Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Менеджмент в галузі >
« Попередня Наступна »
Ч.Б. Аламанова, І.А. Арамян, А. Ашіраліев та ін Системний менеджмент в засобах масової інформації: Навчальний посібник / - Б.:. - 262 с. , 2006 - перейти до змісту підручника

1.5.Современние тенденції в менеджменті

загрузка...

Друга світова війна послужила каталізатором подальшого прискореного розвитку теорії та практики процесів управління. Надзвичайно складні проблеми підтримки добробуту всього світу спонукали вчених і менеджерів до подальших вишукувань, впровадженню більш складних методів керівництва. Менеджмент став розглядатися як наука. Новий напрямок відрізнялося від попередніх широким застосуванням у прийнятті управлінських рішень математичних та статистичних методів і інших кількісних дисциплін.

Під час війни були створені групи, що включають математиків, фізиків та інших вчених, покликані вирішувати проблеми, які часто зводилися до завдань швидкого і ефективного переміщення матеріальних і людських ресурсів (досить актуальним і для великих комерційних організацій) . Згодом результати діяльності цих груп послужили фундаментом нової концепції менеджменту, що одержала популярність як дослідження операцій (побудова математичних моделей і застосування інших методів кількісного аналізу для вирішення проблем управління).

Під операційним менеджментом сьогодні розуміють область управління, безпосередньо пов'язану з процесами і технологіями виробництва товарів і послуг. Для вирішення виробничих завдань фахівці з операційного менеджменту широко використовують математичні методи, і насамперед прогнозування, моделювання запасів. Системний менеджмент в засобах масової інформації 29 лінійне і нелінійне програмування, теорію масового обслуговування, побудова графіків виробництва, моделювання, аналіз беззбитковості.

Щодо нової областю менеджменту є інформаційні технології (ІТ), найчастіше представлені у формі управлінських інформаційних систем. Дані системи покликані своєчасно і ефективно (з точки зору витрат) забезпечувати менеджерів необхідними їм даними і відомостями. Останнім часом в організаціях впроваджуються і такі ІТ, як внутрішні і міжкорпоративні комп'ютерні мережі, а також різне програмне забезпечення, за допомогою якого менеджери можуть визначати майбутні витрати, планувати і контролювати виробництво, управляти проектами, розподіляти ресурси, складати календарні плани.

У більшості сучасних організацій є відділи, які складаються з фахівців з ІТ, які вирішують всілякі, що допускають застосування кількісного аналізу, завдання.

Менеджмент за своєю природою є складним і динамічним процесом. Деякі розглянуті нами елементи різних напрямків, концепцій, підходів широко використовуються і донині. Превалирующими залишаються принципи гуманістичного менеджменту, але й вони зазнають останнім часом істотні зміни. Трьома основними доповненнями до цих принципів є концепція сполучених обставин, управління тотальним якістю, теорія систем.

Концепція сполучених обставин

У класичному менеджменті панувала ідея універсальності: передбачалося, що ефективна в якійсь організації концепція управління (будь то стиль лідерства чи бюрократична структура) буде не менше

ровал і опублікував на сайті: PRESSI (HERSO N] 30 Системний менеджмент в засобах масової інформації дієва і в іншій. У системі освіти набули поширення альтернативні погляди, або принцип конкретних ситуацій, коли виникли в певний момент часу в організації чинники розглядаються як унікальні. Але універсальних принципів не існує, а навчання менеджменту передбачає аналіз великого числа всіляких ситуацій. У кожному новому випадку менеджер повинен прийняти рішення про застосування найбільш ефективних впливів.

Концепція сполучених обставин об'єднує ці дві ідеї і доповнює принципи гуманістичного менеджменту. Її прихильники дотримуються думки про те, що успішне вирішення виникаючих в організаціях проблем залежить від здатності менеджерів ідентифікувати основні характеристики ситуації, що склалася (рис. 1.1). Практичне застосування ідеї універсальності загрожує, наприклад, тим, що система управління, що прекрасно зарекомендувала себе у сфері телекомунікацій, виявляється неефективною у сфері друкованих ЗМІ. Відповідно ж до концепцією сполучених обставин дієві в певній ситуації методи аж ніяк не обов'язково демонструють настільки ж високі результати в інших умовах. Таким чином, відповідно до розглянутої нами концепцією завдання менеджерів полягає в ідентифікації визначальних конкретну ситуацію обставин. Знання менеджерами найбільш важливих елементів своїх організацій дозволяє їм виробити найбільш адекватні обставинам рішення.

Найважливішими сполученими обставинами будь-якої виробничої компанії є галузь, нові технології, культури різних країн. Наприклад, практика менеджменту в двох різних галузях, бурхливо розвивається і стабільною, буде абсолютно різною.

Системний менеджмент в засобах масової інформації

31

Ідея унікальності

Ідея універсальності

Концепція

сполучених

обставин

? Організаційні феномени укладаються

в логічні структури

? У близьких за характером ситуаціях менеджери розробляють

і здійснюють схожі дії

Рис. 1.1 Менеджмент і концепція сполучених

обстоятелен ьств

Комплексне управління якістю

На розробці методів підвищення якості товарів в Японії істотно позначилося посилився після Другої світової війни вплив США. Ідеї ??«батька управління якістю» Едварда Демінга були висміяна в Америці, але отримали широке визнання в Японії, де вони були модифіковані і допомогли перетворити розорену війною країну в одну з найбільш економічно розвинених держав світу. Втім, сучасні японські методи управління якістю значно відрізняються від первинної моделі, так як припускають не тільки тестування якості готової продукції, але і більш високу ступінь залучення працівників у процес праці, що передбачає усунення самих причин можливих проблем з якістю товарів і послуг.

Концепція комплексного управління якістю отримала широке поширення в 1980 - 1990-х рр.. Вона включає методи менеджменту, спрямовані на надання споживачам можливості купувати найбільш якісні товари, коли якість розглядається як основний пріоритет усіма співробітниками, всіма функціями всередині компанії. При цьому працівники, безпосередньо

ровал і опублікував на сайті: PRESSI (HERSO N]

Системний менеджмент в засобах масової інформації

контактують з клієнтами, є найбільш активними учасниками процесу. В управлінні якістю виділяють чотири основні елементи: залучення працівників, фокусування уваги на покупцях, контрольні порівняння та постійні оновлення.

Залучення працівників означає, що в процесі контролю якості беруть активну участь всі співробітники. Увага всіх працівників сфокусовано на покупцях: читачів, слухачів, глядачів, що працюють на принципах комплексного управління якістю (TQM) компанії приділяють величезну увагу ідентифікації потреб і очікувань покупців. Контрольними порівняннями (бенчмаркингом) називають процес зіставлення компанією досягнутих в різних видах діяльності результатів з досягненнями конкурентів і використання отриманих даних для удосконалення методів праці. Під постійними вдосконаленнями розуміють проведення невеликих, поступових змін у всіх сферах діяльності організації, причому не в окремі періоди, а перманентно. Не можна сказати, що TQM швидко приводить до успіху, однак багато всесвітньо відомі організації, змогли з його допомогою домогтися приголомшливих результатів у підвищенні продуктивності, якості товарів, рівня сервісу і ступеня задоволення покупців. TQM відіграє важливу роль і в управлінні сучасними організаціями. Багато компаній, демонструючи свою прихильність ідеям TQM, ставлять перед собою дуже високі цілі і їх домагаються.

Теорія систем

Система - це набір взаємопов'язаних елементів або частин, спрямованих до досягнення спільної мети і функціонують як єдине ціле. Система отримує якісь ресурси із зовнішнього середовища, трансформує їх і повертає нові ресурси у зовнішній світ. Відповідно Системний менеджмент в засобах масової інформації 33 з теорією систем діяльність організації описується в термінах вхідних ресурсів, процесу трансформації, що виходять ресурсів, зворотного зв'язку і зовнішнього середовища (рис. 1.2). Вхідні ресурси - це матеріали, фінанси, люди, інформація та інші ресурси, що використовуються у виробництві товарів і послуг. Під процесом трансформації розуміється використання менеджментом організації виробничих технологій для перетворення вхідних ресурсів у вихід, тобто готові товари та послуги. Зворотній зв'язок - це інформація про отримані організацією результати, багато в чому визначальна подальший вибір вхідних ресурсів.

Зовнішнє середовище

Рис. 1.2 Системний погляд на організацію

Зовнішнє середовище організації включає розглянуті вище соціальні, політичні та економічні сили.

Ровал і опублікував на сайті: PRESSI (HERSO N] 34 Системний менеджмент в засобах масової інформації Деякі ідеї теорії систем, і насамперед такі наукові категорії, як відкрита і закрита система, ентропія, синергізм і взаємозалежність підсистем, справили значний вплив на управлінське мислення.

Функціонування відкритої системи передбачає її взаємодія з зовнішнім середовищем; закритій системі цього не потрібно. У класичному і післявоєнне науковому менеджменті організації зазвичай розглядалися як закриті системи, що дозволяє спростити проблему і ефективно використовувати методи кількісного аналізу (відсутність зовнішніх впливів). Очевидно, що насправді кожна організація є відкритою системою, а ігнорування факторів зовнішнього середовища може стати однією з причин її фіаско.

Ентропія - універсальна властивість всіх систем, що відображає їх тенденцію до поступового «виснаження» і смерті. У відсутність надходять із зовнішнього середовища ресурсів та енергії система рано чи пізно «гине». Організації повинні здійснювати безперервний моніторинг середовища, в якій вони перебувають, підлаштовуватися до в ній змін і постійно знаходити нові ресурси. Завдання менеджменту полягає в організації таких взаємодій компанії і середовища, які дозволяють зменшити ентропію.

Синергія означає, що система як єдине ціле дає більший вихід, ніж кожен її елемент окремо. Організація припускає появу нових, раніше не існували функцій - управління, виробництва, координації дій. Підрозділи організації, працюючи спільно, можуть домогтися більшого, ніж якби вони вели самостійну діяльність.

Поняття підсистем застосовується щодо частин єдиної системи, функціонування яких залежить один від одного, коли зміна якогось одного елемента Системний менеджмент в засобах масової інформації 35 організації неминуче зачіпає і інші. Управління організацією здійснюється як впливу на єдине ціле. Менеджери повинні чітко усвідомлювати взаємозв'язок всіх систем своєї компанії. Рішення, які не враховують впливу на підсистеми, приймаються лише в крайніх випадках. Наприклад, компанія Вісктап Laboratories International впровадила систему обміну знаннями під назвою K'Netix, щоб, по-перше, об'єднати розкиданих по всьому світу співробітників єдиної комп'ютерної мережею, а по-друге, задіяти в кожній конкретній трансакції весь науковий потенціал. Правда, для впровадження системи довелося змінити організаційну структуру, робочі завдання, робочі процеси і навіть культурні цінності. На зміну вертикальної ієрархії прийшла скоординована командна діяльність. Раніше в Вісктап заохочувалося накопичення інформації, тепер же на перший план вийшла нова цінність: обмін відомостями. В силу взаємопов'язаності підсистем організації на здійснення змін подібного роду може піти досить багато часу. Система - це ціле, створене з частин та елементів, для цілеспрямованої діяльності.

Ознаки системи: безліч елементів, єдність головної мети для всіх елементів, наявність зв'язків між ними, цілісність і єдність елементів, структура і ієрархічність, відносна самостійність, чітко виражене управління.

Властивості систем:

- система прагне зберегти свою структуру (це властивість грунтується на об'єктивному законі організації - закон самозбереження см.гл.2);

 - система має потребу в управлінні (існує набір потреб людини, суспільства і великого соціуму); 

 ровал і опублікував на сайті: PRESSI (HERSO N] 

 Системний менеджмент в засобах масової інформації 

 - у системі формується складна залежність від властивостей входять до неї елементів і підсистем (система може мати властивості, що не властивими її елементам, і може не мати властивостей своїх елементів) Наприклад, при колективній роботі у людей може виникнути ідея, яка б не прийшла в голову при індивідуальній роботі. 

 Кожна система має вхідний вплив, систему обробки, кінцеві результати і зворотний зв'язок (рис. 1.3). 

 Система 

 Вхід 

 Обробка вхідного впливу 

 Зворотній зв'язок 

 Внешняясреда -? 

 Рис. 1.3 Схема функціонування системи 

 Класифікація систем може бути проведена за різними ознаками, проте основною є угруповання їх у трьох підсистемах: технічній, біологічної та соціальної.

 Технічна підсистема обладнання, комп'ютери та інші працездатні вироби, що мають інструкції для користувача. Набір рішень у технічній системі обмежений і наслідки рішень зазвичай зумовлені. Наприклад, порядок включення і роботи з комп'ютером, теле-і радіоапаратурою. Такі рішення носять формалізований характер і виконуються в строго певному порядку. Професіоналізм фахівця, що приймає рішення Системний менеджмент в засобах масової інформації 37 в технічній системі, визначає якість прийнятого і виконаного рішення. Наприклад, висококваліфікований оператор може ефективно використовувати ресурси відеокамери і створювати якісний відеопродукт, а некваліфікований - може зіпсувати відеоматеріал і відеоапаратуру. 

 Біологічна підсистема включає флору і фауну планети, у тому числі щодо замкнуті біологічні підсистеми, наприклад мурашник, людський організм і ін Ця підсистема володіє великою різноманітністю функціонування, ніж технічна. Набір рішень у біологічній системі також обмежений через повільного еволюційного розвитку тваринного і рослинного світу. Проте, наслідки рішень в біологічних підсистемах часто виявляються непередбачуваними. Наприклад, репортажі про екологічні змінах; рішення головного редактора про включення рубрик з життя флори і фауни. Рішення в таких підсистемах припускають розробку кількох альтернативних варіантів рішень і вибір кращого з них за якимись ознаками. Професіоналізм фахівця визначається його здатністю знаходити найкраще з альтернативних рішень, тобто він повинен правильно відповісти на питання: що буде, якщо ... 

 Соціальна (суспільна) підсистема характеризується наявністю людини в сукупності взаємозалежних елементів. Як характерні приклади соціальних підсистем можна навести сім'ю, виробничий колектив, неформальну організацію і навіть одного окремої людини (самого по собі). Ці підсистеми істотно випереджають біологічні за різноманітністю функціонування. Набір рішень у соціальній підсистемі характеризується великим динамізмом як у кількості, так і в засобах і методах реалізації. Це пояснюється високим темпом зміни свідомості людини, а також 

 ровал і опублікував на сайті: PRESSI (HERSO N] 

 Системний менеджмент в засобах масової інформації 

 нюансів у її реакціях на однакові й однотипні ситуації. 

 Перераховані види підсистем володіють різним рівнем невизначеності (непередбачуваності) в результатах реалізації рішень (рис. 1.4). 

 Технічна 

 Біологічна ^ Соціальна 

 Рис. 1.4 Співвідношення невизначеностей в діяльності різних підсистем 

 Невипадково у світовій практиці легше отримати статус професіонала в технічній підсистемі, значно важче - в біологічній і надзвичайно важко-в соціальній. 

 Можна навести дуже великий список загальновизнаних операторів, значно менше - видатних журналістів, на пальцях можна перерахувати видатних керівників ЗМІ. 

 Соціальна система може включати біологічну та технічну підсистеми, а біологічна - технічну (рис. 1.5). Соціальна підсистема (людина суб'єкт і об'єкт) Біологічна підсистема (людина об'єкт управління) Технічна підсистема (людина в ній відсутній) Рис. 1.5 Взаємодія підсистем 

 Системний менеджмент в засобах масової інформації 

 39 

 Крім вищеназваних, системи мають наступну класифікацію: 

 - штучні та природні, 

 - детерміновані та стохастичні, 

 - жорсткі і м'які. 

 Надалі кожен підвид системи будемо називати також системою зважаючи великого набору організацій, що включаються в них. 

 Штучні системи створюються людиною для реалізації заданих програм або цілей. Наприклад, редакція, друкарня. Центр ЗМІ та ін 

 Природні системи створюються природою, людиною, а, можливо, і Богом для реалізації цілей світового існування. Наприклад, система світобудови, циклічна система землекористування, мурашник. 

 Відкриті системи характеризуються відкритим характером зв'язків із зовнішнім середовищем і сильною залежністю від неї. Наприклад, комерційні фірми, засоби масової інформації. 

 Закриті системи характеризуються переважно внутрішніми зв'язками і створюються для задоволення потреб свого персоналу і засновників. Наприклад, профспілки, політичні партії, сім'я на Сході. 

 Детерміновані (передбачувані) системи функціонують за заздалегідь заданими правилами, із заздалегідь визначеним результатом. Наприклад, навчання студентів в інституті, випуск газети. 

 Стохастичні (ймовірні) системи характеризуються важко передбачуваними вхідними впливами зовнішнього та (або) внутрішнього середовища і вихідними результатами. Наприклад, дослідницькі підрозділи, підприємницькі компанії, спеціальні випуски, репортажі. 

 М'які системи характеризуються високою чутливістю до зовнішніх впливів, а внаслідок цього 

 ровал і опублікував на сайті: PRESSI (HERSO N] 40 Системний менеджмент в засобах масової інформації - Слабкою стійкістю. Наприклад, інформаційно-політичні програми, нові організації, людина при відсутності твердих життєвих цілей. 

 Жорсткі системи - це зазвичай авторитарні, засновані на високому професіоналізмі невеликої групи керівників, організації. Такі системи володіють великою стійкістю до зовнішніх впливів і слабо реагують на незначні впливи. Наприклад, державні ЗМІ 

 Крім того, системи можуть бути простими і складними, активними і пасивними. 

 Кожна організація повинна володіти всіма ознаками системи. Випадання хоча б одного з них неминуче призводить організацію до ліквідації. Таким чином, системний характер організації - це необхідна умова її діяльності. Проаналізуємо далі, до чого може привести організацію відсутність даних ознак системи (табл. 1.4). Таблиця 1. 4. Можливі результати при порушенні цілісності 

 системи Отсутствующе й ознака Можливий результат у діяльності організації Безліч елементів Брак ресурсів, не всі складові технологічного процесу є в наявності Єдність головної мети у всіх елементів Відсутність єдиної згуртованої команди Зв'язки між елементами системи Кожен елемент організації буде відокремлений від загальної справи (немає можливості прояву закону синергії) Системний менеджмент в засобах масової інформації 41 Відносна самостійність елементів системи (стосується персоналу) Відсутність можливості прояву творчого підходу (не реалізується потреба в самовираженні, самовияву) Чітко виражене управління Наявність хаосу і анархії у виробничій діяльності Системний підхід вимагає найбільших витрат ресурсів і часу, але доцільність його використання обумовлюється мінімальною похибкою в результаті прийняття управлінських рішень. 

 Сучасний менеджмент в тій чи іншій мірі включає всі розглянуті в цій главі ідеї та підходи. Однак за останні десять з невеликим років світ змінився до невпізнання. Тому багато організацій переходять на нові методи управління, що дозволяють відповідати вимогам зовнішнього середовища і запитам споживачів. В даний час в менеджменті виділяються тенденції переходу до навчається організації 

 Навчається організація 

 Концепція організації, що навчається здобула популярність в ділових колах після виходу в світ книги Пітера Сенге «П'ята дисципліна: мистецтво і практика навчаються організацій». Вчений описує в ній організаційні зміни, здійснення яких допомогло б компаніям адаптуватися в умовах все більш хаотичного світу. Його ідеї отримали розвиток і поступово перетворилися на характеристики самої організації. Взагалі кажучи, єдиної думки про те, що ж таке навчається організація, не існує. Швидше мається на увазі установка або теорія, що відображає перспективи розвитку організації. 

 До студіюючої може бути віднесена організація, всі члени якої беруть участь в ідентифікації та вирішенні 

 ровал і опублікував на сайті: PRESSI (HERSO N] 42 Системний менеджмент в засобах масової інформації проблем, що дає їй можливість постійно експериментувати, змінюватися і вдосконалюватися, а значить, розвивати здібності до зростання, навчання та досягнення поставлених цілей. У такій організації все підпорядковане вирішення проблем, тоді як ідея традиційної організації полягає в підвищенні ефективності. У навчається організації всі працівники, по-перше, ідентифікують виникаючі проблеми (наприклад, в розумінні потреб читачів, радіослухачів, телеглядачів) і, по-друге, вирішують їх, тобто діють так, щоб знайти унікальні способи подолання перешкод. 

 Створення навчається компанії вимагає зміни всіх підсистем організації. Головними умовами розвитку безперервного організаційного навчання є: командна структура, наділення працівників владою і усуспільнення інформації (рис. 1.6). 

 Командна структура 

 Наділені 

 Відкрита інформація 

 працівники 

 Рис. 1.6. Елементи організації, що навчається 

 Командна структура. У навчається організації підкреслюється цінність взаємодії та комунікацій різних відділів та рівнів ієрархії. «Цеглинок», з яких будується така організація, є самоврядні команди. Вони формуються із співробітників різних спеціальностей, які спільно працюють над виконанням одних і тих же завдань або мінливих Системний менеджмент в засобах масової інформації 43 місцями і в кінцевому підсумку повністю «обслуговуючих» один товар або послугу (програми, рубрики). Традиційні завдання менеджменту виконуються на нижніх рівнях організації: команди найчастіше самі займаються навчанням, забезпеченням безпеки, календарним плануванням, вибором методів роботи та оплати праці, а також координацією діяльності з іншими командами. У командах критично важливу роль відіграє лідерство, так як поняття начальника в навчається організації практично відсутня. Члени команди наділяються необходімимізнаніямі, інформацією, інструментарієм, мотивацією і владою, щоб вирішувати важливі для діяльності організації питання, а також швидко і творчо реагувати на виникаючі загрози і можливості, що відкриваються. 

 Наділенням владою (делегуванням повноважень) називають розкриття можливостей і творчого потенціалу працівників шляхом надання їм свободи, ресурсів, інформації і знань, необхідних для прийняття рішень і ефективної праці. Традиційний менеджмент передбачає обмеження свобод працівників, делегування ж, навпаки, розширює їх. На практиці наділення владою виражається в створенні самоврядних робочих команд, збагаченні процесу праці, участі найманих працівників в управлінні, а також у наданні їм інформації, прав прийняття рішень та навчанні, з тим щоб люди виконували робочі завдання в відсутність пильного спостереження з боку безпосереднього начальника. 

 У навчаються організаціях люди розглядаються як головні ресурси і опора менеджера, а не призначені до мінімізації витрати. Дотримуються цієї точки зору компанії впевнені в необхідності гідного поводження з персоналом, пропонуючи працівникам конкурентоспроможну заробітну плату, гарні умови праці, можливості для особистого та професійного 

 ровал і опублікував на сайті: PRESSI (HERSO N] 44 Системний менеджмент в засобах масової інформації розвитку. Крім того, навчаються організації прагнуть до формування у найманих працівників почуття власності стосовно організації за допомогою усуспільнення результатів праці і прибутків. 

 Відкритість інформації. Організацію, що навчається переповнюють інформаційні потоки. Ідентифікація та вирішення проблем припускають, що співробітники компанії адекватно усвідомлюють події, що відбуваються. Вони повинні розуміти принципи функціонування організації в цілому і своє місце в ній. Кожен член такої організації має доступ до формальних даними: бюджетам, звітам про прибутки і збитки, кошторисами витрат відділів. У Solectron Corp., Найбільшою і найбільш швидкозростаючою субпідрядної компанією-виробником у світі, менеджери активно обмінюються інформацією з підлеглими, слідуючи двом головним принципам діяльності: кращий сервіс для споживачів і повагу до працівників. «Якщо ви дійсно хочете поважати підлеглих, - говорить керівник компанії Уїнстон Чен, - ви повинні інформувати їх про те, наскільки добре вони виконують свою роботу, причому робити це завчасно, щоб у людей був час внести корективи у свої дії». Відкритість інформації ще більш важлива в організаціях, діяльність яких пов'язана не з матеріальними товарами, а з ідеями, до яких, безумовно, відносяться ЗМІ. Відомо, що краще перевищити, ніж обмежити обсяг необхідної співробітнику інформації. Співробітники компанії Viant Inc., Що консультують підприємства з питань електронного бізнесу, отримують винагороди навіть за бажання отримувати знання та обмінюватися ними. Щоб співробітники не тримали свої секрети при собі, а обмінювалися досвідом з іншими співробітниками, виконавчий директор Боб гетто каже їм: «Ваша оцінка безпосередньо залежить від того, скільки і яку інформацію ви надасте своєму колезі». Системний менеджмент в засобах масової інформації 45 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =