Головна
загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Економіка праці >
« Попередня Наступна »
Пашуто В.П.. Організація, нормування і оплата праці на підприємстві: навчально-практичний посібник / В.П. Пашуто. - М.: КНОРУС. - 320 с., 2005 - перейти до змісту підручника

14.6.1. Система оплати праці з використанням бальних оцінок трудового внеску

загрузка...

Ця система заснована на жорсткій ув'язці розміру нарахування заробітної плати з результатами господарської діяльності, насамперед з реальними надходженнями коштів за реалізацію продукції, а також з урахуванням внеску кожного підрозділу і його окремого співробітника в загальні результати. У цій системі заробітна плата залежить від узагальнюючої оцінки трудового внеску кожного працівника, що представляє собою суму ознак, властивих кожному виду трудової діяльності, і відбиває трудовий внесок працівника.

Основними кількісними і якісними ознаками, що характеризують працівника, є:?

Професійно-кваліфікаційний рівень (ПК);?

Ділові якості (ДК);?

Складність виконуваної роботи (СР);?

Конкретні результати роботи (КР).

Ці показники мають різну ступінь сталості. Наприклад, професійно-технічний рівень, ділові якості, складність виконуваних функцій мають тривалий період дії, а оцінка результативності праці повинна коректуватися щомісяця.

Для оцінки професійно-кваліфікаційного рівня робітників, фахівців і керівників використовуються діючі тарифні коефіцієнти, відповідні розряду робітника, фахівця і керівника. Вони можуть бути базовими для встановлення узагальнюючої оцінки трудового внеску працівника в кінцеві результати і кількісно рівні балам для оцінки професійно-кваліфікаційного рівня.

Ділові якості оцінюються за ознаками, що істотно впливає на індивідуальну продуктивність праці, як винахідливість і ініціатива, професійна компетентність, почуття відповідальності, прагнення до співпраці в колективі, сприйнятливість до нового, самоконтроль. Кожна ознака має чотири рівні: низький, середній, вище середнього, високий, які оцінюються балами 0,3; 0,6; 0,9; 1,2 відповідно.

Оцінка від 0,3 до 1,2 бала встановлюється працівникові за кожною ознакою відповідно до характеристиками рівнів оцінок, які в свою чергу визначаються з використанням кількісних параметрів.

Відповідна форма наведена в табл. 14.1.

Таблиця 14.1

Бальна оцінка ознак, що визначають ділові якості робітників Ознака Питома значимість у даному наборі, Оцінка рівнів ознак з урахуванням їх питомої значущості, балів частки одиниці 1 2 3 4 0,3 0,6 0,9 1,2 Винахідливість і ініціатива 0,25 0,08 0,15 0,22 0,30 Професійна

компетентність 0,15 0,04 0, 09 0,14 0,18 Почуття відповідальності за виконувану роботу 0,18 0,06 0,11 0,16 0,22 Прагнення до співпраці та взаємодії в колективі 0,15 0,04 0,09 0,14 0,18 Сприйнятливість до нового, передового 0,16 0,05 0,10 0,15 0,19 Здатність контролювати свої емоції 0,11 0,03 0,06 0,09 0,13 Таблиця 14.1 побудована таким чином. Наприклад, за ознакою «винахідливість і ініціатива»: низький рівень - сприяє раціоналізації - 0,08 бала; середній рівень має одне раціоналізаторську пропозицію - 0,15 бала; рівень вище середнього - має два раціоналізаторських пропозиції - 0,22 бала; високий рівень - має більше двох раціоналізаторських пропозицій - 0,30 бала.

Оцінка сукупності ділових якостей конкретного робочого проводиться шляхом підсумовування оцінок ознак.

Подібним чином оцінюється складність виконуваних робіт (функцій). При цьому використовуються такі ознаки: різноманітність робіт, самостійність виконуваних робіт, керівництво ланкою чи бригадою, додаткова відповідальність у технологічному процесі або робота на самоконтролі. Кожен з перерахованих ознак має чотири рівня і оцінюється: низький - 0,4 бали; середній - 0,8 балів; вище середнього - 1,3 бали; високий - 1,9 бала. Зразок бальної оцінки за цим критерієм показаний в табл. 14.2.

Таблиця 14.2

Бальна оцінка ознак, що визначають складність виконуваних функцій Ознака Питома значимість у даному наборі, Оцінка рівнів ознак з урахуванням їх питомої значущості, балів частки одиниці 1 2 3 4 0,4 ??0,8 1,3 1,9 Різноманітність робіт 0,45 0,18 0,36 0,59 0,85 Самостійність виконання робіт 0,18 0,07 0,14 0,23 0,34 Керівництво ланкою або бригадою 0,22 0,09 0,18 0,29 0,42 Додаткова відповідальність у технологічному процесі, робота на самоконтролі 0,15 0,06 0,12 0,19 0,29 Таблиця 14.

2 побудована таким чином. Наприклад, за ознакою «різноманітність робіт»: низький - володіє однією суміжною професією - 0,18 бала; середній - володіє двома суміжними професіями - 0,36 бала; вище середнього - володіє двома суміжними професіями - 0,59 бала; високий - володіє більше ніж двома суміжними професіями і однієї несуміжних професією - 0,85 бала.

Результативність праці характеризується різноманіттям показників, тому для порівнянності оцінок приймають спільні ознаки: обсяг виконаних робіт; рівень виконання норм; зайнятість корисною роботою; якість виконаних робіт; дотримання термінів виконання робіт. Для бальної оцінки результативності встановлено шість рівнів з диференціацією балів від 1 до 4,9 (табл. 14.3).

Таблиця 14.3

Бальна оцінка ознак, що характеризують результативність праці Ознака Питома значимість у даному Оцінка рівнів ознак з урахуванням їх питомої значущості, балів наборі, частини 1 2 3 4 5 6 одиниці -1,0 1,0 1,6 2,4 3,6 4,9 Обсяг виконаних робіт 0,32 -0,32 0,32 0,51 0,77 1,15 1,57 Зайнятість корисною роботою 0 , 21 -0,21 0,21 0,34 0,50 0,76 1,03 Якість виконаних робіт 0,37 -0,37 0,37 0,59 0,89 1,33 1,81 Дотримання термінів виконання робіт 0,10 -0,10 0,10 0,16 0,24 0,36 0,49 Таблиця 14.3 побудована таким чином. Наприклад, за ознакою «обсяг виконаних робіт» за основний критерій для робочих узятий рівень виконання норм праці. За середній рівень береться рівень виконання норм, що склався на підприємстві на час запровадження цієї системи оплати праці та для кожного виконавця за формулою

У =

Г "100 Т У '

Ф ср

У

Г.

Тф

у

** СП -

рівень виконання норм виконавцем,%; -

нормативний час; -

фактично відпрацьований час; -

середній рівень виконання норм праці на підприємстві (робітниками) за минулий місяць,%.

Шкала оцінки результативності праці за цією ознакою побудована таким чином.

<При рівні виконання норм;

До 100% -0,32 бала

100% 0,32 бала

101-110% 0,51 бала

111-115% 0,77 бала

116-125% 1,15 бала

Понад 125% 1,57 бала

Що стосується фахівців і керівників, то принциповий підхід до оцінки їхньої праці такий же, як і для робітників, різниця лише в критеріях оцінки. Виходячи з характеру праці, утримання фактично виконуваних ними функцій можна використовувати такі ознаки;

де?

Компетентність;?

Здатність чітко організовувати і планувати свою працю і працю підлеглих;?

Відповідальність за виконувану роботу;?

Самостійність і ініціатива;?

Здатність вирішувати поставлені завдання і використовувати нові методи в роботі;?

Комунікабельність.

По кожному з перерахованих ознак розробляються конкретні оціночні показники і по питомої значущості кожного з них складається шкала бальних оцінок.

Комплексна оцінка трудового внеску кожного працівника визначається підсумовуванням балів за всіма чинниками, його характеризує.

Розмір заробітної плати розраховується виходячи з базового фонду заробітної плати, яка встановлюється кожному структурному підрозділу за індивідуальним нормативом залежно від обсягу реалізації випущеної продукції за попередній місяць. До початку розподілу фонду заробітної плати з її загальної суми віднімаються виплати, які не підлягають розподілу (додаткова плата за роботу в вечірні та нічні години, за роботу у важких, шкідливих, особливо важких і особливо шкідливих умовах праці). «Ціна» одного бала визначається як частка від ділення фонду заробітної плати, що підлягає розподілу, на суму балів, зароблених всім колективом підрозділу.

Фактичний заробіток кожного члена підрозділу визначається шляхом множення «ціни» одного бала на кількість балів, зароблених працівником у даному місяці. До отриманої величині розрахункового заробітку додаються індивідуальні доплати.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =