Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління проектами >
« Попередня Наступна »
І. І. Мазур, В. Д. Шапіро, Н. Г. Ольдерогге. Управління проектами, 2010 - перейти до змісту підручника

20.3. УПРАВЛІННЯ закупівель ресурсів

загрузка...
Основні завдання закупівель і поставок

tor закупівля розуміють заходи, спрямовані на забезпечення проек-оедачЗт самной ~ т0 є 'майно (товар), виконанням робіт ( послуг), петом чя результати інтелектуальної творчості в зв'язку з конкретним проек-ггооттр ^ г Купка і поставки взаємозалежні і є по суті двома сторонами nfin «LnC0B матеріально-технічного забезпечення проекту. Основні поняття в закупівель і поставок наведені в розділі 20.1.2.

о

X> 5

? X Ф Т

II з & л

зі

На рис. 20.3.1. і 20.3.2. показано місце закупівель і поставок у життєвому циклі проекту. У Главі 12 реалізація інвестиційного проекту розглядається як серія взаємопов'язаних і скоординованих закупівель ресурсів проекту в самому широкому сенсі слова. Основний аспект закупівель, розглянутий у Главі 12, це торги, як спосіб їх забезпечення. У даний главі закупівлі розглянуті як етап життєвого циклу проекту (проектного циклу). При цьому розглядаються певні аспекти закупівель матеріально-технічних ресурсів.

1. Підготовка проекту. Розробка плану закупівель (в обгрунтуванні проекту). Визначення специфікацій по окремих пакетах і видів закупівель (у проектній документації). 1 Г 2. Відбір учасників конкурсних торгів (тендера) для закупівель и Г 3. Конкурсні торги (оезультат - укладення контрактів з постачальниками) '4. Реалізація контракту. Постаекі, сервісне обслуговування, навчання та ін

Рис. 20.3.1. Укрупнені етапи проектно-закупівельного циклу.

Попередній аналіз можливостей потен-альних постачальників Робочий Підготовка проект специфи каций Підготовка контрактної документації

Заявки від Проведення Попісаніе Виконан учасників торгів і контрактів з нение торгів

1 прийняття переможцем робіт рішень Про торгів присудження контракту 1

в ЗАКУПІВЛІ

ТЕО

Рис. 20.3.2. Місце закупівель і поставок в проектному циклі

На Заході розрізняють:?

Закупівлі робіт;?

Закупівлі матеріалів;?

Закупівлі обладнання;?

Закупівлі послуг;?

Закупівлі консультантів проекту. -Чакупок Незважаючи на незвичність термінології, вітчизняна структур ашед-

близька до зарубіжної, відрізняючись від неї лише останнім елементом, нача. шим поки в Росії широкого застосування - використанням на коікурсіь лах послуг консультантів. Г ^ ттчіе відбутися у-

По іншим елементам закупівель наявності зближення підходів, ітлі ^ ит лише в тому, що на Заході всі процедури закупівель строго реглам ~ * тільки (правилами, інструкціями) тоді як у Росії процес регламентації розгортається.

Основне завдання проектно-закупівельної фази проекту - забезпечити надходження устаткування, конструкцій, матеріалів і послуг у точній відповідності з планом проекту. Цей процес можна розділити а & 2 частини:?

Закупівлі ресурсів і послуг на конктосной основі;?

Поставки на місце виконання робіт.

На рис. 20.3.3. наведена структура системи розподілу ресурсів по роботах проекту 1 Упоавленіе оасппеделеніем пестосов 1 січня | Планування процесу розподілу Організація доставки ресурсів до місця їх поімененія Організація зберігання та регулювання рівня запасів Складання графіків доставки

Розробка графіків роботи транспорту Розміщення складів і допоміжних плошадь Організація транспортних потоків

Організація переміщення ресурсів, що вимагають обробки Організація зберігання ресурсів

Організація і контроль запасів

Комплектація ресурсів Рис. 20.3.3. Система розподілу ресурсів проекту Система матеріально-технічного забезпечення проектів зазнала в наші дні найбільш істотні, порівняно з іншими фазами проекту, зміни. Це було викликане ліквідацією планово-розподільчої системи, що існувала в колишньому Союзі, відповідно до якої за об'єктами, що будуються органами Держпостачу закріплювалися підприємства-постачальники, які за фіксованими цінами поставляли продукцію (ресурси, послуги) відповідно до специфікацій генерального проектувальника. Функції замовника при цьому зводилися до контролю та оплати постачальникам вартості виготовлення та доставки продукції.

В даний час цей механізм практично повністю зруйнувався. Виняток становлять галузі-монополісти, як і раніше прагнуть лише формально дотримуватися нових - ринковим, «правилами гри», на ділі продовжуючи практикувати зжив себе метод планового розподілу ресурсів і «закріплення» постачальників за конкретними проектами.

Зміна умов господарювання привело до появи твій структури завдань матеріально-технічного забезпечення проектів, яка укрупненно зводиться до таких кроків: 1)

підготовка специфікацій і технічних умов, що характеризують кількість і якість необхідного устаткування, машин і механізмів, конструкції, матеріалів, робіт, послуг; 2)

планування та організація процесу закупівель;

о) вивчення можливих джерел закупівлі ресурсів і переговори з можливими постачальниками; 4)

попередній відбір учасників торгів; 5)

підготовка документів для торгів;

Ь) проведення торгів і ухвалення рішення про присудження контрактів заявникам, що виграв торги;

Про розміщення замовлення, включаючи переговори про постачання;

^ контроль за поставками (своєчасність, комплектність, кількість і ка-з прийняттям необхідних заходів у разі появи відхилень;

а; вирішення конфліктів;

83яіморасчети;

сультанго? М Іа необхідних фахівців (підрядників), включаючи кон-12)

планування поставок;

'організація бухгалтерського обліку; 14) доставка, приймання і зберігання товару; 15)

облік і контроль доставки.

Останні 4 позиції на Заході прийнято виділяти в самостійний блок робіт, званий Постачаннями. Інші ж роботи відносять до Закупівель. Такий поділ не випадково, так як Закупівлі здійснює Замовник, а Поставки - Підрядник. 20.3.1.

Правове регулювання закупівель н поставок

Проведення економічної реформи привело до змін у державному регулюванні господарських відносин. Закупівлі є частиною господарських відносин, у зв'язку з чим зазначені зміни торкнулися і правового регулювання.

Правові основи закупівель на основі торгів розглянуті в Главі 12, п. 12.1.3. Основною правовою формою організації та регулювання відносин при здійсненні закупівель між їхніми учасниками (суб'єктами) є договір (див. розділ 12, п. 12.4.).

Структура елементів правового регулювання договірних відносин при закупівлі та постачання наведена на рис. 20.3.4.

Суб'єкти закупівель: фізичні особи (громадяни) підприємства

I

ДОГОВОРУ

Основні договору

Допоміжні договору Дого

злодій

оренди

Посередницькі договори

Договір підряду

Транспортні договору

N

и а а>

II

про ®

0 X Про 15

Про V

є Є а х § 1

Організаційні форми закупівель О) 0)? X ш 1 лютого й С с? Державне Регулювання закупівель 5 серпня

5 5ї

Р! 03

8 лютого § І про 6 »

І ^ та І!

§ § х а <а 1 - а Правова

захист

суб'єктів

закупівель про

а

про 2 з

аі 2-в '1 Ї8-а) X

Е 5 а)?

І І Й 8І а Е 8.

33 § О. Ш (Хто Роль договору при закупівлях полягає у правовому закріпленні відносин між суб'єктами закупівель, встановлює зобов'язання між ними, виконання 'яких захищається законодавством. При цьому договір не тільки закріплює зобов'язання та права сторін , а й визначає порядок їх виконання, а також передбачає способи захисту інтересів цих сторін.

Договору детально розглянуті в главі 12, тут дамо визначення двом ос-'новних типами договорів, на основі яких організовуються закупівлі, - договору поставки (матеріально-технічні ресурси) і договором підряду (закупівлі послуг, трудових ресурсів).

Договір поставки - це договір, за яким постачальник, є підприємцем, зобов'язується в обумовлені терміни передати у власність ( або в повне господарське відання або в оперативне управління) покупцеві товар, призначений для підприємницької діяльності або інших цілей, не пов'язаних з особистим (сімейним, домашнім) споживанням, а покупець зобов'язується приймати товар і платити за нього певну ціну.

Договір поставки укладається за вільним розсуд сторін, то-есть відсутня, як правило, обов'язок постачальника вступати в договір. Зауважимо, що в деяких випадках законодавство зобов'язує постачальника укласти договір на вимогу покупця - зокрема, у разі поставок продукції на Крайню Північ або при постачанні продукції для державних потреб.

Договір підряду регулює закупівлі, необхідним об'єктом яких є результат певних дій.

Суть відносин, що виникають при подібних закупівлях, полягає в тому, що одна сторона за завданням іншої особи зобов'язується виконати для нього за плату певну роботу (замовлення), результат якої переходить у власність замовника.

На основі такого роду зобов'язань здійснюються створення нового майна (будівництво підприємств, спорудження доріг); ремонт та поліпшення наявних речей (роботи з реконструкції та капітального ремонту будівель, споруд, обладнання, ремонт і технічне обслуговування машин, обладнання); реалізація результатів творчої діяльності (виконання наукових дослідженні, проектно-конструкторської документації, створення виробничих нововведень - зразка нового виробу).

Основним джерелом, що регулює цей тип договорів, є Цивільний кодекс РФ.

Різновидами договору підряду є договір підряду на капітальне будівництво, договір підряду на виробництво проектних та вишукувальних ра-° т, а також договір на виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт. Зауважимо, що відповідно до законодавства ризик випадкових невдач за договором підряду несе підрядник. 20.3.2.

Організаційні форми закупівель

Розрізняють такі організаційні форми закупівель:

Правовий зв'язок існує між двома суб'єктами закупівель; між Тогто укладається відповідний договір. Передують прямі закупівлі як

ило торги, але можуть здійснюватися і прямі закупівлі без торгів; ^ посередницькі. Особа, що здійснює проект, вступає в правові отіоше-? ЛТ посередником, то-есть особою, яка сприяє забезпечити проект необхідними ресурсами;

від сворЖввИе '^ лени біржі здійснюють біржову торгівлю безпосередньо імені чя імені та за Св0 ^ рахунок> від імені клієнта і за його рахунок, або від свого вих то туг СЧбТ клі ® нта> 11,111 від імені клієнта за свій рахунок. Відвідувачами біржі-бітрейті,, ° Б можуть бути юридичні та фізичні особи, які не є членами мають право на здійснення біржових угод.

Захист порушених або оспорюваних прав та інтересів щеедпріятія-і підприємців при здійсненні закупівель здійснюється арбітражними судами (як правило) і загальними судами (у деяких випадках).

Спори, що виникають у зв'язку з зовнішньоторговельною діяльністю, дозволяються в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті РФ. 20.3.3.

Державне регулювання закупівель

Державне регулювання закупівель здійснюється через податки (податкове регулювання), обмеження монопольного становища окремих суб'єктів господарських відносин на товарному ринку (антимонопольне регулювання), митні збори ( митне регулювання).

В цілому практика закупівель в сьогоднішній Росії вказує на невирішеність низки проблем юридичного характеру. Це викликано, насамперед, тим що чинне законодавство включає нормативні акти, прийняті ще до економічних реформ, а також нові акти. Орієнтуватися в такому законодавстві досить складно.

Потрібно вдосконалення законодавства, яке стосується безпосередньо закупівель - необхідний спеціальний закон про закупівлі за типом розробленого ДОСДОНА!. (Комісія ООН з права міжнародної торгівлі). 20.3.4.

 Основні вимоги до управління закупівлями і поставками 

 Розглянемо вимоги до деяких з перерахованих вище кроків у циклі закупівель і поставок, характерні для ринкової економіки: ?

 закупівлі та постачання здійснюються на основі даних проектної документації; ?

 графіки розробляються в ув'язці з загальним планом проекту і враховують тривалість всіх його фаз; ?

 план повинен охоплювати весь проект в цілому; 

 Про вибір місця закупівель визначається на основі розрахунку вартості варіантів; 

 О в плані визначаються структури й особи, відповідальні за кожну позицію, що підлягає поставці. 

 Про вивчення т.зв. кваліфікаційних анкет, покликаних висвітлити управлінські, технічні, виробничі і фінансові можливості оферента. Остаточний вибір постачальників здійснюється в результаті торгів. Вимоги до порядку розміщення замовлень зводяться до наступних: 

 Про спільно з проектною організацією розробляються заходи щодо стандартизації (скороченню номенклатури) закупівель; 

 Про спільні замовлення оформляються тільки на основі робіт щодо скорочення Номенкл тури закупівель; 

 Про оцінка заявок і проведення торгів передують укладенню контрактів, 

 Про укладання контрактів виробляється в результаті додаткових вітрі погоджень з переможцями торгів з питань вимог до леревозк зберігання вантажів, а також порядку платежів і преміювання. 

 Контроль за поставками: *'е. 

 ^ Спеціальних графіків, що включають планові і фактичні терміни і про ми поставок; (, пулів- 

 Про організується по кожному з перерахованих вище видів поставок (. Оооруд ня, роботи, місцеві матеріали, послуги); 

 Про грунтується на загальному плані проекту; 

 ^ Всі зміни вносяться в загальний графік проекту; 

 Про грунтується на стандартних формах звітності. ^ 0. 

 Всі перераховані роботи очолює служба керівника проекга, тане в контакті з усіма підприємствами та організаціями, забезпечивши еН6д. проект ресурсами. У великих проектах головний керівник ^ глав недЖеру жер) проекту делегує відповідні повноваження спеціальному м з поставок (або навіть спеціальній службі). 20.3.5.

 Система матеріально-технічного забезпечення 

 Система матеріально-технічного забезпечення включає: ?

 постачання матеріальних ресурсів для державних потреб; ?

 оптову торгівлю технологічним обладнанням, будівельними матеріалами, конструкціями і деталями; ?

 торгівлю будівельними матеріалами, конструкціями і деталями через систему будівельних бірж, торгових будинків і посередницьких підприємств. Оптова торгівля являє собою форму забезпечення споживачів матеріальними ресурсами без квот (лімітів) і здійснюється безпосередньо перед-приятиями-виробниками або органами матеріально-технічного забезпечення на основі прямих замовлень, що подаються будівельними організаціями і підприємствами в ці органи. 

 Систему органів матеріально-технічного забезпечення складають: ?

 АТ Росконтракт; ?

 оптово-посередницькі фірми - незалежні представники АТ Росконтрактом; ?

 територіально-посередницькі підприємства (оптторг); ?

 торговельні бази; ?

 торгові доми; ?

 біржі; 

 Про підприємства (підрозділу матеріально-технічного забезпечення); 

 Про приватні посередницькі фірми. 

 Акціонерне товариство «Федеральна контрактна корпорація Росконтракт» (АТ «Росконтракт») забезпечує закупівлю і постачання ресурсів загальнопромислового застосування та надає державну підтримку окремих виробництв і напрямків діяльності, що фінансуються за рахунок коштів підприємств та організацій. 

 Серед структур МТО досить чітко виділилися дві групи: ?

 перша - оптово-посередницькі фірми, створені на базі спеціалізованих управлінь колишнього Держпостачу СРСР («союзглавснабсбитов»), які працювали переважно з виробниками і займалися операціями з певними групами продукції, діяли головним чином як посеред-ники, без власної складської бази; 

 і друга - комерційно-посередницькі компанії і підлеглі їм підприємства оптової торгівлі (склади, бази, дрібнооптові магазини), які взаємодіяли з споживачами. Саме через їх складські потужності йшли основні товаропотоки. 

 АТ «Росконтракт» здійснює за дорученням уряду Російської Федерації або інвесторів: 

 відбір підрядників і укладання контрактів на державні закупівлі товарів з посередницькими організаціями і виробниками підрядниками шляхом проведення відкритих і закритих торгів, тендерів, конкурсів; організацію та залучення республіканських і міжгалузевих (з урахуванням країн СНД) оптових ярмарок; 

 надання постачальникам гарантій з оплати товарів, закуплених для державних потреб та державної підтримки окремих галузей вироб- 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =