Головна
загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Теорія та історія держави і права >
« Попередня Наступна »
Абдулаєв М.І. . Теорія держави і права: Підручник для вищих навчальних закладів. - М.: Фінансовий контроль, 410 с. , 2004 - перейти до змісту підручника

20.3. Романо-германська правова система

загрузка...

Романо-германська правова система відноситься до західної традиції праворозуміння, згідно з якою право розглядається як модель соціальної організації. Вона широко поширена в континентальній Європі і має найбільш древні традиції. Романо-германська правова система - це результат еволюції римського права, але жодним чином не є його копією.

Романо-германська правова система відрізняється нормативною упорядкованістю і структурованістю джерел. У цій правовій системі пануюча роль відведена закону і в першу чергу кодексу. Закон служить основним, а в ряді галузей права, наприклад у кримінальному, і єдиним джерелом права.

Романо-германська система права набула поширення у багатьох країнах в результаті їх колонізації або ж добровільної рецепції багатьох правових інститутів цієї системи. Ряд країн, які не були під

пануванням європейців, але куди проникали європейські правові ідеї і де були сильні прозахідні тенденції, запозичили у неї окремі елементи. Хоча методи застосування правової науки на практиці були різними в різних країнах, проте юридична термінологія завжди була однаковою і виражала одні й ті ж поняття.

Становлення романо-германської правової системи пов'язане з епохою Відродження, коли в континентальній Європі стало формуватися нова юридична світогляд. Нове суспільство почало усвідомлювати необхідність права, розуміти, що тільки право може забезпечити порядок і безпеку, які необхідні для соціального прогресу. Нове юридичний світогляд вимагало, щоб суспільні відносини були засновані на праві і щоб було покладено край анархії і сваволі, що панував протягом століть. При цьому саме право має бути засноване на принципах справедливості і розуму. Ці правові ідеї стають панівними в Західній Європі, і по сьогоднішній день вони становлять систему цінностей сучасного Західного суспільства.

Система романо-германського права грунтувалася на спільності правової культури країн європейського континенту. Основним джерелом відродження права стали виниклі в Західній Європі осередки культури. Головна роль при цьому належала університетам. Право, яке викладалося в університетах, стало загальним для всієї Європи. Ця система права склалася в результаті зусиль вчених європейських університетів, що виробили і розвинули, починаючи з XII ст., Загальну для всіх юридичну науку, пристосовану до умов сучасного світу. Основою викладання права стало римське право і поряд з ним канонічне право. І лише значно пізніше в університетах почали викладати національне право.

Нова школа, іменована доктриною природного права, перемогла в університетах в XVII-XVIII ст., Поставивши в центр будь-якого суспільного ладу людини, підкреслюючи його невід'ємні «природні права». Школа природного права вимагала, щоб поряд з приватним правом, заснованим на римському праві, Європа виробила і недостатній їй норми публічного права, що виражають природні права людини і гарантують свободу людської лічності7.

Новий етап в історії романо-германської правової сім'ї починається з XVIII в., Коли стали здійснювати кодифікацію права. Закон став головним елементом пізнання права. У XIX-XX ст. кодифікація отримала широке поширення у всіх країнах романо-германської правової сім'ї. Вона стала логічним завершенням багатовікової еволюції правової науки, чітко виклавши право, що відповідає інтересам суспільства. Це кодифіковане право і повинно було застосовуватися судами. Право, викладав в університетах до кодифікації, не було правом, що застосовувався на практиці. Для того щоб кодифікація відповідала

7 Давид Р., Жоффре-Спінози К. Указ. робота. С. 38-39.

Запитам юридичної практики, було необхідно дві умови. З одного боку, новий суспільний лад вимагав, щоб при кодифікації були закріплені нові принципи справедливості, свободи і гідності індивідуалізму.

З іншого боку, потрібно, щоб така кодифікація була здійснена в великій країні, яка надає впливом на інші країни. Так, у Франції відразу ж після революції була здійснена наполеонівська кодифікація, яка потім мала величезний вплив на багато країн Європи, а потім і за її межами.

Кодифікація мала і свої негативні наслідки. При кодифікації права була випущена з уваги університетська традиція, яка полягала в прагненні навчити пошуку справедливого права, запропонувати право-зразок, а не систематизацію або коментарі права тієї чи іншої країни. Після прийняття національних кодексів в європейських країнах, правда в різній мірі, право ототожнювалося з законом. А це, в свою чергу, викликало до життя законодавчий позитивізм і одночасно юридичний націоналізм. При визначенні природи права в ньому стали бачити вираження не справедливості, а волі держави, що, наприклад, сталося в соціалістичних країнах.

В даний час в країнах романо-германської правової системи, крім законодавства, відкрито зізнається і ведуча роль доктрини і судової практики у формуванні та еволюції права. Йде процес відродження ідеї єдиного права, визнається пріоритет міжнародного права перед національним законодавством. Наприклад, у ст. 25 Конституції ФРН закріплено, що «загальновизнані норми міжнародного права є складовою частиною федерального права. Вони мають перевагу перед законами і породжують права і обов'язки безпосередньо для осіб, які проживають на території Федерації »8.

Надається велике значення державі та управління в забезпеченні індивідуальних прав і свобод. Цьому сприяють і процеси, що відбуваються в новій Європі. Економічна та політична інтеграція країн Європи дає можливість і зближення правових систем. Так, з прийняттям Європейської конвенції про захист основних прав і свобод (1950) і утворенням єдиного Європейського Союзу розвивається «європейське право», яке найістотнішим чином впливає на держави, що входять до Ради Європи та Європейського Союзу. У рамках Конвенції та Європейського Союзу створені міжнародно-правові механізми, що забезпечують і гарантують основні права і свободи громадян держав, що входять в ці європейські міжнародні організації.

Загальна характеристика романо-германського права. Країни романогерманской правової сім'ї - це країни «писаного права». В даний час в країнах континентального права основним джерелом права вважається закон. Закон утворює як би кістяк правопорядку. У системі законодавства вищу юридичну силу має конституція.

8 Конституції держав Європейського Союзу. М., 1997. С. 189.

Конституція закріплює систему основних прав і свобод людини і громадянина, основи суспільного і державного ладу, а також принципи організації та діяльності вищих органів державної влади. У конституціях багатьох країн отримав закріплення принцип судового контролю над конституційністю звичайних законів.

Практично у всіх державах романо-германської правової системи прийняті і діють цивільні, цивільно-процесуальні, кримінальні, кримінально-процесуальні, адміністративні та деякі інші кодекси. Крім кодексів, існує і система поточних законів, що регулюють всі найважливіші сфери суспільних відносин. Крім законів, «писане право» країн романо-германської правової сім'ї включає і безліч норм і приписів, прийнятих органами державної влади на виконання законів. Законодавець, обмежуючись викладенням принципів більш-менш загальних норм, частину повноважень надає адміністративним органам для більш докладної їх регламентації.

Джерелом романо-германського права також є звичай. Хоча звичай і зіграв дуже важливу роль в еволюції континентального права, однак на сучасному етапі його розвитку застосування звичаю як джерела права дуже обмежена порівняно з законодавством.

Звичай застосовується лише тоді, коли закон прямо відсилає до нього.

Серед джерел континентального права на сучасному етапі його розвитку істотно зросло значення та судової практики. Однак тут роль судового прецеденту не так велика, як у системі загального права. Це зумовлено традицією романо-германської правової системи, де основне місце серед джерел права відводиться закону. Правова норма, створена судовою практикою, не має того авторитету, яким володіють законодавчі норми. Тому судова практика діє в рамках правових норм, встановлених законодавцем. Судова практика не пов'язана нормами, які вона сама створила, так як вони не мають обов'язкового характеру. Отже, суди не можуть послатися на них для обгрунтування прийнятого рішення. Виняток становлять норми судового прецеденту, створювані вищими судовими інстанціями. Наприклад, у ФРН такий авторитет доданий рішенням Федерального конституційного суду, в Португалії - рішенням Пленуму Верховного суду, в Росії - рішенням Конституційного Суду, в Іспанії - рішенням Верховного суду.

Певне місце серед джерел права займає юридична доктрина. Протягом тривалого часу доктрина була основним джерелом права в романо-германської правової сім'ї. Саме в університетських школах права були вироблені основні принципи права. Хоча на сучасному етапі доктрина і поступилася першістю серед джерел права закону, але вона продовжує чинити істотний вплив на законодавця і в правозастосовчій діяльності. Саме доктрина створює юридичний інструментарій для роботи юристів.

У сучасній романо-германської системі права отримали законодавче закріплення так звані загальні принципи права. У певних умовах вони можуть бути підставою для вирішення справ при відправленні правосуддя. Наприклад, у Франції в публічному праві можливе звернення до загальних принципів адміністративного права. А у ФРН Федеральний Верховний суд і Федеральний конституційний суд в цілій серії своїх рішень оголосили, що конституційне право не обмежене текстом Основного закону, а включає також «деякі загальні принципи, які законодавець не конкретизував у позитивній нормі», що існує надпозитивна право, яке пов'язує навіть установчу владу законодателя9.

Для правових систем романо-германської сім'ї характерно розподіл права на публічне і приватне. Такий поділ пов'язано з характером регульованих відносин: публічне право регулює відносини між публічною владою і керованими, а приватне право - відносини між приватними особами.

Публічна право було покликане регулювати відносини в управлінській сфері. З зростанням ролі держави в управлінні суспільством особливо важливо було дієвим чином захищати природні права громадян від зловживань влади. Зосередивши величезну владу у своїх руках, органи управління часто зловживали цією владою. Тому на законодавчому рівні необхідно було чітко закріпити повноваження органів управління, щоб уникнути порушення прав і свобод особистості.

Публічна і приватне право в країнах романо-германської системи розпадається на наступні основні галузі: конституційне право, адміністративне право, міжнародне право, кримінальне право, процесуальне право, цивільне право, трудове право і т. д. Кожна галузь права, в свою чергу, складається з безлічі правових інститутів.

Незважаючи на те, що кожна національна право має структуру властивих тільки їй інститутів, проте між різними правовими системами існує певна схожість. Ця схожість стосується природи і структури права, а також характеру регульованих правом суспільних відносин. Особливо це видно в приватному праві (наприклад, підприємницькі та зобов'язальні відносини). Зобов'язальне право в країнах романо-германської сім'ї вважається центральним розділом цивільного права. Завдяки своїй великій практичної значущості воно виступає об'єктом постійної уваги юристів. Звідси його високий юридико-технічний рівень.

У сфері публічного права також є велика схожість між різними правовими системами романо-германської правової сім'ї. Це пояснюється спільністю політико-правової думки різних країн Європи та єдиним підходом до підготовки юристів. Так, на розвиток публічного

 9 Давид Р., Жоффре-Спінози К. Указ. робота. С. 110. 

 права на всьому Європейському континенті досить значний вплив зробила епоха Просвітництва, зокрема, концепція поділу влади Ш. Монтеск'є і теорія суспільного договору Ж.-Ж. Руссо. Основи сучасного кримінального права заклав Беккария. У країнах романогерманской правової сім'ї при формуванні нових галузей права також враховується досвід інших країн. Наприклад, на основі курсу адміністративного права Франції був підготовлений курс німецької адміністративного права. 

 Одним з важливих і виразних показників єдності романогерманской правової сім'ї є єдиний підхід до розуміння правової норми і того місця, яке вона повинна займати у вирішенні конкретних справ. Правову норму у всіх країнах цієї правової сім'ї розуміють як загальнообов'язкове правило поведінки, створене законодавцем на загальних принципах права і має вищу юридичну силу. Норми права в країнах романо-германської правової сім'ї носять абстрактний, узагальнений характер. Функцією правової норми є лише встановлення правових рамок. 

 Поняття правової норми, прийняте в романо-германської правової сім'ї, є основою кодифікації в тому вигляді, в якому її розуміють у континентальній Європі. Кодекс в романо-германському трактуванні не прагне до того, щоб вирішити всі конкретні питання, що виникають на практиці. У кодексі систематизовані загальні правила поведінки, на основі яких громадяни та правозастосовні органи можуть вирішити ті чи інші юридичні проблеми. 

 Норми права становлять у країнах романо-германської правової сім'ї певну ієрархічну систему. На верхнього ступеня цієї системи стоять норми конституції або конституційних законів. Вони мають вищу юридичну силу. Конституційні норми приймаються або змінюються в особливому порядку. Їх особливий правовий статус виражається у встановленні контролю над конституційністю інших законів. 

 У багатьох країнах континентального права встановлено принцип судового контролю над конституційністю законів. Наприклад, у Німеччині та в Італії є велика судова практика з визнання недійсними законів, які посягали на основні права і свободи громадян, закріплені в конституціях. У ряді країн перевірка конституційності законів покладена на спеціально створювані для цих цілей конституційні суди (у Німеччині, Австрії, Італії, Туреччини, Росії та ін), а в деяких інших країнах (у Японії та багатьох країнах Латинської Америки) будь-який суддя може оголосити закон що суперечить конституції і відмовитися застосувати його. 

 Враховуючи панівну роль закону в системі джерел права, велике значення надається тлумаченню законодавчих формул, так як законодавець не може точно передбачити різноманітність конкретних справ, що виникають в юридичній практиці. Завдання юристів полягає головним чином у тому, щоб за допомогою різних способів тлумачення знайти 

 рішення, яке в кожному конкретному випадку відповідає волі законодавця. При прийнятті конкретного рішення дуже важливо, щоб правопріменітель точно усвідомив і роз'яснив сенс і зміст правової норми, його місце в ієрархічній структурі системи права. 

 Таким чином, ми бачимо, що різні країни романо-германської правової сім'ї об'єднані в даний час єдиною концепцією праворозуміння, незважаючи на деякі відмінності, що стосуються структурних елементів права та юридичної техніки викладу і застосування правових норм. 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =