загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Контролінг >
« Попередня Наступна »
Horvath & Partners. Концепція контролінгу: Управлінський облік. Система звітності. Бюджетування; Пер. з нім. - 2-е вид. - М.: Альпіна Бізнес Букс. - 269 с. - (Серія «Моделі менеджменту провідних корпорацій»), 2006 - перейти до змісту підручника

2.2.1. Основи системи обліку

загрузка...

Система обліку підприємства займається систематичним урахуванням всіх (кількісних) рухів товарів і пов'язаних з ними, а також виходять за їх рамки грошових (вартісних) змін. Виходячи з даних, відображених у документації (наприклад, у формі рахунку на закупівлю сировини), інформація піддається подальшій обробці. Вона агрегируется, відноситься до різних об'єктів, наприклад організаційним одиницям, але може бути також заново оцінена в цілях розрахунку, орієнтованого на прийняття рішень. Підготовлена ??таким чином інформація потім використовується в таких цілях: -

задоволення потреби підприємства в інформації для підтримки внутрішньофірмового процесу прийняття рішень та їх реалізації (планування, управління і контроль); -

задоволення потреби зовнішніх структур в інформації згідно з законодавчими приписами (наприклад, для річного звіту) або для самопрезентації підприємства.

Вся система обліку може бути, таким чином, розділена на внутрішню і зовнішню. До зовнішньої системі обліку відносяться в першу чергу фінансова бухгалтерія та пов'язані з нею другорядні види бухгалтерського обліку. Зовнішня система обліку відображає фінансові взаємовідносини підприємства і його оточення. Прикладами тут можуть бути закупівлі матеріалу чи техніки, виплата зарплат і окладів або отримання кредиту в банку. Внутрішня система обліку охоплює розрахунок витрат та обсягів виробництва, планові та інвестиційні розрахунки, а також внутрифирменную статистику (рис. 2.1).

Форма обліку в основному визначена законодавчо.

Для контролера на першому плані стоїть внутрішня система обліку. Вона базується на зовнішній системі обліку, використовуючи різну інформацію з неї. Інвестиційні розрахунки використовуються при цьому для оцінки економічної ефективності на довгостроковий період. У розрахунку витрат і обсягів виробництва виробничі фактори, наприклад сировину, від ражени як придбані, оплачені та документально зафіксовані зовнішньою системою обліку. Тепер мова йде про використання виробничих факторів всередині підприємства, тобто про те, де використовується, наприклад, матеріал, в якій кількості і для виробництва якого продукту.

В цілому завдання внутрішньої системи обліку полягає поряд з обліком у поданні та плануванні процесу виробництва продукції / послуг та контролі економічної ефективності.

Розрахунок витрат та обсягів виробництва як один з основних компонентів внутрішньої системи обліку є найважливішою внутрішньофірмової системою інформації для контролера. Вона використовується для постачання інформацією систем планування і контролю. Вхідні дані розрахунку витрат і обсягів виробництва надходять здебільшого з фінансової бухгалтерії. Тому завдання контролера полягає у налагодженні оптимальних зв'язків між фінансовою бухгалтерією і розрахунком витрат з урахуванням цілей і обсягів виробництва.

Існуюче дотепер і що вважається доцільним поділ зовнішньої системи обліку та внутрішніх цілей інформування зіткнулося *

о *

Складові елементи внутрішньофірмової системи обліку

Производственноэкономический аналіз

За сфер підприємства (виробництво, збут, дивізіон) Розрахунок витрат Прямі

витрати непрямо

ві

витрати За різними категоріями показників (витрати, виручка, час, якість)

КОНЦЕПЦІЯ КОНТРОЛЛІНГА Розрахунок витрат Розрахунок витрат Прямі

витрати Непрямі

витрати Освіта калькуляційних ставок

Розподіл первинного розрахунку обсягів

Внутрішньофірмовий розрахунок вартості продукції / послуг

Розрахунок витрат по ЦФО

Діагностика систем обліку і планування діяльності підприємства

Диспозитивні задачі розрахунку витрат

Прямі

витрати

Цінова політика та управління продажами

Фінансове планування і контроль ліквідності

Складання інших балансів

Облік основ оподаткування

Виробнича

собівартість

виробів

Розрахунок прибутку в короткостроковому періоді

Ведення обліку запасів

Собівартість

виробів

Контроль прибутку

Непрямі

витрати

Калькуляція

Рис. 2.1. Елементи внутрішньофірмової системи обліку в останні роки з розвитком протилежної тенденції: внутрішня і зовнішня системи обліку інтегруються. Гармонізація внутрішньої і зовнішньої систем обліку відбувається в основному унаслідок більшої орієнтації на міжнародні правила ведення обліку, посилення глобалізації ринків товарів і послуг та підприємницької діяльності, освіти концернів з міркувань економічного ефекту, а також з причини політики підприємств, все більш послідовно орієнтується на ринки капіталу для задоволення зростаючої потреби інвесторів в інформації.

В результаті прагнення до повного злиття систем обліку об'єкти звітності, періоди звітності, вартісні показники, ієрархії і цільові значення повинні стати максимально ідентичними. Масштаб злиття залежить від індивідуальних стратегій уніфікації на підприємстві. Через законодавчого унормування зовнішньої системи обліку в більшості випадків потрібно адаптація внутрішньої системи обліку до зовнішньої. Вимоги до адаптації можуть витікати з застосування різних цільових показників успішності і різних базових величин (обсяг виробництва / виручка і витрати / витрати) в обох системах. Однією з найважливіших передумов інтеграції системи обліку є створення спільного банку даних. Часто це реалізується за рахунок переходу від звичайної двохколовий системи (фінансова та виробнича бухгалтерії утворюють два окремих замкнутих кола бухгалтерського обліку) до однокруговій системі, в якій існує одна одиниця обліку і один банк даних, що використовуються для різних цілей по-різному.

Гармонізація систем обліку робить можливим єдине тлумачення показників результативності як усередині підприємств, так і поза ними. Концептуальні та оціночні положення міжнародних правил звітності більшою мірою спираються на концепції виробничо-економічної теорії, тому можуть дати набагато більш реальну оцінку економічної вартості підприємства. Прикладом може служити використання ринкових чи часових показників при оцінці активів і пасивів замість витрат на придбання або виробничої собівартості. За рахунок уніфікації системи обліку деякі процеси щодо збору та обробки інформації можуть стати зайвими, що призведе до підвищення ефективності.

В емпіричному дослідженні, проведеному на 41 німецькому підприємстві, акції яких котируються на фондовій біржі, такі переваги гармонізації системи обліку називалися найчастіше (див. Ноке М., 2001, S. 155): -

усунення внутрішніх проблем комунікації (61%); -

зниження комплексності та досягнення прозорості системи обліку (41%); -

ефективність і економія витрат у системі обліку (37%); -

управлінські показники краще відображають процеси на підприємстві (27%); -

більш висока об'єктивність (24%) ; -

уніфікація і порівнянність показників у рамках всього підпри ємства (24%); -

велика зрозумілість і прийняття на міжнародному ринку (20%); -

внесок в управління підприємством, орієнтоване на вартість (15%); -

можливість участі інвесторів у керівництві підприємством (12%); -

узгоджена внутрішня і зовнішня комунікація (12%).

У великих компаніях, наприклад DaimlerChrysler AG або Siemens AG, різниця між внутрішніми та зовнішніми результатами вже в минулому. Компанія Daimler Benz AG сприйняла інтернаціоналізацію зовнішньої системи звітності та стратегічну переорієнтацію концерну в 1995 р. як поштовх до зближення інформаційної бази внутрішньої і зовнішньої звітності та реформування систем управління підприємством.

Підставою і причиною гармонізації системи обліку для багатьох німецьких підприємств стала стандартизація звітності, тобто застосування IAS (International Accounting Standards) або US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles). Згідно з постановою Комісії EC, прийнятому в березні 2002 р., всі акціонерні товариства Європейського Союзу, акції яких котируються на фондовій біржі, з 1 січня 2005 р. при складанні звітів зобов'язані застосовувати стандарти IAS. Додатковий дворічний перехідний період до 2007 р. буде надано тим підприємствам, які використовують US GAAP в якості основи системи обліку та внутрішньої звітності і чиї акції котируються на іноземній фондовій біржі, розпорядчої в обов'язковому порядку норми US GAAP. Це особливе становище прийнято в інтересах підприємств, які в силу правил SEC застосовують норми US GAAP в якості обов'язкових, оскільки вони ведуть діяльність на ринку капіталу США або їх акції котируються на американських фондових біржах. Очікується, що в майбутньому SEC визнаватиме звітність за IAS як передумову для доступу іноземних підприємств на Нью-Йоркську фондову біржу.

Опитування, проведене KPMG в 1999 р., показує, що 64% ??підприємств, що входять до 30 компаній, на основі діяльності яких формується індекс DAX, прийняли рішення про застосування IAS (див.: Stahl, A ., 2002, S. 35). Детальніше тема гармонізації системи обліку та міжнародної системи звітності розглянута в розділі 4.2.3.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =