загрузка...
Event -менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика по менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління персоналом >
« Попередня Наступна »
А. П. Єгоршин. Управління персоналом: Підручник для вузів. - 4-е вид., Испр. - Н. Новгород: НІМБ. - 720 с. , 2003 - перейти до змісту підручника

1.6.6. Ділова гра "Вступ на посаду начальника цеху"

загрузка...

Є два типи людей: одні входять в кімнату зі словами "А ось і я", інші - "А ось і ви!".

Фредерік Коллінз

Цілі ділової гри 1.

Вироблення навичок аналізу та оцінки стану діяльності керівника в умовах невизначеності. 2.

Вироблення вміння представляти себе трудовому колективу при першому знайомстві і правильно побудувати розповідь про свій життєвий шлях і своєї позиції. 3.

Вироблення вміння виділяти головні напрямки своєї діяльності, визначати коло посадових осіб і обсяг управлінської інформації.

Новому начальникові цеху доводиться починати свою діяльність в умовах невизначеності. Успіх цієї діяльності залежить від того, наскільки він підготовлений аналізувати обстановку, виділяти головні напрями і приймати кваліфіковані рішення при наявному дефіциті часу, впливати на колектив для досягнення високих кінцевих результатів.

Начальник цеху активно бере участь у формуванні та розвитку колективу. Він впливає на суспільні відносини, розвиток людських ресурсів, створення нормального психологічного клімату в колективі.

Зростаючий обсяг впливу начальника цеху на трудовий колектив вимагає від нього вміння вчасно побачити проблему, проаналізувати її і визначити першочергові завдання, ясно усвідомити своє місце в структурі управління трудовим колективом.

Прихід молодого начальника цеху є важливою подією як для колективу, так і для нього самого. Як правило, у колективу цеху виникають питання: Як зміниться обстановка в цеху? Які зміни відбудуться в повсякденному укладі трудової діяльності? Як зміняться стиль і методи керівництва?

Молодий керівник цеху також стурбований тим, як сприйме його колектив цеху, які взаємини складуться із заступниками, апаратом управління цеху і службами заводоуправління.

Вихідна інформація

Механоскладальний цех має велику номенклатуру різних виробів. У цеху - чотири ділянки: механічний, верстатів з ЧПУ, слюсарний і складальний. Загальна чисельність працюючих - 250 осіб. У цеху - 10 виробничих бригад чисельністю від 20 до 30 робітників.

Виробничі площі та технологічне обладнання дозволяють виконувати встановлені завдання. Однак останнім часом в цеху збільшилася плинність кадрів на механічній дільниці, має місце недокомплект наладчиків верстатів з ЧПУ, почастішали випадки порушення трудової дисципліни.

Порушувалися терміни ремонту і наладки обладнання. Такий стан позначилося на результатах діяльності цеху. Так, за минулий рік цех всього двічі виконав планове місячне завдання. За два останні роки змінилися два начальника ділянки і три майстри. У цеху відсутні змінно-добові завдання і звітність за кожну добу. Спроби впровадження колективного підряду і внутрішнього госпрозрахунку були не зовсім вдалі через опір керівників нижньої ланки (майстрів). Для аналізу доцільно дати основні техніко-економічні показники цеху: обсяг випуску продукції - ... тис. руб.; Продуктивність праці - ... грн. / Чол.; Якість продукції - ...%.

Використано матеріали книги: Щокін Г.В. Основи кадрового менеджменту: Підручник. - 3-е вид. перераб. і доп.-Київ: МАУП, 1999. - С. 93-95.

Методичні рекомендації з проведення ділової гри

Студентська група (група слухачів) розбивається на команди, бажано по 5 чоловік. Одному з учасників ділової гри пропонується виконати роль начальника цеху і вирішити кілька завдань. Інші члени команди допомагають у підготовці рішення цих завдань. Можливо поділ завдань між учасниками команди. Тривалість доповіді - 5 хвилин.

Завдання 1. Конкурс

Вашу кандидатуру висунули для участі в конкурсі на посаду начальника механоскладального цеху. 1.

Як Ви уявляєте собі ситуацію, що в цеху ситуацію? 2.

Сформулюйте основні проблеми цеху і причини їх виникнення. 3.

Розробіть пропозиції щодо докорінного поліпшення діяльності цеху. 4.

Визначте послідовність реалізації пропонованих пропозицій (програму-мінімум).

Завдання 2. Виступ

Вас призначили на посаду начальника цеху. Перед Вами стоїть непросте завдання-познайомитися з колективом цеху. Підготуйте план свого виступу-знайомства: 1.

Ваш життєвий шлях, сімейний стан, досягнення, Ваше минуле і сьогодення, улюблене заняття. 2.

Що вас спонукало погодитися обійняти посаду начальника даного цеху. 3.

Якими Ви уявляєте собі нові обов'язки, права і повноваження? Як Ви збираєтеся делегувати права і повноваження заступникам?

Завдання 3. Організація праці 1.

Ваше ставлення до апарату управління і заступникам. 2.

Визначте порядок роботи зі своїми заступниками.

3.

Визначте порядок взаємодії з профспілками і трудовим колективом. 4.

Визначте Ваші взаємини зі службами заводоуправління та колегами.

Завдання 4. Перший день

Перед начальником цеху в перший день його трудової діяльності на новій посаді завжди виникає безліч проблем. 1.

Сформулюйте, з чого Ви почнете перший трудовий день на посаді начальника цеху. 2.

Якими проблемами робитимете у першу чергу? 3.

З ким, на вашу думку, необхідно зустрітися і поговорити? 4.

Як і від кого слід вимагати документацію або інформацію?

Завдання 5. План особистої роботи

Розробіть перспективний план особистої роботи з вирішення вузлових питань і регламент своєї роботи (типовий розпорядок). 1.

Система управління цехом (структура, функції). 2.

Нова техніка і технологія (інжиніринг). 3.

Оперативне управління виробництвом. 4.

Управління персоналом. 5.

Економічна діяльність (госпрозрахунок, плани). 6.

Управління маркетингом (просування нової продукції).

Підведення підсумків ділової гри

Кожен представник команди (можливо кілька виступаючих) повинен підготувати пропозиції щодо вирішення кожного завдання:

оцінити ситуацію в цеху, ясно і чітко сформулювати проблеми цеху (завдання 1);

провести виступ-знайомство з колективом цеху (завдання 2);

сформулювати стиль керівництва і роботи з апаратом управління (задача 3);

скласти план першого трудового дня (задача 4);

розробити та обгрунтувати перспективний план особистої роботи (завдання 5).

В обговоренні ділової гри "Вступ на посаду начальника цеху" бере участь вся група. Доцільно відпрацювати кожну задачу на основі дискусії і виробити загальні підходи. Оцінку доповідей веде експертна група (правління) за 5-бальною шкалою.

Підсумки ділової гри підводить викладач. Слід звернути увагу на характерні недоліки при викладі відповідей на поставлені питання, виділити основні думки. Відзначити, що вдалося слухачам виділити у діловій грі і чого не вдалося; виділити основні точки зору щодо того, що необхідно врахувати слухачам у своїй майбутній практичній роботі при підготовці до заняття нової посади. Відзначити внесок кожного учасника ділової гри у вирішення кожного завдання. Звернути увагу слухачів на те, що колектив цеху на перших порах діяльності нового начальника обов'язково буде порівнювати його з колишнім начальником цеху. Дії нового начальника будуть сприйматися по-різному як рядовими працівниками, так і його найближчими помічниками. Необхідно надати слухачам допомогу в питаннях самоаналізу діяльності та внесення необхідних коректив у стиль керівництва.

РЕЗЮМЕ: 1.

Адаптація персоналу - це процес пристосування колективу до умов зовнішнього і внутрішнього середовища організації. Адаптація працівника -

це пристосування індивідуума ("новачка") до робочого місця та трудовому колективу організації. 2.

Випробувальний термін - це основний період адаптації нового співробітника організації, який має період від одного до шести місяців. 3.

Адаптація молодих спеціалістів є важливим етапом становлення та придбання виробничого досвіду і включає в себе наступні етапи: практика в період навчання у вузі (технікумі); соціальна адаптація, стажування на робочому місці, професійна адаптація, підвищення ділової кваліфікації. 4.

Наставництво - це процес, в якому одна людина (наставник), відповідальний за посадовий просування і розвиток іншої людини ("новачка") поза рамками звичайних взаємин менеджера і підлеглого. 5.

Розвиток людських ресурсів - основна роль менеджера середньої ланки, яка полягає в систематичному забезпеченні умов для росту кваліфікації та розвитку особистості підлеглих.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ: 1.

Назвіть основні критерії адаптації нового співробітника? 2.

Що необхідно зробити керівнику для успішного проходження "новачком" випробувального терміну? 3.

Назвіть основні етапи адаптації молодих фахівців? 4.

Яка роль наставництва і консультування в адаптації персоналу? 5.

Для чого необхідно консультування в становленні молодих керівників? , 6.

Назвіть основні процедури (етапи) розвитку людських ресурсів. 7.

К? Акие завдання має вирішити кожен керівник при вступі на посаду. Краще навчитися пізно, ніж ніколи.

Езоп

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =