніяк не гарантовано, бо це лише середній результат по сукупності багатьох можливих реалізацій. В рамках розглянутої концепції про ризик говорять тоді, коли є відхилення між прогнозованим і фактичним результатом. В силу дії великого числа невизначених факторів має місце значне число сценаріїв одержання як позитивного, так і негативного результату: в межі при N - »оо має місце деякий розподіл / (у) фактичних економічних результатів діяльності. Негативне відхилення має місце при несприятливому результаті (твір його ймовірності на розмір відхилення і є власне ризик), позитивне - якщо фактичний результат сприятливішими, ніж очікувалося. У рамках цього розподілу проявом небезпеки є будь-яке відхилення У <економічного результату від розрахункового, який утворює три характерні області:

Про <У <1/ра,,, - допустимого ризику, т.

е. можливість втрат прибутку від реалізації того чи іншого проекту або від діяльності фірми в цілому, які менше очікуваного прибутку. Таким чином, даний вид господарської діяльності або конкретна угода, незважаючи на ризик, зберігає свою економічну доцільність;

^ <^ кет - катастрофічного ризику, пов'язаного з можливістю втрат, що перевищують все майновий стан фірми. Призводить, як правило, до банкрутства фірми. Це характерно для ситуації, коли фірма отримала позики під очікуваний прибуток; при реалізації катастрофічного ризику фірмі доводиться повертати кредити з власних коштів.

Крім несприятливих мають місце і сприятливі (У> відхилення.

Часто одні й ті ж процеси призводять до позитивних відхилень результату (виграшу) для одних і негативному (програшу) - для інших, формуючи варіаційні ризики, які відносяться до спекулятивних. Наприклад, несподіване підвищення ціни на нафту призводить до виграшу нафтових компаній і програшу споживачів нафти і нафтопродуктів. На протилежному характері наслідків зміни цін у різних підприємців засноване застосування ряду продуктів фінансових ринків, наприклад похідних цінних паперів (ф'ючерсів, опціонів).

Незважаючи на гадану симетрію результатів діяльності щодо середнього значення (планованого результату), необхідно мати на увазі, що навіть при позитивному середньому економічному результаті проекту існує ймовірність катастрофічної шкоди для організації :

Р ^ У <«мг) *" У / (у) Л>. (22.1)

Розглянемо концепцію ризику як можливості. Для розуміння природи підприємницького ризику фундаментальне значення має зв'язок ризику і прибутку. А. Сміт у роботі «Дослідження про природу і причини багатства народів» відзначав, що досягнення навіть звичайної норми прибутку завжди пов'язане з більшим чи меншим ризиком. Відомо, що отримання прибутку підприємцю не гарантовано; винагородою за витрачені їм час і зусилля можуть виявитися як прибуток, так і збитки. П.Хейне у своїй роботі «Економічний спосіб мислення» відзначає, що прибуток виникає «з причини невизначеності, в відсутність якої все, що відноситься до отримання прибутку, було б широко відомо, всі можливості її отримання були б повністю використані і, отже, прибутки скрізь дорівнювали б нулю ».

Таким чином, за відсутності невизначеності будь-які розбіжності між виручкою і витратами будуть усунені в процесі конкуренції і прибуток стане рівною нулю. У реальному, постійно мінливому, і тому завжди невизначеному світі такого не відбувається.

Підприємець виявляє готовність йти на ризик в умовах невизначеності, оскільки поряд з можливістю втрат існує можливість додаткових доходів. І. Шумпетер у книзі «Теорія економічного розвитку (дослідження підприємницького прибутку, капіталу, відсотка і циклу кон'юнктури)» пише про те, що якщо ризики не враховуються в господарському плані, то вони стають джерелом, з одного боку, збитків, а з іншого - прибутків. Можна вибрати рішення, що містять менше ризику, але при цьому менше буде і отримується прибуток. Більш високий ризик дозволяє витягти і більш високий дохід; при нульовому ризику можливий тільки найнижчий дохід. З іншого боку, чим більше очікуваний дохід, тим невизначений перспектива його отримання (середньоквадратичне відхилення очікуваного доходу а> <ь).

Ризик пов'язаний з невизначеністю щодо можливих втрат на шляху до мети. Будь-яке вкладення грошей в бізнес залучає до розгляд питання про співвідношення ризику і потенційного доходу. Це співвідношення повинно бути достатньо привабливим для інвестора. Для забезпечення привабливості інвестор вимагає премію за ризик. Чим вище ризикованість вкладення, тим більше повинен бути дохід як результат успіху цього проекту. І чим надійніше вкладення, чим більше гарантій його успішності, тим нижче може бути передбачувана прибутковість.

З концепції ризику як можливості випливають слідства: 1)

в прагненні до прибутку освоюються нові сфери діяльності, в яких є як сценарії з втратами (ризик), так і сценарії з доходами. Тому ризик сприяє суспільному прогресу, а в інноваційній сфері - науково-технічному прогресу. При цьому прогрес забезпечується як за рахунок удачі деяких, так і розорення (після докладання значних зусиль, отримання негативного досвіду) багатьох; 2)

справедливо вважається: хто не ризикує, той не виграє, т.е . для отримання економічного прибутку підприємець повинен усвідомлено піти на прийняття ризикованого рішення. Для отримання високого доходу в умовах конкуренції потрібно, по-перше, знайти таку ринкову нішу, до якої додумалось мало людей, по-друге, зважитися на його реалізацію незважаючи на наявність у цьому проекті великого числа невизначених факторів і ймовірності краху, що обчислюється за форму-

Таблиця 22.1

Характеристика концепцій ризику Показник Концепції ризику як небезпеки як

невизначеності як можливості Сфера застосування Природа, техносфера, суспільство, економіка , політика Суспільство, економіка. політика Економіка,

політика Зосереджений

ність На традиціях На розподілі ймовірностей і надалі контролі На інвестуванні Показник Концепції ризику як небезпеки як

невизначеності як можливості Особливості застосування в економіці оборонітель ьность Світогляд хеджера (господарюючого суб'єкта, що страхує фінансові ризики похідними фінансовими інструментами) Агресивність Мета Розподіл ресурсів для зниження ймовірності негативних подій Зниження відхилення між очікуваним і дійсним результатами Досягнення позитивних результатів Рівень прийняття рішення Фінансові контролери, аудитори, страхові менеджери Аналітики, лінійні менеджери Старший менеджмент, плановики Дії Узгодженість з корпоративними процедурами і правилами. Проведення заходів з ухилення від ризику і його фінансуванню (страхуванню) Аналіз інформації, статистичні дослідження, побудова імовірнісних розподілів на безлічі сценаріїв Націленість на результат Використання можливостей підвищення прибутковості, пов'язаних з високим ризиком Націленість на підвищення вартості ле (22.1). Імовірнісна інтерпретація полягає в наступному: чим більше тим більше ступінь невизначеності і катастрофічний ризик.

Коротка характеристика концепцій ризику наведена в табл. 22.1.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =