Головна
загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Міжнародне право >
« Попередня Наступна »
Ю. М. Колосов, Е. С. Кривчикова. Міжнародне право: підручник / відп. ред. А. Н. Вилегжаніна. - М.: Вища освіта, Юрайт-Іедат. - 1012 с., 2009 - перейти до змісту підручника

19.5. Концепція екологічної безпеки

загрузка...

Нової концепцією, яка пропонує зміна традиційних підходів до навколишнього середовища, стала концепція екологічної безпеки, покликана сприяти сталому і безпечному розвитку всіх держав. Вона не може бути досягнута в односторонньому порядку і вимагає співпраці між державами.

Принцип екологічної безпеки з всього комплексу питань охорони навколишнього середовища виділяє головне: недопущення екоспазма як умова виживання людства. Цей принцип встановлює прямий зв'язок між охороною довкілля та міжнародною безпекою. При цьому захист і поліпшення охорони навколишнього середовища, раціональне використання всіх природних ресурсів тісно пов'язуються із забезпеченням усіх аспектів міжнародної безпеки. Міжнародна екологічна безпека передбачає такий стан міжнародних відносин, при якому забезпечується збереження, раціональне використання, відтворення і підвищення якості навколишнього середовища. Основними правовими засобами забезпечення екологічної безпеки передбачаються регіональні та універсальні міжнародні договори (не применшуючи значення шениями, вельми успішно можуть вирішити ряд регіональних або субрегіональних проблем у даній сфері.

В рамках Заключного акта 1975 були закріплені найбільш загальні політико-правові підходи європейських держав до охорони навколишнього середовища: визначено цілі, області, форми і методи співпраці з охорони навколишнього середовища в Європі, и 'У документі «Виклик часу змін», прийнятому в 1992 р.

, в рам

ках Гельсінського процесу запропоновано розробку широкомасштабного плану дій з охорони навколишнього середовища.

Під егідою ЄЕК ООН в 1991 р. в Еспо укладена Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті; в 1992 р. в Гельсінкі укладені Конвенція про транскордонний вплив промислових аварій та Конвенція з охорони та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер, а в 1999 р. - Протокол до неї з проблем води і здоров'я. У 1993 р. в Лугано укладена Конвенція про цивільну відповідальність за шкоду, завдану в результаті діяльності, що представляє загрозу для навколишнього середовища, а в 1998 р. - Конвенція про кримінальну відповідальність за шкоду, завдану внаслідок діяльності, що представляє загрозу для навколишнього середовища.

Російська Федерація продовжує співпрацю з ЄЕК ООН по лінії Комітету з екологічної політики і пов'язаного з ним процесу «Довкілля для Європи», і документами, якими тут керується Російська Федерація, є рішення і Декларація Конференції міністрів « Довкілля для Європи »(Люцерн, 1993 р.), Декларація та матеріали Конференції міністрів« Довкілля для Європи »(Софія, 1995 р.) і розроблена за допомогою Організації економічного співробітництва та розвитку Програма дій з охорони навколишнього середовища для Центральної та Східної Європи.

Основою для міждержавного співробітництва в галузі охорони навколишнього середовища держав - членів СНД є Угода про взаємодію в галузі екології та охорони навколишнього середовища 1992

і Протокол про обов'язки, правах і відповідальності учасників Угоди. Угода спрямована на гармонізацію прийнятих природоохоронних законодавчих актів, екологічних норм і стандартів; спільну розробку і здійснення міждержавних програм і проектів у галузі природокористування; застосування загальних підходів і критеріїв для методів і процедур оцінки якості і контролю стану навколишнього середовища і антропогенних впливів на неї; забезпечення порівнянності даних про стан навколишнього середовища в міждержавному співробітництві; створення і підтримку міждержавної екологічної інформаційної системи; вироблення і здійснення узгодженої науково-технічної політики у сфері охорони навколишнього середовища. Співробітництво здійснюється через Міждержавний екологічний рада та Міждержавний екологічний фонд.

У перший входять керівники відомств з охорони навколишнього середовища держав. Свої рішення він приймає на основі консенсусу. Рада координує співробітництво держав у галузі охорони навколишнього середовища, займається розробкою нормативних актів, проводить за участю представників зацікавлених сторін екологічну експертизу програм і прогнозів розвитку продуктивних сил, інвестиційних та інших проектів, реалізація яких зачіпає або може зачіпати інтереси двох або більше сторін, надає допомогу в дозволі екологічних суперечок.

Через другий фінансуються міждержавні програми, допомога у ліквідації надзвичайних екологічних ситуацій та наукові дослідження в галузі навколишнього середовища.

В рамках Міжпарламентської Асамблеї створено відділ з охорони навколишнього середовища, а одним з напрямків діяльності Асамблеї є підготовка модельних законів у галузі природокористування і охорони навколишнього середовища.

У 1992 р. також прийнято рішення про створення Міждержавного екологічного банку і підписані угоди про спільне використання та охорону транскордонних водних об'єктів з Україною і Казахстаном.

У 1996 р. між Білоруссю, Росією, Казахстаном і Киргизією укладено договір, за яким сторони взяли на себе зобов'язання зміцнювати співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища, включаючи розробку і прийняття єдиних стандартів з екологічної безпеки.

Сучасні екологічні проблеми, які потребують вирішення спільними зусиллями держав СНД, відображені в Концепції подальшого розвитку Співдружності Незалежних Держав і в Плані основних заходів щодо реалізації зазначеної Концепції 2007

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =