загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Контролінг >
« Попередня Наступна »
Horvath & Partners. Концепція контролінгу: Управлінський облік. Система звітності. Бюджетування; Пер. з нім. - 2-е вид. - М.: Альпіна Бізнес Букс. - 269 с. - (Серія «Моделі менеджменту провідних корпорацій»), 2006 - перейти до змісту підручника

2.2.1.2. Розрахунок витрат та обсягів виробництва як центральний елемент контролінгу

загрузка...

Розрахунок витрат показує вартість виробництва продукції / послуг на підприємстві. Для контролера дані розрахунку витрат є, принаймні, в оперативній діяльності, важливою основою для роботи. Головна мета Обгрунтування і Контроль ^ рішень ^ орієнтація на майбутнє орієнтація на минуле Основні підприємницькі рішення Прогноз і планування прибутку за сферами діяльності (центрам прибутку), продуктовим групам і видам продуктів (розрахунок прибутку по продуктах) з прив'язкою до періоду

Планування прибутку з прив'язкою до замовлення (наприклад, для великих проектів) Контроль прибутку та аналіз прибутку для всього підприємства з прив'язкою до періоду Контроль просування та результатів проекту Цінова політика Визначення цін комерційних пропозицій Перевірка прийнятності ціни точки зору покриття витрат Збутова політика Визначення районів і областей продажів Планування клієнтів і груп клієнтів Планування структури замовлень Планування каналів збуту Контроль та аналіз досягнутих сум покриття по районах і областях продажів, клієнтам і групам клієнтів, каналах збуту, продуктам і групам продуктів Планування

виробничої

програми Визначення виду та кількості вироблених продуктів Аналіз структури прибутку виробничої програми Вибір технологій Визначення виробничих технологій по етапах виробництва Контроль витрат за впровадженими виробничим технологіям Політика в галузі постачання Визначення закупівельних цін Встановлення верхніх цінових меж Контроль витрат у сфері закупівлі виробничих факторів Політика в галузі виробництва і закупівель продукції / послуг Вибір між власним виробництвом і закупівлею на стороні при недостатній і повного завантаження Контроль витрат по реалізованих каналам виробництва / закупівлі продукції / послуг Додаткова мета Побічні мети, що випливають з зовнішньої системи звітності - Оцінка запасів для торгового та податкового балансів - Калькуляція цін для державних замовлень Побічна мета, що випливає з приписів по звітності усередині концерну - Визначення трансфертних цін Рис. 2.2. Цілі сучасного розрахунку витрат і обсягів виробництва Інвестиції Початкова сума Основні засоби Будівлі

Обладнання

Установки Вибуття Кінцева сума

Основні

кошти Надходження СП

ю

У Розрахунок прибутку фінансовий розрахунок Початкова сума Грошові кошти Безготівкові / Вибуття Витрати Доходи від основної діяльності готівку + Дебіторська / Кредиторська Кінцева сума Грошові Прибуток заборгованість кошти Надходження Ж Баланс Основні кошти Кредиторська

заборгованість Інша

заборгованість Грошові кошти Власний капітал Запаси Прибуток Запаси Початкова сума Запаси Матеріал Готова продукція Вибуття Кінцева сума Запаси Надходження КОНЦЕПЦІЯ КОНТРОЛЛІНГА

Рис. 2.3. Єдність фінансового розрахунку, розрахунку балансу і розрахунку прибутку и ірммоіе заірсмої 'Розрахунок витрат / Непрямі \ Розрахунок витрат Розрахунок витрат за центрами за видами -? по продуктах фінансової

відповідальності V зетрзти) - Структури - Калькуляція рованний виробів - Планування та актуальний і компонентів і контроль облік всіх витрат (визначення непрямих за видами ціни) витрат за місцями - Контроль витрат.

Відстеження виникнення за видами витрат на едини витрат цу продукції - Освіта та оцінка ставок центрів запасів витрат - Розрахунок вироб - Аналіз відхилений-вальних ний результатів - Внутріфірмен ний розрахунок вартості продукції / послуг Рис. 2.4. Етапи і завдання розрахунку витрат

Нижче мова йтиме лише про системи розрахунку витрат, і це необхідно розуміти як коротке позначення, що включає й аспект обсягів виробництва - як, наприклад, у розрахунку сум покриття (термін і завдання розрахунку обсягів виробництва див.: Маппе1, 1990, 8. 45 ГО. Розглянемо спочатку етапи розрахунку витрат (рис. 2.4).

Розрахунок витрат за видами. Це вихідна точка розрахунку витрат і обсягів виробництва. В ньому систематично враховуються всі витрати, що виникають при виробництві та використанні внутрішньофірмової продукції / послуг. Розрахунок витрат за видами враховує виключно первинні витрати, які виникають по продукції та послугам, що здобувається за межами підприємства. Сюди відносяться, наприклад, витрати на матеріали, амортизація обладнання, а також зарплати і оклади. Вторинні витрати виникають по продукції та послугам, виробленим на підприємстві, але не реалізованим в місці їх виникнення, а регулярно використовуваним іншими структурними підрозділами і тим самим відношуваним в плані витрат до останніх (див. також «Розрахунок витрат за центрами фінансової відповідальності»). Вони виникають, наприклад, якщо енергія виробляється самим підприємством або при використанні послуг внутрішньофірмової ремонтної бригади. ВИТРАТИ НА УТРИМАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ I ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ І БУДІВЛІ Амортизація Оренда приміщень Оренда земельних ділянок Витрати на утримання Податки та страхові внески ВИТРАТИ НА ОБЛАДНАННЯ Амортизація Оренда приміщень Оренда земельних ділянок Витрати на утримання Податки та страхові внески ВИТРАТИ НА УТРИМАННЯ ІНШИХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ВИТРАТИ НА ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ I витрат на сплату відсотків ІНШІ ВИТРАТИ НА ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ ІНШІ ВИТРАТИ I ВИТРАТИ НА ПЕРСОНАЛ I ВИТРАТИ НА ЗАРПЛАТУ Заробітна плата Побічні витрати на зарплату ВИТРАТИ НА ОКЛАДИ Оклади Побічні витрати на оклади ІНШІ ВИПЛАТИ ЛІЗИНГ ПЕРСОНАЛУ МАТЕРІАЛЬНІ ВИТРАТИ I ВИТРАТИ НА МАТЕРІАЛ Виробничий матеріал Виробниче сировина Матеріали для ремонту Матеріали для офісу енерговитрат Електрика Пальне Паливо Інші енергоносії Рис. 2.5. Приклад плану обліку первинних витрат

Для структурування первинних витрат, або видів витрат, як критерій відмінності задається питання про вид використаного виробничого фактора. Таким чином, виникає зразкову поділ за видами витрат, наприклад: матеріальні витрати, витрати на персонал і витрати на обладнання (рис. 2.5).

Визначення видів витрат здійснюється за конкретними структурам витрат з урахуванням потреби підприємства в інформації та економічної ефективності. З підвищенням деталізації видів витрат збільшується інформативність, проте зростають і витрати на облік.

Результат визначення видів витрат фіксується в плані.

При подальшому розподілі витрат необхідно розрізняти прямі і непрямі витрати. Прямі витрати, безпосередньо зараховують до носія витрат, безпосередньо включаються до розрахунку витрат по носіях. Непрямі витрати, навпаки, спочатку розподіляються в розрахунку за центрами витрат.

Крім того, розрізняють постійні та змінні витрати. Постійні витрати виникають незалежно від обсягу виробництва (наприклад, відсотки на позиковий капітал). Змінні витрати залежать від обсягу виробництва (наприклад, витрати на матеріали).

Розрахунок витрат за центрами фінансової відповідальності - де і в якому обсязі виникли витрати. Таким чином, спочатку витрати враховуються по центрам. Розрахунок витрат за видами служить потім для внутрішньофірмового розрахунку вартості продукції / послуг (вторинні витрати), а також в цілому для віднесення непрямих витрат до носіїв витрат.

Основним допоміжним засобом розрахунку витрат за центрами є відомість розрахунку. У ній вертикально розташовані види витрат, горизонтально - центри витрат згідно послідовності виробничого процесу (рис. 2.6).

Поширений наступний порядок внутрішньофірмового розрахунку вартості продукції / послуг: що віддають центри звільняються від витрат, які отримують центри обтяжуються витратами. Через центри витрат, обтяжувати в кінці (так звані кінцеві центри витрат), потім непрямі витрати відносяться до носіїв витрат шляхом утворення ставок надбавки або ставок розподілу витрат.

Оскільки центри витрат є одночасно сферами відповідальності щодо виникаючих там витрат, в них-поряд з чисто розрахункової функцією - здійснюється також контроль витрат з метою управління економічною ефективністю.

Розрахунок витрат по продуктах - останній етап в процесі розрахунку, до торий показує, по яким продуктам виникли витрати. Він може бути виконаний як розрахунок на одиницю продукції (розрахунок витрат на одиницю носія) або ж як розрахунок за період (розрахунок витрат по продуктах за період).

Розрахунок витрат на одиницю продукції (калькуляція) має на меті визна розподіл витрат по незавершеному виробництву або готової продукції. На цій основі можна розрахувати, наприклад, виробничу або повну собівартість продукту, що грає важливу роль при визначенні ціни. Для складання калькуляції використовуються різні методи, наприклад, дуже поширений метод калькулювання на основі надбавок, представлений у прикладі (рис. 2.7). Крім того, при гомогенних Пози

ція Центри витрат

Види витрат: первинні І N. вторинні X Допоміжні центри витрат загального типу Центри витрат виробничої сфери Центр

мате

ріал

них

витрат Адмі

ністра

ція Збут Допоміжні Основні Земельні ділянки та будівлі Сіло

вая

уста

новка Производ

дарські

майстер

ські Подгото

вительностью

виробниц

ство 1

Ливарний цех 11

Обрізний цех III

Монтаж 1 Оклади 12000 200 450 600 700 900 900 400 1200 2250 4400 2 Зарплата підсобних робітників 7000 400 600 400 150 2250 1000 750 350 200 900 3 Соціальні витрати 5000 160 200 300 100 900 1000 200 340 800 1000 4 Послуги сторонніх організацій 1800 170350 - 90 160 - 50650330 5 Виробничі

матеріали 3500 120 430 200 160 350 50 - 280 950 960 6 Витрати на утримання основних фондів 6000 500250 40 50 1200 1000 350 650 1200 760 7 Витрати на використання капіталу 2800 280 100 30 90 650 800 70100390290 8 Інші витрати 2150 40 - 80 50 260 90 530 30 110 960 9 X Непрямі витрати А - »Первинні витрати X Позиції 1-8 40250 17 00 2200 2000 1300 6600 5000 2300 3000 6550 9600 10 Надбавка витрат« Земельні ділянки та будівлі »150 30> - 160 20

30 400 300 200 100 400 100 11 Надбавка витрат« Силова установка »620 560 200 180 300 300 12 Надбавка витрат« Виробничі майстерні »I 1000 190? іііі 13 Надбавка витрат «Підготовче виробництва» -? 450400500 14 X Непрямі витрати В -> Вторинні витрати X Поз. 9-13 40250 9070 7260 3390 3280 7250 10 000 15 Прямі витрати по зарплаті (База надбавки для основних центрів витрат виробничої сфери) 11000 10000 5500 90000 139000 139000 16 Прямі витрати на матеріал (База надбавки для центру матеріальних витрат) 17 Виробнича собівартість (База надбавки для витрат «Адміністрація» і «Збут») 18 Ставки надбавок (поз. 14 / (поз. 15 або поз. 16 або поз. 17)) 82,45% 72,60% 61,64% 3,64% 5, 20% 7,17% 19 Стандартні ставки надбавок (минулі значення / емпіричні значення) 75% 65% 55% 3% 6% 9% 20 Розподілені непрямі витрати ((поз. 15 або поз. 16 або поз. 17) х поз. 19) 8250 6500 3025 2700 8370 1255 0 21 Перевитрата / економія (поз. 20 - поз. 14) -820 -760 -365 -580 1120 2555 22 Перевитрата / економія (поз. 21 / поз. 20) -9,94% - 11,69% -12,07% -21,48% 13,38% 20,35% Рис. 2.6. Приклад відомості розрахунку витрат за видами і центрами фінансової відповідальності

Діагностика систем обліку і планування діяльності підприємства

СП

N1

виробничих умовах застосовується метод калькулювання на основі поділу, а також метод калькулювання на основі коефіцієнтів еквівалентності (докладний опис методів калькулювання привів Ю ^ ег, 1987, Б. 305 Н.).

 Розрахунок витрат по продуктах за період враховує всі витрати періоду (наприклад, місяця або року) і диференціює їх при необхідності по окремих носіях витрат. На основі зіставлення з отриманою виручкою від реалізації в рамках короткострокового розрахунку прибутку розраховується отримана операційна прибуток (операційний результат). 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =