Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Менеджмент в галузі >
« Попередня Наступна »
Ламакін Г.Н.. Основи менеджменту в електроенергетиці: Навчальний посібник. Ч.1. 1-е вид. К.: ТДТУ,. 208 с., 2006 - перейти до змісту підручника

20.6. Фінансовий менеджмент підприємств

загрузка...
Фінансовий менеджмент - це вид професійної діяльності, спрямованої на управління фінансово-господарською діяльністю організації.

Цілі фінансового менеджменту: вироблення і застосування методів, засобів та інструментів для досягнення цілей діяльності організації в цілому або її окремих виробничо-господарських ланок; максималізація прибутку; досягнення стійкої норми прибутку в плановому періоді; збільшення доходів керівного складу і вкладників (або власників) підприємства; підвищення курсової вартості акцій і ін

Розробка і здійснення фінансової політики займають істотне місце в загальному механізмі управління підприємством і зачіпають всі сторони економічної діяльності підприємств. Важливу роль у досягненні цілей діяльності підприємств відіграє рівень організації фінансового менеджменту та його інформаційного забезпечення в системі управління.

Одним з напрямків управління фінансами підприємств є ефективне управління потоками його грошових коштів.

Під рухом грошових коштів слід розуміти всі валові грошові надходження і платежі підприємств, а під потоком грошових коштів - конкретний період часу, що представляє собою різницю між усіма надійшли і виплаченими підприємствами грошовими коштами за даний період.

Управління потоками грошових коштів передбачає аналіз грошових потоків, облік руху грошових коштів, розробку плану руху грошових коштів.

Аналіз грошових потоків пов'язаний із з'ясуванням причин, що вплинули на збільшення або зменшення їх припливу або на збільшення або зменшення їх відтоку.

193

Облік руху грошових коштів слід здійснювати на основі як звітних, так і планових показників. В якості звітних показників розглядаються дані первинного обліку та регулярної звітності підприємств. Планові показники розраховуються у вигляді оперативного фінансового плану - платіжного календаря. Його доцільно розробляти на місяць з періодичністю в 5, 10 або 15 днів.

Управління грошовими потоками - це одна з найважливіших складових загального управління фінансами підприємств.

Основним інструментом фінансового менеджменту підприємств є система управлінського обліку, яка включає оперативний, бухгалтерський, фінансовий, статистичний обліки і балансовий звіт.

Завдання фінансового менеджменту:

- знаходження оптимального співвідношення між короткостроковими і довгостроковими цілями розвитку підприємства і прийнятими рішеннями в короткостроковому і довгостроковому фінансовому управлінні;

- визначення пріоритету і пошук компромісів для оптимального поєднання інтересів різних господарських підрозділів у прийнятті інвестиційних проектів;

- прийняття рішень щодо забезпечення найбільш ефективного руху фінансових ресурсів між організацією та джерелами її фінансування як зовнішніми, так і внутрішніми. Управління потоком фінансових ресурсів, виражених в грошових коштах, є центральним питанням у фінансовому менеджменті.

Функції та економічні методи фінансового менеджменту можна поділити на два блоки: управління зовнішніми фінансами; внутрішній облік і фінансовий контроль.

Блок з управління зовнішніми фінансами передбачає реалізацію відносин організації з юридично і господарсько самостійними суб'єктами ринку.

У функції фінансового менеджменту входять: аналіз фінансової звітності; прогнозування грошових коштів; випуск акцій; отримання позик і кредитів, операції з інвестиціями; оцінка операцій злиття і поглинання фірм.

Відповідальність за досягнення кінцевих цілей фінансового менеджменту звичайно покладається на заступника керівника організації з фінансових питань.

Заступник керівника з фінансових питань має у підпорядкуванні відповідний апарат (служби, відділи, сектора).

194

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =