Головна
загрузка...
Event -менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика по менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління проектами >
« Попередня Наступна »
І. І. Мазур, В. Д. Шапіро, Н. Г. Ольдерогге. Управління проектами, 2010 - перейти до змісту підручника

22.1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

загрузка...
22.1.1.

Ризик і невизначеність

Процеси прийняття рішень в управлінні проектами відбуваються, як правило, в умовах наявності тієї чи іншої міри невизначеності, яка визначається наступними факторами:?

Неповним знанням всіх параметрів, обставин, ситуації для вибору оптимального рішення, а також неможливістю адекватного і точного обліку всієї навіть доступної інформації і наявністю імовірнісних характеристик поведінки середовища;?

Наявністю фактора випадковості, тобто реалізації факторів, які неможливо передбачити і спрогнозувати навіть в ймовірнісної реалізації;?

Наявністю суб'єктивних факторів протидії, коли прийняття рішень йде в ситуації гри партнерів з протилежними або не співпадають інтересами.

Таким чином, реалізація проекту йде в умовах невизначеності та ризиків і ці дві категорії взаємопов'язані.

У сучасній вітчизняній практиці управління проектами поняття «ризик»! «Невизначеність», «аналіз проектних ризиків», «управління ризиками» з'явилися недавно і більшою мірою в додатку до фінансового ринку. Лише в останні кілька років ці поняття об'єднали накопичений раніше міжнародний досвід і грунтовну російську теоретичну базу, ставши обов'язковими складовими будь-якого бізнес-плану інвестиційного проекту, законодавчо за-кріплення в «Методичних рекомендаціях з оцінки ефективності інвестн-ційних проектів та їх відбору для фінансування» ( 6).

Розглянемо основні терміни і поняття в галузі ризиків та управління ними в процесі реалізації проектів.

Невизначеність - неповнота або неточність інформації про умови реалізації проекту, у тому числі пов'язаних з ними витрати і результати. Невизначеність припускає наявність чинників, при яких результати дій не є детермінованими, а ступінь можливого впливу цих факторів на результати невідома.

Ризик - потенційна, чисельно вимірна можливість

несприятливих

ситуацій і пов'язаних ними наслідків у вигляді втрат, збитків, напр заходів - очікуваного прибутку, доходу або майна, коштів у свя3 * | * невизначеністю, тобто з випадковим зміною умов економіч діяльності, несприятливими, в тому числі форс-мажорними, обстоятельс ми, загальним падінням цін на ринку; можливість отримання непередбачуваного Р результату в Залежно від прийнятого господарського рішення, дії, г * проекту - це ступінь небезпеки для успішного здійснення проекту та ізм Р ється частотою, ймовірністю виникнення того чи іншого рівня втрат. Зупинимося докладніше на понятті ймовірність ризиків - ймовірність того, що в результаті ухвалення рішення відбудуться втрати підприємницької фірми, то є ймовірність небажаного результату. Імовірність при цьому означає можливість отримання певного результату. Існує два методи визначення ймовірності небажаних подій: об'єктивний і суб'єктивний. Об'єктивний метод заснований на обчисленні частоти, з якою той чи інший результат був отриманий в аналогічних умовах. Суб'єктивна ймовірність є припущенням щодо певного результату. Цей метод визначення ймовірності небажаного результату заснований на судженні і на особистому досвіді підприємця. У даному випадку відповідно з минулим досвідом та інтуїцією підприємцю необхідно зробити цифрове припущення про імовірність подій.

Вимірювання ризиків - визначення ймовірності настання ризикової події. Оцінюючи ризики, які в змозі прийняти на себе команда проекту, інвестор проекту при його реалізації, виходять насамперед виходить із специфіки і важливості проекту, з наявності необхідних ресурсів для його реалізації і можливостей фінансування ймовірних наслідків ризиків.

Ступінь допустимих ризиків, як правило, визначається з урахуванням таких параметрів, як розмір і надійність інвестицій в проект, запланованого рівня рентабельності та ін

У кількісному відношенні невизначеність увазі можливість відхилення результату від очікуваного (або середнього) значення як в меншу, так і в більшу сторону. Відповідно, під ризиком в даному контексті розуміється ймовірність втрати частини своїх ресурсів, недоотримання доходів або появи додаткових витрат і (або) зворотне - можливість отримання значної вигоди (доходу) внаслідок здійснення певної цілеспрямованої діяльності. Тому ці дві категорії, що впливають на реалізацію інвестиційного проекту, повинні аналізуватися і оцінюватися спільно.

З економічної точки зору ризик являє собою подію, що може відбутися з деякою вірогідністю, при цьому можливе три економічні результати (що оцінюються в економічних, найчастіше фінансових показниках):

Про негативний, тобто збиток, збиток, програш; і позитивний, тобто вигода, прибуток, виграш;

Про нульовий (ні збитку, ні вигоди).

Природа невизначеності, ризиків і втрат при реалізації проектів пов'язана в першу чергу з можливістю понесення фінансових втрат внаслідок прогнозного, імовірнісного характеру майбутніх грошових потоків і реалізації імовірнісних аспектів проекту і його численних учасників, ресурсів, зовнішніх і внутрішніх обставин.

Таким чином, мається чіткий взаємозв'язок основних категорій, представлена ??на рис. 22.1.1.

Інвестиція в будь-який проект зв'язана з певними ризиками, що відбивається у величині процентної ставки: проект може завершитися невдачею, тобто опинитися нереалізованим, неефективним або менш ефективним, ніж очікувалося. Ризики пов'язані з тим, що дохід від проекту є випадковою, а не детермінованою величиною (тобто невідомої в момент прийняття рішення про інвестування), так само як і величина збитків. Таким чином, при аналізі інвестиційного проекту на стадії ще передінвестиційних дослідженні слід врахувати чинники ризиків, виявити якомога більше видів ризиків і постаратися мінімізувати загальні ризики проекту. 22.1.2.

Управління ризиками, основні поняття

Управління проектами на увазі не тільки констатацію факту наявності невизначеності та ризиків та аналіз ризиків і збитку. Ризиками проектів можна і потрібно управляти. Управління ризиками - сукупність методів аналізу та неітра газації факторів ризиків, об'єднаних у систему планування, моніторингу та коригувальних впливів (3, 10-12). Управління ризиками є підсистемою Невизначеність [_ Ризики ь Втрата

~ Збиток ", уоиток у зв'язку з настанням ризикової події в умовах невизначеності, Наприклад, втрати фондів робочого часу, недоотримання прибутку, зростання витрат, шкоди навколишньому середовищу і пр. Неповнота або неточність інформації про умови реалізації проекту Можливість, ймовірність втрати у зв'язку з невизначеністю Рис. 22.1.1. Взаємозв'язок категорій: невизначеність - ризики - втрати.

управління проектом, структура підсистеми представлена ??на рис. 22.1.2., методи управління ризиками представлені на рис. 22.1.3. виявлення та ідентифікація передбачуваних ризиків аналіз і оцінка ризиків! § <вибір методів управління ризиком ш 1 Е застосування вибраних методів і прийняття рішень в умовах ризиків реагування на настання ризикового події раераоотка та реалізація заходів зниження ризиків контроль, анвліз і оцінка дій щодо зниження ризиків і вироблення рішень Рис. 22.1.2. Структура підсистеми «Управління ризиками»

розробка та реалізація стратегії управління ризиками до методи компенсації ризиків , що включають прогнозування зовнішнього середовища проекту, маркетинг проектів і продуктів проекту, моніторинг соціально-економічного та правового середовища і створення сіствми резервів проекту Ез §

Р с; 2 методи розподілу ризиків, що включають розподіл ризиків за часом, розподіл ризиків між учасниками та ін

; ПЗ Щ о =? 1? методи локалізації ризиків, застосовувані для високоризикових проектів у многопроектной системі, подразумевающие створення окремих спеціальних підрозділів для реалізації особливо ризикових проектів методи догляду від ризиків, що включають відмову від ризикованих проектів і ненадійних партнерів, страхування ризиків, пошук гарентов _ - Рис. 22.1.3. Методи управління ризиками

Методи управління ризиками розглянуті в п. 22.4. е.

Виявлення та ідентифікація передбачуваних ризиків - система ське визначення і класифікація подій, які можуть негативно по ять на проект, тобто по суті, класифікація ризиків. г

Класифікація ризиків - якісний опис ризиків за різними знакам. Питання класифікації та ідентифікації ризиків розглянуті в п.

Аналіз ризиків - процедури виявлення факторів ризиків і оцінки чімості, по суті, аналіз ймовірності ТОГО, ЩО Відбудуться певні +1 * лйд тільні події і негативно вплинуть на досягнення цілей проекту. г * "свя. ризиків включає оцінку ризиків і методи зниження ризиків або зменшення

занних із ним несприятливих наслідків. На першому етапі проводиться виявлення відповідних факторів і оцінка їх значущості. Призначення аналізу ризиків - дати потенційним партнерам необхідні дані для прийняття рішень про доцільність участі в проекті і вироблення заходів по захисту від можливих фінансових втрат.

Аналіз ризиків можна підрозділити на два взаємно доповнюють один одного види: якісний і кількісний. Якісний аналіз має на меті визначити (ідентифікувати) чинники, області та види ризиків. Кількісний аналіз ризиків повинен дати можливість чисельно визначити розміри окремих ризиків і ризику проекту в цілому.

Методи аналізу та оцінки ризиків розглянуті в п. 22.2.

Оцінка ризиків - це визначення кількісним або якісним способом величини (ступеня) ризиків. Слід розрізняти якісну і колічественную'оценку підприємницького ризиків.

Якісна оцінка може бути порівняно простий, її головне завдання - визначити можливі види ризиків, а також фактори, що впливають на рівень ризиків при виконанні певного виду діяльності.

Кількісна оцінка ризиків визначається через:

а) ймовірність того, що отриманий результат виявиться менше необхідного значення (планованого, планованого, прогнозованого);

б) твір очікуваного збитку на ймовірність того, що цей збиток відбудеться.

Методи оцінки ризиків (22.1.4. Та 22.1.5.) Включають наступні (3): 1)

Кількісна оцінка ризиків за допомогою методів математичної статистики. Головні інструменти даного методу оцінки - дисперсія, стандартне відхилення, коефіцієнт варіації. За допомогою статистичного методу оцінки ризиків, тобто на основі розрахунку дисперсії, стандартного відхилення і коефіцієнта варіації можна оцінити ризики не тільки конкретної угоди, проекту, а й підприємницької фірми в цілому (проаналізувавши динаміку її доходів) за деякий проміжок часу. Перевагою даного методу оцінки підпри-анвліз чутливості перевірка стійкості! § - <5 ї

ш § визначення точки беззбитковості коректування параметрів проекту "формалізований опис невизначеності? А про о. Аналіз сценаріїв <метод Монте-Карло метод побудови дарева рішень та інші ^ ис. 22.1.4. Методи аналізу та оцінки ризиків

підбір досвідченої команди експертів підготовка спеціального опитувальника і зустрічі з експертами до О>, вибір техніки аналізу ошук встановлення факторів ризиків та їх значущості § 053 створення моделі механізму дії ріскоа 1ІІ5 встановлення взаємозв'язку окремих ризиків і сукупного ефекту від їх впливу розподіл ризиків між учасниками проекту про розгляд результатів аналізу ризиків зазвичай у формі спеціально підготовлюваного звіту (доповіді) Рис. 22.1.5. Послідовність робіт з аналізу ризиків нимательской ризиків є нескладність математичних розрахунків, а явним недоліком - необхідність великої кількості вихідних даних (чим більше масив, тим достовірніше оцінка ризиків). 2)

Методи експертної оцінки ризиків. Експертний метод може бути Реалізується 'ван шляхом обробки думок досвідчених підприємців і фахівців. Бажано, щоб експерти супроводжували свої оцінки даними про ймовірність виникнення різних величин втрат 3)

Метод дослідження ризиків - моделювання задачі вибору за допомогою «дерева рішень». Даний метод передбачає графічну побудову варіантів рішень, які можуть бути прийняті. По гілках «дерева» співвідносять суб'єктивні та об'єктивні оцінки можливих подій. Дотримуючись вздовж побудованих гілок і використовуючи спеціальні методики розрахунку ймовірностей, оцінюють кожен шлях і потім вибирають менш ризикований. 4)

 Комбінований метод являє собою об'єднання декількох окремих методів або їх окремих елементів. Прикладом може служити оцінка ш розподіл ризиків між учасниками проекту (передача, відвід, трансфер частини ризиків соисполнителям) страхування ризиків ? 5 

 X "? Про резервування Рис. 22.1.6. Види зниження ризиків підприємницьких ризиків на основі розрахунку ймовірності небажаного результату операції. У даному випадку аналіз ризиків проводиться за допомогою елементів статистичного, експертного методів, а також методу аналога. 

 Методи зниження ризиків наведено на рис. 22.1.6 і детально переглянуті | в п. 22.3. 

 Відвід, передача (трансфер) ризиків - дії з передачі, повної або часткової, ризиків іншій стороні, звичайно за допомогою контракту певного виду. 

 Страхування ризиків. - Метод мінімізації ризиків. Страхування підприємницьких ризиків (3, 7, 10-12) являє собою відносини по захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб при настанні певних подій (страхування випадків) за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати ними страхових внесків (страхових премій). В принципі страх вання відноситься до методу передачі ризиків за допомогою укладення контракту. 

 Резервування - метод резервування коштів на покриття збитків, не передбачуваних витрат при настанні ризикових подій. 

 Невизначеність кінцевого результату інвестиційних вкладень яв? ^ 0. універсальним законом економіки тому при реалізації припадає Деіс 0 вать виходячи з деяких припущень про можливості розвитку ситуаци майбутньому, заснованих на минулому досвіді, а також проводити моделювання туації і ретельне вивчення передбачуваної інвестиції, її можливості * ен. наслідків і того середовища, в якій вона здійснюється. Аналіз та облік неопред ^ ності і ризиків при інвестуванні передбачає (поряд з поглибленим изу ням якомога більшої кількості неконтрольованих факторів, здатних п 0 ять на здійснення проекту) і вибір найбільш дієвих і оптимальні ^ ^ затратам методів і технологій оцінки, аналізу, обліку, управління, сншК ^ Багатьом оптимізації ризиків, а також відповідного апаратного і програм «забезпечення. 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =