Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент ( іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління організацією >
« Попередня Наступна »
Тебекін А . В., Касаєв Б.С.. Менеджмент організації. М. - 260 с. , 2008 - перейти до змісту підручника

17.4. МОДЕЛІ ОСОБИСТОСТІ КЕРІВНИКА. ОСОБЛИВОСТІ особистісних якостей керівників

загрузка...
Багатьма психологами (А. В. Батрашев, А. Л. Журавльов, В. Г. Зазикін, Х. Зіверт, Р. Л. Кричевський, А. П. Чернишов і ін) зроблена спроба розробити стосовно до управлінської діяльності динамічну функціональну модель структури особистості. На основі системного підходу в структурній моделі особистості керівника виділені три рівні:

? психофізіологічний, що включає особливості пізнавальних процесів;

? психологічний, що складається з мотиваційної, емоційно-вольової сфер і властивостей особистості (темперамент, характер, здібності, інтереси, спрямованість, інтелект);

? соціальний, що представляє світоглядні, ціннісні та моральні якості.

Використовуючи в дослідженнях функціональну модель структури особистості і спираючись на неї, ряд психологів виділяють спеціальну структуру особистості керівника, яка включає п'ять підструктур, що мають важливі властивості особистості людини для виконання управлінської діяльності. Її називають нормативної структурою особистості керівника; вона визначається функцією керівництва як специфічного виду діяльності. Така нормативна структура особистості включає ідейно-політичні якості, професійну компетентність, організаторські та педагогічні здібності, морально-етичні якості.

Інтерес дослідників до питання вивчення особистості керівника досить стійкий, але до повного його вивчення ще далеко. У вітчизняній і зарубіжній літературі існують різні класифікації особистості керівника. Найбільш вдала, класифікація особистості господарського керівника (менеджера), запропонована американським психологом М.

Шоу (Show, 1971) і значно доповнена у вітчизняній психології Р. Л. Кричевським (1993). На думку М. Шоу, особистість керівника можна розділити на три складових: біографічні характеристики, здібності, риси особистості.

Біографічні характеристики включають вік, стать, соціально-економічний статус і освіта керівників. Найбільш значущою характеристикою для керівника є вік. За даними досліджень Т. Коно, чим вище ранг керівника, тим старше його вік. Дуже значущий для управлінських працівників високого рангу вікова межа, так як багато країн вводять обмеження по термінах заняття посади, керівництва компанією і т. д. Більшість досліджень показують, що між віком і рівнем керівництва немає прямої залежності, хоча вік багато в чому визначає ефективність керівництва.

Наступна біографічна характеристика? пол керівника. В основному дослідники описують керівників чоловіків і досить рідко? жінок. За статистикою, керівників жінок набагато менше в порівнянні з чоловіками. При порівняльному вивченні керівників чоловіків і керівників жінок вони не відрізняються по ефективності і якості керівництва, відмінності існують лише у виборі форм керівництва.

Такі характеристики, як соціально-економічний статус і освіта, надзвичайно важливі для діяльності керівника та не потребують спеціального аналізі. За даними досліджень, до 90% кореляцій виявлено між цими змінними. Керівники завжди виступають як досить освічені люди, які мають високий соціально-економічний статус.

Здібності як характеристика особистості керівника мають зв'язок з керівництвом і ефективністю. Серед безлічі здібностей найбільший вплив на ефективність діяльності керівника надає інтелект, причому часто його середній рівень. Для досягнення успіху в роботі керівник, особливо високого рівня, повинен мати досить високим інтелектом, хоча і не надмірним. На інтелект впливає досить велика кількість факторів, які ускладнюють його прояви. Крім інтелекту, виділені спеціальні вміння, знання, компетентність, інформованість.

Риси особистості керівника? третя складова характеристика. Багато досліджень, вивчаючи особистість керівника, не поділяють риси і якості. Характеризуючи особистість керівника, вони перераховують найбільш вживані терміни, які використовують різні фахівці, що ускладнює розуміння. До найбільш часто употребляющимся рисами особистості, які обумовлюють ефективність керівництва, ряд авторів відносять домінантність, впевненість у собі, емоційну врівноваженість, стресостійкість, креативність, прагнення до досягнення мети, підприємливість, відповідальність, надійність у виконанні завдання, незалежність, товариськість.

Як показує практика, особистісні особливості ефективно і успішно працюючих керівників залишаються мало розкритими в наукових дослідженнях, наводиться частіше всього лише їх перерахування.

Сучасна економічна ситуація, реформи, зміна права власності, поява приватного підприємництва значно змінили вимоги до особистості керівника та його якостей. В даний час будь-яке підприємство, установу можна розглядати як формальну і неформальну організацію і відповідно з цим типи відносин людей як формальні, посадові, функціональні, і неформальні? психологічні, емоційні. Відповідно з цим керівництво є феноменом в системі формальних чи офіційних відносин. Лідерство? феномен, що виникає в системі неформальних психологічних відносин.

Аналіз літератури показав, що основні риси керівника досить часто описуються в посадових інструкціях. Передбачається, що якщо керівник їх сумлінно виконує, то це йому гарантує успішність діяльності.

Сьогодні гостро стоїть питання атестації керівних кадрів. З'являється потреба регулярно проводити атестацію керівників (особливо державних службовців), а критерії атестації? особистісні якості керівників? не розроблені і мало використовуються на практиці. Все це ще раз підкреслює необхідність вивчення особистості керівника та його якостей на сучасному етапі.

Розглянемо докладніше питання, пов'язане з організаторськими здібностями керівника.

Рекомендація:

Для самоконтролю отриманих знань виконайте тренувальні завдання з набору об'єктів до поточного параграфу

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =