загрузка...
Event -менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика по менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Теорія управління >
« Попередня Наступна »
А. М. Мухамедьяров. Інноваційний менеджмент: навчальний посібник М.: Инфра-М. - 176 с. , 2008 - перейти до змісту підручника

1.4.3. Особливості системи управління інноваційним процесом і її основні елементи

загрузка...

В умовах ринкових відносин в силу ряду об'єктивних причин, умов і факторів (ускладнення суспільних потреб, швидке оновлення нововведень, їх наукоємність та ін), незалежно від ступеня досконалості системи управління народним господарством, суспільним виробництвом, необхідний додатковий спеціальний механізм впливу на інноваційний процес. Це означає, що в суспільному виробництві, народному господарстві функціонують дві взаємопов'язані системи управління інноваційним процесом.

Перша система - це загальна система управління суспільним виробництвом. У цьому випадку управління інноваційним процесом розглядається як складова частина системи управління народним господарством. Ця система, покликана вирішувати проблеми суспільного виробництва в цілому, одночасно певною мірою опосередковано (опосередковано) стимулює розвиток інноваційного процесу. Її можна назвати екзогенної (зовнішньої) сістемойуправленія інноваційним процесом. Друга система - це система управління безпосередньо самим інноваційним процесом. Вона може бути названа ендогенної (внутрішньої) сістемойуправленія інноваційним процесом.

Система управління безпосередньо самим інноваційним процесом значно відрізняється від управління іншими соціально? Економічними процесами за своїми цілями, змістом, функціями, принципам і методам. Цілями управління інноваційним процесом є:

- безперервне оновлення асортименту та номенклатури продукції, що випускається, а також застосовуваної техніки, технології, методів організації виробництва;

- подальший розвиток наукового та науково ? технічного потенціалу країни, створення наукового доробку.

Сутність управління інноваційним процесом (у вузькому сенсі) полягає в цілеспрямованому впливі на процес досліджень, проектно? Конструкторських (проектно? Технологічних) розробок і освоєння новин (нововведень) з метою скорочення витрат і термінів виконання та в кінцевому рахунку підвищення ефективності (економічної, соціальної, екологічної).

У загальному вигляді сутність управління може бути розкрита з точки зору екзогенної системи управління інноваційним процесом.

Управління інноваційним процесом здійснюється на основі загальних принципів управління і специфічних принципів, обумовлених особливостями інновацій та змістом інноваційної діяльності. Останні важливі для формування самої системи управління інноваційним процесом, тобто для побудови ендогенної системи управління. До специфічних принципів управління інноваційним процесом відносяться принципи гнучкості, врахування чинника часу, комплексності, обліку невизначеності інноваційних робіт, обліку їх творчого характеру.

Найважливіший принцип - це принцип гібкості.Он обумовлений циклічним характером науково? Технічного прогресу, важко передбачуваністю (або навіть непередбачуваністю) результатів наукових досліджень. Принцип гнучкості вимагає застосування особливих видів планування (наприклад, не по конкретних деталізованим завданням, а за окремими напрямами дослідницьких робіт) та форм фінансування, впливає на склад науково? Технічних кадрів і вибір методів управління.

Принцип урахування фактора временіобусловлен значною тривалістю інноваційного циклу, нерівномірністю тимчасового періоду виконання окремих його стадій і етапів. Традиційні в управлінні виробництвом календарні періоди (квартал, рік тощо) не можуть бути прийняті за основу (за рідкісним винятком) при управлінні інноваційним процесом. Цей принцип пов'язаний з перспективністю інновацій, що означає необхідність врахування довготривалих наслідків прийнятих управлінських рішень.

Принцип комплексностіпредполагает технічне, економічне, організаційне та інформаційне єдність у всіх ланках, на всіх стадіях і етапах інноваційного процесу. Така єдність впливає на всі складові (елементи) системи управління інноваціями: планування, фінансове та організаційне забезпечення і т. д. Крім того, комплексність означає забезпечення тісного зв'язку між різними областями науки і між функціями управління.

Принцип обліку неопределенностиинновационных робіт та їх ризикового характеру знаходить прояв в прогнозуванні та плануванні, фінансуванні та методах оцінки ефективності нововведень. Він вимагає, наприклад, створення фінансових резервів для ліквідації (або скорочення) можливих негативних наслідків від ризику або коригування термінів виконання окремих інноваційних робіт (стадій, етапів) при їх плануванні.

Принцип обліку творчого характераінноваціонних робіт заснований на тому, що творчий характер створення і впровадження нововведень впливає на систему управління інноваційним процесом. Він враховується при організації процесу виконання роботи, побудові структури органів управління, визначенні режиму роботи і стилю керівництва, оцінки ефективності інноваційних робіт і особливо при стимулюванні (матеріальному і моральному) праці співробітників.

Управління інноваційним процесом з дотриманням вищезгаданих та інших принципів здійснюється на основі застосування різних методів. Методи управленіяінноваціонним процесом підрозділяються на адміністративні, організаційно? Планові, фінансово? Економічні та соціально? Психологічні. Ці методи за своїм змістом дуже специфічні, відрізняються від традиційних методів, застосовуваних в управлінні виробництвом, оскільки інноваційна продукція (продуктові нововведення, технології, методи) - товар особливого роду, а інформаційні, організаційні, етичні і морально? Психологічні аспекти інновацій відіграють велику роль. Відзначимо, що на кінцевих етапах інноваційного циклу значно зростає значення фінансово? Економічних методів управління. Цими методами охоплюються багато аспектів управління інноваційним процесом.

Ефективне управління інноваційним процесом реалізується через інноваційний механізм. Інноваційний механізм-це сукупність організаційних, управлінських, фінансово? Економічних, правових, інформаційних, технічних і морально? Психологічних факторів, їх взаємозв'язку та взаємодії, що сприяють успішному здійсненню інноваційної діяльності та підвищення ефективності її результатів. З цього визначення випливає, що елементами (складовими) інноваційного механізму є:

1) організаційні форми інноваційних відносин;

2) методи управління інноваціями;

3) методи фінансування інновацій;

4) методи оцінки ефективності результатів інновацій;

5) порядок формування та використання інноваційних фондів (централізованих і децентралізованих, федеральних і регіональних);

6) інноваційне законодавство;

7) морально? психологічні методи впливу на інноваційну активність;

8) заходи інформаційно? технічного оснащення інноваційного процесу.

Налагодженість інноваційного механізму, спільне функціонування цих елементів багато в чому визначаються їх взаємообумовленістю і співвідносністю, пропорційністю. Співвідносність і структура цих елементів, значимість і оптимальність форм, методів і заходів повинні відповідати рівню управління, на якому здійснюється інноваційна політика.

Контрольні питання

1. За рахунок яких джерел задовольняються суспільні потреби?

2. Розкрийте сутність понять «інновація», «нововведення» і «нововведення».

3. За якими ознаками можуть бути класифіковані інновації?

4. Чим відрізняється інноваційний потенціал від потенціалу інновації?

5. З яких стадій і етапів складається інноваційний процес?

6. Охарактеризуйте зміст пошукових і прикладних досліджень, технічних розробок.

7. Якими особливостями відрізняються інноваційні роботи?

8. У чому полягає сутність управління інноваційним процесом?

9. На основі яких принципів здійснюється управління інноваційним процесом?

10. Перерахуйте основні складові (елементи) інноваційного механізму.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =