загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління проектами >
« Попередня Наступна »
І. І. Мазур, В. Д. Шапіро, Н. Г. Ольдерогге. Управління проектами, 2010 - перейти до змісту підручника

18.9. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТРИВАЛОСТІ І ВИТРАТ

загрузка...

Системний аналіз - методологія дослідження об'єктів за допомогою представлення їх як систем і аналізу цих систем [1]. У системному аналізі проект розглядається не як єдине ціле, а як система взаємопов'язаних складових елементів, їх властивостей і якостей - в розрізах вартості, часу і ресурсів. Системний аналіз включає структуризацію в серію фаз, етапів, робіт, завдань, модельованих за допомогою економіко-математичних методів, визначення обмежень критеріїв рішення задач, деталізацію цілей, конструювання ефективної організаційної структури для досягнення цілей.

Системний аналіз проводиться в кілька етапів:?

Постановка задачі (визначення об'єкта дослідження, постановка цілей, заду-ня критеріїв для вивчення об'єкта);

Про виділення системи, що підлягає вивченню, і її структуризація; та складання математичної моделі досліджуваної системи: параметризація, встановлення залежностей між введеними параметрами, спрощення опису системи шляхом виділення підсистем п визначення їх ієрархії, остаточна фіксація цілей і критеріїв.

Таким чином, створюється модель проекту, яка дозволяє виділити те, агодаря чому можна поставити конкретну задачу.

Одним з найважливіших завдань при розробці розкладу робіт є скорочення критичного шляху, так як він визначає тривалість проекту. Од-мржтпеДІНлТВеННЬ1м її Рішенням після того, як перерозподіл всіх ресурсів ДУ блювоту, мають резервний час, і роботами критичного шляху вже Нек », за * и1: ючается у використанні додаткових ресурсів. Виконання * № Р ~ від критичного шляху, по-відпмому, може бути прискорене шляхом т ттр6НІЯ ного бюджету, папрнмер, залученням додаткових ресурсів ешніх по відношенню до даного проекту джерел.

Усітш! Г? 10Л0? ІМ 'Що не1сотоРая робота критичного шляху, яка в нормальних ня чя т * Тре ° ует витрат Сп і займає Тп одиниць часу, може бути псполне-шення Часу ПРИ витратах З {, де Т1 <Та н а> Сп [1]. Використовуючи прир-витрат, тобто АС - С1 - Сп, можіо отримати кусочно-лінійну аппроксн-мацію функції С = f (Т), яка зазвичай має нахил вправо (зменшення Т зі збільшенням С).

Припустимо далі, що такі функції витрати-час визначені для кожної роботи критичного шляху. Порівняння цих функцій за величиною збільшень ДТ = (Тп - ТО і ДС вкаже порядок, в якому роботи критичного шляху повинні отримувати додаткові ресурси, щоб досягти більшого скорочення загальної тривалості проекту на одиницю додаткових витрат. Цьому завданню приділялася основна увага в початкових розробках МКП. В ннх для робіт критичного шляху розглядалися точка нормального (Тп, Сп) н аварійного (Тс, Сс) виконання робіт (остання зі згаданих точок - це точка, після досягнення якої подальше скорочення роботи неможливо). Потім для всіх робіт критичного шляху даної мережі був обчислений «нахил» (Сс - Сп) / (Тп - Тс), у відповідності з величиною якого вони впорядковувалися. Таким чином, аналіз грунтувався на величині середньої вартості скорочення тривалості робіт на одиницю часу. Ця процедура передбачає скорочення тривалості тих робіт, які дають скорочення тривалості проекту при мінімальному збільшенні загальних прямих витрат. Оскільки скорочення тривалості проекту призводить до зменшення накладних витрат проекту, цей процес зазвичай триває доти, поки сума змінюються в протилежних напрямах прямих витрат і накладних витрат не досягне мінімуму, який визначає оптимальний (щодо загальних витрат ) графік виконання проекту (рис.

18.3.1).

Наведена процедура по мірі її реалізації стає досить складною, тому що при зменшенні тривалості утворюється кілька критичних шляхів. Математично оптимальні алгоритми для цього завдання грунтуються на інтерпретації двоїстої задачі лінійного програмування як задачі про потік на мережі.

У табл. 18.9.1 наводяться дані для випадку вирівнювання потреби в трудових ресурсах, який розглянемо як приклад. Був побудований мережевий графік з невиравненний споживанням ресурсів, удовлетворявший всі зацікавлені сторони (рис. 18.9.1). Однак, перш ніж почалися роботи над проектом, виникли нові обставини, внаслідок яких у кожну одиницю часу могли працювати тільки чотири виконавці. Потреба в трудових ресурсах як функція часу для невиравненний графіка показана у нижній частині рис. 18.9.1. Прийнятним варіантом плану робіт виявився графік, представденньш на малюнку 18.9.2. Щоб скоротити тривалість критичного шляху до 19 днів, знадобилося перерозподілу людей між роботами 10 і 3 н затримка початку виконання деяких інших робіт (в межах резерву часу). Таблиця 18.9.1, Показники робіт проекту Номер роботи Потреба в трудових ресурсах, чол. Тривалість роботи, дні. 1 2 6 2 2 7 3 1 5 4 Субпідрядник 4 5 2 6 6 Субпідрядник 4 Липня Субпідрядник 3 8 2 6 9 Субпідрядник 2 10 2 2 11 2 5 Опис роботи Ісх.дяіт. 1, 2 I 3. 4, 5, У І. Й. & 110 .11 ДНІ

15 .13 .14 .1 Я, 1В 117 .16 .19 .20 .21 Початок 0 -4 -> абота 1 Травня Роботі 7 лютий = 2; РаботеЕ Робота 4 4 шшяшя1 Робота 5 5 лютого Робота 4 червня Робота 7 Е <п і Робота 6 червня РаботаЕ 2 Працюю 1 - 1 турбота 11 травня Закінчення 0 б

5 | мн 3 Дні

Рис. 18.9.1. Графік проекту з невирівняного потребою в ресурсах

Праворуч ог ліній робіт на малюнку вказана її потребу в людських ресурсах в одиницю часу (день).

Подальше скорочення загальної тривалості виконання проекту, яка, згідно рис. 18.9.2, дорівнює 19 дням, можливо за рахунок додаткових витрат, як це показано в таблиці 18.9.2. Таблиця 18.5К2. Показники «час-витрати» Номер роботи Скорочення тривалості виконання роботи, лні. Додаткові витрати, руб. б! 1500 б 2 1 1000 10 1 500 10 2 1000 і 1 січня 2000 Наприклад, загальна тривалість проекту може бути скорочена до 18 днів, якщо затратити додатково 500 руб. на роботу 6 і 500 руб. на роботу 10. Подальше скорочення термінів виконання цих робіт на 1 день недоцільно, так як в цьому випадку на критичному шляху крім них виявляється ще й робота 11, що вимагає більш значних коштів для скорочення.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =