загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління проектами >
« Попередня Наступна »
І. І. Мазур, В. Д. Шапіро, Н. Г. Ольдерогге. Управління проектами, 2010 - перейти до змісту підручника

16.1. ВИМІР ПРОГРЕСУ І АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ

загрузка...

Зібрані дані використовуються для розрахунку прогресу виконання робіт проекту за показниками [1-3, 9 - 14]:?

Час;?

Вартість;?

Якість;?

Організація проекту;?

Зміст робіт.

Питання контролю вартості проекту розглянуті в главі 15.

Для вимірювання прогресу можуть використовуватися різні шкали в залежності від специфіки виконуваної роботи, наприклад:

Вимірні роботи, для яких можуть визначатися дискретні прирощення у відповідності з певним графіком виконання, завершення яких призведе до конкретних матеріальних результатів.

Роботи впливу, які не можна розбити на дискретні заплановані прирости - роботи, типу підтримки і керівництва проектом, лобіювання у владних структурах і т. д.

Контроль прогресу в реалізації проекту - це порівняння запланованих і реалізованих до відповідного терміну проміжних або кінцевих результатів.

З моменту початку виконання проекту завдання оцінки фактичних параметрів робіт і порівняння їх із запланованими стає основним обов'язком менеджера. Фіксація вихідного плану необхідна для відстеження процесу його виконання та виявлення майбутніх проблем. Планові показники мають бути затверджені відповідними керівними органами та документально оформлені до початку робіт.

Для обліку фактичних даних і систематичного оновлення інформацій про стан проекту повинна бути прийнята процедура оновлення. Зазвичай організація одночасно виконує кілька проектів, що знаходяться на різних стадіях завершеності. Положення може ускладнитися тим, що менеджери проектів, ключові ресурси або співробітники знаходяться в різних місцях і віддалені один від одного. При створенні процедур оновлення проекту повинні враховуватися всі істотні обставини. Їх можна уточнити, відповідаючи на питання, подібні наступним:

Про Які саме дані необхідно збирати і яким чином? ?

Як часто слід оновлювати розклад проекту? ?

Ресурси використовуються місцеві або привізні? А Про У яких підрозділах проекту (в яких пакетах робіт) використовуються ресур?

Хто саме в кожному підрозділі збиратиме інформацію для оо лення розкладу? ?

Кому і коли необхідно надавати останні дані? "" »« По-Ш Які звіти необхідні після кожного оновлення і що треба аіалі V

вать в першу чергу? * А.

Фактична інформація з виконання робіт не робить впливу зовий (директивний план; за визначенням, базовий план є осн Для вимірювання прогресу. Базовий план повинен бути незмінним і викорис ся для порівняння з поточним станом у звітах.

Терміни закінчення робіт є найбільш очевидними для контролю та аналізу.

Якщо були виявлені затримки в роботах критичного шляху або в досягненні ключових віх проекту, то, швидше за все, весь проект буде затриманий на відповідний термін.

Фактична інформація використовується для складання нових графіків, що базуються на реальних даних. Для кожної роботи оцінюється її стан (початок, закінчення, яка виконана тривалість і залишається тривалість), обчислюються нові тривалості для виконуваних робіт. Ці нові тривалості, які можуть бути довше або коротше тривалості за базовим планом, переміщують всі послідовні роботи за графіком, і це тягне зміну дат робіт, які ще не розпочато. Цей процес зазвичай призводить до нової дати завершення проекту.

Після отримання першого ж звіту з фактичними даними виходить два графіка робіт: базовий графік і поточний графік, що включає вплив останніх фактичних даних (рис. 16.3.0. Основна робота з визначення стану проекту полягає в порівнянні цих двох планів.

Опис роботи

Проектування прибудов до будівлі

Визначення вимог системи

Проектування системи

Підготовка креслень контрольно-вимірюв. приладів

Підготовка креслень системи, контролера

Розгляд та затвердження проектів

Затвердження проекту системи

Підготовка

Рассм-е і затвердження контр.-ізмер.оборудованія

на контр.-вимір. обладнання

Підготовка майданчика

Початок установки

Розгляд зразків цегли

Підготовка заявок на системи, контролер Рис. 16.3.1. Порівняння базового та поточного графіків

На цьому малюнку по кожній роботі верхня лінія відображає поточний графік, нижня базовий. Праворуч від ліній вказані розбіжності в днях по раннім початку і закінчення, відповідно. Й1 ^ Т1 '^, гим, що звіт по відсотку завершення часто не дає розробнику поліз-та інформації з прогресу в роботі - наприклад, як у випадку робіт, які 80% завершеності, а потім залишилася частина робіт виконується в тече-ие ЕДл АБО більше від загального часу їх виконання. З іншого боку, звіт виконаної тривалості дає можливість оцінити час, витрачений виконання роботи, але не розглядає, скільки додаткових зусиль посетіт7 * 51 ДЛЯ? Завершенням-Для забезпечення повноцінної підтримки прийняття Ниу розробник повинен використовувати комплекс методів і набір стандарт-звітів, що забезпечують його значущою інформацією, чих пЩаЯ ПР ° ^ ° лжітельность роботи завжди дорівнює сумі вже минулих рабо-періодів до даної датою та оцінки числа необхідних майбутніх робочих пе -

риодов. Це вірно для тимчасових оцінок, і та ж основа застосовується для ресурсних і вартісних оцінок.

Виконана тривалість + залишилася тривалість (оцінка) ~ (переглянута) загальна тривалість.

Використання методів планування тимчасових параметрів проекту дозволяє легко перерахувати дати закінчення всіх робіт.

Виконання та витрачений час є досить інформативними показниками, так як часто існує значна невідповідність між кількістю часу, який проект або робота використовували до поточної дати, і дійсними результатами, ступенем завершеності роботи. Було розроблено багато різних методик для аналізу ступеня виконання робіт по відношенню до витраченому часу.

Підходи, засновані на обсязі фактичної реалізації, замінюють лінійну процедуру (засновану на використанні лінійних функцій) підрахунку термінів завершення робіт на аналіз ступеня досягнення цілей, заснований на зіставленні витраченого часу і виконаних при цьому обсягах робіт. Метод починається з розбиття робіт на проміжні результати і віхи, які є достатньо детальними для того, щоб мати чітке і достовірне уявлення про стан виконання робіт. Основні віхи не повинні відстояти один від одного далі, ніж на два чи три місяці, а пакети робіт, пов'язані з отриманням будь-якого результату, не повинні бути довше декількох тижнів (при необхідності навіть вимірюватися в годинах). Розробник визначає оптимальне розташування для таких контрольних точок, виходячи із специфіки проекту.

У процесі виконання проекту проводиться аналіз стану проекту за фактом, приймаючи в розрахунок повністю закінчені роботи, досягнуті проміжні результати, а також піддаються виміру та оцінки завершеності роботи, що знаходяться в процесі виконання.

Оцінки виконаним і майбутнім обсягами робіт також можуть бути корисні для:

Про перегляду оцінок тривалостей робіт;?

Визначення причин затримок;

Про вартісного аналізу на основі факту.

Перегляд оцінок тривалостей робіт проводиться, якщо на стадії планування використовувалися помилкові оцінки для визначення тривалостей робіт на основі їх обсягу, це неминуче проявиться у звітах про фактичне виконання. У даному разі оцінки тривалостей повинні бути переглянуті.

Визначення причин затримок проводиться на основі спільного аналізу відхилень від плану за часом і виконаним обсягам робіт, що може дати неджеру початкові ідеї про причини затримок. Таблиця 16.3.1 показує зави * мости між можливими причинами відхилень і показниками проекту по ср кам і обсягами робіт. Таблиця 16.3.1. Визначення причин затримок шляхом порівняння обсягу робіт і лат яапеошення Дати завершення вчасно Дати завершення з задержкой___ Обсяг робіт відповідає плану Немає проблем Зовнішні затримки

Внутрішні організаційно Турпен ГГРММ - Обсяг робіт вище запланованого Невеликі помилки в оцінках Серйозні помилки в оцінках Зміни в змісті раоо! Проблеми якості (виправлення недоліків) Основні показники, які використовуються для аналізу стану проекту з вр ні та обсягом робіт, представлені в таблиці 16.3.2. Таблиця 16.3.2. Показники часових параметрів і обсягів робіт Показник Показник, формула розрахунку Планова тривалість Тривалість роботи, прийнята в базовому плані Плановий обсяг робіт Обсяг робіт, прийнятий в базовому плані Планова кінцева дата Дата закінчення роботи, прийнята в базовому плані Планова початкова дата Дата початку роботи, прийнята в базовому плані Обсяг робіт Вводиться для робіт з фіксованим обсягом і розраховується для робіт з фіксованою тривалістю Поточна дата Дата, на яку є фактична інформація вичерпати часу,% - процентне вираження виконаної частини роботи (відносна частина витраченого часу) (Поточна дата - Початкова дата) / Тривалість Затримка дати завершення Планова кінцева дата - фактична Кінцева дата Вільний тимчасової резерв - час, на який може бути затримана робота без затримки раннього початку всіх наступних за нею робота Дата раннього початку наступної роботи - Дата раннього закінчення поточної роботи Відсоток виконання Призначається для детальних робіт.

Для укрупнених робіт обчислюється на основі обраного користувачем коефіцієнта зважування Оцінка часу до завершення роботи Оцінка загальної тривалості роботи - оцінка повної тривалості роботи, що базується на поточних результатах Тривалість виконаних робіт + Оцінка часу до завершення Оцінка загального обсягу робіт - Оцінка повного обсягу по роботі, що базується на поточних результатах Оцінка дати завершення - оцінка дати закінчення роботи Дата початку + Оцінка загальної тривалості Поточний відсоток відпрацьованого часу - показує, наскільки близькі дійсно витрачений на роботу час і початкові оцінки Витрачене час / Планова тривалість Фактичний виконаний обсяг (до поточного Моменту ') Фактичне дане Оцінка обсягу до завершення - оцінка залишилася до завершення частині обсягу, що базується на текутттіу п ^ тати Оцінка загального обсягу - Фактично виконаний обсяг Повний резерв - час, на який може оить затримана дата завершення роботи без затримки планового терміну да першіння проекту Раннє (пізніше) закінчення - Раннє (пізніше) початок Відносний повний резерв Повний резерв / Планова тривалість 16.2.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =