загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Фінанси, грошовий обіг, кредит >
« Попередня Наступна »
А.М. БАБИЧ, Л.Н. ПАВЛОВА. Державні і муніципальні фінанси - М.: ЮНИТИ - 687 с., 2002 - перейти до змісту підручника

14.6. Виконання бюджету

загрузка...

Найважливіший елемент бюджетного процесу - виконання бюджету. У РФ діє казначейська система виконання бюджетів. Органи виконавчої влади забезпечують організацію і виконання бюджетів, управління рахунками бюджетів і бюджетних коштів. Вони є касирами всіх розпорядників та одержувачів бюджетних коштів і здійснюють платежі за рахунок бюджетних коштів від імені і за дорученням бюджетних установ.

Бюджети всіх рівнів бюджетної системи виконуються на основі принципу єдності каси, що передбачає зарахування всіх доходів і надходжень із джерел фінансування дефіциту бюджету на єдиний рахунок бюджету і здійснення всіх запланованих витрат з єдиного рахунку бюджету.

Виконання бюджетів здійснюється уповноваженими виконавчими органами на основі бюджетного розпису, яка складається головним розпорядником бюджетних коштів за розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів на основі затвердженого бюджету відповідно до функціональної та економічної класифікації видатків бюджетів з поквартальною розбивкою і представляється до органу виконавчої влади, відповідальний за складання бюджету, протягом 10 днів з дня затвердження бюджету.

На підставі бюджетних розписів головних розпорядників бюджетних коштів орган, відповідальний за складання проекту відповідного бюджету, складає зведену бюджетну розпис протягом 15 днів після затвердження бюджету. Зведена бюджетний розпис не пізніше 17 днів після затвердження направляється в орган, який виконує бюджет.

Одночасно зведена бюджетний розпис направляється для відомості у відповідні представницький і контрольні органи.

Виконання бюджетів за доходами передбачає:

- перерахування і зарахування доходів на єдиний рахунок бюджету;

- розподіл відповідно до затвердженого бюджету регулюючих доходів;

- повернення надміру сплачених до бюджету сум доходів;

- облік доходів бюджету і складання звітності про доходи відповідного бюджету.

Бюджети за видатками виконуються поетапно з дотриманням обов'язкових послідовно здійснюваних процедур санкціонування та фінансування. Основними етапами санкціонування при виконанні видатків бюджетів є:

- Складання і затвердження бюджетного розпису;

- затвердження і доведення повідомлень про бюджетні асигнування до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, а також затвердження кошторисів доходів і видатків розпорядникам бюджетних коштів та бюджетним установам;

- затвердження і доведення повідомлень про ліміти бюджетних зобов'язань до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів; прийняття грошових зобов'язань одержувачами бюджетних коштів;

- підтвердження і вивірка виконання грошових зобов'язань.

Процедура фінансування полягає у витрачанні бюджетних коштів.

Протягом 10 днів з дня затвердження зведеної бюджетного розпису орган, який виконує бюджет, доводить показники розпису до всіх нижчестоящих розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

Доведення показників зведеної бюджетного розпису здійснюється у формі повідомлень про бюджетні асигнування на період дії затвердженого бюджету. Вони не надають права прийняття зобов'язань щодо здійснення витрат бюджету і платежів.

Уповноважений виконавчий орган та розпорядники бюджетних коштів доводять до всіх нижчих розпорядників та одержувачів бюджетних коштів повідомлення про зміну бюджетних асигнувань протягом 15 днів з дня прийняття рішення про їх зміну. Протягом 10 днів з дня отримання повідомлення про бюджетні асигнування бюджетна установа складає і подає на затвердження вищестоящого розпорядника бюджетних коштів кошторис доходів і витрат за встановленою формою. Протягом п'яти днів з дня подання кошторису розпорядник бюджетних коштів її затверджує.

Кошторис доходів і видатків бюджетної установи, який є головним розпорядником бюджетних коштів, затверджується керівником головного розпорядника бюджетних коштів. Протягом одного робочого дня з дня затвердження кошторис передається бюджетною установою в орган, який виконує бюджет.

Бюджетне зобов'язання являє собою визнану органом, що виконує бюджет, обов'язок вчинити витрачання коштів відповідного бюджету протягом певного терміну, що виникає відповідно до закону про бюджет і зведеної бюджетним розписом.

Ліміт бюджетних зобов'язань - це обсяг бюджетних зобов'язань, що визначається і затверджується для розпорядника та одержувача бюджетних коштів органом, що виконує бюджет, на період, що не перевищує три місяці.

Ліміти бюджетних зобов'язань для розпорядників та одержувачів бюджетних коштів затверджуються органом, що виконує бюджет, на основі проектів розподілу, затверджених головними розпорядниками бюджетних коштів. Вони доводяться до всіх розпорядників та одержувачів бюджетних коштів органом, що виконує бюджет, не пізніше ніж за п'ять днів до початку періоду їх дії.

Зведений реєстр лімітів бюджетних зобов'язань за всіма розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів видається уповноваженим виконавчим органом в контрольний орган, створений законодавчим органом.

Ліміт бюджетних зобов'язань не може відрізнятися від обсягу бюджетних асигнувань у розрахунку на квартал.

Зміна лімітів бюджетних зобов'язань можливо у випадках зміни бюджетних асигнувань та блокування витрат, а також і без зміни бюджетних асигнувань, якщо орган, який виконує бюджет, відстрочив виконання наданих лімітів бюджетних зобов'язань. Орган, який виконує бюджет, може відстрочити надання ліміту бюджетних зобов'язань розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів на період до трьох місяців. При цьому відстрочені бюджетні зобов'язання не можуть перевищувати 10% бюджетних асигнувань, встановлених на квартал, в якому проводиться відстрочка бюджетних зобов'язань.

Уповноважений виконавчий орган, розпорядники бюджетних коштів доводять до всіх нижчих розпорядників та одержувачів бюджетних коштів зміни лімітів бюджетних зобов'язань не пізніше ніж за п'ять днів до початку періоду дії змінених лімітів бюджетних зобов'язань.

Зміна лімітів бюджетних зобов'язань не може бути вироблено після закінчення половини терміну їх дії.

Одержувачі бюджетних коштів мають право прийняття зобов'язань щодо здійснення витрат і платежів шляхом складання платіжних та інших документів, необхідних для здійснення витрат і платежів, в межах доведених до них лімітів бюджетних зобов'язань та кошторису доходів і витрат.

Орган, який виконує бюджет, здійснює витрачання бюджетних коштів після перевірки відповідності складених платіжних та інших документів, необхідних для здійснення видатків, затверджених кошторисів доходів і видатків бюджетних установ і доведеним лімітам бюджетних зобов'язань. Він здійснює процедуру підтвердження виконання бюджетних зобов'язань і не пізніше трьох днів з моменту подання платіжних документів здійснює дозвільну напис.

Обсяги прийнятих і виконаних бюджетних зобов'язань не перевищують ліміти бюджетних зобов'язань. Обсяг підтверджених бюджетних зобов'язань не перевищує обсяг прийнятих бюджетних зобов'язань. Підтверджені бюджетні зобов'язання можуть відрізнятися від прийнятих бюджетних зобов'язань тільки у разі відмови органу, виконуючого бюджет, підтвердити прийняті бюджетні зобов'язання.

Орган, який виконує бюджет, може відмовитися підтвердити прийняті бюджетні зобов'язання в наступних випадках:

- при невідповідності прийнятих бюджетних зобов'язань закону про бюджет доведеним бюджетним асигнуванням і лімітами бюджетних зобов'язань;

- при невідповідності прийнятих бюджетних зобов'язань затвердженим кошторисом доходів і видатків бюджетної установи;

- при блокуванні витрат.

Витрачання бюджетних коштів здійснюється шляхом списання коштів з єдиного рахунку бюджету в розмірі підтвердженого бюджетного зобов'язання на користь фізичних і юридичних осіб.

Обсяг витрачених бюджетних коштів має відповідати обсягу підтверджених бюджетних зобов'язань.

Зміна бюджетних асигнувань порівняно з доведеними в повідомленні про бюджетні асигнування для кожного одержувача бюджетних коштів може бути пов'язане з введенням режиму скорочення витрат бюджету, виконання бюджету за доходами понад затверджені законом про бюджет або через переміщення бюджетних асигнувань головним розпорядником бюджетних коштів.

Режим скорочення витрат бюджету. Якщо в процесі виконання бюджету відбувається зниження обсягу надходжень доходів бюджету або надходжень із джерел фінансування дефіциту бюджету, що призводить до неповного у порівнянні із затвердженим бюджетом фінансування витрат не більше ніж на 5% річних призначень, керівник фінансового органу самостійно приймає рішення про введення режиму скорочення витрат бюджету. У рішенні про введення режиму скорочення витрат бюджету вказуються дата, з якою він вводиться, і розміри скорочення витрат бюджету.

Якщо в процесі виконання бюджету відбувається зниження обсягу надходжень доходів бюджету або надходжень із джерел фінансування дефіциту бюджету, що призводить до неповного у порівнянні із затвердженим бюджетом фінансування витрат більш ніж на 5%, але не більше ніж на 10%, Уряд РФ, орган виконавчої влади суб'єкта РФ або орган місцевого самоврядування приймають рішення і вводять режим скорочення витрат.

У рішенні про введення режиму скорочення зазначаються дата його запровадження та розміри скорочення витрат бюджету. При цьому скорочення здійснюється в одній і тій же пропорції для всіх видів витрат бюджету і всіх одержувачів бюджетних коштів, а також по всіх об'єктах, включених в адресну інвестиційну програму.

Повідомлення розпорядників та одержувачів бюджетних коштів про введення режиму скорочення витрат бюджету проводиться не пізніше ніж за 15 днів до дати його введення. Скасування режиму скорочення витрат бюджету, зміна розмірів скорочення витрат бюджету здійснюються органом, який прийняв рішення про його запровадження.

Якщо в процесі виконання бюджету відбувається зниження обсягу надходжень доходів бюджету або надходжень із джерел фінансування дефіциту бюджету, що призводить до неповного у порівнянні із затвердженим бюджетом фінансування витрат більш ніж на 10% річних призначень, орган виконавчої влади представляє представницькому органу проект закону про внесення змін і доповнень до закону про бюджет.

Якщо проект закону про внесення змін і доповнень до закону про бюджет не береться у встановлений термін, орган виконавчої влади має право на пропорційне скорочення видатків бюджету до прийняття законодавчого рішення з даного питання.

В окремих випадках може бути передбачено блокування видатків бюджету - скорочення лімітів бюджетних зобов'язань в порівнянні з бюджетними асигнуваннями або відмова в підтвердженні прийнятих бюджетних зобов'язань, якщо бюджетні асигнування відповідно до закону про бюджет виділялися головному розпоряднику бюджетних коштів на виконання певних умов, проте до моменту складання лімітів бюджетних зобов'язань або підтвердження прийнятих бюджетних зобов'язань ці умови виявилися невиконаними.

Блокування витрат бюджету здійснюється також при виявленні органом, що виконує бюджет, і органами державного фінансового контролю фактів нецільового використання бюджетних коштів. Їй можуть бути піддані:

1) видатки бюджету в розмірах, в яких їх фінансування було пов'язано умовами, визначеними законом про бюджет;

2) видатки бюджету, за якими виявлено факти нецільового використання.

Керівник фінансового органу скасовує рішення про блокування витрат за клопотанням відповідного головного розпорядника бюджетних коштів або іншого одержувача бюджетних коштів тільки після виконання останнім умов, невиконання яких спричинило блокування витрат.

Доходи, фактично отримані при виконанні бюджету понад затверджені законом про бюджет, направляються органом, що виконує бюджет, на зменшення розміру дефіциту бюджету та виплати, що скорочують боргові зобов'язання бюджету, без внесення змін і доповнень до закону про бюджет . При цьому уповноважений виконавчий орган готує і затверджує додаткову бюджетну розпис. У разі необхідності направити додаткові доходи на інші цілі або у разі перевищення очікуваних фактичних доходів над затвердженими річними призначеннями більш ніж на 10% фінансування видатків бюджету понад асигнувань, затверджених законом про бюджет, здійснюється після внесення змін і доповнень до закону про бюджет. Внесення змін і доповнень до закону про бюджет приймається за підсумками виконання бюджету за квартал або півріччя, в якому таке перевищення було отримано.

 Проект закону про внесення змін і доповнень до закону про бюджет у зв'язку з отриманням додаткових доходів розглядається законодавчим органом у позачерговому порядку протягом 15 днів з дня його внесення. Якщо законопроект не приймається у термін, орган виконавчої влади здійснює рівномірну індексацію витрат бюджету по всіх напрямках після скорочення дефіциту бюджету і погашення боргових зобов'язань. 

 Головний розпорядник, розпорядник бюджетних коштів переміщує бюджетні асигнування між одержувачами бюджетних коштів в обсязі не більше 5% бюджетних асигнувань, доведених до одержувача бюджетних коштів. 

 Обсяги бюджетних асигнувань для головного розпорядника, розпорядника бюджетних коштів у розрахунку на фінансовий рік можуть відрізнятися від обсягів бюджетних асигнувань, затверджених бюджетним розписом і законом про бюджет, не більше ніж на 10% затверджених обсягів. 

 Для одержувача бюджетних коштів у розрахунку на фінансовий рік обсяги бюджетних асигнувань можуть відрізнятися від асигнувань, затверджених бюджетним розписом, не більше ніж на 15% затверджених обсягів. 

 Орган, який виконує бюджет, може переміщати бюджетні асигнування, виділені головному розпоряднику бюджетних коштів, між розділами, підрозділами, цільовими статтями і видами витрат функціональної класифікації видатків бюджетів в межах 10% бюджетних асигнувань, виділених головному розпоряднику бюджетних коштів. 

 При встановленні зустрічних зобов'язань між бюджетом і одержувачем бюджетних коштів можливе проведення заліку грошових коштів за умови наявності заборгованості одержувача бюджетних коштів по платежах до бюджету. 

 Бюджетна установа, що фінансується на основі кошторису доходів і витрат, при затримці фінансування з бюджету більше ніж на два місяці або при фінансуванні не більше 75% обсягу бюджетних асигнувань, встановленого повідомленням про бюджетні асигнування за квартал, самостійно визначає обсяги бюджетних асигнувань за предметними статтями економічної класифікації видатків бюджетів і уточнює кошторис доходів і витрат з повідомленням розпорядника бюджетних коштів та органу, виконуючого бюджет. 

 Якщо протягом нормативного терміну ліміт бюджетних зобов'язань не фінансується в повному обсязі, одержувач бюджетних коштів має право на компенсацію у розмірі недофінансування, що означає різницю між лімітом бюджетних зобов'язань, доведених у повідомленні про ліміті бюджетних зобов'язань до одержувача бюджетних коштів, і обсягом коштів, зарахованих на особовий рахунок одержувача, або обсягом коштів, списаних з єдиного рахунку бюджету на користь одержувача бюджетних коштів, в період дії ліміту бюджетних зобов'язань. Компенсація у розмірі недофінансування здійснюється відповідно до судовим актом. 

 Імунітет бюджетів являє собою правовий режим, за якого звернення стягнення на бюджетні кошти здійснюється тільки на підставі судового акта, що передбачає: 

 1) відшкодування в розмірі недофінансування в разі, якщо стягуються кошти були затверджені в законодавчому порядку в складі видатків бюджету; 

 2) відшкодування збитків, заподіяних фізичній або юридичній особі в результаті незаконних дій або бездіяльності державних органів, органів місцевого самоврядування або посадових осіб цих органів, у тому числі в результаті видання актів органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які не відповідають закону. 

 Всі доходи бюджету, джерела фінансування дефіциту бюджету, витрати бюджету, а також операції, що здійснюються в процесі виконання бюджету, підлягають бюджетному обліку, заснованому на єдиному плані рахунків. Він організовується органом, що виконує бюджет. Єдиний план рахунків бюджетного обліку встановлюється Урядом РФ. 

 Звітність про виконання бюджету включає оперативну, щоквартальну, піврічну і річну. Збір, звід, складання та подання звітності про виконання бюджету здійснюються уповноваженим виконавчим органом, який в установленому порядку представляє щоквартальні, піврічний і річний звіти про виконання бюджету в представницький і відповідний контрольний орган, а також у Федеральне казначейство. Річний звіт про виконання бюджету підлягає затвердженню представницьким органом. 

 До 31 грудня включно орган, який виконує бюджет, оплачує прийняті та підтверджені бюджетні зобов'язання. Рахунки, що використовуються для виконання бюджету завершуємо року, підлягають закриттю 31 грудня. Кошти, отримані бюджетними установами від підприємницької діяльності і не використані станом на 31 грудня, зараховуються до тих же сумах на знову відкриваються відповідним бюджетним установам особові рахунки. Після завершення операцій з прийнятим бюджетними зобов'язаннями завершився року залишок коштів на єдиному рахунку бюджету враховується в доходах бюджету настав фінансового року в якості вільного залишку коштів. 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =