загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Громадянське право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Цивільне право >
« Попередня Наступна »
Гатіно А.М.. Цивільне право, 2009 - перейти до змісту підручника

16.1. Загальні положення про купівлю-продаж

загрузка...

Договір купівлі-продажу - це угода, за якою одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну) (п. 1 ст. 454 ГК РФ).

Виділяють окремі види договору купівлі-продажу (роздрібна купівля-продаж, поставка товарів, поставка товарів для державних або муніципальних потреб, контрактація, енергопостачання, продаж нерухомості, продаж підприємства). Загальні положення застосовуються, якщо інше не передбачено правилами до конкретних видів договорів.

Товаром за договором купівлі-продажу можуть бути будь-які речі з дотриманням правил про речі, обмежених в обігу і вилучених з обігу. Договір може бути укладений на купівлю-продаж товару, наявного в наявності у продавця в момент укладення договору, а також товару, який буде створений або придбаний продавцем у майбутньому, якщо інше не встановлено законом або не випливає з характеру товару.

Умова договору купівлі-продажу про товар вважається узгодженим, якщо договір дозволяє визначити найменування і кількість товару.

Продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, передбачений договором купівлі-продажу. Якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу, продавець зобов'язаний одночасно з передачею речі передати покупцеві її належності, а також пов'язані з нею документи (технічний паспорт, сертифікат якості, інструкцію з експлуатації тощо), передбачені законом, іншими правовими актами або договором (ст. 456 ГК РФ).

Термін виконання продавцем обов'язку передати товар покупцеві визначається договором купівлі-продажу, а якщо договір не дозволяє визначити цей термін, то в розумний строк.

Договір купівлі-продажу визнається укладеним з умовою його виконання до суворо визначеного терміну, якщо з договору ясно випливає, що при порушенні терміну його виконання покупець втрачає інтерес до договору. Продавець вправі виконувати такий договір до настання або після закінчення визначеного в ньому терміну тільки за згодою покупця.

Якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу, обов'язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент:

1) вручення товару покупцеві або зазначеній ним особі, якщо договором передбачена обов'язок продавця з доставки товару;

2) надання товару в розпорядження покупця, якщо товар має бути переданий покупцеві або зазначеній ним особі в місці знаходження товару. Товар вважається наданим у розпорядження покупця, коли до терміну, передбаченому договором, товар готовий до передачі в належному місці і покупець відповідно до умов договору обізнаний про готовність товару до передачі (ст. 458 ГК РФ). Товар не зізнається готовим до передачі, якщо він не ідентифікований для цілей договору шляхом маркування чи іншим чином.

У випадках, коли з договору купівлі-продажу не випливає обов'язок продавця з доставки товару або передачі товару в місці його перебування покупцеві, обов'язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент здачі товару перевізникові або організації зв'язку для доставки покупцеві, якщо договором не передбачено інше.

Якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу, ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження товару переходить на покупця з моменту, коли відповідно до закону або договору продавець вважається який виконав свій обов'язок щодо передачі товару покупцеві. Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження товару, проданого під час його перебування в дорозі, переходить на покупця з моменту укладення договору купівлі-продажу, якщо інше не передбачено такою договором або звичаями ділового обороту. Умова договору про те, що ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження товару переходить на покупця з моменту здачі товару першому перевізникові, на вимогу покупця може бути визнана судом недійсною, якщо в момент укладення договору продавець знав або повинен був знати, що товар втрачено або пошкоджено, і не повідомив про це покупця (ст. 459 ГК РФ).

Кількість товару, що підлягає передачі покупцю, передбачається договором купівлі-продажу у відповідних одиницях виміру або в грошовому вираженні. Умова про кількість товару може бути погоджена шляхом встановлення у договорі порядку його визначення.

Якщо договір купівлі-продажу не дозволяє визначити кількість підлягає передачі товару, договір не вважається укладеним.

Права та обов'язки сторін:

1) продавець зобов'язаний передати покупцеві товар вільним від будь-яких прав третіх осіб, за винятком випадку, коли покупець погодився прийняти товар, обтяжений правами третіх осіб. Невиконання продавцем цього обов'язку дає покупцеві право вимагати зменшення ціни товару або розірвання договору купівлі-продажу, якщо не буде доведено, що покупець знав або повинен був знати про права третіх осіб на цей товар (ст. 460 ГК РФ);

2) якщо третя особа на підставі, що з'явилося до виконання договору купівлі-продажу, пред'явить до покупця позов про вилучення товару, покупець зобов'язаний залучити продавця до участі у справі, а продавець зобов'язаний вступити в цю справу на стороні покупця. Непритягнення покупцем продавця до участі в справі звільняє продавця від відповідальності перед покупцем, якщо продавець доведе, що, взявши участь у справі, він міг би запобігти вилученню проданого товару у покупця. Продавець, притягнений покупцем до участі в справі, але не взяв в ній участі, позбавляється права доводити неправильність ведення справи покупцем;

3) якщо за договором купівлі-продажу передачі підлягають товари у певному співвідношенні за видами, моделями, розмірами, кольорами або іншими ознаками (асортимент), продавець зобов'язаний передати покупцеві товари в асортименті, погодженому сторонами.

Якщо асортимент у договорі купівлі-продажу не визначений і в договорі не встановлено порядок його визначення, але із суті зобов'язання випливає, що товари мають бути передані покупцеві в асортименті, продавець має право передати покупцеві товари в асортименті, виходячи з потреб покупця, які були відомі продавцеві на момент укладення договору, або відмовитися від виконання договору (ст. 467 ГК РФ);

4) продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, якість якого відповідає договору купівлі- продажу. При відсутності в договорі купівлі-продажу умов щодо якості товару продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, придатний для цілей, для яких товар такого роду звичайно використовується. Якщо продавець при укладенні договору був поставлений покупцем до відома про конкретну мету придбання товару, продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, придатний для використання у відповідності з цими цілями. При продажу товару за зразком та (або) за описом продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, який відповідає зразку та (або) опису. Якщо законом або у встановленому ним порядку передбачені обов'язкові вимоги до якості продаваного товару, то продавець, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язаний передати покупцеві товар, який відповідає цим вимогам. За угодою між продавцем і покупцем може бути переданий товар, відповідний підвищеним вимогам до якості в порівнянні з обов'язковими вимогами, передбаченими законом або у встановленому ним порядку. Якщо законом, іншими правовими актами, обов'язковими вимогами державних стандартів або договором купівлі-продажу передбачено обов'язок продавця перевірити якість товару, переданого покупцеві (випробування, аналіз, огляд тощо), продавець повинен надати покупцеві докази здійснення перевірки якості товару. Порядок, а також інші умови перевірки якості товару, виробленої як продавцем, так і покупцем, повинні бути одними і тими ж. У випадках, коли порядок перевірки встановлено законом, іншими правовими актами, обов'язковими вимогами державних стандартів, порядок перевірки якості товарів, що визначається договором, має відповідати цим вимогам. Якщо порядок перевірки якості товару не встановлений, то перевірка якості товару проводиться відповідно до звичаїв ділового обороту або іншими звичайно застосовуваними умовами перевірки товару, що підлягає передачі за договором купівлі-продажу (ст. 469, 474 ГК РФ);

5) у разі, коли договором купівлі-продажу передбачено надання продавцем гарантії якості товару, продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, який повинен відповідати вимогам якості протягом певного часу, встановленого договором (гарантійного терміну). Гарантія якості товару поширюється і на всі складові його частини (комплектуючі вироби), якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу. Гарантійний строк починає текти з моменту передачі товару покупцеві, якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу. Якщо покупець позбавлений можливості використовувати товар, щодо якого договором встановлено гарантійний строк, за обставинами, що залежать від продавця, гарантійний строк не тече до усунення відповідних обставин продавцем (ст. 470, 471 ГК РФ);

6) законом або у встановленому ним порядку може бути передбачено обов'язок визначати термін, після закінчення якого товар вважається непридатним для використання за призначенням (строк придатності). Товар, на який встановлено строк придатності, продавець зобов'язаний передати покупцеві з таким розрахунком, щоб він міг бути використаний за призначенням до закінчення терміну придатності, якщо інше не передбачено договором (ст. 472 ГК РФ);

7) якщо договором купівлі-продажу передбачено обов'язок продавця передати покупцеві певний набір товарів у комплекті (комплект товарів), зобов'язання вважається виконаним з моменту передачі всіх товарів, включених до комплекту. Якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу або не випливає із суті зобов'язання, продавець зобов'язаний передати покупцеві всі товари, що входять до комплекту, одночасно (ст. 479 ГК РФ);

8) продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, що відповідає умовам договору купівлі-продажу щодо комплектності. У разі, коли договором купівлі-продажу не визначена комплектність товару, продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, комплектність якого визначається звичаями ділового обороту або іншими звичайно ставляться (ст. 478 ГК РФ);

9) якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу або не випливає із суті зобов'язання, продавець зобов'язаний передати покупцеві товар у тарі та (або) упаковці, за винятком товару, який за своїм характером не вимагає затаривания і (або) упаковки. Якщо договором купівлі-продажу не визначені вимоги до тари й упаковки, то товар повинен бути затарений і (або) упакований звичайним для такого товару способом, а за відсутності такого способом, який забезпечує схоронність товарів такого роду за звичайних умов зберігання і транспортування. Якщо у встановленому законом порядку передбачені обов'язкові вимоги до тари та (або) упаковці, то продавець, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язаний передати покупцеві товар у тарі та (або) упаковці, які відповідають цим обов'язковим вимогам (ст. 481 ГК РФ);

10) покупець зобов'язаний прийняти переданий йому товар, за винятком випадків, коли він має право вимагати заміни товару або відмовитися від виконання договору купівлі-продажу.

Якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або договором купівлі-продажу, покупець зобов'язаний вчинити дії, які відповідно до звичайно ставляться необхідні з його боку для забезпечення передання та одержання відповідного товару (ст. 484 ГК РФ);

11) покупець зобов'язаний оплатити товар за ціною, передбаченої договором купівлі-продажу, або, якщо вона договором не передбачена і не може бути визначена виходячи з його умов, за ціною, яка при порівнянних обставинах звичайно стягується за аналогічні товари, а також вчинити за свій рахунок дії, які відповідно до закону, іншими правовими актами, договором або звичайно ставляться необхідні для здійснення платежу. Коли ціна встановлена ??залежно від ваги товару, вона визначається за вагою нетто, якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу (ст. 485 ГК РФ);

 12) якщо договір купівлі-продажу передбачає, що ціна товару підлягає зміні залежно від показників, що зумовлюють ціну товару (собівартість, затрати тощо), але при цьому не визначено способу перегляду ціни, ціна визначається виходячи із співвідношення цих показників на момент укладення договору і на момент передачі товару. При простроченні продавцем виконання обов'язку передати товар ціна визначається виходячи із співвідношення цих показників на момент укладення договору і на момент передачі товару, передбачений договором (ст. 485 ГК РФ). 

 Відповідальність сторін 

 1. При вилученні товару в покупця третіми особами за підставами, що виникли до виконання договору купівлі-продажу, продавець зобов'язаний відшкодувати покупцеві понесені ним збитки, якщо не доведе, що покупець знав або повинен був знати про наявність цих підстав. Угода сторін про звільнення продавця від відповідальності у разі витребування придбаного товару у покупця третіми особами або про її обмеження недійсне (ст. 461 ГК РФ). 

 2. Якщо продавець відмовляється передати покупцеві проданий товар, покупець має право відмовитися від виконання договору купівлі-продажу (ст. 463 ГК РФ). 

 3. Якщо продавець не передає або відмовляється передати покупцеві стосуються товару приналежності або документи, які він повинен передати відповідно до закону, іншими правовими актами або договором купівлі-продажу, покупець має право призначити йому розумний строк для їх передачі. У разі, коли приналежності або документи, які стосуються товару, не передані продавцем у зазначений строк, покупець має право відмовитися від товару, якщо інше не передбачено договором (ст. 464 ГК РФ). 

 4. Якщо продавець передав на порушення договору купівлі-продажу покупцеві меншу кількість товару, ніж визначено договором, покупець має право, якщо інше не передбачено договором, або зажадати передати відсутню кількість товару, або відмовитися від переданого товару і від його оплати, а якщо товар оплачений, вимагати повернення сплаченої грошової суми (ст. 466 ГК РФ). 

 5. При передачі продавцем передбачених договором купівлі-продажу товарів в асортименті, що не відповідає договору, покупець має право відмовитися від їх прийняття і оплати, а якщо вони оплачені, зажадати повернення сплаченої грошової суми. При відмові від товарів, асортимент яких не відповідає умові договору купівлі-продажу, або пред'явлення вимоги про заміну товарів, що не відповідають умові про асортименті, покупець вправі також відмовитися від оплати цих товарів, а якщо вони оплачені, зажадати повернення сплаченої грошової суми. Товари, що не відповідають умові договору купівлі-продажу про асортимент, вважаються прийнятими, якщо покупець у розумний строк після їх отримання не повідомить продавця про свою відмову від товарів. Якщо покупець не відмовився від товарів, асортимент яких не відповідає договору купівлі-продажу, він зобов'язаний їх оплатити за ціною, погодженою з продавцем. У разі, коли продавцем не вжито необхідних заходів щодо погодження ціни в розумний строк, покупець оплачує товари за ціною, яка в момент укладення договору при порівнянних обставинах звичайно стягувалася за аналогічні товари. Якщо продавець передав покупцеві поряд з товарами, асортимент яких відповідає договору купівлі-продажу, товари з порушенням умови про асортименті, покупець має право за своїм вибором: 

 а) прийняти товари, що відповідають умові про асортименті, і відмовитися від решти товарів; 

 б) відмовитися від усіх переданих товарів; 

 в) вимагати замінити товари, що не відповідають умові про асортимент, товарами в асортименті, передбаченому договором; 

 г) прийняти всі передані товари (ст. 468 ГК РФ). 

 6. Якщо недоліки товару не були застережені продавцем, покупець, якому переданий товар неналежної якості, має право за своїм вибором вимагати від продавця: 

 а) пропорційного зменшення ціни; 

 б) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк; 

 в) відшкодування своїх витрат на усунення недоліків товару. 

 У разі істотного порушення вимог до якості товару (виявлення непереборних недоліків, недоліків, які не можуть бути усунені без невідповідних витрат або витрат часу, чи виявляються неодноразово, або виявляються знову після їх усунення, та інших подібних недоліків) покупець має право за своїм вибором: 

 а) відмовитися від виконання договору купівлі-продажу і зажадати повернення сплаченої за товар грошової суми; 

 б) вимагати заміни товару неналежної якості товаром, відповідним договором (ст. 475 ГК РФ). 

 7. Продавець відповідає за недоліки товару, якщо покупець доведе, що недоліки товару виникли до його передачі покупцеві або з причин, які існували до цього моменту. У відношенні товару, на який продавцем надана гарантія якості, продавець відповідає за недоліки товару, якщо не доведе, що недоліки товару виникли після його передачі покупцеві внаслідок порушення покупцем правил користування товаром або його зберігання, або дій третіх осіб, випадку або непереборної сили (ст. 476 ГК РФ). 

 При цьому покупець має право пред'явити вимоги, пов'язані з недоліками товару, за умови, що вони виявлені в строки, встановлені законом або договором. Закон визначив, що якщо на товар не встановлено гарантійний строк або строк придатності, вимоги, пов'язані з недоліками товару, можуть бути пред'явлені покупцем за умови, що недоліки проданого товару були виявлені в розумний строк, але в межах двох років з дня передачі товару покупцеві або в межах більш тривалого терміну, коли такий термін встановлений законом або договором купівлі-продажу. Строк для виявлення недоліків товару, що перевозився або відправлення поштою, обчислюється з дня доставки товару в місце його призначення. Якщо на товар встановлено гарантійний строк, покупець має право пред'явити вимоги, пов'язані з недоліками товару, при виявленні недоліків протягом гарантійного терміну. У разі, коли на комплектуючий виріб у договорі купівлі-продажу встановлено гарантійний строк меншої тривалості, ніж на основний виріб, покупець має право пред'явити вимоги, пов'язані з недоліками комплектуючого виробу, при їх виявленні протягом гарантійного строку на основний виріб. Якщо на комплектуючий виріб у договорі встановлено гарантійний строк більшої тривалості, ніж гарантійний строк на основний виріб, покупець має право пред'явити вимоги, пов'язані з недоліками товару, якщо недоліки комплектуючого виробу виявлені протягом гарантійного строку на нього, незалежно від закінчення гарантійного строку на основний виріб. У відношенні товару, на який встановлений строк придатності, покупець має право пред'явити вимоги, пов'язані з недоліками товару, якщо вони виявлені протягом строку придатності товару. У випадках, коли передбачений договором гарантійний термін складає менше двох років і недоліки товару виявлені покупцем після закінчення гарантійного терміну, але в межах двох років з дня передачі товару покупцеві, продавець несе відповідальність, якщо покупець доведе, що недоліки товару виникли до передачі товару покупцеві або з причин, які існували до цього моменту (ст. 477 ГК РФ). 

 8. У разі передачі некомплектного товару покупець має право за своїм вибором вимагати від продавця: 

 а) пропорційного зменшення ціни; 

 б) доукомплектування товару в розумний строк. 

 Якщо продавець у розумний строк не виконав вимоги покупця про доукомплектування товару, покупець має право за своїм вибором: 

 а) вимагати заміни некомплектного товару на комплектний; 

 б) відмовитися від виконання договору купівлі-продажу і зажадати повернення сплаченої грошової суми (ст. 480 ГК РФ). 

 9. У випадках, коли підлягає затарювання і (або) упаковці товар передається покупцеві без тари та (або) упаковки або в неналежній тарі та (або) упаковці, покупець має право вимагати від продавця затарить і (або) упакувати товар або замінити неналежну тару та (або ) упаковку, якщо інше не випливає з договору, істоти зобов'язання чи характеру товару (ст. 482 ГК РФ). 

 10. У випадках, коли покупець на порушення закону, інших правових актів або договору купівлі-продажу не приймає товар або відмовляється його прийняти, продавець має право вимагати від покупця прийняти товар або відмовитися від виконання договору (ст. 484 ГК РФ). 

 Для притягнення до відповідальності покупець зобов'язаний сповістити продавця про порушення умов договору купівлі-продажу щодо кількості, асортименті, якості, комплектності, тари та (або) про упаковку товару в термін, передбачений законом, іншими правовими актами або договором, а якщо такий строк не встановлено , в розумний строк після того, як порушення відповідної умови договору повинно було бути виявлено виходячи з характеру і призначення товару. 

 У разі невиконання правила продавець має право відмовитися повністю або частково від задоволення вимог покупця про передачу йому потрібної кількості товару, заміну товару, який відповідає умовам договору купівлі-продажу про якість або про асортимент, про усунення недоліків товару, про доукомплектування товару або про заміну некомплектного товару комплектним, про затаривании і (або) про упаковку товару або про заміну неналежною тари і (або) упаковки товару, якщо доведе, що невиконання цього правила покупцем спричинило неможливість задовольнити його вимоги або спричиняє для продавця несумірні витрати в порівнянні з тими, які він поніс б, якби був своєчасно сповіщений про порушення договору (ст. 483 ГК РФ). 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =