Головна
загрузка...
Event -менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика по менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Основи менеджменту >
« Попередня Наступна »
Н. Е. Ревська. ПСИХОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ. Конспект лекцій. - СПб.: Альфа.-240 с., 2001 - перейти до змісту підручника

22.2. Стрес та управління ним в діяльності керівника

загрузка...
Поняття «стрес» (від англ. Stress - тиск, напруга) позначає широке коло станів підвищеної напружено-

190

сти, що виникають у відповідь на різні екстремальні впливи - стресори. Кількість стрессоров в управлінській діяльності дуже велике, вони специфічні за своїм змістом.

Фактор інформаційного навантаження. В управлінській діяльності обсяг інформації і вимоги до її переробки входять в протиріччя з психічними можливостями людини. Тому когнітивна навантаження, обумовлена ??таким обсягом інформації, виступає в якості негативного чинника, що призводить до стресу.

Фактор інформаційної невизначеності. Керівник, незважаючи на надмірність інформації, змушений шукати відсутню інформацію або діяти в умовах невизначеності, ризику. А це - сильний стресогенний фактор.

Фактор відповідальності - основний і вирішальний для діяльності керівника, в якій він виражений максимально.

Фактор дефіциту часу, фактори міжособистісних і внутрішньоособистісних (рольових) конфліктів, фактор поліфокус-ності управлінської діяльності, система внешнесредо-вих факторів (конкуренція, кримінальна середу, нестабільність макросоціальної та макроекономічної динаміки) - всі вони є стресорами управлінської діяльності.

Стресові стани впливають на діяльність в цілому і на її окремі процеси неоднозначно. Існують три основні фази розвитку стресу.

1. Фаза мобілізації.

На перших етапах розвитку стресу загальна емоційна напруженість ще не досягає максимуму, тому вона надає стеническое вплив на психічні процеси і на загальну організацію діяльності. Цю фазу позначають поняттям «продуктивний стрес, або« евстресс »(« евристичний стрес »). Її розглядають як адекватну - мобілізує - реакцію психіки і організму на ускладнення зовнішньої ситуації.

191

2. Фаза розлади. Існує якийсь межа сопротив лення інтенсивності стресових впливів (в силу ограни чений, об'єктивно властивих психічної і фізіологічної організації людини). Мобілізація наявних можливо стей відбувається до тих пір, поки ця межа не досягнуть. За тим психіка починає «здавати», емоції трансформуються з позитивного фактора в негативний. У когнітивної сфері зміни відбуваються в першу чергу. Знижується обсяг і якість сприйняття і оперативної пам'яті, відбувається із дит блокада минулого досвіду. Для мислення теж характерні значні зміни. Зростає його стереотипність, сни жается продуктивність, здатність до адекватної переробки інформації.

Характерними стають для діяльності в цілому спроби її організації за типом подисканія в минулому досвіді нормативного способу. У процесах ПУР виникає феномен глобальних реакцій (тенденція до вибору неточних і занадто загальних варіантів дії). Явища, які виникають на цій фазі, характеризують непродуктивний стрес - дистрес (дісфункциональний стрес).

3. Для фази деструкції характерна максимальна дистрес-совость - повний розпад організації діяльності та порушен ня психічних процесів, що забезпечують її. Може віз никнути феномен блокади сприйняття, пам'яті, мислення. На цій фазі організація діяльності і поведінку набувають одну з двох основних форм: деструкцію по типу гіпервозбу ждения (імпульсивні реакції, хаотична поведінка) або де струкцію по типу гіперторможенія (блокада діяльності і поведінкової активності, заціпеніння). Дана фаза - це повний зрив діяльності.

Всі три фази мають загальний характер. Поряд з цим досить виражені індивідуальні відмінності реагування на стресові впливи. Висловлюються вони в динаміці і порівняльної тривалості зазначених фаз. Поняття «стрессустойчі-вост' особистості» використовується для позначення «заходи сопротив-

192

ність» людини стресових впливів. Здатність ця залежить від того, наскільки сильно представлена ??в індивіда фаза мобілізації.

Виділяють три основних типи особистості, що розрізняються по тому, як довго людина може зберігати резистентність (стійкість) до тимчасового тиску хронічних стресових умов, характеризують його індивідуальний поріг стрес-сустойчівості. Одні керівники адаптуються до стресу, інші навіть при коротких стресових впливах дають збої, а третій тільки в умовах стресу можуть ефективно працювати. Позначають їх відповідно як «стрес вола», «стрес кролика», «стрес лева».

Індивідуальні відмінності резистентності до довготривалого стресу, найбільш характерному для діяльності керівника, залежать від параметра інтернал'ності - Екстер-нал'ності особистості.

Інше необхідна умова стрессустойчівості - загальна мотиваційна спрямованість особистості, її домінуюча орієнтація (особистісно-карьеровая - знижує стрессустойчі-с-, а соціально-професійна - підвищує). Існують дві форми поведінки в умовах стресу: контроль страху і контроль небезпеки. У першому випадку вишукуються способи убезпечити себе особисто, тому втрачається контроль за ситуацією і припиняються конструктивні спроби організації діяльності. У другому випадку контроль за ситуацією зберігається довше, цей тип поведінки значно ефективніше, а для керівника є єдино прийнятним.

Способи виходу зі стресових ситуацій поділяють на активні і пасивні. Перший будується як інтенсифікація конструктивних дій з організації діяльності, відображаючи адекватне протягом фази мобілізації, або по типу «зовнішньої бурхливої ??реакції». Пасивний спосіб полягає в тому, що людина мириться з ситуацією, пригнічуючи напругу і заганяючи стрес всередину. Це - реакція гальмування. Вона іноді корисна, оскільки допомагає уникати необдуманих імпульсивних

1 Зах 95 1 93

дій, але при повтореннях сприяє акумуляції напруженості.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =