Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління проектами >
« Попередня Наступна »
І . І. Мазур, В. Д. Шапіро, Н. Г. Ольдерогге. Управління проектами, 2010 - перейти до змісту підручника

19.1. Стандартизованої системи МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ

загрузка...

Управління якістю проекту вимагає системного підходу, реалізація якого в сучасній практиці здійснюється у вигляді створення стандартизованих систем менеджменту якості, що представляють собою сукупність документованих методик і засобів планування, забезпечення і контролю якості, виконуваних спеціально призначеними структурними одиницями організації (підприємства або проекту).

В рамках управління окремо взятим проектом як правило спеціальної системи менеджменту якості не розробляється, але при цьому основні учасники повинні володіти такими системами, а також мати документоване угоду, в якому прописуються спільні рішення по взаємодії їх систем менеджменту якості. У деяких випадках доцільно залучати спеціалізовані фірми для створення і впровадження таких систем менеджменту якості.

Документація по системі менеджменту якості

Система документації з якості підприємства / компанії включає в себе наступні документи (рис. 19.3.1):

Про керівництво з якості (описує систему якості в цілому);

Про методологічні інструкції по елементах системи якості; _

Про робочі інструкції (описують окремі комплексні технологічні пр процеси);

Про контрольні інструкції (описують окремі процедури проведення Про контрольних і випробувальних заходів);

Про нормативну документацію і технічну літературу. е_

Детальний опис та приклади документації по системам менеджменту ства можна відшукати в існуючій літературі (1,10). У додатку до н щей чолі наводиться приклад Методичної інструкції системи менеджМд * ення пра ці великого будівельного підприємства, що використовує систему управ проектам. д0.

Нижче наведена коротка характеристика кожного з перерахованих видо кімнатці за якістю. Керівництво з якості охоплює всі застосовувані елементи стандарту на систему якості, необхідні для підприємства. Приблизний зміст руково * детва за якістю наведено нижче;?

Загальні положення;?

Заяву керівництва підприємства / компанії;?

Характеристика підприємства / компанії;?

Елементи системи якості (з 1-го по 20-й - див. нижче);?

Програми.

Найважливішим елементом Керівництва є регламентація відповідальності за системою якості (рис. 19.3.2).

Методологічні інструкції по елементах якості. Стандарти 180 9001 і ЕМ 29001 покликані забезпечити якість при проектуванні, розробці, виробництві, монтажі, обслуговуванні і складаються з наступних елементів: 1)

Відповідальність керівників; 2)

Система якості; 3)

Аналіз контрактів; 4)

Управління проектуванням; 5)

Управління документацією та даними; 6)

Закупівлі (матеріально-технічне забезпечення проектів); 7)

Управління продукцією, яка постачається споживачем; 8)

Ідентифікація вироби; 9)

Управління процесом створення продукції; 10)

Контроль і випробування;

І) Управління обладнанням для контролю, вимірювань та випробувань; 12 )

Статус контролю та випробувань; 13)

Управління невідповідною продукцією; 14)

Коригувальні та запобіжні дії; 15)

Вантажно-розвантажувальні роботи, зберігання, упаковка, зберігання та постачання; 16)

Управління протоколами якості; 17)

Внутрішні перевірки якості; 18)

Підготовка кадрів; 19)

Обслуговування; 20)

Статистичні методи.

Стандарти 180 9002 і? N29002 покликані забезпечити якість при виробництві і монтажі.

Стандарти КО 9003 і? N29003 покликані забезпечити якість при контролі кінцевої продукції та її випробуванні.

Зазначені стандарти припускають розробку, впровадження та актуалізацію в рамках системи менеджменту якості т.зв. методологічних інструкцій по кожному з 20 перерахованих вище елементів системи якості. Склад інструкцій регламентований вищезазначеними стандартами.

Робочі інструкції, в число яких входять:

«технологічні карти;

спеціальні розділи проектів виконання робіт; та схеми операційного контролю.

^ 000 п ^ авленіе цим видом документації не регламентується стандартами 130 - Контрольні інструкції, в число яких входить:

вхідний контроль проектної документації, матеріалів, деталей, обладнання-

Про контроль якості виробничих процесів, доведення авторського нагляду. 'аапЛ ^ мативно документація і технічна література. Даний обширний лами вДтомМеНТаЦІІ П ° якості може бути представлений декількома підрозділ-

^ галузеві / загальнотехнічні норми і стандарти. Номер елемента СК НАЙМЕНУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ ЯКОСТІ Президент Виконавчий директор, уповноважений вищим керівництвом за якістю Відділ якості Начальник управління, ціноутворення договорів і контрактів Управління справами та у зв'язках з громадськістю Правове управління 4.

1 Відповідальність керівництва Про У У У У І 4.2 Функціонування системи якості І О в У У І 4.3 Аналіз контракту і І У В У у 4.4 Управління проектуванням і і V У І та 4.5 Управління документацією та і в В 4.6 Закупівлі та про V У І у 4.7 Управління продукцією, яка постачається споживачем і і і і І і 4.8 Ідентифікація продукції і простежуються-тість і і У і І та 4.9 Управління процесами і про в і І і 4.10 Контроль та проведення випробувань і і в і І і 4.11 Управління контрольним, іамерним, випробувальним обладнанням та і в І 4.12 Статус контролю та випробувань і і в 4.13 У правління невідповідною продукцією і і V і У 4.14 Коригувальні та підказками. дії та і в і і У 4.15 11огрузка, зберігання консервація, постачання і і V і 4.16 Управління протоколами якості і і про 4.17 Внутрішні перевірки якості та і про і 4.18 Підготовка кадрів і про У У в У 4.19 - Гехніческое обслуговування Для ' даної компанії 4.20 Статистичні методи та I і | у | у 1 У і Умовні позначення: О - Відповідає за еле т системи. У - бере уч істіе. Ріс.19.3, 2. Матриця розподілу відповідальності по системі якості Так, в будівництві розрізняють такі види іорматнвних д до ^ _ 'Соор' Онно-методичні; загальні технічні нормативні; по граду ° стР0І ^ ^ 2. '? СТпоітел1 »ві жениям; на інженерне обладнання будинків, спорудженні та зовнішні 'ЙГТ1П7. п0 екоіо-конструкції та вироби; мобільні будівлі і споруди, інвентарь'положеній-кість робочих місць; довідники, підручники, методики для опису визнаних норм

Концептуальним моментом вітчизняних норм нового покоління менение їх структури і статусу: я не іето №?

Норми наказують кінцеві вимоги до якості продук. їх здійснення; Віце-президент Начальник управління з облаштування родовищ Начальник управління з будівництва компресорних станцій Віце-президент Начальник департаменту трубопровідного будівництва Начальник управління газифікації Начальник науково-технічного управління Директор проектного інституту Директор філії Керівник субпідрядної підрозділи Віце-президент Начальник департаменту віешне-економічної діяльності Начальник управління з будівництва об'єктів за кордоном У У У У У І У У У У У У У У У У У У У У У У У У в в У О У У У У У В в в в в У О У В в У У в в в в в в О У У в в У в в в в В в в У У і У І в в в в в в про У і і в У в в в в В в про У У У в в в в в в в в в в в У в в в в в В в в о в в і в в в в в В в в про У У і У в в в в в в в о і У і в в в В в в в в про У У в в в В в в б в про У в У в в в В в в в в про У У і в в в У в У У У У У У У в в У У У. в в в в У У У в У в У в У У У У У У У У У У У У не раз рабатиг ается У У У про у у в в у у У У відповідальний виконавець, І - отримує інформацію

Про обов'язковими для виконання є норми, що регламентують безпеку сть, охорону навколишнього середовища, а також надійність і довговічність про-дукції підприємства;

Г "КИХ Розділах контрактів повинні бути приведені нормативи , соблю-яких є обов'язковою умовою приймання продукції проектів, новленії "0ссі ® ська сістеїча будівельних норм перебуває зараз у стадії стадами РПГ ™ й/.Н0 ^ лчСІСТем ^ 'Регламентованими будівельними нормами і прави-Оснонімл скоі Федерації« Система нормативних документів у будівництві. ?

ПГ положення »(СНиП 10.01-93), входять (рис. 19.3.3):

Менло ^> ГИе Н0Рматівние документи (будівельні норми і правила, реко - РоссійскоЕИфедеРа № і) менти 'а також державні стандарти Закони РФ, постанови Уряду

Федеральні нормативні документи

1Л ... Державні стан-1

Будівельні норми рекомендаційні нор-Дарта

і правила нормативну документи ГОСТ I

СНиП

РІД Виробничо-галузеві нормативні документи

Адміністративно-територіальні норми 1

Територіальні | I

ві будівельник-I Праа, інстр-! ві норми 1 рукции ТСН

Будівельно-I технологічні норми СТН

Галузеві стандарти ОСТ

Стандарти

підприєм

ку

СТП

Технічні

умови Рис. 19.3.3. Структура норм і стандартів інвестиційних проектів?

Адміністративно-територіальні нормативні документи (територіальні будівельні норми);?

Виробничо-галузеві нормативні документи (будівельно-технологи-етичні норми та нормативні документи з стандартизації, стандарти підприємств, об'єднань та науково-технічних товариств та технічні умови). Відмінною рисою знову розроблювальних нормативних документів у оо

ласті будівництва є перехід до нових методичним принципам, які знаходять все більше поширення в практиці будівельного нормування та стандартизації технічно розвинених зарубіжних країн. На відміну від традіціоі але сформованого так званого «описового» або «розпорядчого» п д ходу, коли в нормативних документах наводиться докладний опис сталеви ції, методів розрахунку, застосовуваних матеріалів і т.

д., знову створювані будів тільні норми і стандарти повинні містити, в першу чергу, експлу * ~ ^ ва. ві характеристики будівельних споруд та виробів, засновані на треіо пах споживача, тобто цілі, які повинні бути досягнуті, але не

ЇХ досягнення. »Лмнггься.

Передбачається, що нормативні документи будуть поступово '

Так, в них не буде приписуватися, як проектувати і будувати, а оудут ^ встановлюватися вимоги, які повинні бути задоволені. Ооя ми повинні бути тільки вимоги щодо забезпечення безпеки життя ості вья громадян, охорони навколишнього природного середовища, надійності і дол Дук. зведених будинків і споруд, сумісності та взаємозамінності до ції і вживаних в будівництві технічних рішень. техниче

Об'ємно-планувальні, конструктивні, технологічні та ТІЛЬКИ

ські рішення, які раніше регламентувалися нормами, будуть але НКрех-рекомендаційний характер. Ці рішення повинні прийматися з У4 шалений них умов відповідних виробництв, Природно-клрттіческіх, ф

та економічних особливостей і національних традиції респуол до, р ластей, які входять у Російську Федерацію. відповідають

Система будується на методичних та організаційних ПРИНЦИП ^ * 'мячяіій прийнятим у роботі міжнародних (130, ЕМ) і національних ° РгдПМОнізація стандартизації у технічно розвинених країнах. Передбачають р області нормативних документів системи до міжнародних стандартів будівництва та будівельним законодавством зарубіжних країн, а також збереження загальної нормативної бази будівництва країн Співдружності Незалежних Держав у вигляді міждержавних нормативних документів.

 Стандарти, що регламентують загальні вимоги до якості. Всі роботи по забезпеченню якості засновані на використанні стандартів Міжнародної організації зі стандартизації (КО), визнаних в 1988 році в б. СРСР в якості національних стандартів. У рамках систем управління якістю використовують серію стандартів ВО 9000 і еквівалентну їй серію ЇЙ 29000 (див. табл. 19.3.1). 

 Таблиця 19.3.1. Стандарти країн, еквівалентні стандартам ІБО і EN 150 9001 ЕМ 29001 КО 9002 ЄК 29002 КО 9003 ЕМ 29003 А53901 А53902 А53903 ОЕ И01 * М-Р11ЕИ 29001 ОЕ NOR.M-PR.EN 29002 ОЕ NOR.M-PREN 29003 Верби X 50-003 NBN X 50-004 МВВ X 50-005 ВЯ 5750:1987: Рагі 1 В5 5750:1987: Рагї 2 В5 5750:1987: Рагї 3 МТ 18991-1988 МТ 18992-1988 МТ 18993-1988 ПТИ Т50 9001 БШ ІБО 9002 ПТІ Т50 9003 Данія ПЯ / Ки 29001 DS / EN 29002 П5Л ^ 29003 Т5: 10201 Раге 4 Т5: 10201 Рагі 5 Т5: 10201 Раге б Іпланпія ТЯ 300 Рат ± 1 / 1ЯО 9001 Т5 300 Раге 2/150 9002 Т5 300 Раге 3/Т50 9003 Іспанія ШЕ 66901 UNE 66902 ТТИЕ 66903 Італія іш / еИ 29001 Тшт / БМ 29002 Тшт / еИ 29003 Китай СТВ / Т 10300 2-88 СТВ / Т 10300.3-88 СТВ / Т 10300.4-88 Малайзія МЯ 985/Т50 9001 МБ 985/ТБО 9002 М5 985/150 9003 Ніпешгангти ИЕІ-тяг) 9001 NEN-TSO 9002 N? N-150 9003 Нова Зелянттія N25 5601-1987 N25 5602-1987 N7.5 5603-1987 Ноовегія ИЕ-еИ 29001-1988 И5-еИ 29002:1988 N5 ^ 29003:1988 Росія ГОСТ Р ІСО 9001-96 ГОСТ Р ІСО 9002-96 ' ГОСТ Р ІСО 9003-96 -США АИЯТ / АЯОС 091 А ^ І / АЯОС 092 АИ5Т/А50С 093 "ТУНІС ИТ 110 19-1987 * № 110.20-1987 КМДА 110.21-1987 . Фінляндія SF.S-T.SO 9001 5Е5-Т50 9002 5ЇЇ5-Т50 9003 . Франція МЕХ 50-131 Перші X 50-132 Іїї X 50-133 ЛІвейіаоія $ N-130 9001 5 ^ Т50 9002 Я ^ ТЯО 9003 . Швеція БЕ-ТПВ 9001: 1988 55-Т50 9002 - 1988 55-Т50 9003: 1988 ПАР Баве 0157: Раті-. 1 БАВБ 0157: РЙГЄ ТІ 5АВ5 0157: Раге III Югославія Лій А.К. 1.012 № А.К. 1.013 А.К. 1.014 КО була створена в 1947 році з штаб-квартирою в Женеві (Швейцарія). Ця неурядова організація створена з метою розробки світових стандартів тов, які сприяли б поліпшенню міжнародних зв'язків і кооперації, а також прискореному розвитку збалансованої і рівноправній міжнародної торгівлі. До складу 180 входить 91 країна світу, на частку яких припадає 95% світового промислового виробництва. Станом иа січня 1999 180 розробила близько 12 тисяч стандартів. 

 Питаннями якості в 1ЕО відає технічний комітет 150176. Він координує розробку та впровадження стандартів з систем контролю за якістю продукції, його підвищення та забезпечення технологією, пов'язаною зі сферою якості. ФППП ^ деніі технічного комітету 180176 знаходяться стандарти серії 180 Истеми якості ». Стандарти 180 9000-9004 мають найширше рас важт ^ ^ 61 * 116 у світі стандартів з систем якості і, можливо, це самі ЕтіШЄ стандаРТЬІ з систем якості, які коли-небудь розроблялися, должмь ^ ^ ™ більшістю промислово розвинених країн світу і 

 ДОСТІЖР граємо ^ ь важливу роль в Європейському економічному співтоваристві. У міру ня fc.dC своєї мети - перетворення на найбільший у світі споживчий ринок, фірми, зайняті в промисловості н в сфері послуг, все активніше починають підтримувати діяльність технічного комітету 180176 як важливий засіб розвитку міжнародної торгівлі. 

 Проектно-кошторисна документація. Управління проектно-кошторисною документацією включає в себе процедури з приймання, узгодженню і внесенню змін до проектно-кошторисну документацію. Склад та обсяги робіт з приймання, узгодженню і внесенню змін в проектну документацію визначаються вимогами замовника, державних стандартів або інших нормативних документів РФ, відносяться до тематики проекту, і закріплюються договором (контрактом) із замовником. В якості основного документа приймається «Інструкція про порядок розробки, узгодження, затвердження і склад проектної документації на будівництво підприємств, будівель і споруд (СНиП 11-01-95)». 

 Організаційно-розпорядча документація. До складу внутрішньої розпорядчої документації входить: ?

 положення про структурні підрозділи, посадові інструкції; 

 Про накази і розпорядження, підписані генеральним директором та уповноваженими ним заступниками; ?

 протоколи виробничих нарад, затверджені генеральним директором та уповноваженими ним заступниками. 

 Організаційна структура системи менеджменту якості 

 Для повноцінного функціонування системи менеджменту якості необхідно її відповідне організаційне забезпечення, тобто наповнення її необхідними організаційними ресурсами: 

 Про співробітниками, які мають необхідну компетенцію, обов'язки і відповідальність; 

 Про системою взаємодії співробітників; 

 Про матеріально-технічними ресурсами: матеріали, обладнання, прилади; 

 Про фінансовими ресурсами. 

 Основним, системоутворюючим ресурсом тут виступає організаційна структура. Більш докладно організаційні структури управління описані в главі 6 цього довідника. У даній же главі зупинимося лише на обов'язкових вимогах до організаційної структури управління якістю, до числа яких можна віднести наступні: 

 Про наявність відповідального від вищого керівництва по системі якості; 

 ^ Наявність постійного структурного підрозділу, відповідального за виконання функцій з управління якістю та постійне вдосконалення системи менеджменту якості; 

 3 наявність співробітників, відповідальних за якість окремого проекту. 

 Відповідальний від вищого керівництва по системі якості повинен займати пост не нижче заступника керівника всієї організації (або проекту). У його обов'язки входять наступні функції: 

 Про організація роботи всієї системи; 

 Про розподіл обов'язків і повноважень в рамках системи менеджменту I а пра ці; 

 Про розробка програми якості проекту (підприємства); 

 Про розробка політики у сфері якості; 

 Про проведення аудитів системи менеджменту якості. 

 Постійний структурний орган з управління якістю може 1Ч) едс5а ^ 1еЛ собою відділ з кількох людей або ж окремого співробітника. 1аК0І А чи співробітник зазвичай підпорядковуються безпосередньо уповноваженому від в го керівництва по системі якості. Відділ якості виконує всю рутинну боту, пов'язану з плануванням, забезпеченням і контролем якості. ^ 

 Присутність співробітника, відповідального за якість окремого проекту, зательно у разі, якщо організація займається реалізацією кількох пр * або управляє проектом паралельно зі своєю основною діяльністю, самостійне значення. У такій структурі необхідні не тільки уповноважений від вищого керівництва і відділ якості, але і людина організуючий виконання всіх функцій з управління якістю в рамках свого проекту. У його обов'язки також повинні входити наступні роботи: ?

 розробка програми якості проекту; ?

 коректування документації по системі якості для потреб проекту, ?

 організація виконання контрольних заходів у рамках проекту та інше. Приклад організаційної структури управління якістю в рамках організації, що реалізує великі інвестиційно-будівельні проекти нафтогазового профілю, представлений на рис. 19.3.4. 

 Рис. 19.3.4. Організаційна структура управління якістю компанії, що реалізує великі інвестиційно-будівельні проекти нафтогазового профілю 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =