загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Теорія управління >
« Попередня Наступна »
В.А. Василенко, В.І. Шостка. СИТУАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК, Сімферополь, 2003 - перейти до змісту підручника

14.1 Аналіз проблемних ситуацій та їх наслідків

загрузка...

Проблемні ситуації, з якими стикається організація, як вказувалося раніше, мають різну природу їх виникнення. Узагальнено їх можна представити у вигляді трьох глобальних причин різного походження:

- стихійні природні лиха та катаклізми;

182

- техногенні катастрофи і техніко-технологічні аварії;

- еколого-соціо-економічні явища і кризи.

Якщо перша група причин, а також можливі війни, практично не залежать від підприємця і організації, тобто носить явно об'єктивний характер, то друга група, значною мірою, формується виробничими організаціями та зворотною дією впливає на них. Дана обставина свідчить про необхідність розгляду останніх більш докладно.

Статистика великих промислових аварій ілюструє зростання частоти їх виникнення і руйнівних середніх наслідків. За останні 25 років число технологічних аварій, порівнянних зі стихійними лихами, склало:

- на промислових і енергетичних об'єктах-13;

- залізничному транспорті-9;

- авіації-25 [1].

За деякими оцінками, в США прямі витрати з ліквідації наслідків технологічних аварій становлять 46% річного валового національного продукту, приблизно стільки ж припадає на непрямі економічні втрати [1].

У більшості випадків аварія відбувається за наявності сукупності передаварійних збоїв у роботі обладнання або персоналу.

Аналіз причин та ходу розвитку аварій показує наявність певних стадій. Оперативне і правильне організаційно-управлінське реагування на ситуацію, що складається в багатьох випадках дозволяє, якщо не уникнути аварії, то, принаймні, значно зменшити її наслідки.

Наявність заздалегідь складених програм дій в умовах врегулювання аварії дозволяє в 2.5 рази скоротити період ліквідації її наслідків.

Аналогічним чином змінюється і масштаб наслідків.

182

Сукупність аварійних ситуацій поділяється на штатні та позаштатні. Для першої групи характерна визначеність послідовності подій, і тому існує можливість використовувати попередньо намічувану програму організаційно-управлінських дій.

В аварійних нештатних ситуаціях розвиток подій має імовірнісний характер, що вимагає розробки управління ситуаційного типу (сукупності варіантів по кожному з можливих напрямків розвитку аварійної ситуації).

Можливість запобігання аварії на основі збоїв підтверджується наступними прикладами. Зведення технічних комісій про неполадки була видана на Чорнобильській АЕС за 4 місяці, на Оренбурзькому ПЗ - за 2 місяці, на хімічному комбінаті "Юніон Карбайт" в Бхопалі - за 3 місяці до аварії.

Пом'якшення наслідків аварії реалізується додатковими заходами при створенні і в процесі експлуатації виробничого об'єкта. Наприклад, зведення більш міцного будівлі або трубопроводу вимагає підвищення витрат, але при аварії локалізує її масштаб. За різними оцінками, одиниця додаткових витрат у пом'якшенні наслідків аварії дає 6-15 одиниць при аварії [ 2].

Сукупність цих заходів ділять на актівнодействующіе і пасивні. До перших відносять спорудження більш міцних будівель і споруд, до других - системи пожежогасіння, засоби медичної допомоги та індивідуального захисту.

Розробка теорії надійності технологічних комплексів тривалий час стримувалася поширенням принципу "нульового" ризику. Теоретично "нульовий" ризик можливий в системах з нульовою енергетичної насиченістю. В інших умовах можна говорити тільки про зниження ризику аварій.

Економічно невиправданою є й інша крайня точка зору про "нульовий зростанні", яка заперечує будівництво нових промислових об'єкт

183

тов в ім'я повної безпеки. Цей підхід підриває економічний базис і тим самим підвищує ризик виникнення надзвичайних ситуацій.

Кожен виробничий об'єкт, вносячи певний ризик у навколишнє середовище, забезпечує його зниження в інших областях, де використовується його продукція. При розробці проекту будь-якого об'єкта необхідно скласти ув'язаний комплекс організаційно-технічних заходів для захисту від виникнення аварійної ситуації, навчити спеціальну групу персоналу узгоджених дій з метою запобігання або пом'якшення аварії, підготувати засоби для евакуації та рятувальних робіт.

Здійснення управління в надзвичайних ситуаціях тут орієнтоване на локалізацію наслідків аварії, надання медичної допомоги, евакуацію персоналу з небезпечної зони, усунення наслідків, здійснення ремонтних та відновлювальних робіт. При цьому раніше складені плани зазвичай повністю ніколи не виконуються, але вони дозволяють скоротити час на пошук рішення, зменшити масштаб збитку.

Третя група наведених причин є пріоритетною з точки зору теорії і практики менеджменту. Справа в тому, що еколого-соціо-економічні явища і кризи служать предметом постійного занепокоєння керівників організацій будь-якого рівня. Надаючи щоденне, повсякчасне вплив на ефективність функціонування системи менеджменту, вони вимагають вжиття заходів щодо доведення фірми до рівня змінюються впливів зовнішнього середовища.

Головними укрупненими факторами зовнішнього середовища є:

- темпи НТП у галузі діяльності фірми і в суміжних областях (Ф1);

- нові запити споживачів і їхні претензії по випускається товарах

(Ф2);

- політика постачальників і ринкова стратегія конкурентів (Ф3);

- державна політика і зовнішньоекономічна діяльність (Ф4);

- цінова і соціальна політика (Ф5);

183

- інші фактори інфраструктури ринку, екологічні та соціальні вимоги макросередовища фірми й інфраструктури регіону (Ф6);

Фірма оцінює дії факторів зовнішнього середовища за трьома напрямками:

- зміни, які впливають на різні аспекти поточної діяльності фірми;

- фактори, що представляють загрозу для поточної і перспективної діяльності фірми;

- відстеження ринкової стратегії конкурентів;

- фактори, що представляють додаткові можливості для досягнення поточних і стратегічних цілей фірми.

Вплив кожної групи (з перерахованих шести) з точки зору оцінки, яку дає фірма, ще можна врахувати і вжити відповідних заходів. Однак врахувати вплив відразу всіх шести груп, що складаються з безлічі складових факторів, є надзвичайно складну проблему, що наочно представлено за допомогою малюнка 5.4.

На рис.5.4 представлені варіанти впливу факторів зовнішнього середовища на фірму. Причому, на першому малюнку (а) умовно показані можливі впливу окремих груп чинників, у другому випадку - можливість парного впливу і, нарешті, в третьому - сукупне одночасний вплив всіх груп на фірму. Таке сукупний вплив є цілком очевидним і по першому малюнку (рис. 5.4а), але за допомогою зображення (рис. 5.4в) можна більш наочно уявити собі різке зростання синергетичного-го ефекту при зміні стабільного положення хоча б однієї з груп.

"Больова" точка К, область сприйняття фірмою ударів зовнішнього середовища вельми чутлива до всяких змін оточення, і організація повинна бути готова до них, бо виконання закону Мерфі не змусить себе довго чекати

184

рис.5.4 Можливі варіанти впливу на фірму груп факторів зовнішнього середовища Якщо проаналізувати розвиток проблемної кризової ситуації в

загальному випадку, (рис.5.5) то можна зафіксувати його окремі характерні

*

етапи:

- робота за графіком (1, р);

- назрівання кризи (1 ; н);

- прихована форма кризи (1с);

- прояв кризи (1п);

- обвальна криза ( 1о);

- адаптація до кризи - аналіз, прогноз, план ліквідації (1а);

- локалізація і стабілізація кризи (tCT);

- ліквідація кризи (1л);

- відновлення системи (1в);

- входження в графік (1г).

- наслідки кризи і аналіз (1п);

На наведеному малюнку зображений передбачуваний (гіпотетичний) сценарій розвитку перерахованих етапів і глибина прояву кризи по відношенню до запланованого ходу виробництва.

Криза може наступати раптово, розвиватися перманентно, але реакцію на нього і певні дії персоналу можна висловити дискретно.

185

Тривалість етапів кризового процесу неоднакова. Окремі етапи можуть бути в явній або неявній формі, деякі можуть взагалі відсутні. Більше того, в даному випадку наведені етапи зі сприятливим результатом, в іншому, надзвичайному варіанті результат кризи для підприємства може закінчитися руйнуванням фірми, повним її крахом або банкрутством.

Проявляється криза, природно, по-різному і в кожному конкретному випадку залежить, крім зазначених, і від інших обставин, наприклад, від стану внутрішнього середовища організації, психології менеджера і його дій. Відрізняються кризи також своїм фіналом, величиною збитку і наслідками економічного, екологічного та соціального характеру для персоналу, підприємства в цілому та навколишнього середовища в регіональному або навіть в державному масштабі.

Відновлення системи (позицій)

Рис. 5.5 Гіпотетична проблемна (кризова) ситуація

Основним завданням менеджера в кризовій ситуації є недопущення або пом'якшення шоку від кризи, етапу адаптації до кризи, що настала, всемірне його скорочення і швидкі рішучі і результативні дії з відновлення втрачених позицій.

185

По завершенню антикризового ситуаційного управління необхідно:

- ретельно проаналізувати причину виникнення кризової ситуації;

- з'ясувати, чи була можливість на стадії стратегічного (інноваційного) та поточного планування передбачити (спрогнозувати) прояв усуненою кризової ситуації;

- визначити та проаналізувати сигнали і симптоми прояву кризової ситуації на ранніх стадіях реалізації розробленого плану;

- виявити допущені промахи, винних у них та вжити заходів щодо неможливості їх повторення в майбутньому;

- проаналізувати план і вжиті дії з антикризового управління, ролі та упущень кожного з учасників доконаного. Підвести підсумки, дати оцінку і заохотити що відрізнилися;

- виявити наслідки економічного, соціального та екологічного характеру для фірми і навколишнього середовища організації.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  біфштекс  індичка  мус  наполеон