загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Теорія та історія держави і права >
« Попередня Наступна »
Абдулаєв М.І. . Теорія держави і права: Підручник для вищих навчальних закладів. - М.: Фінансовий контроль, 410 с. , 2004 - перейти до змісту підручника

17.5. Особливості тлумачення норм міжнародного права

загрузка...

У правозастосовчій практиці іноді виникають певні труднощі, пов'язані із застосуванням і тлумаченням норм міжнародного права. При застосуванні і тлумаченні норм міжнародного права необхідно, по-перше, знайти їх місце в системі національного права і, подруге, здійснити тлумачення в контексті з національним законодавством.

Конституція Російської Федерації закріплює, що загальновизнані норми і принципи міжнародного права є складовою частиною національної правової системи, а норми міжнародних договорів, ратифікованих парламентом Росії, мають пріоритет перед нормами національного законодавства. Однак на практиці виникають певні труднощі, пов'язані із застосуванням і тлумаченням норм міжнародного права. Вони пов'язані, по-перше, з неузгодженістю норм міжнародного та внутрішньодержавного права і, по-друге, з тим, що у вітчизняній національній правовій системі ще не склалася чітка практика застосування норм міжнародного права.

Бувають і інші труднощі. Наприклад, чи вправі внутрішньодержавні органи, судова влада тлумачити «перетворений» закон? Чи вправі національний суд тлумачити міжнародний договір? Якщо вправі, то з приписів якої правової системи (міжнародної або внутрішньодержавної) він повинен виходити? Так, в деяких країнах (в Австрії, США та ін), виходячи з теорії поділу влади, за суддями

4 Вісник Конституційного Суду Російської Федерації. 1995. № 2-3.

5 Хабрієва Т. Я. Тлумачення Конституції Російської Федерації: теорія і практика. М., 1998. С. 28.

Визнається право тлумачити міжнародні договори. Такий підхід видається виправданим, бо судова влада нарівні з законодавчою владою вправі тлумачити як національні закони, так і міжнародні договори, виходячи з ідеї панування права як у міжнародних, так і у внутрішньодержавних відносинах.

У нашій юридичній науці склалося два підходи до проблеми тлумачення міжнародного договору. Одні автори (І.П. Блищенко, Т.П. Гревцова, В.Ф. Мешера тощо) фактично допускають можливість тлумачення судом країни міжнародних договорів. Інші (В.М. Шуршалов, В.Г. Буткевич та ін), навпаки, вважають, що національні суди у своїй діяльності повинні керуватися тільки законами країни. Так В.М. Шуршалов зазначає, що міжнародні договори займають особливе становище порівняно з нормами закону країни. Звідси суди у своїй діяльності керуються тільки законами держави і, як правило, не вдаються до тлумачення міжнародних договорів.

Міжнародно-правова практика вказує на те, що основними державними органами, які в необхідних випадках здійснюють тлумачення міжнародних договорів, є Уряд, Міністерство закордонних справ, Міністерство зовнішньої торгівлі (коли мова йде про тлумачення економічних договорів) 6.

На наш погляд, національні суди мають право не тільки тлумачити міжнародний договір, а й оголошувати не підлягають застосуванню та скасування норми внутрішньодержавного права, що суперечать міжнародному праву. Такого підходу почав було дотримуватися і колишній Комітет Конституційного Нагляду (ККН) СРСР у своїй практиці у справах прав, свобод і обов'язків громадян. Так, у своєму Висновку «Про невідповідність норм законодавства, що виключають для ряду категорій працівників судовий порядок розгляду індивідуальних трудових спорів, положенням Конституції СРСР, законів СРСР, міжнародних актів про права людини» ККН зазначив, що, зважаючи на ст. 7 Загальної декларації прав людини, що проголосила, що всі люди рівні перед законом і мають право без будь-якої різниці на рівний захист закону, і ст. 8 цього документа про право кожної людини на ефективне поновлення у правах компетентними національними судами у випадках порушення її основних прав, наданих йому Конституцією або законом; беручи до уваги положення п. 3 «b» ст. 2 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права про забезпечення будь-якій особі, права і свободи якої порушені, права на правовий захист, включаючи судову, вважати, що законодавство, що виключає для ряду категорій працівників судовий порядок розгляду трудових спорів з питань звільнення, зміни формулювання причин звільнення , переведення на іншу роботу, накладення дисциплінарних стягнень, необгрунтовано

6 Шуршалов В. М. Основні питання теорії міжнародного договору. М., 1959. С. 451.

Обмежує право на судовий захист, і вважати, що ці нормативні акти і окремі положення актів не відповідають положенням Конституції СРСР і законів СРСР і втрачають сілу7. В іншому Висновках ККН СРСР «Про невідповідність норм кримінального та уголовнопроцессуального законодавства, що визначають підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням заходів адміністративного стягнення або громадського впливу, Конституції СРСР і міжнародним актам про права людини», також зазначив, що, грунтуючись на положеннях ст .

160 Конституції СРСР, враховуючи п. 2 ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, що встановлює, що кожен обвинувачений у кримінальному злочині має право вважатися невинним, поки його винність не буде доведена згідно з законом, беручи до уваги п. 1 ст. 11 Загальної декларації прав людини, що проголосила, що кожна людина, обвинувачена у вчиненні злочину, має право вважатися невинною доти, поки її винність не буде встановлена ??в законному порядку шляхом прилюдного судового розгляду, при якому їй забезпечують усі можливості для захисту, вважати, що норми кримінального та уголовнопроцессуального законодавства, що дозволяють визнавати особу винною у вчиненні злочину і звільняти його від кримінальної відповідальності із застосуванням заходів адміністративного стягнення або громадського впливу без розгляду справи в суді і винесення вироку, не відповідають принципу презумпції невинності, і що ці норми не відповідають положенням ст . 160 Конституції СРСР і зазначена невідповідність має бути усунуто законодателем8.

Таким чином, конституційний принцип примату міжнародного права, який також отримує закріплення і в галузях права, знімає суперечності і неузгодженості внутрішньодержавного права з міжнародно-правовою системою, що сприяє однаковому застосуванню норм права та забезпечення законності та правопорядку .

З цього положення випливає, що суб'єкти національного права повинні дотримуватися, тлумачити і керуватися принципами і нормами міжнародного права. І явний приклад цього - діяльність колишнього Комітету Конституційного Нагляду СРСР по захисту прав і свобод громадян, фактично виконував обов'язки Конституційного суда9, а також діяльність нинішнього Конституційного Суду Російської Федерації, пов'язана із забезпеченням конституційної законності.

Погоджувати міжнародна та внутрішньодержавна право на стадії реалізації права можуть, крім законодавця, органи судової

7 Відомості З'їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР. 1990. № 27. Ст. 524.

8 Відомості З'їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР. 1990. № 39. Ст. 775.

9 Див: Відомості З'їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР. 1990. № 27. Ст. 524; № 39. Ст. 773, 775; № 47. Ст. 1004; № 50. Ст. 1080.

Влади. Приклади цього нами вже були показані вище. У практиці на стадії реалізації фізичними та юридичними особами своїх прав і обов'язків можуть виникнути проблеми узгодження норм внутрішньодержавного права з нормами міжнародного права. Так, наприклад, такі випадки виникають, коли зазначені особи чинять по-іншому або до них застосовують норми, що не збігаються з тими, які держави зобов'язувалися дотримуватися в міжнародному договорі.

Важко погодитися з тими авторами, які відзначають, що держава «не може зобов'язати фізична особа виконати норму міжнародного права. Владне вказівку з цього приводу може створити тільки внутрішньодержавну норму, яку виконуватиме фізична особа »10. Як вже було показано в розділі 4, фізичні та юридичні особи є суб'єктами міжнародного права. Таким чином, розпорядження міжнародного права поширюються не лише на державу, а й на його підданих. Раз держава взяла на себе обов'язок дотримуватися розпорядження міжнародного права, то і суб'єкти національного права повинні послідувати цьому. Ефективне забезпечення законності і функціонування правопорядку як у масштабі країни, так і в міжнародному плані, залежать від того, наскільки сумлінно суб'єкти правовідносин реалізують розпорядження як внутрішньодержавного, так і міжнародного права.

Реалізація норм права (міжнародного і внутрішньодержавного) нерозривно пов'язана з їх тлумаченням. Тлумачення здійснюють як законодавець, так і органи судової влади, коли є тенденція неправильної реалізації узгоджених норм суб'єктами права. У такому випадку законодавець видає акт, що роз'ясняє положення узгодженого акта або норм акту. Судові органи також можуть дати тлумачення норм права по відношенню до конкретних фактів, роз'яснюючи права та обов'язки сторін.

Запитання для самоперевірки

1. Поняття і принципи тлумачення юридичних норм. 2. Назвіть способи тлумачення правових норм. 3. Назвіть види тлумачення юридичних норм. 4. Тлумачення норм права органами судової влади. 5. Чим відрізняється нормативне тлумачення правових норм від казуальне тлумачення?

6. Розкрийте зміст автентичного тлумачення норм права. 7. Тлумачення Конституції Російської Федерації. 8. У чому особливості тлумачення норм міжнародного права?

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =