Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Менеджмент в галузі >
« Попередня Наступна »
Ламакін Г.Н.. Основи менеджменту в електроенергетиці: Навчальний посібник. Ч.1. 1-е вид. К.: ТДТУ,. 208 с., 2006 - перейти до змісту підручника

15.2. Керуючі проблеми

загрузка...
Проблема - один з основних елементів процесу управління, виявлення проблеми і опис проблемної ситуації - перший етап процесу прийняття управлінських рішень.

Необхідність прийняття управлінського рішення виникає при наявності проблеми, під якою розуміється невідповідність фактичного стану об'єкта управління (наприклад, виробничої підсистеми) бажаного або заданому (запланованому).

На промислових підприємствах виявлення і визначення проблеми, що вимагає рішення, здійснюється в наступних випадках: ефективність підприємства або підрозділу знижується в порівнянні з минулим періодом; результати не відповідають запланованим цілям; результати порівнянь з подібними підприємствами виявляються незадовільними.

Сукупність факторів та умов, що викликають появу тієї чи іншої проблеми, називається ситуацією, а розгляд проблеми з урахуванням впливають на неї ситуаційних чинників дозволяє описати проблемну ситуацію.

152

Опис проблемної ситуації:

1. Характеристика проблеми: сутність і зміст проблеми; місце і час її виникнення; межі розповсюдження її впливу на роботу організації.

2. Ситуаційні фактори, що призвели до появи проблеми: внутрішні, зовнішні.

Внутрішні чинники залежать від самого підприємства. До них відносяться: стратегія і цілі розвитку; організаційна структура та організація управління; стан портфеля замовлень; виробничі потужності; фінансові, трудові та інші ресурси. Зовнішні фактори формують середовище, в якій працює організація, і в набагато меншому ступені піддаються впливу з її боку.

Виявлення та опис проблеми - перший крок на шляху її вирішення. Якщо проблема складна і охопила більше число підрозділів або всю організацію, з'являється нелегке завдання з діагностування проблеми. На цьому етапі дуже важливо усвідомити і встановити симптоми ускладнень або можливостей. Найбільш загальними симптомами хвороби організації є: низька продуктивність праці; низька якість продукції, робіт, послуг; високі витрати виробництва і управління; погана взаємодія виробничих і управлінських підрозділів; низький збут; висока плинність і низька кваліфікація персоналу; застарілий технологічний процес; високий знос устаткування; низький прибуток; велика кредиторська заборгованість і т.д.

Виявлення симптомів допомагає визначити проблему в загальному вигляді, при цьому необхідно пам'ятати, що зазвичай кілька симптомів доповнюють один одного, наприклад високі витрати і низька прибуток.

Діагностика проблеми багато в чому залежить від особистості керівника, його знань, досвіду і компетентності, ділової інтуїції та вміння бачити проблему, коли вона ще знаходиться в стадії зародження.

Існують два способи розгляду проблеми:

1. Проблемою вважається ситуація, коли поставлені цілі не досягнуті, є відхилення від запланованих показників. За цим повинна послідувати реакція керівника у вигляді управлінських рішень. Таке управління називають реактивним (управління за відхиленнями).

2. Як проблему можна розглядати потенційну можливість проблемної ситуації. Наприклад, якщо керівник веде активний пошук шляхів підвищення ефективності, навіть якщо справи йдуть добре, це буде превентивне, випереджаюче управління.

Аналіз мети та ситуації дозволяють виявити проблему і проаналізувати її.

153

Класифікація проблем:

- стандартні проблеми, що мають чітку структуру, причинно-наслідкові зв'язки, аналоги;

- добре структуровані проблеми, які можуть бути розчленовані на підпроблеми, блоки питань, для кожного з яких зазвичай є набір рішень;

- слабоструктуровані проблеми, в яких далеко не завжди проглядаються напрямки, причинно-наслідкові зв'язки; самі проблеми не окреслюються досить чітко;

- неструктуровані проблеми, які зазвичай не мають аналогів, причинно-наслідкові зв'язки не завжди зрозумілі, способи вирішення не визначені. Прикладом можуть бути природні та техногенні катастрофи з великими соціальними наслідками. До методів аналізу і вирішення проблем належать:

- інструкції та керівництва, чітко і виразно обгрунтовують послідовність аналізу системи та вирішення проблем. Наприклад, в електроенергетиці розробляються інструкції щодо дій персоналу в аварійних випадках;

- економіко-математичні моделі та методи, формализующие взаємозв'язку процесів і явищ;

- системний аналіз, що дозволяє виявити напрями взаємодії підсистем, стратегію їх розвитку;

- експертні оцінки і судження.

Далі на основі виробленого аналізу проблем вибирається метод рішення - одноосібно, колективно або колегіально, потім визначається співвідношення методів управління соціально-економічними системами.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =