Головна
загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Економіка праці >
« Попередня Наступна »
Пашуто В.П.. Організація, нормування і оплата праці на підприємстві: навчально -практичний посібник / В.П. Пашуто. - М.: КНОРУС. - 320 с., 2005 - перейти до змісту підручника

14.4. Механізм доплат, надбавок і компенсацій

загрузка...

Як вже було зазначено, стимулююче ^ Ц виплати можуть здійснюватися у вигляді доплат, надбавок і компенсацій. Доплати покликані забезпечити відшкодування додаткових витрат праці, викликаних об'єктивними відмінностями в умовах і важкості праці. Надбавки стимулюють сумлінне ставлення до праці, підвищення кваліфікації, інтенсивності праці, виконання трудових обов'язків у певних умовах, а також прояв ініціативи при виконанні доручень і завдань. Компенсації дають можливість частково компенсувати втрати в заробітку, викликані причинами, не залежними від підприємства (наприклад, зростання цін на товари, комунальні послуги тощо).

В умовах різноманітних форм власності розмір та умови виплати стимулюючих доплат і надбавок (за високу кваліфікацію, професійну майстерність, роботу з меншою чисельністю і т.д.) визначаються підприємствами самостійно при укладанні колективних договорів і виробляються в межах наявних коштів. Державою законодавчо регламентується лише мінімальний розмір надбавок, компенсацій і доплат, які наймач зобов'язаний надати працівникам. Наймачеві надано право самостійно спільно з профспілками виходячи із власних доходів у колективних договорах визначати перелік, розмір і умови виплати надбавок, компенсацій і доплат.

Крім того, адміністрація підприємства і профспілки при укладанні колективних договорів можуть передбачити застосування компенсаційних та інших видів виплат в рівному за абсолютною величиною розмірі всім працюючим (у тих чи інших умовах праці) незалежно від рівня кваліфікації. Однак виплати повинні бути не нижче встановлених в законодавчих документах і не нижче, ніж це передбачено раніше діючими умовами оплати для робітників вищої кваліфікації, віднесених до найбільш високою професійно-кваліфікаційній групі з оплати.

Застосовувані на підприємствах і в організаціях доплати і надбавки можна розділити на дві групи: 1)

що не мають обмежень за сферами трудової діяльності; 2)

застосовуються в певних сферах докладання праці.

До першої групи належать доплати:

'«за роботу у вихідні, святкові та неробочі дні;?

За роботу в надурочний час;?

Неповнолітнім працівникам у зв'язку зі скороченням їхнього робочого дня;?

При невиконанні норм праці (посадових обов'язків) з вини роботодавця;?

При виготовленні бракованої продукції не з вини працівника.

Робота у вихідні, святкові та неробочі дні оплачується не менш ніж у подвійному розмірі. За бажанням працівника, який працює в такі дні, йому може бути наданий день відпочинку. У цьому випадку робота в неробочий святковий день оплачується в одинарному розмірі, а день відпочинку не оплачується.

Понаднормова робота оплачується за перші 2 год роботи не менш ніж у полуторному розмірі, а наступні години не менш ніж у подвійному розмірі. Конкретні розміри оплати за понаднормову роботу визначаються у колективному договорі.

Доплати до заробітної плати робітникам і службовцям молодше 18 років при скороченій тривалості робочого дня встановлюються в розмірі, що забезпечує її відповідність середньої заробітної плати працівників відповідних категорій, які працюють повний робочий день. На відрядних роботах, де розцінка встановлюється на основі технічно обгрунтованих норм, які не враховують віковий склад працюючих, доплати встановлюються за тарифною ставкою за час, на який для них скорочується робочий день.

При невиконанні норм праці (посадових обов'язків) з вини роботодавця оплата здійснюється за фактично відпрацьований час або виконану роботу, але не нижче середньої заробітної плати працівника. При невиконанні норм праці (посадових обов'язків) з причин, не залежних від роботодавця і працівника, за останнім зберігається не менше 2/3 тарифної ставки (окладу).

При виготовленні продукції, визнаної бракованої не з вини робітника, вся бракована продукція оплачується як придатна. Брак, допущений робітником, оплаті не підлягає.

Доплати і надбавки другої групи можна розділити таким чином.

Доплати і надбавки, що носять стимулюючий характер:

ш за суміщення професій (посад) і виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника;?

За розширення зон обслуговування або збільшення обсягу робіт;?

Робітникам за професійну майстерність;?

Фахівцям за високі досягнення у праці, складність і напруженість праці;?

Бригадирам, не звільненим від основної роботи.

Доплати за суміщення професій (посад) і виконання обов'язків тимчасово відсутнього работЩрка встановлюються в розмірі, погодженому сторонами при укладенні колективного або трудового договору та залежать від складності, характеру праці, обсягу виконаних робіт, ступеня використання робочого часу . Для організацій, що фінансуються з бюджету, вони встановлюються в межах фонду заробітної плати і виплачуються працівникам у розмірах, що не перевищують тарифної ставки (окладу) відсутнього працівника. Робочим можуть встановлюватися надбавки за професійну майстерність. Критеріями оцінки рівня профмайстерності робітника можуть бути: стабільне забезпечення високої якості продукції, суворе дотримання технологічної дисципліни, виконання робіт підвищеної складності, обслуговування найважливіших ділянок виробництва, освоєння нових професій і суміжних функцій та ін Кому з робочих встановлювати такі надбавки, вирішує наймач.

Однак виходячи зі сформованої практики такі надбавки встановлюються робітникам, які мають 3-й розряд і вище. При визначенні розмірів таких надбавок можна орієнтуватися на розміри, встановлені для організацій, що фінансуються з бюджету, а саме: для робітників 3-го розряду-12% його тарифної ставки, 4-го - до 16%, 5-го - до 20%, 6-го - до 24%, 7-го - до 28%, 8-го - до 32% тарифної ставки.

Надбавки за високі досягнення у праці, складність і напруженість праці встановлюються керівникам, фахівцям і службовцям. Їх розміри визначаються залежно від особистого внеску конкретного працівника в результати праці підрозділу або колективу підприємства в цілому. Надбавки керівникам встановлюються вищим органом управління. Якість роботи фахівців і службовців для визначення розміру надбавок оцінюють на основі врахування обсягу та складності роботи або виконуваних ними обов'язків, передбачених посадовими інструкціями, нормами праці, термінів і якості їх виконання, а також критеріїв, що характеризують кваліфікацію працівників, їх компетентність, відповідальність та ініціативність у роботі.

Доплати бригадирам з числа робітників, не звільнених від основної роботи, за керівництво бригадою компенсують додаткові витрати або можливі втрати у заробітній платі, обумовлені витратами на керівництво колективом. Їх розміри встановлюються, як правило, в залежності від чисельності бригади: при чисельності 5-10 осіб - 10%, понад 10 осіб - 15% тарифної ставки 1 розряду або тарифної ставки бригадира.

Доплати і надбавки, пов'язані з особливим характером виконуваної роботи:

ш за роботу за графіком з поділом робочого дня на частини перервами не менше 2 год;?

За багатозмінний режим роботи;?

За високі кваліфікаційні класи (водіям автомашин, машиністам локомотивів залізничного транспорту і т.д.).

Доплати за роботу за графіком з поділом робочого дня на частини з двома і більше перервами загальною тривалістю не більше 4 год можуть встановлюватися в розмірі, що визначається наймачем як у відсотках від тарифної ставки 1-го розряду, так і від тарифної ставки (окладу) працівника. При цьому загальна тривалість робочого часу не повинна перевищувати встановленої тривалості робочого дня.

Доплати за багатозмінний режим роботи вводяться замість додаткової оплати за роботу в нічний час. Рішення про їх введення приймається колективом підприємства і обумовлюється в колективному договорі.

Надбавки за високі кваліфікаційні класи встановлюються водіям і виплачуються, наприклад, для водіїв автомашин у таких розмірах: водіям першого класу, працюючим на вантажних і легкових автомобілях, а також на автобусах, - у розмірі 25%, водіям другого класу - 10%. Їх виплата провадиться за фактично відпрацьований час. Надбавки за класність, що встановлюються водіям транспортних засобів, покликані стимулювати не тільки оволодіння ними високої майстерності в управлінні цими коштами, а й рівень технічних знань, що дозволяє утримувати ці кошти в справному стані.

До третьої групи відносяться доплатьГ за умови праці, що відхиляються від нормальних:?

За роботу в шкідливих, особливо шкідливих, важких і особливо важких умовах праці;?

За інтенсивність праці робітникам, зайнятим на конвеєрах, потокових і автоматичних лініях;?

За роботу в зонах радіоактивного забруднення у зв'язку з аварією на Чорнобильській АЕС;?

За роботу в лісових масивах;?

За перевезення небезпечних вантажів.

Доплати за роботу в шкідливих, особливо шкідливих, важких і особливо важких умовах праці встановлюються на конкретне робоче місце на основі його атестації та диференціюються залежно від загальної оцінки умов праці в балах. При ^ наступній раціоналізації робочих місць і пов'язаного з цим поліпшення умов праці надбавки повинні зменшуватися або скасовуватися. При визначенні мінімального гарантованого розміру таких доплат виходять з тарифної ставки 1-го розряду ЄТС. Якщо на підприємстві застосовується тарифна ставка 1-го розряду, що перевищує розмір ставки, встановленої ЄТС, розміри доплат за роботу в шкідливих і важких умовах розраховують від застосовуваної наймачем тарифної ставки 1-го розряду.

Доплати за шкідливі умови праці встановлюються лінійним керівникам диференційовано за результатами атестації робочих місць персонально для тих з них, у яких фактичний час роботи в шкідливих та особливо шкідливих умовах становить не менше 50% робочого часу. Конкретний розмір доплат визначається на підставі атестації робочих місць за умовами праці та з урахуванням розмірів доплат, встановлених робітником на даній ділянці, цеху, виробництві.

За допомогою доплат за інтенсивність праці компенсується більш напружений ритм праці робітників, зайнятих на конвеєрах, потокових і автоматичних лініях. Як критерій, що приймається для встановлення розміру такої доплати, використовується коефіцієнт зайнятості робочого активним працею. Вони можуть встановлюватися як у відсотках до тарифних ставок робочих, так і в абсолютних розмірах.

Велика частина перерахованих надбавок, компенсацій і доплат є непостійній за своїми розмірами. У багатьох випадках вони виплачуються з економії фонду заробітної плати і можуть бути переглянуті при поліпшення або погіршення роботи виконавців, яким вони були встановлені, або за матеріалами, отриманими при проведенні наступної атестації виконавців або робочих місць.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =