загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Економічна теорія >
« Попередня Наступна »
Райзберг Б. А.. Курс економіки: Підручник / За ред. Б. А. Райзберг. - ИНФРА-М. - 720 с. ISBN 5-86225-387-4, 1997 - перейти до змісту підручника

21.4.3. Факторний аналіз рівнів рентабельності

загрузка...
Показники фінансових результатів діяльності підприємства безпосередньо характеризують абсолютну ефективність його господарювання. Поряд з абсолютною оцінкою розраховують також і відносну ефективність господарювання, представлену передусім рентабельністю, відносної прибутковістю.

За економічним змістом і методами розрахунку показники рентабельності можна розділити на три основні групи.

Показники рентабельності першої групи розраховуються як відношення прибутку до обсягу продажів. Залежно від того, яка саме прибуток коштує в чисельнику відносини, розрізняють такі показники рентабельності цієї групи:

прибуток валова чиста оподатковуваний

від реалізації прибуток прибуток прибуток

---; ---; ---; ---

обсяг продажів обсяг продажів обсяг продажів обсяг продажів

У зарубіжній господарській практиці ці показники називають рентабельністю продажів або маржею прибутку (комерційної маржею). Економічний сенс цих показників полягає у відображенні питомої ваги прибутку (доходу) в кожному рублі обсягу продажів.

Зростання рентабельності продажів означає більш ефективне господарювання. Одночасно ці показники служать орієнтиром в оцінці конкурентоспроможності продукції підприємства. Зниження показника рентабельності продажів свідчить, як правило, про падіння попиту на продукцію.

За допомогою факторного аналізу можна оцінити вплив змін рентабельності за рахунок факторів зміни ціни продукції та її собівартості або матеріальних витрат, а також на основі розрахунку рівнів рентабельності в залежності від зміни розміру та характеру авансованих коштів: всі виробничі активи підприємства, інвестований капітал (власний плюс позиковий), акціонерний капітал:

117

чиста чиста чиста

прибуток прибуток прибуток

^ ^ ^

всі виробничі активи інвестований капітал акціонерний капітал

Названі показники вельми зручні для практичного застосування. Вони відповідають інтересам різних учасників. Наприклад, адміністрацію підприємства цікавить віддача (прибутковість) усіх виробничих активів; потенційних інвесторів і кредиторів - віддача на капітал, що інвестується; власників і засновників - прибутковість акцій.

У третій групі показників при розрахунку рентабельності замість прибутку в розрахунок приймається чистий потік грошових коштів:

чистий потік чистий потік чистий потік

грошових коштів грошових коштів грошових коштів

---; ---; ---;

обсяг продажів сукупний капітал власний капітал

Дані показники дають уявлення про ступінь можливості підприємства забезпечувати кредиторів, позичальників і акціонерів готівкою грошовими коштами. У розвинутій ринковій економіці це пріоритетна група показників для аналізу прибутковості.

Використовуються в аналізі та інші показники рентабельності (прибутковості, прибутковості). Прибутковість підприємства з виробництва продукції розглядається і як добуток величини продуктивності на коефіцієнт співвідношення цін одиниці продукту і одиниці ресурсу. І нарешті, останнє співвідношення представляє самостійний інтерес. Його зазвичай називають фінансовою продуктивністю (дефлятором ціни) в силу того, що воно характеризує міру відшкодування додаткових витрат у ціні продукції, що реалізовується в результаті збільшення (зменшення) витрат за рахунок зростання (зниження) цін на ресурси. Підприємства найчастіше звертають головну увагу на проблеми контролю за змінами так званої промислової, виробничої продуктивності і намагаються знизити роль зовнішнього чинника чи фінансової продуктивності.

Однією з умов ефективної роботи підприємства є розширення ринку збуту продукції, здійснюване, якщо це вдається, за рахунок зниження ціни товару за збереження і навіть підвищенні якості. У всякому разі, в умовах конкуренції підприємство не прагне підвищувати ціни на свою продукцію. При відносній незмінності цін на споживані ресурси роль дефлятора цін у збільшенні прибутковості невелика. Це сприяє переключенню уваги виробника на внутрішні ресурси, зниження матеріаломісткості і трудомісткості продукції, підвищення фондовіддачі, продуктивності праці як головних важелів зростання прибутковості.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =