загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Менеджмент в галузі >
« Попередня Наступна »
Ламакін Г.Н.. Основи менеджменту в електроенергетиці: Навчальний посібник. Ч.1. 1-е вид. К.: ТДТУ,. 208 с., 2006 - перейти до змісту підручника

22.1. Сутність і класифікація ризиків

загрузка...
Ризик являє собою усвідомлену людиною можливу небезпеку і пов'язаний з усім ходом суспільного розвитку.

200

Під ризиком розуміється можлива небезпека втрат, що випливає зі специфіки тих чи інших явищ природи і видів діяльності людського суспільства.

Як економічна категорія ризик являє собою подію, що може відбутися або не відбутися. У разі здійснення такої події можливі три економічні результати: негативний (програш, збиток, збиток), нульовий, позитивний (виграш, вигода, прибуток).

Ризиком можна управляти, тобто використовувати різні заходи, що дозволяють певною мірою прогнозувати настання ризикової події і вживати заходів до зниження ступеня ризику. Ризики можна класифікувати. Класифікація ризиків - розподіл ризиків на конкретні групи за певними ознаками - створює можливості для ефективного застосування відповідних методів, прийомів управління ризиком. Кожному ризику відповідає своя система прийомів управління ризиком. З причин виникнення ризики діляться на природно-природні, екологічні, політичні, транспортні, комерційні.

До природно-природним відносяться ризики, пов'язані з проявом стихійних сил природи: землетрус, повінь, буря, пожежа, епідемія і т.

п.

Екологічні ризики пов'язані із забрудненням навколишнього середовища, політичні - з політичною ситуацією в країні і діяльністю держави. До політичних ризиків відносяться: неможливість здійснення господарської діяльності внаслідок військових дій, революції, загострення внутрішньополітичної ситуації в країні, націоналізації, конфіскації товарів і підприємств через відмову уряду виконувати прийняті зобов'язання; несприятлива зміна податкового законодавства; заборона або обмеження конверсії національної валюти у валюту платежу та ін

Транспортні ризики пов'язані з перевезеннями вантажів автомобільним, річковим, залізничним, повітряним транспортом.

Комерційні ризики являють собою можливість втрат у процесі фінансово-господарської діяльності. Вони означають невизначеність результатів від даної комерційної справи. По структурній ознаці комерційні ризики поділяються на майнові, виробничі, торговельні, фінансові.

Майнові ризики пов'язані з імовірністю втрат майна з причини порушень у роботі технічної та технологічної систем, халатність, крадіжки, диверсії і т.д., виробничі - з порушенням технологічного процесу виробництва з різних причин, а також ризики, пов'язані з впровадженням у виробництво нової техніки і технології.

201

Торгові ризики є ризики, пов'язані зі збитком через затримку платежів, відмови від платежу в період транспортування товару, непостачання товару і т. п., фінансові - з імовірністю втрат фінансових ресурсів (грошових коштів). Фінансові ризики підрозділяються на два види: пов'язані з купівельною спроможністю грошей і з вкладенням капіталу (інвестиційні ризики).

До ризиків, пов'язаних з купівельною спроможністю грошей, відносяться різновиди ризиків: інфляційні і дефляційні, валютні ризики, ризики ліквідності.

Інфляційний ризик - це ризик того, що при зростанні інфляції одержувані грошові доходи знецінюються з погляду реальної купівельної спроможності швидше, ніж ростуть.

Дефляційний ризик - це ризик того, що при зростанні дефляції відбуваються падіння рівня цін, погіршення економічних умов підприємництва і зниження доходів.

Валютні ризики являють собою небезпеку валютних втрат, пов'язаних зі зміною курсу однієї іноземної валюти по відношенню до іншої.

Ризики ліквідності - це ризики, пов'язані з можливістю втрат при реалізації цінних паперів або інших товарів через зміну оцінки їхньої якості і споживчої вартості.

Інвестиційні ризики включають в себе підвиди: ризик упущеної вигоди, ризик зниження прибутковості, ризик прямих фінансових втрат.

Ризик упущеної вигоди - це ризик настання непрямого (побічного) фінансового збитку (неодержаний прибуток) у результаті нездійснення якого-небудь заходу (наприклад, страхування, інвестування і т. п.).

Ризик зниження прибутковості може виникнути в результаті зменшення розміру відсотків і дивідендів по портфельних інвестиціях, по внесках і кредитах. Ризик зниження прибутковості включає: процентні та кредитні ризики.

До процентних ризиків відноситься небезпека втрат комерційними банками, кредитними установами, інвестиційними інститутами внаслідок перевищення процентних ставок, виплачуваних ними по залучених коштах, над ставками за наданими кредитами.

Кредитний ризик - небезпека несплати позичальником основного боргу і відсотків, належних кредитору.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =