Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управлінські рішення >
« Попередня Наступна »
Лапигін Д.Ю. Управлінські рішення: навч. посібник. - М.: Ексмо. - 448 с. - (Вища економічна освіта)., 2009 - перейти до змісту підручника

15.4. Конфігуратор стратегій

загрузка...

Для побудови конфш ура гора стратегій необхідно визначити сутність категорії «стратегія» як множини атрибутів, однозначно її характери зующих. Але спочатку визначимо безліч сутностей «стратегії».

Стратегія як явище зародилася ще в часи дольодовикової-ю періоду, в той час коли різні племена виробляли спритні прийоми полювання, що дозволяли їм полювати більш ефективно, з меншими витратами сил і великими шансами на успіх.

Таким чином, стратег ія як явище являє собою історію інтелектуально керовані способу поведінки системи, що дозволяє досягну! Ь Неш з певними витратами ресурсів.

З цієї позиції можна стверджувати, що стратегії слідують всі форми живих істот, що володіють інтелектом, чи інакше здатністю протиставлення і вибору. Необхідно також ска-оть, що в дану сутність вписується реалізована у конкретній системі стратегія в той момент, кома вона вже стає минулим. Стратегія як процес являє собою інтелектуально керована поведінка системи в даний момент часу, що забезпечує їй досягнення цілей. У цьому аспекті сутність категорії «стратегія» визначається параметрами (але не є їх еквівалентом) основних функцій менеджменту: планування, організації, мотивації, контролю, і являє собою точку на векторі, що ілюструє рух системи до мети, тобто не можна сказати, що стратегічний план на завтра, на рік, так само як і вже доконаний в організації зміни, - це «живі» процеси. Доконаний процеси є історію, т.

е. сутність стратегії як явища. Майбутні процеси, тобто заплановані, можуть і не здійснитися зовсім, тобто це модель поведінки, проходження якої, по всій видимості, дозволить досягти мети.

Стратегія як модель досягнення цілей являє собою абстракцію, систему моделей майбутніх процесів, пов'язаних між собою різними відносинами, і в першу чергу ставленням підпорядкованості цілям системи. Якість такої моделі залежить від того, якою мірою буде врахований узагальнений досвід стратегічного поведінки системи при її розробці, а якість реалізації - від адекватності моделі навичкам керуючих і відповідних ресурсів (або назад - від відповідності навичок керуючих і ресурсів розробленими моделями).

Розробка стратегії як моделі досягнення цілей грунтується на дослідженні стратегії як явища. Основоположним і необхідним властивістю такої моделі слід вважати її переносимість на реальні умови проблемної ситуації.

У таблиці 15.3 наведені атрибути, що характеризують сутність категорії «стратегія».

Таблиця 15.3

Деталізація сутності «стратегія» до атрибутів за трьома аспектам I. Стратегія як явище II. Стратегія як процес III. Стратегія як модель досягнення цілей 1.1. Ключові компетенції реалізованих стратегій (на чому було засноване досягнення переваги?) 11.1. Планованих змін (чи можуть бьп ь зміни в системі запланованими або їх поява - збіг унікальних обставин, відтворити які неможливо штучно?) III. 1. Необхідна ступінь визначеності проблемної ситуації (стратегія може бути реалізована в будь-якому випадку і це дозволить досягти необхідних цілей або буде потрібно детальне виявлення параметрів проблемної ситуації?)

Продовження табл.

15.3 I. Стратегія як явище II. Стратегія як процес III. Стратегія як модель досягнення цілей 1.2. Абсолютний ефект (результат / витрати) 11.2. Організує змін і види їх реалізації (чи можуть зміни бути внесені в систему? Якими методами?) III.2. Собівартість (яка вартість розробки моделі необхідних змін?) 1.3. Масштаб привнесених в систему змін (в якій мірі довелося змінити систему, щоб стратегія почала «працювати»?) II.3. Мотиваційні механізми (які методи мотивації можуть бути застосовані для прискорення процесів зміни в системі?) Ш.З. Універсальність (чи можливо використовувати розроблену модель стосовно до інших систем або вона заснована на унікальних особливостях конкретної системи?) 1.4. Керованість стратегії (чи можна було, змінюючи кількісні параметри ключових факторів успіху, керувати поведінкою системи?) 11.4. Контрольованість (чи можна контролювати системні процеси? За якими параметрами? Чи можна керувати змінами в системі, на які параметри при цьому необхідно впливати?) 111.4. Часовий аспект (який період реалізації змін та їх характер - циклічний або одиничний?) Для аналізу безлічі можливих стратегій та їх типізації ще за однією ознакою побудуємо шкалу стратегій по ефективності взаємодії з середовищем з метою розвитку системи.

Для цього введемо такі поняття (рис. 15.1): ідеальна стратегія84 - модель поведінки, що забезпечує розвиток як системи, так і її оточення і не входить до протиріччя з ним;

раціональна стратегія - модель поведінки, що забезпечує розвиток системи як умова її існування, або смерть системи, якщо це забезпечує поступальний розвиток оточення;

ірраціональна стратегія - модель поведінки системи, що не забезпечує її розвиток і розвиток оточення (так, стратегія згортання системи - раціональна, якщо веде до того, що система, переставши існувати, передає залишилася негативну ентропію оточенню, яке при цьому буде розвиватися більш раціонально, ніж якби розвивалася система);

Розділ III. Методи розробки раціональних рішень

.

межа раціональності - точка на шкалі раціональності стратегії, що позначає раціональну стратегію, кожна точка вправо від якої позначає ірраціональну стратегію.

Максимальна

ефективність

гранична ефективність ^ (кордон раціональності)

у. Ж. у

Область ірраціональних | Область раціональних

стратегій! стратегій

Рис. 15.1. Шкала ефективності стратегій

Таким чином, ми отримуємо шкалу ефективності стратегій з двома межами ефективності: 1) кордоном раціональності, при прагненні до якої стратегія спочатку наближається до стабільного функціонування, а потім переходить в область ірраціональних стратегій; 2 ) межею максимальної ефективності, відповідним ідеальної стратегії.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =