загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Менеджмент в галузі >
« Попередня Наступна »
А. Ю. Крупський, Л . А. Феоктистова. Інформаційний менеджмент: Навчальний посібник-М.: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К °». - 80 с., 2008 - перейти до змісту підручника

2.1.2. Джерела інформації

загрузка...
Всі джерела інформації на підприємстві поділяються на планові, облікові та Позаоблікове.

До планових джерел відносяться всі типи планів, які розробляються на підприємстві (перспективні, поточні, оперативні, госпрозрахункові завдання, технологічні карти!, А також нормативні матеріали, кошториси, цінники, проектні завдання та ін

Джерела інформації облікового характеру - це всі дані, які містять документи бухгалтерського, статистичного та оперативного обліку, а також всі види звітності, первинна облікова документація.

Провідна роль в інформаційному забезпеченні аналізу належить бухгалтерському обліку та звітності, де найбільш хо

35

леї повно відбиваються господарські явища, процеси, їх результати. Своєчасний і повний аналіз даних, які є в облікових документах (первинних і зведених) і від-1 парності, забезпечує прийняття необхідних заходів, спрямованих на поліпшення виконання планів, досягнення кращих результатів господарювання. Дані статистичного обліку, в яких міститься кількісна характеристика масових явищ і процесів, використовуються для поглибленого вивчення I і осмислення взаємозв'язків , виявлення економічних закономірностей. I

Оперативний облік і звітність сприяють більш оперативному в порівнянні зі статистикою або бухгалтерським! обліком забезпеченню аналізу необхідними даними (наприклад, про виробництво і відвантаження продукції, про стан виробничих запасів) і тим самим створюють умови для підвищення ефективності аналітичних досліджень. I

З розширенням комп'ютерної техніки з'явилися і нові машинні джерела інформації. До них відносяться дані, які містяться в оперативній пам'яті комп'ютера, на гнучких дисках, а також видаються у вигляді різноманітних машинограм. I

До позаоблікового джерел інформації відносяться документи, які регулюють господарську діяльність, а також дані, які не відносяться до перерахованих раніше. У їх число входять наступні документи:

- офіційні документи, якими зобов'язаний користуватися суб'єкт господарювання у своїй діяльності: закони держави, укази президента, постанови уряду і місцевих органів влади, накази вищестоящих органів управління, акти ревізій і перевірок, накази і розпорядження керівників підприємства;

- господарсько-правові документи: договори, угоди, рішення арбітражу і судових органів, рекламації;

- рішення загальних зборів колективу, ради трудового I колективу підприємства в цілому або окремих її підвідділів; |

- матеріали вивчення передового досвіду, отримані з різних джерел;

36

- інформація (Інтернет, радіо, телебачення, газети

і т. д.);

- технічна і технологічна документація;

- матеріали спеціальних обстежень стану виробництва на окремих робочих місцях (хронометраж, фотографія і т. п.);

- усна інформація, яка отримана під час зустрічей з членами свого колективу або представниками інших підприємств.

По відношенню до процесу управління інформація буває внутрішньої і зовнішньої.

Система внутрішньої інформації - це дані статистичного, бухгалтерського, оперативного обліку та звітності, планові дані, нормативні дані, розроблені на підприємстві, і т. д.

Система зовнішньої інформації - це дані статистичних збірників, періодичних і спеціальних видань, конференцій, ділових зустрічей, офіційні, господарсько-правові документи і т. д.

По відношенню до предмета дослідження інформація ділиться на основну і допоміжну, необхідну для більш повної характеристики досліджуваної предметної області.

Серед найбільш важливих видів джерел інформації можна виділити:

- джерела всередині самої компанії;

- наукові публікації;

- довідники та інші спільні публікації.

У більшості компаній левову частку використовуваної менеджерами інформації забезпечують внутрішні джерела. У цих компаніях спеціалізована група працівників (інформаційні менеджери) зайнята цілком або частково інформаційним забезпеченням.

У цю групу входять такі підрозділи (або окремі менеджери), в завдання яких входить інформаційне забезпечення маркетингових досліджень, аналізу продажів, планування, економічного аналізу, дослідження операцій і системного аналізу. З цією метою створюються робочі групи. Крім того, практикуються регуляр-

37

ві звіти лінійних керівників і службовців, такі, як доповіді продавців по телефону, розроблені для отримання поточної ринкової інформації. I

До якості інформації пред'являються певні вимоги, насамперед вимога про те, щоб вона задовольняла користувачів інформації, інакше кажучи, була корисною. Корисність інформації оцінюється внутрішніми і зовнішніми користувачами, які пред'являють до її якості такі вимоги: Я

доречність і своєчасність інформації-здатність вплинути на прийняття рішення користувачем і задовольнити його інтереси в потрібний момент або до певного терміну;

достовірність інформації - гарантія об'єктивності та правдивості представляються даних, що передбачає необхідність зазначення методів збору, обліку та обробки інформації, щоб користувачі могли правильно розуміти призначення представляється інформації і перевірити її;

порівнянність інформації - можливість порівняння показників з даними по інших фірмах, регіонах, державам, що вимагає застосування певних стандартів у наданні інформації;

доступність і зрозумілість інформації-представлення інформації в ясною для розуміння формі, щоб користувач міг застосовувати її для прийняття рішення, не боячись допустити помилку. Для ясного розуміння інформації необхідно, щоб форми її уявлення відображали істота питань, були чіткими, без зайвої деталізації, правильно перекладені на іноземні мови; 1

конфіденційність інформації - суворий облік і контроль за розповсюдженням інформації серед зовнішніх користувачів , а також за її змістом і характером.

Слід мати на увазі, що необхідна для прийняття хорошого рішення інформація недоступна або стоїть дуже дорого У вартість інформації слід включити час керівників і підлеглих, затрачені на її збір, а також фактичні витрати, наприклад пов'язані з аналізом ринку, оплатою ма

I

шинного часу, використанням послуг зовнішніх консультантів і т. п. Тому керівник повинен вирішити, чи істотна вигода від додаткової інформації, наскільки саме по собі важливо рішення, чи пов'язане воно зі значною часткою ресурсів в організації або з незначною грошовою сумою.

У деяких випадках на великих підприємствах для вирішення завдань інформаційного менеджменту можуть створюватися так звані інформаційно-керуючі системи, скорочено ІУС. ІУС можуть бути елементами інформаційної системи управління підприємства, але можуть мати і самостійне структурне оформлення. У цьому випадку ІПС визначається як формальна система для видачі адміністрації інформації, необхідної для прийняття рішень. ІУС повинна видавати інформацію про минуле, сьогодення і передбачуваному майбутньому. Вона повинна відстежувати всі стосуються справи події всередині і поза підприємством.

2.1.3. Забезпечення знаніямі1

Популярні в світі і в Росії інформаційними технології (ІТ) і створюваний на їх базі інформаційний менеджмент безпосередньо пов'язані з менш вивченим напрямком knowledge management (КМ). Російський переклад цього напрямку може звучати як управління знаннями [підприємства] або менеджмент знаннями. КМ-це відносно новий напрямок для всього світу, у всякому разі, мета використання КМ полягає у підвищенні ефективності роботи співробітників за рахунок оптимізації процесів збору і поширення корпоративних знань та взаємодії експертів. Необхідно відповісти на ряд питань, вирішення яких може сприяти створенню системи управління знаннями; ось далеко не повний їх перелік:

- Як забезпечити зручний доступ до інформації, зосередженої у величезних архівах підприємства?

1 За мотивами бесіди редактора журналу "Відкриті системи" Леоніда Черняка з директором департаменту систем докзтментаціонного забезпечення компанії "АйТі" Дмитром Романовим.

Жзфнал "Відкриті системи" № 10/2002, Москва.

39

1

- Як знаходити експертів у тих чи інших областях? I

- Як стимулювати генерацію і накопичення нових * ідей?

- Як забезпечити ефективне розповсюдження знань і досвіду в організації? I

Крім того, розвиток концепції управління знаннями тісно пов'язане з дослідженнями нових організаційних структур на кшталт "мережевої організації", "самонавчається" і т. п. Іноді доводиться стикатися з думкою, що все, що сьогодні називають "управлінням знаннями", насправді зроблено ще три десятиліття тому в рамках робіт з ис-I штучного інтелекту. Не применшуючи важливості досліджень в галузі штучного інтелекту, необхідно підкреслити важливу відмінність, що вкладається в сучасне трактування терміну "knowledge management". Відмінність це пов'язано насамперед з первинною роллю людини, співробітника, експерта, носія тих знань, які і складають інтелектуальний капітал організації. Чи не моделювання на комп'ютері процесу мислення, не повторення функцій людського мозку, що не підміна людини в процесах прийняття рішення, а найбільш ефектів-* ве застосування вже наявних у організації знань - ось основне призначення knowledge management. I

Інформація і знання перебувають у нерозривному зв'язку.! Тому з точки зору процесу управління можна побачити відповідність між системами управління знаннями і систе-1 мами електронного документообігу. Інформація передається у вигляді повідомлення або документа, причому можна виділити три характерних етапи: підготовка документа, передача документа та отримання документа. На стадії підготовки один співробітник готує документ, реєструє його, якщо це необхідно, і по-, міщан в канал передачі. Потім здійснюється фізична передача документа співробітнику. Той отримує документ, осмислює його зміст і приймає рішення відповідно до виконуваних бізнес-процесом. Трьом етапах процесу підготовки й передачі документа від одного співробітника до іншого! відповідають три характерних інтервалу: час підготовки

4П I

документа, час передачі документа і час отримання документа. Ще одним прикладом елементарного процесу інформаційної взаємодії може бути пошук інформації в будь-якому сховищі. Для цього співробітник спочатку формує запит, відправляє його в сховище і отримує результати запиту. Аналогічно попередньому випадку можна виділити час формування запиту, час пошуку і час отримання та осмислення результатів.

Як видно навіть з такої простої моделі, технології електронного документообігу дозволяють скоротити практично до нуля час передачі. У свою чергу, технології управління знаннями в стані значно скоротити час підготовки документа, а також час, необхідний для осмислення отриманого документа та прийняття рішення.

I Спонукальним мотивом впровадження управління знаннями на підприємстві можуть бути внутрішні та зовнішні мотиви:

внутрішні - спроба вирішення проблем, пов'язаних з прискоренням пошуку інформації, необхідної для прийняття рішення. Як правило, кожна організація в процесі своєї діяльності накопичує величезні масиви інформації. Але доступ до цих інформаційних ресурсів часто утруднений, а пошук потрібної інформації займає занадто довгий час. Буває, простіше зробити роботу заново, ніж знайти те, що зроблено раніше. Природно, рано чи пізно виникає бажання навести порядок, створити зручну систему класифікації інформаційних ресурсів, провести їх інвентаризацію та ще зробити так, щоб подібні проблеми не з'являлися б надалі;

[зовнішні мотиви - це, як правило , усвідомлена керівництвом організації потреба у створенні додаткової конкурентної переваги за рахунок ефективного управління знаннями співробітників. Така потреба може бути обумовлена ??змінами зовнішнього середовища, конкурентного окрзтженія, новими вимогами замовників і т. п. Якщо система управління знаннями створюється саме з такою метою, це свідчить про високий рівень розуміння сучасної ролі інтелектуального капіталу організації.

I 41

1

I

Успіх у діяльності одних організацій залежить від скоро сти поширення інформації, для інших пріоритет маю знання і досвід співробітників. Природно, існують організує ції, для яких важливо і те, і інше. Відповідно, приско ня інформаційних потоків в організації може забезпечить система електронного документообігу. Кваліфікацію і досвідом співробітників дозволить підвищити система управління знанням! В останні роки спостерігається стійка тенденція: для ор ганізацій стають однаково істотними обидва якостей; Якщо показники, що характеризують час виконання тих мул інших процесів, досить просто піддаються об'єктивному вимірюванню, то питання про рівень знань команди співробітників q так простий, як може здатися на перший погляд . Справа в тог що традиційні способи (атестації, сертифікати, іспитах найчастіше незастосовні для оцінки тих недавно появівшіхЦ ще неформалізованих, неявних, прихованих знань зітру; ників, які часто і становлять основну цінність ТАК бізнесу організації. I

 До відомих програмним продуктам, використовуючи які можна будувати російськомовну систему управління знань відносяться лінійка продуктів і технологій IBM / Lotus, позв (. Ляющих створити повноцінну систему управління знанням (Портал знань підприємства Lotus K-station і один з наіболс. Технологічно просунутих на сьогоднішній день сервері ! управління знаннями Lotus Discovery Server утворюють вме ті комплексне рішення управління знаннями Knowledf Discovery System (KDS). KDS забезпечує збір і обробку інформації з внутрішніх та зовнішніх джерел, формую вання на її основі так званої Карти знань предприяти (K-map) і профілю експертів . Карта знань підтримуваних наприклад, такі типи запитів: "все про" документ! про "документи, створені" люди, які знають про J "люди, чий профіль містить" сховища інформації о1 Користувачі звертаються до карти за допомогою порталу K-statk1 або безпосередньо допомогою браузера. На даному порталі мож! * отримати уявлення і застосувати кілька действующ! баз знань, у тому числі: ^ 

 Lotus TeamRoom - дискусійна база даних нового покоління, заснована на методології, що забезпечує ефективну співпрацю в ході спільної роботи над проектом. TeamRoom забезпечує покрокове керівництво з ведення проекту, що включає такі стадії, як початок проекту, призначення керівника проекту, визначення цілей, необхідних матеріальних ресурсів і контрольних точок. 

 Lotus QuickPlace - система організації електронного офісу, рішення для спільної роботи, оптимизирующее процес створення та управління місцем для групової роботи. Воно дозволяє колективам виконувати критичні за часом проекти, забезпечуючи їх життєво важливою інформацією 24 години на добу. QuickPlace - це Web-додаток, що дозволяє користувачам, не обтяженим технічними знаннями, створювати миттєво поділюване робочий простір, на якому члени групи можуть безпечно спілкуватися, спільно використовувати, управляти і організовувати інформацію, документи і розкладу, пов'язані з будь-яким проектом або ініціативою. 

 Lotus LearningSpace - система дистанційного навчання. Ця розподілена платформа призначена для створення мультимедійного вмісту курсів, проведення лекцій та семінарів в оперативному часу і відстеження результатів успішності. LearningSpace посилює роль взаємодії в навчальному процесі та містить методики та засоби для заохочення інтерактивного взаємодії як між студентами та викладачами, так і студентів один з одним. 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =