загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Теорія та історія держави і права >
« Попередня Наступна »
Абдулаєв М.І. . Теорія держави і права: Підручник для вищих навчальних закладів. - М.: Фінансовий контроль, 410 с. , 2004 - перейти до змісту підручника

20.2. Англо-американська правова система

загрузка...

Англосаксонська правова сім'я включає право Англії та країн, що послідували зразком англійського права. Становлення і розвиток англосаксонського права пов'язано з безліччю факторів, що визначаються

4 Саїдов А. Х. Порівняльне правознавство та юридична географія світу. М., 1993. С. 50.

5 Синюков В. Н., Григор'єв Ф. А. Правова система: Питання правореализации. Саратов, 1995. С. 11.

Своєрідністю правових традицій і правової культури Англії та країн, що входять в цю сім'ю права.

Англійська правова система включає «загальне право», «статутне право» (законодавство) і «право справедливості». Кожне з них має свою історію становлення і розвитку.

З періоду нормандського завоювання (1066) в Англії стала формуватися централізована судова система. Так зване «common law» Англії (загальне право) складалося як єдина система прецедентів (виробляються суддями рішення бралися за основу іншими судовими інстанціями при розгляді аналогічних справ).

Загальне право Англії спочатку склалося у вигляді судових звичаїв. Узагальнюючи судову практику у своїх рішеннях, судді керувалися сформованою системою юридичних принципів. Система принципів, на яких грунтувалися судді, була обов'язкова для всіх судів при винесенні ними рішень. Таким чином, виробилося правило прецеденту - одного разу сформульоване судове рішення в подальшому ставало обов'язковим для всіх суддів.

В основі загального права спочатку лежить звичай, традиція. Звичай мав досить істотне значення для становлення і розвитку англосаксонського права. За чинним правилом звичаї повинні враховуватися при вирішенні суддями конкретних справ. Справа в тому, що в рішенні судових спорів брали участь присяжні засідателі (вільні громадяни), які часто, на відміну від судді, не володіли професійними знаннями про норми раніше прийнятих судових рішень, які необхідні для правильної юридичної кваліфікації вчинків. Свою позицію присяжні визначали, грунтуючись на сформованій системі традицій і звичаїв.

З XV в. почався якісно новий етап у розвитку англійської правової системи, пов'язаний з появою «права справедливості», суть якого полягала в тому, що поступово став складатися особливий порядок апеляції до монарха - розглянути справу «по совісті», «по справедливості». Розгляд справ здійснював лорд-канцлер, який по суті виконував функції самостійного судді. Згодом, в результаті проведеної судової реформи (1873-1875), норми загального права і права справедливості склали основу єдиної системи прецедентного права Англії.

Для англосаксонської правової системи не характерно класичне розподіл права на публічне і приватне.

Історично тут склалося підрозділ на «загальне право» і «право справедливості». Такий поділ сталося еволюційно, шляхом історичного генезису, поступового юридичного оформлення сформованих відносин, що обумовлює специфіку побудови та розвитку англійської правової системи. Норми загального права носять казуїстичний (індивідуальний) характер і мають особливий зміст.

Англійська правова система розвивалася на основі принципу: «Право там, де є його захист» і завжди підтримувався престиж судової влади. Судова влада має величезний авторитет, і вона незалежна від інших органів державної влади.

Основним джерелом англосаксонського права є судовий прецедент. Прецеденти створюються в Англії тільки вищими судовими інстанціями: Палатою лордів, Судовим комітетом Таємної Ради, Апеляційним судом і Високим судом. Нижчі суди прецеденти не створюють. Прецедентне право Англії має імперативний характер, тобто кожна судова інстанція зобов'язана додержуватися прецедентів, виробленими нею самою і вищестоящими судами. Судова система Англії організована так, що, по-перше, рішення вищої інстанції - Палати лордів - обов'язкові для всіх судів, по-друге, Апеляційний суд, що складається з двох відділень (цивільного і кримінального), зобов'язаний дотримуватися прецеденти Палати лордів і свої власні, а його рішення обов'язкові для всіх нижчих судів, по-третє, Вищий суд пов'язаний прецедентами обох вищих інстанцій, і його рішення обов'язкові для всіх нижчих судів, по-четверте, окружні та магістратські суди зобов'язані додержуватися прецедентів всіх вищих інстанцій, а їхні власні рішення прецедентів не створюють.

На сучасному етапі розвитку в англосаксонській правовій системі зросло значення закону серед інших джерел права. Законодавство поступово стало набувати велике значення в правовому регулюванні суспільних відносин. Підвищення ролі законодавчої діяльності пов'язано з тими інтеграційними процесами, які йдуть в об'єднаній Європі. При цьому враховується досвід інших держав, у тому числі національно-правових систем, що відносяться до романо-германської сім'ї права. Отже, спостерігається процес поступового зближення правових систем Англії та інших країн континентальної Європи.

В Англії немає писаної Конституції. Англійська конституція - це система правових принципів і норм, вироблених судовою і законодавчою владою, покликаних забезпечити права і свободи особи, а також обмежити свавілля влади.

Законодавчі акти, прийняті англійським парламентом, по сфері дії поділяються на публічні, що поширюються на невизначене коло суб'єктів і діють на всій території Великобританії, і приватні, що поширюються на окремих осіб і територію.

Існують законодавчі акти, прийняті місцевими органами влади, які діють на відповідних територіях.

Особливе місце серед джерел англосаксонського права займає юридична доктрина (наука), під якою слід розуміти судові коментарі, написані найбільш авторитетними англійськими юристами, найчастіше суддями, опису прецедентної практики, покликані виконувати роль практичного керівництва для юристів . Деякі літературні джерела (правовий коментар до обов'язкових

прецедентів) в англосаксонському праві мають повсюдне визнання і використовуються при вирішенні конкретних справ. Наприклад, найбільш авторитетне джерело - «Інституція» Кока цитується в судах частіше, ніж будь-який інший збірник прецедентів.

Англосаксонська правова система права поширена в багатьох країнах світу (у Північній Ірландії, Уельсі, Шотландії, США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії та ряді інших). Хоча в деяких країнах, що входять в систему англосаксонського права, йде процес правової автономії (США, Канада, Австралія), проте в рамках даної правової сім'ї залишаються загальними характер і особливості правової діяльності, використовувані юридичні поняття, терміни і конструкції, тип правового мислення та інші юридичні елементи.

Правова система США склалася під впливом англійського права, яке було поширене на території Північної Америки влаштувалися там переселенцями з Англії. Однак загальне право Англії застосовувалося в колоніях із застереженням «в тій мірі, в якій його норми відповідають умовам колонії» (так званий принцип справи Кальвіна 1608 р.). Хоча американська правова система і сприйняла правові традиції і правову культуру Англії, але в США на перший план висунулася ідея самостійного розвитку національного права. Після проголошення незалежності були прийняті федеральна Конституція 1787 р. і конституції штатів. У деяких штатах були прийняті кримінальні, кримінально-процесуальні та цивільно-процесуальні кодекси. Таким чином, в американському праві склалася дуалістична система, подібна до англійської правовою системою. Проте американська правова система істотно відрізняється від англійської системи права. Це відмінність пов'язана з федеративним устроєм США. Штати мають значної самостійністю у питаннях законодавства і створення судових прецедентів. Крім того, що кожен штат має свою правову систему, в США існує і федеральна система права.

На відміну від англійського права, правовій системі США також властива наявність такого правового інституту, як контроль суден за конституційністю законів. Вищий конституційний контроль здійснює Верховний суд США. Верховний суд США і під його контролем всі інші суди - федеральні і штатів - здійснюють контроль не тільки за конституційністю законів федерації і штатів, а й за застосуванням загального права. Будь-яке судове рішення може бути анульоване у разі визнання його таким, що суперечить конституційній норме6. Конституційний контроль як засіб забезпечення єдності правової системи вельми важливий для законодавчої і правозастосовчої практики органів державної влади.

Конституція США - це основний закон країни, що визначає основи суспільного і державного ладу. Вона встановлює

6 Давид Р., Жоффре-Спінози К. Указ. робота. С. 299.

Межі повноважень федеральних органів у їхніх взаєминах зі штатами і з окремими громадянами. Ці межі уточнені в перших десяти поправках, прийнятих в 1789 р., які утворюють Декларацію прав американського громадянина.

Англосаксонська правова система відноситься до західної традиції праворозуміння. І англійської, і американської систем права характерна загальна концепція «правління права» (the Rule of Law), яка складалася протягом кількох століть, але реалізація принципів правління права стала можливою тільки в сучасних умовах розвитку демократії.

В англомовних правових системах найбільш яскраво проявляється ідея незалежності права від держави, а вимоги правління права полягають у тому, що державна влада повинна здійснюватися відповідно до встановленого законом, а сам закон повинен відповідати певним правовим принципам. Реалізація принципів правління права можлива тільки в рамках ліберально-демократичної політичної системи, в якій поважаються і гарантуються права і свободи індивіда.

Англо-американська правова система відрізняється надзвичайною гнучкістю правового регулювання, його близькістю до фактичних суспільним відносинам. Цей феномен пояснюється особливою роллю суду в створенні і застосуванні правових норм. Саме англо-американському праву зобов'язане людство придбанням інституту суду присяжних, довірчої власності та багатьох інших.

Незважаючи на зовнішні відмінності, і романо-германська, і англоамериканской правові системи базуються на загальному культурному фундаменті християнських цінностей, ліберальної демократії, визнання прав людини і на індивідуалізм. У XX-XXI ст. йде процес їх зближення, обумовлений інтеграційними тенденціями в об'єднаній Європі.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =