Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління проектами >
« Попередня Наступна »
І. І. Мазур, В. Д. Шапіро, Н. Г. Ольдерогге. Управління проектами, 2010 - перейти до змісту підручника

13.6. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

загрузка...

В даний час існує три найбільш поширених вітчизняних програмних продукту для оцінки ефективності проектів:

^ «Альт-Інвест», розробником якого є Дослідницько -консульта-

ционная фірма «Альт» [7};

Q Project Expert, розробник - фірма Про-Інвест Консалтинг [6];

^ ТЕО-ІНВЕСТ, розробник - Інститут проблем управління РАН.

Всі перераховані вище програмні продукти засновані на методології UNIDO і відповідають чинним Методичних рекомендацій з оцінки ефективності проектів [5]. Крім того, вони забезпечують відповідність до російського податкового законодавства.

У комплект поставки кожного пакету входять: дистрибутивні дискети, методичні рекомендації та інструкція користувача.

Програмний продукт «Альт-Інвест» представляє собою комплект взаємозалежних електронних таблиць в середовищі пакета Microsoft Excel, тому його основними характеристиками є гнучкість, відкритість і виняткові можливості для адаптації. Перелік вихідних даних, звітні форми, показники і Діаграми можуть бути змінені і доповнені користувачем для конкретного інвестиційного проекту. Крім того, існує можливість простежити логіку розрахунків та формування результатів з вихідних даних.

Розрахунки можуть проводитися в моновалютний і двовалютний режимах з урахуванням зміни інфляції на внутрішньому ринку. Розмір кроку розрахунку не обмежується.

Програмний продукт «Альт-Інвест» формує звітні документи по проекту: Звіт про прибуток, Звіт про рух грошових коштів і Баланс. Також здійснюється розрахунок коефіцієнтів ліквідності, оборотності, прибутковості продажів і ін

Таблиця показників ефективності інвестицій включає простий і дисконтований терміни окупності, внутрішню норму прибутковості, чистий дисконтований дохід. Аналіз проектів включає також одно-і двухпараметрический аналіз чутливості.

Результати розрахунків можуть бути надруковані російською та англійською мовами.

Крім «Альт-Інвест» в комплекс програмних продуктів фірми «Альт» для фінансового аналізу, оцінки ефективності та фінансового планування входять: «Альт-Інвест-СниП» - для розрахунків вартості будівельних робіт, «Альт -Інвест-Прим »- для експрес-оцінки ефективності проекту,« Альт-фінанси »- система комплексного аналізу фінансового стану підприємства;« Альт-План »- система фінансового планування,« Альт-Прогноз »- для формування оптимальної фінансової політики підприємства.

Програмний продукт ТЕО-ІНВЕСТ також реалізований в пакеті Mircosoft Excel, що означає відкритість і прозорість схеми фінансових розрахунків. ТЕО-ІНВЕСТ дозволяє проводити розрахунки з кроком, кратним одному місяцю, в постійних і розрахункових цінах з використанням двох валют, а також визначати показники ефективності та фінансові коефіцієнти для інвестованого і власного капіталів і показники бюджетної ефективності. ТЕО-ІНВЕСТ враховує структурну інфляцію, зміна ставок за кредитами і переоцінку основних фондів.

У розрахунках можуть брати участь 15 видів виробленої продукції, до 100 позицій інвестиційної програми, понад 80 видів змінних і постійних витрат. Також передбачені різні схеми формування початкового капіталу проекту і можливість проведення акціонування підприємства в будь-який період.

ТЕО-ІНВЕСТ забезпечує формування загальноприйнятих у світовій практиці звітів і показників ефективності, має блок аналізу чутливості найважливіших вихідних показників до зміни цін на вироблену продукцію, потужності виробництва, інфляції і податків.

Програмний продукт Project Expert 6 Professional є інструментом, що дозволяє побудувати детальну фінансову модель діє в умовах ринку підприємства з метою:?

Розробки детального фінансового плану розвитку підприємства;?

Розробки бюджету підприємства та визначення потреби та принципової схеми фінансування;?

Розробки інвестиційного проекту та бізнес-плану підприємства;?

Контролю процесу реалізації плану розвитку підприємства;?

Розробки фінансової частини проспекту емісії акцій та оцінки їх вартості.

На відміну від розглянутих вище, програмні продукти Project Expert є закритими системами, що полегшує роботу з ними для початківця користувача, але дещо обмежує можливості проектного аналізу.

Project Expert б Professional дозволяє здійснювати оцінку ефективності проектів тривалістю від 1 місяця до 50 років з можливістю помісячного прогнозу інфляції. Програмний продукт дозволяє використовувати до 10 0 товарів і послуг і необмежений перелік видів ресурсів. Розрахунок здійснюва ляется окремо для внутрішнього і зовнішнього ринків. У рамках програмно ^ продукту розробляються детальні інвестиційний, виробничий і фі нансових плани проекту. Project Expert б Professional забезпечує формую вання стандартних звітів, розрахунок строку окупності, індексу доходіост, чистого дисконтованого доходу, внутрішньої норми прибутковості і 30 Фін сових коефіцієнтів. Аналіз чутливості проекту здійснюється 13 параметрам. щ

Серед зарубіжних програмних засобів слід виділити COMFAK Expert (Computer Model for Feasibility Analysis and Reporting). Пакет Сомея пройшов міжнародну сертифікацію. Оцінка комерційної ефективності проводиться на підставі імітації потоку реальних грошей. Є блок оцінки економічної ефективності. Система видає велику кількість графічної інформації, що дозволяє отримати без додаткових витрат часу результати розрахунків при варіюванні ряду вихідних даних (обсягу реалізації, виробничих витрат, інвестиційних витрат і відсотка за кредит).

До недоліків системи відноситься:?

Невідповідність податкового блоку російських умов оподаткування;?

Прийнятий у системі річний крок розрахунку;?

Жорстка заданість переліку вихідних даних при обмеженості їх кількості;?

Труднощі обліку інфляції;?

Практична відсутність сучасного многооконного інтерфейсу;?

Неможливість модифікації користувачем формул («закритий» характер пакета).

Вибір того чи іншого з існуючих чи необхідність розробки нового (унікального) програмного засобу визначається, в кінцевому підсумку, особливостями конкретного проекту і залежить від уподобань аналітика, здійснює розрахунки.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =