Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління організацією >
« Попередня Наступна »
Тебекін А.В., Касаєв Б.С.. Менеджмент організації. М. - 260 с. , 2008 - перейти до змісту підручника

19.1. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ФІРМ В МЕНЕДЖМЕНТІ

загрузка...
При виробленні і прийнятті управлінських рішень важливе значення має повнота і достовірність вихідної інформації про фірми, з якими доводиться зіштовхуватися підприємству на ринку.

Досліджувані фірми зазвичай поділяються на три групи:

? діюча клієнтура (контрагенти);

? передбачувана (потенційна) клієнтура;

? фірми-конкуренти.

Кожна цікавить фірма заноситься в банк даних ЕОМ (родстер), відповідний розділ картотеки або досьє. По кожній фірму, що цікавить збираються такі відомості:

1.Загальні відомості (найменування, адреса, країна реєстрації, номер реєстрації, номер телекса або телефаксу).

2. Вид господарської діяльності (промислова, торгова, транспортно-експедиторська, інжинірингова та ін)

3. Характер власності (приватна, державна, Напівдержавна, кооперативна).

4. Показники, що характеризують економічний і фінансовий стан (величина акціонерного капіталу, активів, продажів; число зайнятих; місце серед провідних компаній свого регіону (галузі), країни або світу).

5. Правове становище (акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, індивідуальне приватне підприємство).

6. Належність за капіталом і контролю (національна, іноземна, змішана).

7. Історія освіти та особливості розвитку (рік створення; основні злиття, поглинання; зміни найменувань).

8. Тип об'єднання, до якого входить фірма і її положення в ньому (материнська компанія, філія, дочірня, асоціативна).

9. Номенклатура виробленої і реалізованої продукції (основні групи товарів, напрямок спеціалізації, номенклатура експорту та імпорту).

10. Місце фірми на світовому ринку по найважливіших випускається товарах (питома вага фірми на відповідному ринку у виробництві (торгівлі) основними товарами; частка в експорті та імпорті країни).

11. Значення і характер зовнішньоекономічної діяльності (число закордонних дочірніх компаній, філій, представництв, їх місце розташування, види діяльності; значення експорту та імпорту по основних групах товарів, їх географічна спрямованість).

12. Продуктивна і матеріально-технічна база (число і місце розташування виробничих підприємств і їх потужність; число збутових підприємств, складів і станцій технічного обслуговування, їх місце розташування).

13. Найважливіші фірми-контрагенти і фірми-конкуренти по основних видах чи реалізованої продукції.

14. Виробничо-технічні та інші господарські зв'язки.

15. Структура апарату управління (чисельність ради директорів; спрямованість діяльності виробничих відділень, закріплена за ними номенклатура продукції, ступінь господарської самостійності).

16. Акціонерний капітал (розподіл акцій між власниками; приналежність і власники контрольного пакета акцій).

17. Зв'язки фірми з банками і органами влади, характер цих зв'язків.

Джерела вивчення фірм представлені на рис. 19.1.

Рис. 19.1. Джерела вивчення фірм

Періодична преса публікує спеціалізовану інформацію про фірми, у тому числі дані про обороти, активах, прибутку, числі зайнятих у фірмах.

До інформації, публікуються самими фірмами відносяться: річні та балансові звіти, проспекти і каталоги фірми, сайти у світовій мережі Інтернет.

Річні звіти, що складаються до щорічних зборів акціонерів і затверджуються радою директорів, містять: характеристику діяльності фірми в цілому та її виробничих відділень за минулий фінансовий рік, включаючи результати виробничої і торгівельної діяльності; розміри капіталовкладень; витрати на наукові дослідження; загальне число зайнятих; виробничі та фінансові показники діяльності фірми за останні 5? 10 років; відомості про склад правління і наглядову раду фірми.

Балансові звіти, що публікуються щорічно або щокварталу, що містять відомості про: засобах, якими володіє фірма; джерелах фінансування; розмірі акціонерного капіталу; зобов'язаннях компанії за позиками і т. п.

Проспекти фірми містять: детальну характеристику діяльності фірми в цілому та окремих її підприємств; опис технологічних процесів і нових технічних досягнень; матеріали про історію розвитку фірми її зв'язки з іншими фірмами; відомості про склад правління; балансовий звіт або окремі показники фінансової діяльності фірми.

Каталоги фірми містять характеристику фірми та інформацію про своєї продукції для представлення на виставках, ярмарках, презентаціях, конференціях.

Інформація про фірми може бути отримана від спеціалізованих організацій: кредитно-довідкових бюро, спілок підприємців, торгових палат, консультаційних фірм, державних організацій, міжнародних банків даних.

Довідки кредитно-довідкових бюро видаються за плату на основі заздалегідь придбаних абонементів і зазвичай містять:

? неопубліковані відомості про фінансове становище фірми, її оборотах, акціонерному капіталі;

? коротку історію фірми, етапи її створення;

? перелік виробничих підприємств і дочірніх фірм;

? склад керівних осіб та їх коротку біографію;

? баланс і рахунки прибутків і збитків фірми за передостанній або останній звітний рік і т. д.

Матеріали, що містяться в довідках кредит-бюро, не підлягають публікації або розголошенню. Частково вони збираються на основі конфіденційних відомостей, одержуваних у ділових колах, близьких до даної фірмі.

Інформацію про фірми можна отримати також у міжнародних економічних організаціях (наприклад, ЮНІДО).

Велике значення має інформація внутрішнього користування, що містить постійно оновлювані досьє про діяльність фірм.

Концентрована інформація про діяльність фірм міститься в довідниках по фірмах, де систематизовані відомості, опубліковані в різних джерелах самими фірмами.

Рекомендація:

Для самоконтролю отриманих знань виконайте тренувальні завдання з набору об'єктів до поточного параграфу

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =