Головна
загрузка...
Event- менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Інноваційний менеджмент >
« Попередня Наступна »
В. В. Глухов, С. Б. Коробко, Т. В. Мариніна .. Економіка знань - СПб.: Пітер. - 528 с: ил. - (Серія «Навчальний посібник»)., 2003 - перейти до змісту підручника

14.4. Оцінка впливу програми на науковотехнічний розвиток промисловості

загрузка...

Виразіложнуюмисльясно, і вона самасебя спростує.

Л. Вовенарг

Вплив комплексної наукової програми на науково-технічний розвиток економіки країни проявляється багатофакторним чином. Слід виділити прямий вплив через запроваджені результати, непряме вліяніечерез: -

створення умов для розвитку інших галузей знань, технологій, виробництва; -

створення техніки і технологій універсального застосування; -

підвищення кваліфікації дослідного, проектного та промислового персоналу, залученого в виконання наукової програми; -

навчання студентів і стажистів, залучених до участі у виконанні програми.

У повному обсязі наслідки виконання комплексних наукових програм оцінити зазвичай не вдається. Пояснюється це об'єктивною реальністю науково-технічного прогресу. Важко передбачити наслідки нового. Створюючи нові матеріали, нові види техніки і нові технологічні процеси, немає можливості назвати всі області їх застосування, так як самі ці розробки відкривають нові області і дають нові знання, яких раніше не існувало. Сам процес поширення нових результатів виявляється багато в чому невизначеним і залежних від інтенсивності інформаційних відомостей про нові результати.

З підвищенням інтелектуального рівня програми (рівня фундаментальності розробок) зростає рівень невизначеності в оцінці її повного впливу на науково-технічний розвиток промисловості і утруднюється визначення повного складу споживачів її результатів (за винятком прямих замовників). Фактично можна говорити про декілька зонах результатів: найближча зона - прямі результати у замовників програми, друга зона - дублювання результатів на підприємствах-аналогах, третя зона - використання результатів в інших наявних виробництвах, четверта зона - поява принципових змін у виробництві під впливом нових результатів, п'ята зона - генерування нових наукових розробок (нових програм) під впливом результатів виконуваної наукової програми.

За наявності прямих замовників зі сфери промислового виробництва оцінка впливу програми здійснюється за приростом сумарного прибутку, зниження витрат, збереженню прибутку в майбутньому (запобігання спаду), розширенню сфери підприємницької діяльності (масштабів, асортименту) у сфері промислового виробництва і здійснюється на основі класичного бізнес-плану з відповідною його доопрацюванням.

Відсутність прямих замовників зі сфери промислового виробництва не дозволяє дати точної кількісної оцінки впливу і переводить програму в розряд ризикової (венчурної).

Вторинні зони впливу програми можуть оцінюватися тільки з використанням імовірнісних оцінок.

Оновлення виробництва, в ході якого матеріалізуються нові знання та науково-технічні досягнення, реалізується в одній з наступних форм: -

підвищення технічного і організаційного рівня діючого виробництва та якості продукції за рахунок впровадження нових техніки, технологій, прогресивних методів організації виробництва, праці та управління, сучасної конструкторсько-технологічної опрацювання виробів, що випускаються; -

освоєння виробництва нових модифікацій раніше освоєних базових зразків виробів, кожен з яких визначає вигляд покоління продукції; -

освоєння виробництва нових базових зразків, що знаменує зміну поколінь, що випускається.

Науково-технічний прогрес в кожній із зазначених форм характеризується зростанням ефективності і супроводжується підвищенням конкурентоспроможності виготовлених виробів. В умовах ринку основний фактор збереження конкурентоспроможності виробника - прискорення змінюваності поколінь продукції.

Характер зміни властивостей продукції, що випускається в залежності від реалізованої форми оновлення виробництва представлений в табл. 14.5. Класифікація робіт, що забезпечують ці зміни, представлена ??в табл. 14.6.

На основі поєднання тимчасового, функціонального і структурного аспектів програми складаються потенційні можливості оцінки її впливу на розвиток економіки країни.

Впливу програми на науково-технічний розвиток промисловості може оцінюватися різними показниками. Є декілька типових показників.

Цінність програми поОльсену виявляється шляхом порівняння очікуваних майбутніх продажів з очікуваними витратами на дослідження:

де / - показник майбутніх результатів, Р - ймовірність успіху, С - очікувані витрати на дослідження, а - рентабельність продажів (відношення прибутку і обороту), S - очікувана сума продажів. Як змінюються Форма фізичні конструк конструктор елементна база поновлення принципи нями ські матеріали виробниц рішення ства Підвищення Чи не змінюються Припускають-Допускається Допускається техніко-ся зраді-заміна раніше часткова заме-економіч ня в обраних по на раніше ви ського рівня порядку міру виявлення лайливої ??у міру виробництва усунення їх непридатне-виявлення її та якості виявлених сти, нетехноло-невідповідності випускається Дефектів гічность висунутим продукції конструкції вимогам Зміна Можуть вико-Широке Широке Локальні зразків зоваться нові застосування застосування послідовник-випускається фізичні прин нових кон-нових конст-ні зміни продукції ціпи, що міняють структор-рукціонних в цілях принцип дії ських рі-матеріалів в поліпшення комплектуючих ний, улуч цілях улучше-характеристик виробів, широке шує ня характери-базового застосування характери-стик базового зразка і нових конструк-стики базо-зразка продовження його торських рішень, вого образ - терміну життя поліпшують ца, але не характеристики змінюють базового зразка, принци-але залишають піальной незмінним його основи його принцип дії конструкції Зміна Широке розробляється Широке поколінь застосування ється застосування Принципово вмлускаемоі нових фізич-СІСТЄАЇЯ нових конст-нова продукції ських принципів, конструк- рукціонних В03М0ЖН0 торських матеріалів у зміну рішень, забезпечення принципу призводять застосування дії виробу до створення нових фізич-базового ських принци-зразка пов і реалі-нового ції нових покоління конструктор-продукції ських рішень Таблиця 14.5

Зміна властивостей продукції промислового виробництва при різних формах оновлення виробництва технологія парк техно організація споживач виготовлювача логічного

обладнання виробництва ські властивості Необхідні Заміна зношеного-Удосконалення Змінюються зміни, го обладнання, спеціалізації і еволюційно обумовлені часткові зраді-кооперування в в області , поблизу поточними ня, зумовлені метою поліпшення його кой до значени змінами змінами кон-техніко-економіч-ям, заданих конструкції, струкции, ма-ських показників технічним матеріалів лов, елементної умовами елементної бази бази, технології на зразок Широке впровадження Оновлення у зв'язку Перегляд орптроекта Поліпшуються ня нової з впровадженням нової чинного стрибкоподібно технології в технології та підприємства і в межах метою освоєння необхідністю створення в міру можливостей, нової продукції підвищення необхідності нових експонованих і поліпшення техніко-еконо-спеціалізованих принципом техніко-економі-чного рівня виробництв в цілях дії чеського рівня виробництва, а забезпечення наявності базового виробництва, а також з метою потужностей під випуск зразка також з метою освоєння техноло-що раніше не випускається освоєння техноло-гического оборудо продукції гического вання нових устаткування поколінь нових поколінь Розробка та Широке впровадження Створення по знову Перехід на впровадження технологічного розробленим якісно збалансованої обладнання Оргпроект виробниц-новий рівень системи нових нових поколінь ства з виготовлення за рахунок приобре технологічних натомість устарев-продукції РТОЙОГО тенія нових процесів, шего, широке при-покоління на основі властивостей поряд забезпечують менение що раніше не комплексного з різким виготовлення і використаного технічного перево-поліпшенням задані техніко-обладнання в оружения, реконструк-традиційних економічні зв'язки з зміни-ції та розширення характеристик показники ми конструкції матеріалів, елементної бази, технології діючого виробництва, а також нового будівництва Таблиця 14.6

Класифікація робіт, що забезпечують зміну властивостей продукції промислового виробництва Форма

поновлення

виробництва Наукова та експериментальна основа конструкторських і технологічних рішень Конструкція Технологія

виготовлення Виробництво Підвищення техніко-економічного рівня виробництва і якості продукції Вироблення та експериментальна перевірка рекомендацій щодо підвищення технікоекономічного рівня виробництва і якості продукції Доведення конструкції виробів, що випускаються за результатами її експлуатації, авторський нагляд за виробництвом розроблених виробів Відпрацювання проектної технології, вироблення технологічних рішень, проектування і виготовлення технологічного обладнання за завданнями підприємств. Розробка і пробне впровадження типових рішень в забезпечення економії трудових, матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів Відпрацювання конструкторської та технологічної документації. Розробка та впровадження організа-ціопно-техніческіхме-роприятий, що забезпечують технічне переозброєння і реконструкцію виробництва відповідно до вимог проектної технології та з метою поліпшення техніко-економічних показників виробництва Зміна зразків

випускається

продукції Вироблення, експериментальна перевірка і ком-плексірованіе рішень по модифікації базових зразків на основі локального Вироблення нових конструкторських рішень, що розширюють можливості і поліпшують характери-Розробка типових комплексних рішень по збалансованому впровадженню нової техніки і технології під освоєння нових виро-використання нових досягнень прикладної та фундаментальної науки стіки базового зразка, які ліквідують його слабкі місця за рахунок застосування нових конструкційних матеріалів, часткових змін елементної бази, локального використання по-вих фізичних принципів лий (в т. ч. нових зразків спеціального технологічного обо-зудованія). Розробка та виготовлення (передача у виробництво) нових зразків спеціального технологічного устаткування у забезпечення освоєння нових виробів. Виконання проект-пих, монтажних і пуско-налагоджувальних робіт з комплексного техлеревооружснію та реконструкції діючих виробництв Зміна поколінь випускається Проведення прикладних комплексних досліджень з визначення, оцінки реалізованості та виконанню вимог до базових зразкам нових поколінь продукції Розробка базового зразка нового покоління продукції Розробка проектної технології виробництва базового зразка Забезпечення (за рахунок техпереозброєння, реконструкції та розширення виробництва, нового будівництва) наявності потужностей і підготовка виробництва під проектну технологію виготовлення базового зразка нового покоління

ПРОДУКЦІЇ Імовірнісна оцінка цінності програми дозволяє врахувати ряд імовірнісних факторів:

/>

хР2хРе х (ГХЕ-С)

де Р, - ризик досягнення позитивних результатів, пов'язаний з науково-технічною реалізацією ; Рг - ризик, пов'язаний з технологічною реалізацією розробок на підприємстві; Р - ризик, обумовлений ринком (затребуваністю результатів при реалізації); Е - очікувана сума прибутку, дисконтована за 1; С - капітальні витрати, необхідні для комерційного розповсюдження результатів розробки.

Одна з модифікацій ймовірнісної оцінки програми введена Кіфером. Вона враховує такі фактори: ймовірність отримання передбачуваного технічного результату (Дг); ймовірність отримання передбачуваного комерційного результату (до>; очікуваний загальний дохід - С?; Загальні витрати на програму - К. На базі цих факторів формується оцінка Кіфера:

 Динамічний показник оцінки цінності будується з урахуванням передбачуваного терміну існування (застосування) результату розробки: 

 де - ймовірність досягнення наукового успіху; - ймовірність досягнення комерційного успіху; V - розрахунковий обсяг продажів, од.; е - прибуток на одиницю продукції; Т-тривалість існування продукту (квадратний корінь з числа років); С - розрахункова вартість теми. Тут введено припущення, що середня розрахункова сума прибутку формується за число років, рівне квадратному кореню із загального терміну використання результатів. 

 Динамічний показник прибутковості передбачає деталізацію складу враховуються складових за витратами за рахунок виділення витрат, пов'язаних з освоєнням виробництва і просуванням товару на ринок: де Rt - ймовірність досягнення наукового успіху; й2 - ймовірність досягнення комерційного успіху; V-річний обсяг продажів од.; Ц - ціна одиниці продукції; Г-період стійкого збуту, років; С, - вартість досліджень і розробок; С., - витрати виробничо-технічного освоєння; С3 - витрати на просування товару на ринок. 

 Показник інтегральної порівняльної цінності включає роздільні оцінки ймовірності комерційного успіху залежно від якостей нового продукту і від інших економічних факторів: 

 де /?, - ймовірність досягнення наукового успіху;? 2 - ймовірність досягнення передбачуваних показників якості результату; - ймовірність досягнення передбачуваних економічних результатів; Д - чистий дохід за період існування продукту; к - коефіцієнт оцінки майбутніх доходів (дисконтування суми доходів за періодами часу) ; К - необхідні капіталовкладення; С - розрахункова вартість досліджень, розробок і процесу освоєння (програми). 

 За даними англійського журналу «Economist» (1991, Apr. 13), тільки 5% від загального обсягу витрат на НДДКР приводять зрештою до появи нової, що користується успіхом продукції.

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =